Back

Parlamentul României

Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11.03.2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Puneri în aplicare (1)

(1) Modelul de utilitate protejează, în condiţiile prezentei legi, orice invenţie tehnică, cu condiţia să fie nouă, să depăşească nivelul simplei îndemânări profesionale şi să fie susceptibilă de aplicare industrială.
Puneri în aplicare (1)

(2) Nu sunt considerate invenţii, în sensul alin. (1), în special:

a) descoperirile, teoriile ştiinţifice şi metodele matematice;

b) creaţiile estetice;

c) planurile, principiile şi metodele în exercitarea de activităţi mentale, de jocuri sau în domeniul activităţilor economice, precum şi programele de calculator;

d) prezentările de informaţii.

(3) Prevederile alin. (2) nu exclud protecţia prin model de utilitate a obiectelor sau activităţilor prevăzute, decât în măsura în care cererea de model de utilitate sau modelul de utilitate se referă la astfel de obiecte sau activităţi considerate în sine.

(4) Nu pot fi protejate prin înregistrare ca model de utilitate:

a) invenţiile a căror exploatare comercială este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele dăunătoare sănătăţii ori vieţii persoanelor, animalelor sau plantelor ori care sunt de natură să aducă atingeri grave mediului, cu condiţia ca această excludere să nu depindă numai de faptul că exploatarea lor este interzisă printr-o dispoziţie legală;

b) soiurile de plante şi rasele de animale;

c) invenţiile având ca obiect un material biologic;

d) invenţiile având ca obiect un produs constând într-o substanţă chimică sau farmaceutică;

e) invenţiile având ca obiect un procedeu sau o metodă.

Art. 2. -

Dreptul la modelul de utilitate aparţine inventatorului sau succesorului său în drepturi.

Art. 3. - Referințe în cărți (1)

(1) O invenţie este nouă dacă nu este cuprinsă în stadiul tehnicii.

(2) Stadiul tehnicii cuprinde toate cunoştinţele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere scrisă sau orală, prin folosire sau în orice alt mod, până la data depozitului cererii de model de utilitate.

(3) Stadiul tehnicii cuprinde, de asemenea, conţinutul cererilor de model de utilitate, al cererilor de brevet de invenţie depuse la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, denumit în continuare O.S.I.M., precum şi pe cel al cererilor care au efect în România, aşa cum acestea au fost depuse, care au o dată de depozit anterioară celei prevăzute la alin. (2) şi care au fost publicate la sau după această dată, conform legii.

(4) În aplicarea prevederilor alin. (2) şi (3), divulgarea invenţiei nu este luată în considerare dacă a intervenit în intervalul de 6 luni înaintea datei de depozit a cererii de model de utilitate şi dacă rezultă, direct sau indirect:

a) de la solicitant ori de la predecesorul său în drepturi; ori
Puneri în aplicare (1)

b) ca urmare a unui abuz evident asupra solicitantului sau predecesorului său în drepturi.
Puneri în aplicare (1)

Art. 4. -

O invenţie este susceptibilă de aplicare industrială dacă obiectul său poate fi fabricat sau folosit în orice tip de industrie, inclusiv în agricultură.

Art. 5. -

(1) Modelul de utilitate înregistrat conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare a invenţiei pe întreaga durată şi de a interzice efectuarea fără consimţământul său a următoarelor acte: fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării invenţiei protejate prin model de utilitate.

(2) Titularul are, de asemenea, dreptul de a interzice oricărui terţ care nu are consimţământul său să furnizeze sau să ofere altor persoane decât celor îndreptăţite să exploateze invenţia protejată prin model de utilitate mijloace de aplicare a invenţiei pe teritoriul României, referitoare la un element esenţial al invenţiei, când terţul ştie sau, în împrejurările date, ar fi trebuit să ştie că mijloacele sunt adecvate şi destinate aplicării invenţiei.

(3) Dispoziţiile alin. (2) nu se aplică produselor comerciale de larg consum, cu excepţia situaţiilor în care terţul încearcă să determine săvârşirea unor fapte care ar încălca dreptul exclusiv prevăzut la alin. (1).

(4) În cazul în care elementele esenţiale ale unui model de utilitate au fost preluate din descrierea, desenele, modelele experimentale, dispozitivele sau echipamentele aparţinând altei persoane decât titularului, fără consimţământul acesteia, protecţia acordată nu poate fi folosită în detrimentul acelei persoane.

Art. 6. -

(1) Drepturile conferite de un model de utilitate înregistrat nu se extind la actele prevăzute la art. 5 alin. (1) privind produsul protejat, efectuate după ce produsul a fost comercializat într-un stat membru al Uniunii Europene, de către titular sau cu consimţământul acestuia.

