Back

Parlamentul României

Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29.08.2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Creşele sunt structuri care oferă servicii sociale specializate pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 3 ani.
Modificări (2)

(2) Beneficiarii serviciilor acordate de creşe sunt copiii cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în România.

(3) De serviciile furnizate de creşe beneficiază şi copiii cetăţenilor altor state sau ai apatrizilor care au domiciliul sau reşedinţa stabilite în România potrivit legii, precum şi copiii cetăţenilor străini aflaţi temporar pe teritoriul României.

Art. 2. -

(1) Creşele se înfiinţează, se organizează şi funcţionează ca centre cu program de lucru zilnic sau săptămânal, în sistem public ori privat.
Modificări (1)

(2) Creşele în sistem public se înfiinţează prin hotărâre a consiliului local, în subordinea acestuia, ca unităţi cu sau fără personalitate juridică.

(3) Creşele în sistem privat se înfiinţează de către societăţi comerciale, regii autonome, organizaţii neguvernamentale, persoane fizice autorizate sau alte persoane juridice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la serviciile sociale.

(4) Serviciile sociale furnizate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de instituţiile şi persoanele prevăzute la alin. (2) şi (3) se acreditează în condiţiile legii.

(5) Creşele, ca servicii sociale specializate, trebuie să îndeplinească standarde minime de calitate.

(6) Coordonarea metodologică a serviciilor furnizate de creşe se realizează de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Sănătăţii Publice.

(7) Pentru asigurarea calităţii serviciilor, activitatea creşelor se supune controlului instituţiilor abilitate, conform legii.

Art. 3. -

(1) În îndeplinirea scopului lor, creşele realizează, în principal, următoarele activităţi:
Modificări (1)

a) asigură servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor în vârstă de până la 3 ani;
Modificări (1)

b) asigură un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor în vârstă de până la 3 ani;
Modificări (1)

c) asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;

d) asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;

e) colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizează o relaţie de parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului;

f) asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor;

g) contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi.

(2) Evidenţa îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1) se realizează pe baza unor documente, care se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 4. -

(1) Creşele sunt organizate din punct de vedere educaţional pe grupe de vârstă, astfel:
Modificări (1)

a) grupa mică, până la împlinirea vârstei de un an;

b) grupa mijlocie, între un an şi 2 ani;

c) grupa mare, între 2 ani şi 3 ani.
Modificări (2)

(2) În cadrul unei grupe de vârstă pot exista mai multe grupe, în funcţie de numărul de copii, în conformitate cu capacitatea creşei aprobată prin actul de înfiinţare.

(3) Prin standardele minime de calitate se specifică numărul maxim de copii ai unei grupe, prevăzut la alin. (2), şi numărul minim de personal de specialitate necesar realizării activităţilor desfăşurate de creşă, raportat la numărul de copii.

Art. 5. -

(1) Creşele organizate cu program de lucru zilnic funcţionează în intervalul orar 7,00-19,00.
Modificări (1)

(2) Creşele prevăzute la alin. (1) pot funcţiona şi cu program flexibil, la solicitarea părinţilor/reprezentanţilor legali, în funcţie de opţiunile acestora, cu asigurarea condiţiilor de siguranţă a copiilor.
Modificări (1)

(3) Creşele organizate cu program de lucru săptămânal funcţionează 5 zile lucrătoare pe săptămână.
Modificări (1)

(4) Prin program de lucru săptămânal se înţelege perioada de îngrijire şi educare a copiilor, cuprinsă între ora 7,00 a zilei de luni şi ora 19,00 a zilei de vineri.

(5) Creşele organizate cu program de lucru săptămânal asigură, pe lângă serviciile prevăzute la art. 1 alin. (1), găzduirea copiilor pe timpul nopţii.
Modificări (1)

(6) Creşele funcţionează pe tot parcursul anului.

(7) Creşele îşi pot înterupe funcţionarea pe o perioadă de 30 de zile de vacanţă pe timpul verii, precum şi în perioada sărbătorilor legale.

(8) Perioadele de vacanţă se stabilesc în urma consultării părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor sau a comitetului de părinţi, după caz.

(9) Perioadele de vacanţă se afişează de către conducerea creşei la loc vizibil părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii acestora.

(10) Activităţile de igienizare şi, după caz, lucrările de reparaţii şi de întreţinere ale clădirii se realizează, de regulă, în perioadele de vacanţă.

Art. 6. -

(1) Înscrierea copiilor la creşă se face pe tot parcursul anului, cu excepţia perioadei de vacanţă, în funcţie de numărul de locuri, pe grupe de copii.

(2) Pentru asigurarea de servicii de calitate nu se înscriu la creşă mai mulţi copii decât numărul aprobat prin actul de înfiinţare şi pentru care a fost acordată acreditarea.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul în care se solicită înscrierea fraţilor sau a copiilor crescuţi de aceiaşi părinţi/reprezentanţi legali şi nu este liber decât un loc la grupa de vârstă a copiilor, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare cu numărul de copii aflaţi în această situaţie.

Art. 7. -

(1) Înscrierea copiilor la creşă este realizată în temeiul unui contract de furnizare de servicii, încheiat între părinţi/reprezentanţii legali ai copiilor şi creşă, reprezentată de conducătorul acesteia.
Modificări (1)

(2) Prin contractul prevăzut la alin. (1) se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor.

