Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 631/2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016R0631

În vigoare de la 17.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003, în special articolul 6 alineatul (11),

întrucât:

(1) Realizarea rapidă a unei pieţe interne a energiei pe deplin funcţională şi interconectată este crucială pentru menţinerea securităţii aprovizionării cu energie, creşterea competitivităţii şi asigurarea faptului că toţi consumatorii pot achiziţiona energie la preţuri accesibile.

(2) Regulamentul (CE) nr. 714/2009 stabileşte norme nediscriminatorii privind accesul la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică, în vederea asigurării unei funcţionări corespunzătoare a pieţei interne a energiei electrice. În plus, articolul 5 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului prevede că statele membre sau, când au stabilit astfel, autorităţile de reglementare asigură, printre altele, că se elaborează norme tehnice obiective şi nediscriminatorii, care să stabilească cerinţele tehnice minime de proiectare şi de funcţionare pentru racordarea la reţea. În cazul în care cerinţele constituie termeni şi condiţii pentru racordarea la reţelele naţionale, articolul 37 alineatul (6) din aceeaşi directivă prevede că autorităţile de reglementare sunt responsabile cu stabilirea şi aprobarea cel puţin a metodologiilor utilizate pentru calcularea sau stabilirea lor. Pentru a asigura siguranţa în funcţionare a sistemelor în cadrul reţelei de transport interconectate, este esenţial să se stabilească o înţelegere comună a cerinţelor aplicabile unităţilor generatoare de energie electrică. Aceste cerinţe, care contribuie la menţinerea, la conservarea şi la restabilirea securităţii sistemului pentru facilitarea bunei funcţionări a pieţei interne de energie electrică intra- şi inter- zone sincrone şi pentru realizarea eficienţei din perspectiva costurilor, ar trebui să fie privite ca aspecte de reţea având caracter transfrontalier şi ca aspecte legate de integrarea pieţei.

(3) Ar trebui stabilite norme armonizate pentru racordarea la reţea a unităţilor generatoare, pentru a furniza un cadru legal clar pentru racordările la reţea, pentru a facilita comerţul cu energie electrică la nivelul întregii Uniuni, pentru a asigura siguranţa în funcţionare a sistemului, pentru a facilita integrarea surselor de energie regenerabile, pentru a creşte concurenţa şi a permite o utilizare mai raţională a reţelei şi a resurselor, în beneficiul consumatorilor.

(4) siguranţa în funcţionare a sistemului depinde parţial de capacităţile tehnice ale unităţilor generatoare. Prin urmare, coordonarea periodică la nivelul reţelelor de transport şi de distribuţie şi performanţa corespunzătoare a echipamentelor conectate la reţelele de transport şi distribuţie, care să fie suficient de solide pentru a face faţă deranjamentelor şi pentru a contribui la prevenirea perturbărilor majore sau pentru a facilita revenirea sistemului după un colaps, reprezintă condiţii esenţiale.

(5) Funcţionarea sistemului în condiţii de siguranţă este posibilă numai dacă deţinătorii instalaţiilor de producere colaborează cu operatorii de sistem. În special, funcţionarea sistemului în condiţii anormale depinde de reacţia unităţilor generatoare la abaterile de la valorile de referinţă 1 per unitate (pu) ale tensiunii şi frecvenţei nominale. În contextul siguranţei sistemului, reţelele şi unităţile generatoare ar trebui să fie considerate ca fiind o singură entitate din punctul de vedere al ingineriei sistemului, având în vedere că aceste părţi sunt interdependente. Prin urmare, trebuie să se stabilească cerinţe tehnice pertinente pentru unităţile generatoare, ca o condiţie prealabilă pentru racordarea la reţea.

(6) Autorităţile de reglementare ar trebui să ia în considerare costurile rezonabile pe care operatorii de sistem le suportă efectiv la punerea în aplicare a prezentului regulament, atunci când stabilesc sau aprobă tarifele de transport sau de distribuţie ori metodologiile aferente sau atunci când aprobă termenii şi condiţiile de racordare şi de acces la reţelele naţionale, în conformitate cu articolul 37 alineatele (1) şi (6) din Directiva 2009/72/CE şi cu articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009.

(7) Diversele sisteme electrice sincron din Uniune au caracteristici diferite care trebuie să fie luate în considerare la stabilirea cerinţelor pentru unităţile generatoare. Prin urmare, este necesar să se ia în considerare specificul regional atunci când se stabilesc normele de racordare la reţea, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009.

(8) Având în vedere necesitatea de a oferi siguranţă în materie de reglementare, cerinţele prevăzute de prezentul regulament ar trebui să se aplice noilor instalaţii de producere, dar nu ar trebui să se aplice instalaţiilor de producere existente şi nici celor aflate deja într-un stadiu avansat de proiectare, fără a fi încă finalizate, cu excepţia cazului în care autoritatea de reglementare sau statul membru în cauză decide altfel, pe baza evoluţiei cerinţelor reţelei şi a unei analize complete a costurilor şi beneficiilor sau în cazul în care au avut loc retehnologizări importante ale instalaţiilor respective.

(9) Importanţa unităţilor generatoare ar trebui să se bazeze pe dimensiunea lor şi pe efectul lor asupra întregului sistem. Maşinile sincrone ar trebui clasificate în funcţie de dimensiune şi ar trebui să includă toate componentele unei instalaţii de producere care în mod normal funcţionează indivizibil, cum ar fi alternatoarele separate antrenate de turbinele separate cu gaze şi aburi ale unei instalaţii unice de turbine cu gaz cu ciclu combinat. În cazul unei centrale care include mai multe instalaţii cu turbine cu gaz cu ciclu combinat, fiecare instalaţie ar trebui să fie evaluată în funcţie de dimensiunea individuală, şi nu de capacitatea totală a facilităţii. Instalaţiile de generare a energiei electrice conectate nesincron, în cazul în care sunt grupate pentru a forma o unitate economică şi au un punct unic de racordare, ar trebui evaluate în funcţie de capacitatea lor agregată.

(10) Ţinând cont de nivelurile diferite de tensiune la care sunt conectate generatoarele şi de capacitatea lor maximă de producţie, prezentul regulament ar trebui să facă o distincţie între diferitele tipuri de generatoare prin stabilirea unor niveluri diferite de cerinţe. Prezentul regulament nu stabileşte norme pentru stabilirea nivelului de tensiune la punctul de racordare la care se racordează unităţile generatoare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...