(2) Totuşi, drepturile conferite de un model de utilitate se extind la actele prevăzute la art. 5 alin. (1) privind produsul protejat, efectuate după ce produsul a fost comercializat în afara unui stat membru al Uniunii Europene, de către titular sau cu consimţământul acestuia.

Art. 7. - Puneri în aplicare (1), Referințe în cărți (1)

(1) Durata unui model de utilitate este de 6 ani, cu începere de la data de depozit.

(2) Titularul dreptului poate să obţină, pe baza unei solicitări făcute în scris la O.S.I.M., reînnoirea protecţiei prin modelul de utilitate pentru încă o perioadă de 2 ani, dar nu mai devreme de un an şi nu mai târziu de 6 luni înainte de expirarea duratei prevăzute la alin. (1).

(3) Titularul dreptului poate să obţină, pe baza unei solicitări făcute în scris la O.S.I.M., reînnoirea protecţiei prin model de utilitate pentru o a doua şi ultimă perioadă de 2 ani, dar nu mai devreme de un an şi nu mai târziu de 6 luni înainte de expirarea duratei prevăzute la alin. (2).

(4) Durata modelului de utilitate nu poate depăşi 10 ani de la data de depozit.

(5) Taxa de reînnoire poate fi plătită până la data expirării duratei prevăzute la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2) ori într-un termen de 6 luni de la oricare dintre aceste date, cu o majorare de 50% din cuantumul taxei legale.

(6) Titularul modelului de utilitate poate achita cumulativ taxele de menţinere în vigoare şi taxele de reînnoire pentru toată perioada de protecţie.

(7) Menţiunea reînnoirii protecţiei conform prevederilor alin. (2) şi (3) se publică în Buletinul oficial de proprietate industrială, denumit în continuare B.O.P.I.

Art. 8. -

(1) Dreptul la modelul de utilitate, dreptul la înregistrarea modelului de utilitate şi drepturile care decurg din înregistrarea modelului de utilitate pot fi transmise în tot sau în parte.

(2) Modelul de utilitate poate face obiectul unei garanţii reale sau al unor măsuri de executare silită.

Art. 9. -

(1) Protecţia prin model de utilitate încetează prin:

a) expirarea duratei;

b) neplata taxelor de reînnoire a protecţiei;

c) renunţarea titularului la modelul de utilitate înregistrat.

(2) Încetarea protecţiei prevăzute la alin. (1) produce efectele din ziua următoare:

a) datei expirării duratei modelului de utilitate, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) şi b);

b) comunicării de către titular a renunţării, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c).

(3) Dacă renunţarea conform prevederilor alin. (1) lit. c) se referă numai la anumite părţi ale modelului de utilitate, acesta rămâne în vigoare în ceea ce priveşte celelalte părţi. O.S.I.M. ia act de renunţare, fără a examina dacă părţile rămase ale modelului de utilitate continuă să îndeplinească cerinţele prezentei legi şi dacă limitarea este admisibilă.

(4) Modelul de utilitate este considerat a nu avea efect retroactiv de la data de depozit, în cazul în care se acordă brevet de invenţie pentru o cerere:
Puneri în aplicare (1)

a) în care este revendicată prioritatea cererii de model de utilitate; sau

b) care a fost transformată în cerere de model de utilitate, iar solicitantul nu a cerut în mod expres retragerea cererii de brevet.

CAPITOLUL II Procedura de înregistrare. Publicarea şi eliberarea certificatului

Art. 10. - Puneri în aplicare (1)

(1) Cererea de model de utilitate se redactează în limba română şi se depune la O.S.I.M., la alegerea solicitantului, pe suport hârtie sau sub o altă formă şi printr-un mijloc de transmitere prevăzut în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(2) Cererea conţine:

a) datele de identificare ale solicitantului;

b) solicitarea protecţiei prin model de utilitate, însoţită de titlul invenţiei;

c) o descriere a invenţiei;

d) una sau mai multe revendicări;

e) desenele la care se face referire în descriere sau în revendicări.

(3) Cererea de model de utilitate conţine indicaţii care să permită stabilirea identităţii inventatorului.

(4) Dacă solicitantul nu este acelaşi cu inventatorul, acesta trebuie să îl declare şi să facă dovada, printr-un document depus la O.S.I.M., până la luarea unei hotărâri, că este îndreptăţit la înregistrarea modelului de utilitate.

(5) În toate procedurile în faţa O.S.I.M., solicitantul este considerat a fi persoana îndreptăţită la înregistrarea modelului de utilitate.

(6) Pentru fiecare invenţie se depune câte o cerere de model de utilitate.

