Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03.02.2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.7 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (8)

Prezenta ordonanţă reglementează salarizarea şi alte drepturi ale personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

Prezenta ordonanţă reglementează salarizarea şi alte drepturi ale personalului de specialitate criminalistică şi ale personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertize criminalistice, precum şi ale personalului de instruire fără specialitate juridică şi ale personalului care ocupă funcţii auxiliare din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri.

CAPITOLUL II Salarizarea personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

Art. 3. - Jurisprudență (11)

(1) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea se stabilesc pe baza valorii de referinţă sectorială şi a coeficienţilor de multiplicare, pe grade sau trepte profesionale, în raport de funcţia deţinută, de nivelul studiilor, de vechimea în specialitate, precum şi de nivelul instanţei sau al parchetului.
Jurisprudență (14)

(2) Promovarea personalului auxiliar de specialitate pe grade sau trepte profesionale se face pe bază de concurs ori examen, în raport cu vechimea în specialitate, competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitate, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 567/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Jurisprudență (4)

(3) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, încadrat pe bază de concurs pe posturi vacante temporar, este definitivat în funcţie pe baza unor criterii de apreciere a performanţelor profesionale, avându-se în vedere vechimea minimă în specialitate, competenţa profesională şi activitatea profesională deosebită, evaluată cu calificativul "foarte bine".
Jurisprudență (1)

(4) Coeficienţii de multiplicare pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului auxiliar de specialitate din cadrul judecătoriilor şi al parchetelor de pe lângă acestea sunt prevăzuţi la lit. A din anexa nr. 1a pentru perioada ianuarie - 31 martie 2007, la lit. A din anexa nr. 1b pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007 şi la lit. A din anexa nr. 1c de la 1 octombrie 2007.
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

(5) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate de la tribunale şi de la parchetele de pe lângă acestea, precum şi de la judecătoriile din municipiul Bucureşti şi din localităţile reşedinţă de judeţ şi de la parchetele de pe lângă acestea sunt cu 5% mai mari decât cele stabilite potrivit prevederilor alin. (4).
Jurisprudență (1)

(6) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate de la curţile de apel şi parchetele de pe lângă acestea sunt cu 7% mai mari decât cele stabilite potrivit prevederilor alin. (4).

(7) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la Direcţia Naţională Anticorupţie şi de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sunt cu 10% mai mari decât cele stabilite potrivit prevederilor alin. (4).

(8) Grefierii care participă la efectuarea actelor privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, a actelor de executare penală şi executare civilă beneficiază de o indemnizaţie lunară de 10% din salariul de bază, calculată în raport cu timpul efectiv lucrat în aceste activităţi.
Referințe (1), Jurisprudență (34)

Art. 4. - Jurisprudență (2)

Personalul prevăzut la art. 1 cu funcţii de conducere beneficiază de o indemnizaţie de conducere stabilită în procente din salariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale în care cei în cauză sunt încadraţi. Indemnizaţia de conducere este prevăzută la lit. B din anexele nr. 1a, 1b şi 1c şi face parte din salariul de bază.

Art. 5. - Jurisprudență (2)

(1) Personalul prevăzut la art. 1 care posedă titlul ştiinţific de "doctor" sau "doctor docent" beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază.

(2) Sporul prevăzut la alin. (1) se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat.

Art. 6. - Jurisprudență (1)

(1) Orele lucrate, din dispoziţia conducătorului instanţei judecătoreşti sau al parchetului de pe lângă aceasta, peste durata normală a timpului de muncă sau în zilele de sărbători legale ori declarate ca zile nelucrătoare, de către personalul prevăzut la art. 1, încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, pot fi recuperate în următoarele 30 de zile sau, la cererea celor în cauză, se plătesc cu un spor din salariul de bază, după cum urmează:
Jurisprudență (1)

a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare.

(2) Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.
Jurisprudență (3)

(3) Numărul orelor suplimentare nu poate depăşi 360 de ore într-un an.
Jurisprudență (1)

(4) Personalul care, potrivit programului de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00-6,00, poate beneficia, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru.

Art. 7. -

(1) În caz de deces al unei persoane din categoria celor prevăzute la art. 1, membrii familiei care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmaş primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a celui decedat.

(2) În cazul în care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost emisă din vina instituţiei în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevăzute la alin. (1) până la emiterea deciziei pentru pensia de urmaş.

