Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26.09.2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanţă stabileşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească sistemele electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere de pe teritoriul României, astfel încât acestea să fie interoperabile cu sistemele similare implementate la nivelul Uniunii Europene.

(2) Prezenta ordonanţă se aplică sistemelor electronice de colectare a tuturor tipurilor de tarife pentru utilizarea infrastructurii pe întreaga reţea rutieră, urbană şi interurbană, inclusiv celor implementate pentru tarifarea utilizării unor secţiuni de infrastructură, precum tunelurile, podurile şi infrastructurile de acces la feribot.
Modificări (1)

(3) Prezenta ordonanţă nu se aplică:

a) sistemelor de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere care nu dispun de mijloace electronice de colectare a tarifelor;

b) sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere care nu necesită instalarea unor echipamente speciale la bordul vehiculelor;
Modificări (1)

c) sistemelor de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere de mică anvergură, strict locale, pentru care costurile de conformare cu cerinţele prezentei ordonanţe sunt disproporţionate în raport cu avantajele.

(4) Toate sistemele electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere de pe teritoriul României, care fac obiectul prezentei ordonanţe, vor oferi utilizatorilor acces la Serviciul european de tarifare electronică.

Art. 2. - Modificări (1)

În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) sistem electronic de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere - sistem de colectare a tarifelor pentru utilizarea infrastructurii rutiere, care presupune instalarea la bordul vehiculelor a unor dispozitive electronice ce permit identificarea automată a vehiculelor şi determinarea modului în care acestea utilizează infrastructura rutieră, pentru a se asigura o tarifare corectă, în condiţii de siguranţă rutieră şi de fluenţă a traficului;

b) operator al sistemului electronic de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere - operator economic, persoană fizică, asociaţie familială sau persoană juridică, cu/fără scop patrimonial, sau orice organism oficial care are personalitate juridică ori care depinde de o autoritate ce are această personalitate care operează sisteme electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere;

c) utilizator - persoana fizică sau juridică care utilizează infrastructura rutieră pentru care s-a stabilit un tarif pentru utilizarea infrastructurii rutiere;

d) echipament de bord - dispozitiv electronic care se instalează la bordul unui vehicul şi care permite identificarea automată a acestuia şi determinarea modului în care utilizează infrastructura rutieră;

e) serviciu electronic de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere - serviciu pus la dispoziţia utilizatorilor de operatorii sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere.

Art. 3. -

(1) Toate sistemele electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere ce vor fi date în exploatare după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe vor utiliza, în scopul efectuării tranzacţiilor electronice de colectare a tarifelor, una sau mai multe dintre următoarele tehnologii:
Modificări (1)

a) tehnologie de localizare prin satelit;

b) tehnologie de comunicaţii mobile în conformitate cu standardul GSM-GPRS (standard de referinţă GSM TS 03.60/23.060);

c) tehnologie cu microunde cu frecvenţa de 5,8 GHz.

(2) Operatorii sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere sunt obligaţi să pună la dispoziţia utilizatorilor echipamente de bord care să fie adecvate utilizării pe toate tipurile de vehicule şi cu toate sistemele electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere care utilizează tehnologiile prevăzute la alin. (1), conform calendarului prevăzut la art. 4 alin. (4). Administratorii infrastructurii rutiere trebuie să se asigure că aceste echipamente vor fi interoperabile şi capabile să comunice cu toate sistemele aflate în exploatare în statele membre care folosesc tehnologiile menţionate la alin. (1). Detaliile în acest sens se stabilesc de comitetul prevăzut la art. 10, inclusiv în ceea ce priveşte disponibilitatea echipamentelor de bord într-un număr suficient care să satisfacă cererea utilizatorilor interesaţi.
Modificări (1)

(3) Suplimentar faţă de tehnologiile prevăzute la alin. (1), echipamentele de bord pot să utilizeze şi alte tehnologii, cu condiţia ca aceasta să nu creeze dificultăţi utilizatorilor sau să nu creeze discriminări între aceştia. Dacă este necesar, echipamentele de bord pot fi conectate şi la tahograful electronic al vehiculului.
Modificări (1)

(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru operarea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu completările ulterioare.

