Back

Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

Ghidul finanţării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016, din 18.04.2016

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22.04.2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Mandatarii financiari

Art. 1.

(1) Evidenţa contribuţiilor şi a cheltuielilor pentru campania electorală aparţinând competitorilor electorali este organizată exclusiv de către mandatarii financiari. În acest scop conducerea competitorului electoral va desemna mandatarii financiari, după cum urmează:

a) un mandatar financiar coordonator la nivel central;

b) câte un mandatar financiar la nivelul fiecărui judeţ;

c) un mandatar financiar la nivelul fiecărui sector al municipiului Bucureşti şi/sau un mandatar financiar la nivelul municipiului Bucureşti.

(2) Competitorul electoral poate desemna un mandatar financiar într-un judeţ, sector sau în municipiul Bucureşti numai în cazul în care participă la alegeri în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

(3) Candidatul independent va desemna un singur mandatar financiar.

Art. 2.

Prin competitor electoral, în sensul prezentului ghid, se înţelege partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi.

Art. 3.

(1) Poate fi desemnată ca mandatar financiar coordonator (la nivel central) şi mandatar financiar la nivelul judeţului, sectorului şi/sau la nivelul municipiului Bucureşti numai persoana fizică care are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, respectiv numai persoana juridică care oferă servicii specializate de contabilitate.
Derogări (1),

(2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul în care mandatarul financiar desemnat la nivel de judeţ, sector şi/sau la nivelul municipiului Bucureşti nu are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, competitorul electoral are obligaţia de a încheia contract de asistenţă de specialitate cu persoane specializate, fizice autorizate sau juridice, în oferirea serviciilor de contabilitate.

(3) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiaşi mandatar, indiferent de nivel, cu excepţia situaţiei în care partidele fac parte din aceeaşi alianţă politică sau electorală.

(4) Candidaţii nu pot fi mandatari financiari.

(5) În cazul desemnării unui singur mandatar financiar, acesta îndeplineşte în mod corespunzător atribuţiile mandatarului financiar coordonator.

Art. 4.

(1) Înregistrarea mandatarului financiar coordonator şi a mandatarilor financiari desemnaţi la nivel de judeţ, sector şi/sau la nivelul municipiului Bucureşti se face până cel mai târziu la data de 6 mai 2016.

(2) În vederea înregistrării mandatarului financiar coordonator şi a mandatarilor financiari desemnaţi la nivel de judeţ, sector şi/sau la nivelul municipiului Bucureşti, competitorul electoral sau persoanele desemnate de către acesta depun la Autoritatea Electorală Permanentă următoarele documente:

a) cererea de înregistrare a mandatarului financiar, în original, conform modelului prevăzut de anexa nr. 3;

b) copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice sau extras din registrul comerţului, în cazul persoanelor juridice;

c) copii ale documentelor care atestă calitatea de expert contabil sau contabil autorizat a persoanelor fizice;

d) copii ale atestatelor pentru persoanele juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate;

e) copii ale contractelor de asistenţă de specialitate cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate pentru mandatarii financiari care nu au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat;

f) copie a contractului încheiat între competitorul electoral şi mandatarul financiar.

Art. 5.

(1) Se recomandă ca documentele necesare înregistrării mandatarului financiar coordonator să fie depuse la sediul central al Autorităţii Electorale Permanente, iar documentele necesare înregistrării mandatarilor financiari desemnaţi la nivel de judeţ, sector şi/sau la nivelul municipiului Bucureşti, respectiv a mandatarilor financiari ai candidaţilor independenţi să fie depuse la sediile filialelor şi birourilor judeţene ale Autorităţii Electorale Permanente, pe baza unei programări telefonice anterioare.

(2) Mandatarul financiar va fi înregistrat numai în cazul în care sunt depuse toate documentele necesare, eventuala completare sau refacere a acestora urmând a fi realizată până la data de 6 mai 2016.

