Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 589/2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 şi (UE) nr. 1296/2013 (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016R0589

În vigoare de la 22.04.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 46,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) JO C 424, 26.11.2014.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

(2) JO C 271, 19.8.2014.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

(3) Poziţia Parlamentului European din 25 februarie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 15 martie 2016.

întrucât:

(1) Libera circulaţie a lucrătorilor este una dintre libertăţile fundamentale ale cetăţenilor Uniunii şi unul dintre pilonii pieţei interne, consacrat prin articolul 45 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE). Punerea sa în aplicare este aprofundată în dreptul Uniunii care urmăreşte să garanteze exercitarea deplină a drepturilor conferite cetăţenilor Uniunii şi membrilor familiilor acestora.

(2) Libera circulaţie a lucrătorilor este unul dintre elementele esenţiale în dezvoltarea unei pieţe mai integrate a forţei de muncă în Uniune, inclusiv în regiunile transfrontaliere, care permite creşterea mobilităţii lucrătorilor, sporind astfel diversitatea şi contribuind la incluziunea socială la nivelul întregii Uniuni şi la integrarea persoanelor excluse de pe piaţa forţei de muncă. Aceasta contribuie, de asemenea, la găsirea competenţelor adecvate pentru posturile vacante şi la eliminarea blocajelor existente pe piaţa forţei de muncă.

(3) Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului a instituit mecanisme de compensare şi de schimb de informaţii, iar Decizia de punere în aplicare 2012/733/UE a Comisiei a stabilit dispoziţii privind funcţionarea unei reţele a serviciilor europene pentru ocuparea forţei de muncă (reţeaua EURES), în conformitate cu regulamentul menţionat. Cadrul de reglementare respectiv necesită o revizuire care să reflecte noile tipuri de mobilitate, cererile sporite de mobilitate în condiţii echitabile, evoluţia tehnologiei pentru schimbul de date privind locurile din muncă disponibile, utilizarea unei game variate de canale de recrutare de către lucrători şi angajatori şi rolul din ce în ce mai important al altor intermediari de pe piaţa forţei de muncă, pe lângă serviciile publice pentru ocuparea forţei de muncă (SPOFM), în furnizarea de servicii de recrutare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...