Art. 4. - Modificări (1), Puneri în aplicare (3)

(1) Serviciul european de tarifare electronică este un serviciu european, complementar serviciilor electronice naţionale de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere, care asigură interoperabilitatea pe întreg teritoriul Comunităţii a sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere implementate deja la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi a celor ce urmează a fi implementate cu respectarea prevederilor Directivei 2004/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere în cadrul Comunităţii (Directiva 2004/52/CE).

(2) Serviciul european de tarifare electronică se defineşte de către Comisia Europeană conform prevederilor art. 4 (4) al Directivei 2004/52/CE şi va acoperi întreaga reţea rutieră comunitară pentru care tarifele pentru utilizarea infrastructurii rutiere sunt încasate electronic.

(3) Acest serviciu de tarifare electronică se defineşte de un ansamblu de reguli contractuale, care permite tuturor operatorilor şi/sau emitenţilor de mijloace de plată să furnizeze serviciul în cauză, de un ansamblu de standarde şi cerinţe tehnice şi de un contract de abonament unic între clienţi şi operatori şi/sau emitenţii de mijloace de plată care oferă serviciul. Acest contract asigură accesul la serviciu pe întreaga reţea şi abonamentele se pot face la un operator de pe oricare secţiune a reţelei şi/sau la emitentul de mijloace de plată.

(4) În cazul în care administratorii infrastructurii rutiere implementează sisteme electronice naţionale de tarifare pe teritoriul României, aceştia trebuie să se asigure că operatorii furnizează Serviciul european de tarifare electronică clienţilor lor în conformitate cu următorul calendar:

a) pentru toate vehiculele de peste 3,5 tone şi pentru toate vehiculele cu o capacitate mai mare de 9 locuri (conducător auto + 8), în termen de cel mult 3 ani de la adoptarea de către Comisia Europeană a deciziilor privind definirea Serviciului european de tarifare electronică menţionate la art. 4 (4) al Directivei 2004/52/CE;

b) pentru toate celelalte tipuri de vehicule, în termen de cel mult 5 ani de la adoptarea de către Comisia Europeană a deciziilor privind definirea Serviciului european de tarifare electronică prevăzute la art. 4 (4) al Directivei 2004/52/CE.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Serviciul european de tarifare electronică este independent de deciziile adoptate de administratorii infrastructurii rutiere în ceea ce priveşte introducerea unor tarife pentru anumite tipuri de vehicule, nivelul acestor tarife şi scopul lor. Acest serviciu priveşte doar metoda de încasare a tarifelor pentru utilizarea infrastructurii rutiere. Serviciul va permite încheierea de contracte indiferent de locul de înmatriculare a vehiculului, de naţionalitatea părţilor contractante sau de zona ori punctul din reţeaua rutieră pentru care se percep tarifele.

(2) Serviciul va permite extinderea intermodalităţii fără să creeze dezavantaje pentru alte moduri de transport.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Serviciul european de tarifare electronică va utiliza soluţiile tehnice prevăzute la art. 3, pe baza unor specificaţii tehnice care vor fi disponibile în mod public.

(2) Echipamentele destinate Serviciului european de tarifare electronică trebuie să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. -

Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe se efectuează de către personalul cu atribuţii de control ce va fi abilitat în acest sens de către Ministerul Transporturilor.

Art. 8. - Modificări (1)

Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi ale art. 4 alin. (4) constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 10.000 lei, aplicabilă administratorilor secţiunilor de infrastructură rutieră.

Art. 9. -

Contravenţiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Transporturilor va numi un reprezentant în Comitetul pentru tarifarea electronică constituit potrivit prevederilor art. 5 al Directivei 2004/52/CE.

Art. 11. -

Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezenta ordonanţă transpune Directiva 2004/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică pentru utilizarea infrastructurii rutiere în cadrul Comunităţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 166 din 30 aprilie 2004.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
p. Ministrul internelor şi reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Aurel Ciobanu-Dordea

Bucureşti, 22 august 2007.

Nr. 39.

se încarcă...