CAPITOLUL III Salarizarea personalului de instruire fără specialitate juridică şi a personalului care ocupă funcţii auxiliare din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri

Art. 8. - Jurisprudență (2)

(1) Salariile de bază pentru personalul de instruire fără specialitate juridică şi pentru personalul auxiliar din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri sunt stabilite pe grade profesionale, în funcţie de nivelul studiilor şi de vechimea în specialitate.

(2) Coeficienţii de multiplicare pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului menţionat la alin. (1) sunt prevăzuţi în anexa nr. 3a pentru perioada ianuarie - 31 martie 2007, în anexa nr. 3b pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007 şi în anexa nr. 3c de la 1 octombrie 2007.

Art. 9. -

(1) La Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, pentru îndeplinirea unor activităţi pentru care volumul de muncă este sub jumătate din cel al unui post cu normă întreagă, se face plata cu ora. Aceste fracţiuni de normă vor fi prevăzute în statul de funcţii. Activităţile pentru care se poate aplica plata cu ora se stabilesc anual de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Calculul tarifului orar se face luându-se în considerare indemnizaţia de încadrare lunară brută a celui în cauză, stabilită în condiţiile prevăzute la art. 8.

(3) Pentru personalul care prestează activităţi didactice cu ora, calculul tarifului orar se face în raport cu norma didactică de predare săptămânală şi cu funcţia didactică îndeplinită.

CAPITOLUL IV Salarizarea personalului de specialitate criminalistică şi a personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertize criminalistice

Art. 10. -

Salariile de bază pentru funcţiile de execuţie de specialitate din Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi din laboratoarele de expertize criminalistice sunt stabilite pe grade sau trepte profesionale, în raport cu nivelul studiilor şi vechimea în specialitate.

Art. 11. -

Coeficienţii de multiplicare a salariilor de bază pentru funcţiile de execuţie de specialitate, precum şi indemnizaţiile de conducere pentru personalul din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertize criminalistice sunt prevăzuţi în anexa nr. 2a pentru perioada ianuarie - 31 martie 2007, în anexa nr. 2b pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007 şi în anexa nr. 2c de la 1 octombrie 2007.

Art. 12. - Jurisprudență (1)

(1) Experţii criminalişti care posedă titlul ştiinţific de "doctor" sau de "doctor docent" beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază.

(2) Sporul prevăzut la alin. (1) se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat.

CAPITOLUL V Dispoziţii comune

Art. 13. - Jurisprudență (1)

(1) Pentru vechimea în muncă, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe beneficiază de un spor de vechime de până la 25%, calculat la salariul de bază corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, după cum urmează:
Jurisprudență (1)

- între 3 şi 5 ani - 5%;

- de la 5 la 10 ani - 10%;

- de la 10 ani la 15 ani - 15%;

- de la 15 la 20 de ani - 20%;

- peste 20 de ani - 25%.

(2) Sporul de vechime în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă.

Art. 14. - Jurisprudență (1)

(1) Pentru rezultate deosebite în activitatea desfăşurată, în urma aprecierii activităţii prin evaluare, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe poate primi salariul de merit lunar de până la 20% din salariul de bază, care face parte din acesta şi constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi ce se acordă în raport cu salariul de bază. Salariul de merit se acordă anual după aprobarea bugetului anual.
Jurisprudență (1)

(2) Salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numărul de posturi prevăzute în statul de funcţii pentru aceste categorii de personal.

(3) Salariile de merit stabilite potrivit alin. (1) şi (2) se acordă pentru cel mult o treime din funcţiile de conducere.

(4) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la încadrare.

(5) Salariul de merit se retrage în cursul anului persoanelor care au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. Aceste drepturi se anulează în cazul persoanelor care au fost înlăturate din funcţie pentru fapte imputabile lor.

(6) În cazul în care raporturile de serviciu ale personalului care beneficiază de salariu de merit încetează sau se suspendă, salariile de merit se redistribuie, începând cu data de întâi a lunii următoare, altor persoane cu funcţii de conducere, respectiv de execuţie, care îndeplinesc condiţiile pentru acordare.

Art. 15. -

(1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe beneficiază, la sfârşitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul de bază din ultima lună a anului pentru care se face premierea.
Jurisprudență (1)

(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul salariul de bază din ultima lună de activitate.

