Back

Parlamentul European, Consiliul şi Comisia

Acord interinstituţional privind o mai bună legiferare din 13.04.2016 Număr celex: 22016A0512(01)

În vigoare de la 12.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ŞI COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 295,

întrucât:

(1) Parlamentul European, Consiliul şi Comisia (denumite în continuare "cele trei instituţii") se angajează la o cooperare loială şi transparentă pe parcursul întregului ciclu legislativ. În acest context, ele reamintesc egalitatea ambilor legiuitori, astfel cum sunt consacraţi în tratate.

(2) Cele trei instituţii recunosc faptul că au o responsabilitate comună de a oferi o legislaţie a Uniunii de înaltă calitate şi de a se asigura că această legislaţie se concentrează pe domenii în care valoarea sa adăugată este cea mai importantă pentru cetăţenii europeni, are cel mai înalt nivel posibil de eficienţă şi de eficacitate în atingerea obiectivelor comune de politică ale Uniunii, este cât mai simplă şi clară posibil, evită reglementarea excesivă şi sarcinile administrative pentru cetăţeni, administraţii şi întreprinderi, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), şi este concepută pentru a facilita transpunerea şi aplicarea sa efectivă şi pentru a consolida competitivitatea şi sustenabilitatea economiei Uniunii.

(3) Cele trei instituţii reamintesc obligaţia Uniunii de a legifera doar în acele domenii şi în măsura necesară, în conformitate cu articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană privind principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

(4) Cele trei instituţii reamintesc rolul şi responsabilităţile parlamentelor naţionale, astfel cum sunt prevăzute în tratate, în Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice şi în Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(5) Cele trei instituţii convin că la stabilirea agendei legislative ar trebui să se ţină cont pe deplin de analiza "valorii adăugate europene" potenţiale a oricărei acţiuni propuse a Uniunii, precum şi de o evaluare a "costurilor non- Europei" în absenţa unei acţiuni la nivelul Uniunii.

(6) Cele trei instituţii consideră că consultarea publică şi a părţilor interesate, a evaluările ex post ale legislaţiei în vigoare şi evaluările impactului noilor iniţiative vor contribui la atingerea obiectivului privind o mai bună legiferare.

(7) Pentru a facilita negocierile în cadrul procedurii legislative ordinare şi pentru a îmbunătăţi aplicarea articolelor 290 şi 291 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, prezentul acord stabileşte principiile potrivit cărora Comisia va recurge la toate cunoştinţele de specialitate necesare înainte de a adopta acte delegate.

(8) Cele trei instituţii declară că obiectivele de simplificare a legislaţiei Uniunii şi de reducere a sarcinii în materie de reglementare ar trebui să fie urmărite fără a se aduce atingere realizării obiectivelor de politică ale Uniunii, astfel cum se prevede în tratate, sau garantării integrităţii pieţei interne.

(9) Prezentul acord completează următoarele acorduri şi declaraţii cu privire la o mai bună legiferare, faţă de care cele trei instituţii îşi menţin pe deplin angajamentele:

- Acordul interinstituţional din 20 decembrie 1994 - Metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative (1);

(1) JO C 102, 4.4.1996, p. 2.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...