(3) În cazul imposibilităţii exercitării atribuţiilor care le revin, mandatarii financiar pot fi înlocuiţi cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege, conform procedurii stabilite de art. 42 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016. În cererea de înlocuire vor fi precizate şi motivele înlocuirii.
Modificări (1)

(4) Cererile de înregistrare a mandatarilor financiari, depuse după data de 6 mai 2016, nu sunt luate în considerare.
Modificări (1)

(5) La data înregistrării, mandatarul financiar coordonator va primi un cod unic de identificare al competitorului electoral care va fi imprimat pe toate materialele de propagandă electorală care vor fi produse şi utilizate în campania electorală, aparţinând competitorului electoral, pe care îl reprezintă.

(6) Înregistrarea mandatarului financiar se face publică în presă sau pe pagina de internet a competitorului electoral.
Modificări (1)

(7) Codurile unice de identificare primite de către mandatarii financiari coordonatori şi mandatarii financiari desemnaţi de către candidaţii independenţi vor fi aduse la cunoştinţă publică de către Autoritatea Electorală Permanentă prin publicare pe site-ul propriu.

Art. 6.

Mandatarul financiar coordonator are următoarele obligaţii principale:

a) supervizează activitatea celorlalţi mandatari financiari ai competitorului electoral şi centralizează evidenţele acestora;

b) reprezintă competitorul electoral în relaţia cu Autoritatea Electorală Permanentă;

c) asigură evidenţa operaţiunilor financiare, derulate prin contul de campanie deschis la nivel central;

d) transmite Autorităţii Electorale Permanente documentele şi rapoartele prevăzute de lege, în scris şi în format electronic;

e) depune la Autoritatea Electorală Permanentă cererea de rambursare a cheltuielilor aferente campaniei electorale;

f) depune la Autoritatea Electorală Permanentă lista candidaţilor către care urmează să se facă restituirea contribuţiilor încasate pentru campania electorală, vizată de conducerea partidului politic la nivel judeţean sau la nivel central, după caz;

g) răspunde solidar cu competitorul electoral care l-a desemnat de legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale şi de respectarea prevederilor privind finanţarea campaniei electorale;

h) efectuează operaţiunile de plăţi din contul bancar deschis pentru campania electorală la nivelul său de competenţă pe baza împuternicirii scrise a competitorului electoral;

i) depune la Autoritatea Electorală Permanentă până la data încheierii campaniei electorale lista conturilor bancare pentru campania electorală deschise de către competitorul electoral cuprinzând cel puţin codul IBAN, băncile şi sucursalele unde acestea au fost deschise.

Art. 7.

Mandatarul financiar desemnat la nivel de judeţ, sector sau la nivelul municipiului Bucureşti are următoarele obligaţii principale:

a) răspunde solidar cu competitorul electoral care l-a desemnat de legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale şi de respectarea prevederilor privind finanţarea pentru campania electorală, la nivelul la care a fost desemnat;

b) organizează evidenţa operaţiunilor financiare efectuate pentru campania electorală şi verifică legalitatea acestora, la nivelul la care a fost desemnat;

c) la depunerea contribuţiei electorale verifică şi înregistrează contribuitorul în formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2;

d) efectuează operaţiunile de plăţi din contul bancar deschis pentru campania electorală la nivelul său de competenţă pe baza împuternicirii scrise a competitorului electoral;

e) îndeplineşte, în mod corespunzător, atribuţiile mandatarului financiar coordonator în cazul candidaţilor independenţi.

Art. 8.

Înregistrarea mandatarului financiar trebuie realizată de către fiecare competitor electoral în termenul şi condiţiile prevăzute de lege pentru următoarele motive:

a) competitorii electorali pot deschide conturi bancare pentru campania electorală numai prin mandatarii financiari înregistraţi la Autoritatea Electorală Permanentă;

b) în lipsa mandatarului financiar, nu poate fi deschis cont bancar pentru campania electorală, contribuţiile electorale nu pot fi încasate, iar cheltuielile electorale nu pot fi efectuate;

c) numai mandatarii financiari pot întocmi şi depune raportările obligatorii către Autoritatea Electorală Permanentă;

d) în lipsa mandatarului financiar, mandatul de ales local obţinut de un candidat nu poate fi validat;
Modificări (1)

e) în lipsa mandatarului financiar, cheltuielile electorale nu pot fi rambursate.