(3) Contractul prevăzut la alin. (1) are la bază modelul de contract încheiat între furnizorul de servicii sociale şi beneficiar, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse.
Modificări (1)

(4) Pentru reprezentarea intereselor copiilor în relaţia cu creşa, părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor înscrişi la creşă se pot constitui într-un comitet de părinţi.

(5) Reprezentanţii comitetului de părinţi sunt consultaţi obligatoriu de către conducerea creşei cu privire la activităţile şi serviciile destinate copiilor, precum şi la creşterea eficienţei managementului creşei.

CAPITOLUL II Finanţarea creşelor

Art. 8. - Jurisprudență (1)

(1) Finanţarea cheltuielilor necesare organizării şi funcţionării creşelor din sistemul public se realizează din următoarele surse:

a) bugete ale consiliilor locale;

b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

c) contribuţii lunare ale părinţilor/reprezentanţilor legali;

d) donaţii;

e) sponsorizări;

f) alte surse legal constituite.

(2) Proporţia şi, după caz, cuantumul sumelor necesare finanţării creşelor din sistemul public se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Cheltuielile privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor din sistemul privat se suportă din bugetele instituţiilor sau persoanelor care le-au înfiinţat, din contribuţia părinţilor/reprezentanţilor legali, precum şi din alte surse prevăzute de lege.

(4) Sumele încasate din contribuţiile părinţilor/reprezentanţilor legali reprezintă venit la dispoziţia creşei direct sau, după caz, prin instituţia care a înfiinţat-o.

Art. 9. - Jurisprudență (1)

(1) Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor au obligaţia să plătească o contribuţie lunară de întreţinere pentru fiecare copil înscris la creşă şi care beneficiază de serviciile acesteia.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), consiliul local va suporta contribuţiile părinţilor/reprezentanţilor legali ai copilului înscris la creşă şi expus riscului abandonului.

(3) Contribuţia lunară se calculează în baza costului mediu lunar de întreţinere în creşă.

(4) Costul mediu lunar de întreţinere se calculează în funcţie de cheltuielile de întreţinere, hrană şi gospodărie, obiecte de inventar, echipament şi cazarmament, materiale igienicosanitare şi altele asemenea, iar în cazul creşelor private, inclusiv cheltuielile aferente plăţii salariilor pentru personalul angajat în creşă.

(5) Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte diferenţiat, în funcţie de tipul creşei, respectiv centru de zi sau centru rezidenţial, şi se aprobă anual prin act administrativ al instituţiei care are în administrare creşa.

(6) Nivelul costului mediu lunar de întreţinere se revizuieşte anual pe baza valorii cheltuielilor prevăzute la alin. (4).

Art. 10. -

(1) Valoarea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor înscrişi la creşa organizată în sistem public se stabileşte în funcţie de veniturile familiei şi de numărul de copii aflaţi în întreţinerea acesteia.

(2) Contribuţia lunară de întreţinere datorată de părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor pentru serviciile furnizate de creşă pentru un copil se determină în funcţie de numărul de zile în care copilul frecventează creşa.

(3) Contribuţia lunară de întreţinere prevăzută la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

Art. 11. -

Contribuţia lunară de întreţinere datorată de părinţii/reprezentanţii legali ai copilului poate fi achitată şi prin tichete de creşă, potrivit legii.

CAPITOLUL III Structura de personal

Art. 12. -

(1) Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal pentru creşe se aprobă, după caz, prin hotărâre a consiliului local sau prin hotărâre a organelor de conducere a instituţiilor publice sau a persoanelor fizice şi juridice care le înfiinţează.

(2) Pachetul de servicii aferente creşelor se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 13. -

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerul Sănătăţii Publice şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă elaborează şi implementează, în condiţiile legii, programele de formare, calificare, recalificare, reconversie profesională şi perfecţionare în domeniul puericulturii.

Art. 14. -

Atribuţiile personalului de specialitate angajat în creşă se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în conformitate cu specificul profesiei/ocupaţiei şi tipul serviciilor acordate.

Art. 15. -

Activitatea de supraveghere a stării de sănătate a copiilor şi acordarea, în caz de îmbolnăvire/accidentare, a îngrijirilor medicale în regim de urgenţă se organizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 16. -

(1) Conducerea creşelor înfiinţate de consiliile locale este asigurată, după caz, de un director sau un şef de centru.

(2) Numirea directorului şi a şefului de centru se face pe bază de concurs sau examen, după caz, în condiţiile legii, de către instituţia angajatoare.

(3) Candidaţii pentru ocuparea posturilor prevăzute la alin. (1) trebuie să fie absolvenţi ai învăţământului universitar cu diplomă de licenţă, de preferinţă de orientare socioumană, medicală sau economică.

CAPITOLUL IV Contravenţii şi sancţiuni

Art. 17. -

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (4) şi (5);

b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (10);

c) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2).

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către instituţiile prevăzute la art. 20 alin. (1).

Art. 18. -

Contravenţiile prevăzute la art. 17 se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 500 de lei la 2.000 de lei, cele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b);

b) cu amendă de la 1.000 de lei la 3.000 de lei, cea prevăzută la alin. (1) lit. c).

se încarcă...