(3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu vor fi acordate în cazul persoanelor care, în cursul anului, au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. Aceste drepturi se anulează în cazul persoanelor care au fost înlăturate din funcţie pentru fapte imputabile lor.

Art. 16. - Jurisprudență (13)

(1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe beneficiază de un spor de fidelitate, în raport cu vechimea efectivă în funcţia auxiliară de specialitate, calculat la salariul de bază, după cum urmează:
Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (6)

- de la 5 la 10 ani - 5%;

- de la 10 la 15 ani - 10%;

- de la 15 la 20 de ani - 15%;

- peste 20 de ani - 20%.

(2) Sporul prevăzut la alin. (1) se plăteşte de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în funcţia auxiliară de specialitate.

(3) Sporul de fidelitate se ia în calcul la stabilirea pensiilor de serviciu şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii.
Jurisprudență (1)

Art. 17. -

În cazul în care ordonatorul principal de credite sau, după caz, procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie realizează economii la cheltuielile de personal, se pot acorda premii, în cursul anului, în limita a 5% din fondul de salarii prevăzut în buget, personalului care asigură realizarea activităţii ce revenea posturilor din care au provenit economiile.

Art. 18. -

Ministerul Justiţiei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Direcţia Naţională Anticorupţie pot constitui, pentru personalul prevăzut la art. 1 şi 2, un fond de premiere lunar, prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase.

Art. 19. -

(1) Salariul de bază pentru personalul cu funcţii de conducere este cel corespunzător funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale în care cei în cauză sunt încadraţi, la care se adaugă o indemnizaţie de conducere stabilită în procente din salariul de bază, diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere. Indemnizaţia de conducere face parte din salariul de bază.

(2) Indemnizaţia de conducere se stabileşte la numirea în funcţie, de către ordonatorul de credite, în raport cu complexitatea activităţii desfăşurate în cadrul funcţiei de conducere.

(3) Indemnizaţia de conducere poate fi reevaluată anual, în raport cu rezultatele obţinute de structura condusă în realizarea atribuţiilor, obiectivelor, programelor şi proiectelor, după aprobarea bugetului anual.

(4) Indemnizaţia de conducere se acordă şi persoanelor prevăzute la alin. (1), care conduc sau coordonează programe/proiecte, pe perioada de derulare a acestora, prevăzute în programul de activitate al instituţiei.

Art. 20. -

Persoanele numite temporar într-o funcţie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseşte din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu sau indemnizaţie pe perioada respectivă, primesc, pe lângă salariul de bază al funcţiei, gradului sau treptei în care sunt încadrate, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.

Art. 21. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, în activitate sau pensionari, beneficiază în mod gratuit de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate.
Jurisprudență (1)

(2) Condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale, a medicamentelor şi protezelor sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 22. - Jurisprudență (19)

(1) Pentru condiţii deosebite de muncă, grele, vătămătoare sau periculoase, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.
Jurisprudență (4)

(2) Locurile de muncă şi categoriile de personal care beneficiază de acest spor se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei, al preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în funcţie de condiţiile deosebite, grele, vătămătoare şi periculoase stabilite, potrivit legii.
Jurisprudență (1)

Art. 23. - Jurisprudență (3)

(1) La plecarea în concediul de odihnă, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe are dreptul, în condiţiile legii, pe lângă indemnizaţia de concediu, şi la o primă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu. Indemnizaţia de concediu şi prima se plătesc cumulat, cu cel mult 5 zile înaintea datei plecării în concediu. În cazul în care concediul de odihnă se efectuează fracţionat, prima de concediu şi salariul de bază se acordă o singură dată.
Jurisprudență (3)

(2) În perioada concediului de odihnă, personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea beneficiază, o singură dată pe an, de transport gratuit dus-întors între localitatea de domiciliu şi localitatea din ţară în care îşi petrece concediul de odihnă sau de decontarea valorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, în cazul în care deplasarea între localitatea de domiciliu şi localitatea din ţară unde îşi petrece concediul se face cu autoturismul.
Jurisprudență (1)

CAPITOLUL VI Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 24. - Jurisprudență (1)

Personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe, aflat în activitate la data intrării în vigoare a acesteia, se consideră că îndeplineşte condiţiile legale pentru funcţia pe care este încadrat la această dată.
Jurisprudență (1)

se încarcă...