CAPITOLUL II Deschiderea conturilor bancare pentru campania electorală

Art. 9.

(1) Până cel mai târziu la data de 6 mai 2016, competitorul electoral are obligaţia de a deschide, prin mandatar financiar, conturi bancare pentru campania electorală, după cum urmează:

a) un cont bancar la nivel central;

b) câte un cont bancar la nivelul fiecărui judeţ;

c) câte un cont bancar la nivelul fiecărui sector al municipiului Bucureşti sau un cont bancar la nivelul municipiului Bucureşti.

(2) Toate operaţiunile de încasări şi plăţi (cheltuieli) privind campania electorală se efectuează numai prin conturile bancare deschise special pentru campania electorală.

(3) Conturile bancare pentru campania electorală se pot deschide de către competitorii electorali numai prin mandatarii financiari înregistraţi de către Autoritatea Electorală Permanentă.

(4) Conturile bancare pentru campania electorală sunt destinate exclusiv încasării contribuţiilor electorale, respectiv efectuării plăţii cheltuielilor electorale, fiind interzisă derularea altor tipuri de tranzacţii.

(5) Conturile bancare pentru campania electorală rămân deschise până la data restituirii către candidaţi a sumelor de bani necheltuite sau rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă, conform legii.

Art. 10.

(1) Contul bancar central pentru campania electorală se deschide numai de către un partid politic, o organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau o alianţă politică, după caz.

(2) Contul bancar central pentru campania electorală se poate deschide numai prin intermediul mandatarului financiar coordonator.

(3) Alimentarea contului bancar central pentru campania electorală se poate face de la data înregistrării mandatarului financiar coordonator şi până la data de 6 mai 2016.

(4) Alimentarea contului bancar central pentru campania electorală se face numai din transferuri ale fondurilor obţinute în afara campaniei electorale.

(5) Din contul bancar central pentru campania electorală se pot transfera, prin virament bancar, sume în celelalte conturi bancare pentru campania electorală şi se pot face plăţi pentru cheltuieli electorale.

Art. 11.

(1) Contul bancar pentru campania electorală la nivel judeţean, la nivelul sectorului municipiului Bucureşti/la nivelul municipiului Bucureşti se deschide numai prin intermediul mandatarului financiar desemnat la nivelul respectiv.

(2) Alimentarea contului bancar pentru campania electorală la nivel judeţean, la nivelul sectorului municipiului Bucureşti/la nivelul municipiului Bucureşti se poate face numai după data rămânerii definitive a candidaturilor.
Modificări (1)

(3) Alimentarea contului bancar pentru campania electorală la nivel judeţean, la nivelul sectorului municipiului Bucureşti/la nivelul municipiului Bucureşti se poate face numai din:

a) contribuţii electorale ale candidaţilor din judeţul/sectorul respectiv sau din municipiul Bucureşti, după caz;

b) transferuri de fonduri din contul bancar de campanie deschis la nivel central.

(4) Din contul bancar pentru campania electorală la nivel judeţean, la nivelul sectorului municipiului Bucureşti/la nivelul municipiului Bucureşti se pot face plăţi numai pentru cheltuielile electorale efectuate la nivelul respectiv.

CAPITOLUL III Contribuţiile pentru campania electorală

SECŢIUNEA 1 Contribuţiile partidelor politice şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pentru campania electorală

Art. 12.

(1) Contribuţiile partidelor politice şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot proveni numai din transferuri ale fondurilor din afara campaniei electorale.

(2) Pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul judeţean şi la Consiliul General al Municipiului Bucureşti un partid politic sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale poate transfera în contul bancar central pentru campania electorală câte 52.500 lei.

(3) Suma maximă care poate fi depusă în contul bancar central pentru campania electorală de către un partid politic sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale este de 2.205.000 lei (41 liste de candidaţi pentru consiliul judeţean x 50 salarii minime x 1.050 lei salariul minim + 1 listă de candidaţi pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti x 50 salarii minime x 1.050 lei salariu minim).

