Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 681/2016 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave Număr celex: 32016L0681

În vigoare de la 04.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 82 alineatul (1) litera (d) şi articolul 87 alineatul (2) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) JO C 218, 23.7.2011, p. 107.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziţia Parlamentului European din 14 aprilie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 21 aprilie 2016.

întrucât:

(1) La 6 noiembrie 2007, Comisia a adoptat o propunere de decizie-cadru a Consiliului privind utilizarea registrului cu numele pasagerilor (PNR) în scopul aplicării legii. Cu toate acestea, în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, propunerea Comisiei, care nu a fost adoptată de Consiliu până la data respectivă, a devenit caducă.

(2) "Programul de la Stockholm - O Europă deschisă şi sigură în serviciul cetăţenilor şi pentru protecţia acestora" (3) invită Comisia să prezinte o propunere privind utilizarea datelor din PNR în vederea prevenirii, depistării, investigării şi urmăririi penale a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave.

(3) JO C 115, 4.5.2010, p. 1.

(3) În comunicarea sa din 21 septembrie 2010 privind o abordare globală referitoare la transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) către ţări terţe, Comisia a prezentat o serie de elemente principale ale unei politici a Uniunii în acest domeniu.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...