Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 680/2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului Număr celex: 32016L0680

În vigoare de la 05.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 16 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (1),

(1) JO C 391, 18.12.2012, p. 127.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziţia Parlamentului European din 12 martie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia în primă lectură a Consiliului din 8 aprilie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziţia Parlamentului European din 14 aprilie 2016.

întrucât:

(1) Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Carta) şi articolul 16 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecţia datelor cu caracter personal care o privesc.

(2) Principiile şi normele referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor lor cu caracter personal ar trebui, indiferent de cetăţenia sau de locul de reşedinţă al persoanelor fizice, să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale acestora, în special dreptul la protecţia datelor cu caracter personal. Prezenta directivă urmăreşte să contribuie la realizarea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie.

(3) Evoluţiile tehnologice rapide şi globalizarea au generat noi provocări pentru protecţia datelor cu caracter personal. Amploarea colectării şi a schimbului de date cu caracter personal a crescut în mod semnificativ. Tehnologia permite prelucrarea datelor cu caracter personal la un nivel fără precedent în cadrul activităţilor precum prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracţiunilor ori executarea pedepselor.

(4) Libera circulaţie a datelor cu caracter personal între autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor, inclusiv al protejării împotriva ameninţărilor la adresa securităţii publice şi al prevenirii acestora în cadrul Uniunii, şi transferul de astfel de date cu caracter personal către ţări terţe şi organizaţii internaţionale, ar trebui facilitate asigurând, totodată, un nivel ridicat de protecţie a datelor cu caracter personal. Aceste evoluţii impun realizarea unui cadru solid şi mai coerent în materie de protecţie a datelor cu caracter personal în Uniune, însoţit de o aplicare riguroasă a normelor.

(5) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului se aplică oricărei prelucrări de date cu caracter personal în statele membre, atât în sectorul public, cât şi în cel privat. Cu toate acestea, directiva menţionată nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în cursul exercitării unei activităţii care nu se înscrie în domeniul de aplicare a dreptului comunitar, cum sunt activităţile în domeniul cooperării judiciare în materie penală şi al cooperării poliţieneşti.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...