(4) Suma de 2.205.000 lei poate fi transferată în contul bancar central pentru campania electorală numai dacă partidul politic sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale depune liste de candidaţi pentru fiecare consiliu judeţean şi pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti. (Exemplu: În cazul în care partidul politic are liste de candidaţi pentru consiliul judeţean doar în 5 judeţe, poate transfera în contul central de campanie doar suma de 262.500 lei, respectiv 5 judeţe x 50 salarii x 1.050 lei/salariu).

(5) În cazul în care partidul politic participă la alegeri într-o alianţă, limita maximă a fondurilor care pot fi transferate de către acesta în contul bancar central pentru campania electorală este proporţională cu numărul candidaţilor propuşi de acesta pe listele comune pentru consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

(6) În cel mult 48 de ore de la data transferului unei sume de bani provenite din afara campaniei electorale în contul bancar pentru campania electorală deschis la nivel central, partidul politic sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale are obligaţia de a preda mandatarului financiar coordonator o declaraţie cu indicarea sursei contribuţiei.

(7) Fondurile obţinute de către partidul politic sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, în afara campaniei electorale, care au fost transferate în contul bancar central pentru campania electorală trebuie declarate la Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul financiar coordonator în termen de 5 zile de la data efectuării transferului.

(8) Declararea transferului prevăzut la alin. (7) se realizează prin depunerea la Autoritatea Electorală Permanentă a unei copii certificate a extrasului contului bancar deschis la nivel central pentru campania electorală, personal, prin poştă, e-mail sau fax. Certificarea se realizează de către mandatarul financiar coordonator prin semnarea olografă a copiei.

(9) Sumele de bani provenite din fondurile obţinute din afara campaniei electorale transferate în contul bancar central pentru campania electorală pot fi folosite pentru campania electorală numai după data declarării acestora la Autoritatea Electorală Permanentă, de către mandatarul financiar coordonator.

Art. 13.

(1) Partidul politic sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale poate transfera, din contul bancar central pentru campania electorală, prin intermediul mandatarului financiar coordonator, sume de bani în conturile bancare de campanie deschise la nivel de judeţ şi sector al municipiului Bucureşti/municipiul Bucureşti, cu respectarea plafonului legal maxim al contribuţiilor electorale din judeţul, sectorul municipiului Bucureşti sau municipiul Bucureşti, după caz.

(2) Fondurile transferate din contul central pentru campania electorală în conturile bancare pentru campania electorală deschise la nivel de judeţ şi sector al municipiului Bucureşti/municipiul Bucureşti trebuie declarate la Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul financiar coordonator, în termen de 5 zile de la data efectuării transferului.

(3) Fondurile transferate din contul central pentru campania electorală în conturile bancare pentru campania electorală deschise la nivel de judeţ şi sector al municipiului Bucureşti/municipiul Bucureşti pot fi folosite pentru campania electorală, numai după data declarării acestora la Autoritatea Electorală Permanentă, de către mandatarul financiar coordonator.

(4) Declararea transferului prevăzut la alin. (3) se realizează prin depunerea la Autoritatea Electorală Permanentă a unei copii certificate a extrasului contului bancar deschis pentru campania electorală la nivelul judeţului, sectorului sau al municipiului Bucureşti, personal, prin poştă, e-mail sau fax. Certificarea se realizează de către mandatarul financiar coordonator prin semnarea olografă a copiei.

(5) Contribuţiile candidaţilor pentru campania electorală, precum şi sumele de bani transferate de la nivel central se cumulează la nivelul circumscripţiei electorale judeţene sau a municipiului Bucureşti, cu încadrarea în limitele prevăzute de lege, şi pot fi redistribuite pentru cheltuieli în circumscripţiile electorale locale, respectiv în cele judeţene, prin decizie scrisă a partidelor politice, a partidelor sau a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale de la nivel judeţean.

(6) Fondurile transferate din contul central pentru campania electorală în conturile bancare pentru campania electorală deschise la nivel de judeţ şi sector al municipiului Bucureşti/municipiul Bucureşti intră în calculul limitelor maxime ale contribuţiilor electorale care pot fi depuse la nivelul judeţului, sectorului municipiului Bucureşti sau al municipiului Bucureşti, după caz.

se încarcă...