Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 661/2016 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2016 (BCE/2016/7) Număr celex: 32016D0007

În vigoare de la 28.04.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuţii specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, în special articolul 30,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 al Băncii Centrale Europene din 22 octombrie 2014 privind taxele de supraveghere (BCE/2014/41), în special articolul 3 alineatul (1) şi articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1) Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere care trebuie percepute în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41) ar trebui să acopere, dar să nu depăşească, cheltuielile suportate de Banca Centrală Europeană (BCE) în legătură cu atribuţiile de supraveghere ale acesteia în cursul perioadei de taxare relevante. Aceste cheltuieli constau în principal în costurile legate în mod direct de atribuţiile de supraveghere ale BCE, precum supravegherea directă a entităţilor semnificative, monitorizarea supravegherii entităţilor mai puţin semnificative, îndeplinirea atribuţiilor orizontale şi desfăşurarea serviciilor specializate. Ele includ şi costurile legate în mod indirect de atribuţiile de supraveghere ale BCE, precum serviciile furnizate de departamentele de suport ale BCE, inclusiv serviciile privind sediul, administrarea resurselor umane şi tehnologia informaţiei.

(2) Pentru a calcula taxele anuale de supraveghere de plătit corespunzătoare entităţilor supravegheate semnificative şi grupurilor supravegheate semnificative, precum şi entităţilor supravegheate mai puţin semnificative şi grupurilor supravegheate mai puţin semnificative, costurile totale ar trebui împărţite pe baza cheltuielilor alocate funcţiilor relevante care efectuează supravegherea directă a entităţilor supravegheate semnificative şi a grupurilor supravegheate semnificative şi supravegherea indirectă a entităţilor supravegheate mai puţin semnificative şi a grupurilor supravegheate mai puţin semnificative.

(3) Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2016 ar trebui calculată ca suma următoarelor elemente: (a) costurile anuale estimate pentru atribuţiile de supraveghere pentru 2016, pe baza bugetului BCE aprobat pentru 2016 şi avându-se în vedere orice evoluţii ale costurilor anuale estimate preconizate a fi suportate de BCE şi cunoscute la data adoptării prezentei decizii; şi (b) excedentul sau deficitul din 2015.

(4) Excedentul sau deficitul ar trebui determinat prin deducerea costurilor anuale efective ale atribuţiilor de supaveghere care au fost suportate în 2015, astfel cum sunt prezentate în conturile anuale ale BCE pentru 2015(1), din costurile anuale estimate colectate pentru 2015, astfel cum este prevăzut în anexa I la Decizia (UE) 2015/727 a Băncii Centrale Europene (BCE/2015/17).

(1) Publicate pe website-ul BCE la adresa www.ecb.europa.eu în februarie 2016.

(5) În conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41), valorile taxelor legate de perioade de taxare anterioare care nu erau colectabile, plăţile dobânzii primite şi alte anumite sume primite sau rambursate în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din acel regulament, dacă este cazul, ar trebui de asemenea luate în calcul pentru stabilirea costurilor anuale estimate ale atribuţiilor de supraveghere pentru 2016,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Definiţii

În sensul prezentei decizii se aplică definiţiile cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17) şi Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 (BCE/2014/41).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...