Back

Parlamentul României

Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.09.2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Jurisprudență (1)

Prezenta lege reglementează Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist, activităţile aeronautice civile îndeplinite de categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, precum şi drepturile şi îndatoririle acestora.

Art. 2. - Puneri în aplicare (1)

Prevederile prezentei legi se aplică personalului aeronautic civil navigant profesionist din România care posedă documente nominale individuale de certificare, licenţă, atestate, autorizări şi altele asemenea, eliberate sau recunoscute de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

Art. 3. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

Personalul aeronautic civil navigant profesionist este categoria profesională din aviaţia civilă care, după absolvirea unei forme de învăţământ recunoscute şi certificate de către instituţiile abilitate ale statului, obţine licenţă şi calificare pe tip/clasă de aeronavă civilă, emise sau recunoscute de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, având atribuţii la bordul unei aeronave civile în timpul zborului, şi care este remunerat pentru executarea de activităţi aeronautice civile, în baza unui contract individual de muncă încheiat cu un angajator având sediul sau filială în România.

Art. 4. - Jurisprudență (1)

În sensul prezentei legi, categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România sunt următoarele:

a) piloţi - membrii unui echipaj de zbor, calificaţi pe tip sau clasă de aeronavă civilă, care deţin o licenţă obţinută în urma absolvirii unei forme de învăţământ recunoscute şi certificate de către instituţiile abilitate ale statului şi care le permite să piloteze o aeronavă civilă în operaţiuni de zbor. La comanda aeronavei civile pot fi:

1. pilotul comandant este pilotul prim, membru al echipajului de conducere la bordul unei aeronave civile, care răspunde de îndeplinirea misiunii de zbor în deplină siguranţă şi îşi exercită dreptul de comandă asupra întregului echipaj, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare;

2. copilotul este pilotul secund, altul decât pilotul comandant, membru al echipajului de conducere, care operează la bordul unei aeronave civile pentru care este necesar mai mult de un pilot, conform tipului de aeronavă civilă certificat sau regulilor de operare, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare;

b) navigatori, mecanici şi/sau ingineri de bord naviganţi şi operatori radionaviganţi - membrii unui echipaj de zbor care deţin o licenţă obţinută în urma absolvirii unei forme de învăţământ recunoscute şi certificate de către instituţiile abilitate ale statului şi care execută la bordul unei aeronave civile activităţi de exploatare tehnică în zbor, ce ajută la conducerea tehnică a aeronavei în operaţiuni de zbor;
Referințe (1), Jurisprudență (1)

c) însoţitori de bord - membrii unui echipaj de zbor, calificaţi pe tip de aeronavă civilă, cu licenţă, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare, care execută la bordul unei aeronave civile activităţi cu privire la siguranţa pasagerilor şi aeronavei, fără a participa la conducerea acesteia;

d) paraşutişti - personalul aeronautic civil calificat pe tip de paraşută, cu licenţă, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare, care execută salturi cu paraşuta şi este responsabil de pregătirea operaţională, planificarea, comanda şi dirijarea salturilor şi a zborurilor cu paraşuta;

e) ingineri de recepţie şi control aeronave - personalul tehnic calificat pe tip de aeronavă civilă, cu licenţă, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare, care execută activităţi de control tehnic în zbor, în vederea constatării stării de navigabilitate a unei aeronave civile;

f) ingineri de recepţie şi control mijloace PNA-TC personalul tehnic calificat, cu licenţă, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare, care execută activităţi de verificare în zbor a funcţionării mijloacelor de comunicaţii, navigaţie şi supraveghere aflate la sol;

g) personal de inspecţie în zbor - personalul aeronautic civil navigant, cu licenţă, care execută activităţi de inspecţie, supraveghere şi control în zbor al operaţiunilor aeriene, de examinare a personalului aeronautic civil navigant, în scopul supervizării siguranţei zborului, certificării agenţilor aeronautici civili, personalului aeronautic civil navigant şi a tehnicii aeronautice, precum şi inspecţia de siguranţă a zborului.

Art. 5. -

Orice altă persoană aflată la bordul unei aeronave civile care nu are atribuţii la bord în timpul zborului, conform calificării şi licenţei deţinute, este considerată pasager şi nu are calitatea de personal aeronautic civil navigant.

Art. 6. -

(1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă desfăşoară activităţile prevăzute la art. 7.

(2) Condiţiile de muncă în care îşi desfăşoară activitatea personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă sunt condiţii speciale de muncă.