(7) Revendicările trebuie să definească în mod clar obiectul protecţiei solicitate, să fie concise şi să fie susţinute în întregime de descrierea invenţiei.

(8) Cererea este însoţită de un rezumat al invenţiei. Rezumatul trebuie să conţină o scurtă prezentare a invenţiei; acesta serveşte exclusiv informării tehnice şi nu poate fi luat în considerare pentru alte scopuri, în special pentru determinarea întinderii protecţiei.

(9) Până la data hotărârii de înregistrare a modelului de utilitate sunt permise modificări ale cererii în măsura în care acestea nu extind obiectul cererii. Din modificări care extind obiectul cererii nu pot rezulta niciun fel de drepturi.

Art. 11. - Puneri în aplicare (1)

Invenţia trebuie să fie dezvăluită în cererea de model de utilitate suficient de clar şi complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza.

Art. 12. -

(1) Data de depozit a cererii de model de utilitate este data la care au fost depuse la O.S.I.M. următoarele:

a) o indicaţie explicită sau implicită, potrivit căreia se solicită un model de utilitate;

b) indicaţii care să permită stabilirea identităţii solicitantului sau care să permită contactarea acestuia de către O.S.I.M.;

c) o parte care, la prima vedere, să pară a fi o descriere a invenţiei.

(2) Revendicările şi desenele privind invenţia pot fi depuse şi în termen de două luni de la data de depozit.

(3) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi/sau c), O.S.I.M. notifică solicitantului deficienţele constatate şi îi solicită remedierea acestora în termen de două luni de la data la care cel puţin cerinţa prevăzută la alin. (1) lit. b) a fost îndeplinită.

(4) Data de depozit a cererii de model de utilitate este data la care sunt depuse la O.S.I.M. documentele ce cuprind remedierea deficienţelor semnalate în notificarea transmisă conform prevederilor alin. (3).

(5) Dacă deficienţele semnalate nu au fost remediate în termenul acordat sau dacă deficienţele se referă la cerinţa prevăzută la alin. (1) lit. b), nu se acordă data de depozit, iar cererea de model de utilitate este considerată a nu fi fost depusă.

Art. 13. -

Depozitul cererii de model de utilitate are valoarea unui depozit naţional reglementar de la data de depozit, acordată conform prevederilor art. 12, dacă sunt îndeplinite prevederile art. 10 alin. (2).

Art. 14. - Puneri în aplicare (1), Referințe în cărți (1)

(1) O cerere de model de utilitate poate rezulta şi dintr-o cerere de brevet având ca obiect aceeaşi invenţie, dacă solicitantul depune o cerere de transformare:

a) pe parcursul procedurii de examinare a cererii de brevet până la încheierea pregătirilor tehnice pentru publicarea menţiunii hotărârii de acordare a brevetului de invenţie sau de respingere a cererii de brevet;

b) într-o perioadă de 3 luni de la data la care O.S.I.M. publică menţiunea unei hotărâri de anulare a brevetului de invenţie rămase definitivă şi irevocabilă pe motivul lipsei activităţii inventive.
Puneri în aplicare (1)

(2) Dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la alin. (1), cererea de model de utilitate rezultată din transformare beneficiază de aceeaşi dată de depozit şi de dreptul de prioritate născut din cererea de brevet de invenţie.

(3) Transformarea prevăzută la alin. (2) nu are efect după expirarea unei perioade de 10 ani calculate de la data de depozit a cererii de brevet.

(4) Pentru o cerere de brevet de invenţie transformată într-o cerere de model de utilitate, procedura de examinare se continuă dacă solicitantul nu cere în mod expres retragerea cererii de brevet.

(5) Pot fi transformate în cereri de model de utilitate şi cererile de brevet european aflate în situaţiile prevăzute la art. 135 din Convenţia privind eliberarea brevetelor europene (Convenţia brevetului european), adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, la care România a aderat prin Legea nr. 611/2002, cu revizuirile ulterioare, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 15. - Puneri în aplicare (1)

(1) Solicitantul unui model de utilitate poate cere, până la luarea unei hotărâri privind înregistrarea, conversia acestuia într-o cerere de brevet de invenţie, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(2) O cerere de brevet de invenţie, rezultată în condiţiile prevăzute la alin. (1), beneficiază de aceeaşi dată de depozit şi de dreptul de prioritate născut din cererea de model de utilitate.

(3) Conversia unei cereri de model de utilitate în cerere de brevet de invenţie nu este permisă în cazul în care cererea de model de utilitate a rezultat din transformarea unei cereri de brevet de invenţie, conform prevederilor art. 14.

se încarcă...