Art. 7. -

(1) Activităţile aeronautice civile executate de personalul aeronautic civil navigant profesionist cuprind:

a) operaţiuni de transport aerian public de pasageri, bagaje, mărfuri şi/sau poştă;

b) pregătirea şi executarea zborurilor cu aeronave civile şi a paraşutărilor în scopuri civile;

c) controlul aeronavei înainte de executarea zborurilor cu aeronave civile şi asigurarea tehnică a paraşutărilor în scopuri civile;

d) planificarea, organizarea şi executarea zborurilor tehnice, de recepţie şi control şi a zborurilor de licenţiere a tehnicii de zbor aeronautice civile;

e) operaţiuni de lucru aerian, efectuate pentru nevoile industriei, agriculturii, silviculturii, sănătăţii publice şi protecţiei mediului;

f) pregătirea şi executarea zborurilor de acrobaţie şi de antrenament, precum şi a zborurilor în cadrul mitingurilor de aviaţie;

g) zboruri de căutare, salvare, cercetare ştiinţifică, fotografiere, monitorizare şi publicitate;

h) zboruri de verificare şi calibrare a mijloacelor de protecţie a navigaţiei aeriene aflate la sol;

i) zboruri de şcoală şi de antrenament;

j) zboruri de agrement şi turism;

k) executarea zborurilor în scopul colectării şi analizei informaţiilor meteo şi a prognozelor meteorologice pentru rutele de zbor, zonele aeroporturilor civile, terenurilor şi platformelor de decolare-aterizare folosite de aeronavele civile;

l) executarea misiunilor de căutare şi salvare a aeronavelor aflate în dificultate;

m) zboruri de urgenţă, sanitare, de stingere a incendiilor şi intervenţie la calamităţi;

n) zboruri de supraveghere a conductelor de petrol sau gaze naturale, a liniilor de înaltă tensiune, a traficului rutier şi altele asemenea;

o) zboruri speciale şi zboruri efectuate în alte scopuri, aprobate de Ministerul Transporturilor;

p) executarea activităţilor de instruire, examinare şi control al personalului aeronautic civil navigant profesionist, în vederea obţinerii calificărilor şi autorizărilor iniţiale şi suplimentare, precum şi acordării, reînnoirii şi revalidării licenţei de zbor;

q) executarea activităţilor de control, supraveghere, inspecţie şi autorizare a operatorilor aerieni şi a operaţiunilor aeronautice civile de zbor desfăşurate de aceştia;

r) orice alte activităţi legate de atestarea şi operarea aeronavelor civile, precum şi de pregătirea, certificarea şi licenţierea personalului aeronautic civil profesionist.

(2) Activităţile aeronautice civile executate de personalul aeronautic civil navigant profesionist, reglementate prin prezentul statut, se completează cu prevederile cuprinse în Codul aerian civil.

Art. 8. -

Controlul, supravegherea şi inspecţia activităţilor aeronautice civile efectuate de toate categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România se execută de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

CAPITOLUL II Personalul aeronautic civil navigant profesionist

Art. 9. -

Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România se încadrează pe funcţii îndeplinite la bordul aeronavei civile, corespunzător pregătirii, licenţei şi calificărilor deţinute, aşa cum este prevăzut în prezentul statut şi în reglementările aeronautice în vigoare.

Art. 10. -

Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă, prin natura atribuţiilor funcţionale specifice profesiei, îndeplineşte sarcini sau misiuni privind programarea, organizarea, desfăşurarea, pregătirea şi efectuarea zborului, controlul, inspectarea şi supravegherea activităţilor de zbor, instruirea şi examinarea personalului aeronautic civil navigant, exploatarea tehnică la sol şi în zbor a aeronavelor civile, folosirea corespunzătoare a echipamentelor aeronavelor civile şi a mijloacelor pentru protecţia navigaţiei aeriene, precum şi analiza situaţiei meteorologice, în vederea executării zborului în deplină siguranţă.

Art. 11. -

Pentru a-şi îndeplini sarcinile specifice la bordul unei aeronave civile, personalul aeronautic civil navigant profesionist trebuie să posede documente nominale individuale de certificare, licenţă, atestate şi/sau autorizări în termen de valabilitate, eliberate sau recunoscute de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

Art. 12. - Jurisprudență (2)

Constituirea piloţilor în echipaj de conducere a unei aeronave civile se face prin ordin de misiune, pe baza manualului de operare în zbor al acesteia, funcţiile îndeplinite la bord fiind cele de pilot comandant şi de copilot. În cazul în care manualul de operare în zbor al unei aeronave civile prevede un singur pilot, acesta este şi comandantul aeronavei respective.

Art. 13. - Jurisprudență (1)

Membrii unui echipaj care execută o misiune de zbor la bordul unei aeronave civile sunt nominalizaţi de către angajator/operatorul aerian, prin planul de zbor, ţinând cont de calificarea deţinută de fiecare dintre aceştia pentru categoria, clasa şi tipul de aeronavă civilă respectivă, având licenţa de zbor în termen de valabilitate.
Jurisprudență (2)

Art. 14. -

Funcţia de comandant de aeronavă civilă este îndeplinită de pilotul comandant, desemnat de către angajator/operatorul aerian pentru fiecare zbor în parte, cu excepţia cazurilor când, prin reglementări speciale, se prevede altfel. Calitatea de comandant de aeronavă civilă se exercită din momentul începerii misiunii de zbor şi până la terminarea acesteia.

Art. 15. -

(1) În cazul remorcării altei aeronave civile, comandantul aeronavei civile care remorchează este comandantul acestora până la declanşarea lor.

(2) Când în echipajul unei aeronave civile se află 2 piloţi comandanţi, unul dintre ei va fi nominalizat în funcţia de comandant al aeronavei, iar celălalt pilot comandant va fi responsabil de pilotarea aeronavei.

(3) Dacă în echipajul unei aeronave civile se află un pilot comandant instructor şi un pilot comandant, în funcţia de comandant al aeronavei va fi desemnat pilotul comandant instructor, iar pilotul comandant va fi responsabil de conducerea aeronavei.

Art. 16. -

Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă se încadrează şi promovează pe categorii şi pe funcţii, conform pregătirii profesionale, calificării deţinute şi aptitudinilor specifice necesare şi dovedite, potrivit competenţei profesionale a fiecăruia.

Art. 17. - Puneri în aplicare (1)

Drepturile de salarizare ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cuprinzând salarii, indemnizaţii de zbor, sporuri şi alte adaosuri, precum şi drepturile specifice privind concediul de odihnă suplimentar, concediul de recuperare, diurnă de deplasare, condiţii de cazare, alimentaţie de întărire şi protecţie a organismului, asigurare de sănătate, asigurare de viaţă, asigurare de accidente pe durata executării misiunilor de zbor şi alte drepturi specifice se acordă de către angajator, diferenţiat, pe categorii de personal, în funcţie de: calificările şi licenţele deţinute, activităţile şi misiunile executate, condiţiile de muncă specifice, nivelul de pregătire profesională, funcţia deţinută la bordul aeronavei civile, responsabilităţile acordate şi riscul asumat.

CAPITOLUL III Pregătirea şi certificarea personalului aeronautic civil navigant profesionist

Art. 18. - Jurisprudență (1)

Categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist supuse certificării, precum şi documentele de certificare obligatorii pentru exercitarea activităţilor aeronautice civile sunt stabilite prin reglementări emise de Ministerul Transporturilor sau de organizaţiile internaţionale de aviaţie civilă la care România este parte.

Art. 19. -

(1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă se pregăteşte în ţară sau în străinătate, în şcoli şi institute de specialitate, centre de instruire sau perfecţionare şi institute de învăţământ superior acreditate, autorizate sau recunoscute în acest sens de autorităţile competente, potrivit legii.

(2) Pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă care a obţinut documente nominale de certificare, licenţă, atestare sau autorizări în străinătate este necesar ca aceste documente să fie recunoscute şi acceptate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în baza reglementărilor internaţionale aplicabile în România.

Art. 20. -

Specialităţile, criteriile de selecţionare, durata de şcolarizare şi formele concrete de pregătire sunt stabilite şi/sau recunoscute de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, conform reglementărilor internaţionale aplicabile în România.

Art. 21. -

Programele de pregătire sunt avizate sau, după caz, aprobate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, care stabileşte şi procedurile de echivalare şi criteriile de certificare a pregătirii, calificării, perfecţionării şi licenţierii acestei categorii de personal, prin cursuri efectuate în ţară sau în străinătate, în unităţi care funcţionează pe baza unei autorizări sau echivalări emise de către aceasta.

Art. 22. -

Procedurile de echivalare a studiilor piloţilor profesionişti, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ militare sau civile, se stabilesc prin reglementări emise de Ministerul Transporturilor, Ministerul Apărării şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Art. 23. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

Autoritatea Aeronautică Civilă Română este organul unic care eliberează, revalidează, echivalează, reînnoieşte, preschimbă, recunoaşte/acceptă, suspendă sau revocă documentele de certificare şi licenţiere pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist.

Art. 24. -

Calificările personalului aeronautic civil navigant profesionist, din punctul de vedere al licenţei de zbor, sunt:

a) pilot de transport de linie - ATPL;

b) pilot comercial aeronave - CPL şi/sau planoare - SPL;

c) navigator aerian;

d) mecanic navigant;

e) operator radionavigant;

f) însoţitor de bord;

g) paraşutist;

h) inginer de recepţie şi control aeronave;

i) inginer de recepţie şi control mijloace PNA-TC.

Art. 25. -

În funcţie de calificările de tip, piloţii profesionişti pot opera:

a) avioane pentru care echipajul minim de conducere este mai mare de un pilot - MPA;

b) avioane multimotor - ME;

c) avioane cu masa maximă de decolare mai mare de 2.300 kg;

d) avioane cu tracţiune cu turbine - JET/T;

e) elicoptere.

se încarcă...