Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 588/2016 privind aprobarea tehnologiei utilizate în alternatoare eficiente de 12 volţi ca tehnologie inovatoare care permite reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016D0588

În vigoare de la 16.04.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunităţii de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele uşoare, în special articolul 12 alineatul (4),

întrucât:

(1) Cererea depusă de furnizorul Valeo Equipments Electriques Moteur la 3 noiembrie 2015 pentru aprobarea alternatorului de înaltă eficienţă Valeo cu diode de înaltă eficienţă şi cererea depusă de furnizorul Robert Bosch GmbH la 10 iunie 2015 pentru aprobarea alternatorului eficient Bosch cu diode MOS comandate (MOS gated diodes - MGD) au fost evaluate în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 al Comisiei şi cu Orientările tehnice pentru elaborarea cererilor de aprobare a tehnologiilor inovatoare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

(2) Informaţiile furnizate în cererile depuse de companiile Valeo şi Bosch demonstrează că au fost îndeplinite condiţiile şi criteriile menţionate la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 şi la articolele 2 şi 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011. În consecinţă, alternatoarele eficiente propuse de companiile Valeo şi Bosch ar trebui aprobate ca tehnologie inovatoare.

(3) Prin Deciziile de punere în aplicare 2013/341/UE, 2014/465/UE, (UE) 2015/158, (UE) 2015/295 şi (UE) 2015/2280, Comisia a aprobat şase cereri privind tehnologii care contribuie la îmbunătăţirea eficienţei alternatoarelor. Pe baza experienţei dobândite în cadrul evaluării cererilor respective, precum şi a cererilor prezentate de Valeo şi Bosch, s-a demonstrat în mod satisfăcător şi concludent că un alternator de 12 volţi (12 V) cu o eficienţă minimă cuprinsă între 73,4% şi 74,2%, în funcţie de grupul propulsor, şi o masă care să nu depăşească masa alternatorului de referinţă cu mai mult de maximum 3 kg, îndeplineşte criteriile de eligibilitate menţionate la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 şi în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 şi furnizează o reducere a emisiilor de CO2 de cel puţin 1 g CO2/km în raport cu un alternator de referinţă cu eficienţa de 67%.

(4) Prin urmare, este oportun să se acorde producătorilor posibilitatea de a certifica reducerile de emisii de CO2 obţinute prin utilizarea unor alternatoare eficiente de 12 V care îndeplinesc condiţiile respective. Pentru a garanta că nu se propun pentru certificare decât alternatoare care îndeplinesc aceste condiţii, producătorul ar trebui să furnizeze, împreună cu cererea de certificare transmisă autorităţii de omologare de tip, un raport de verificare întocmit de un organism independent de verificare care să confirme conformitatea.

(5) În cazul în care autoritatea de omologare constată că alternatorul de 12 V nu îndeplineşte condiţiile pentru certificare, cererea de certificare a acestor reduceri ar trebui respinsă.

(6) Este oportun să se aprobe metodologia de testare pentru determinarea reducerilor emisiilor de CO2 obţinute prin utilizarea alternatoarelor eficiente de 12 V.

(7) Pentru determinarea reducerilor emisiilor de CO2 obţinute prin utilizarea unui alternator eficient de 12 V, este necesar să se stabilească tehnologia de referinţă în comparaţie cu care ar trebui evaluată eficienţa alternatorului. Pe baza experienţei dobândite, este oportun să se ia în considerare ca tehnologie de referinţă un alternator de 12 V cu o eficienţă de 67%.

(8) Reducerile obţinute prin utilizarea unui alternator eficient de 12 V pot fi parţial demonstrate prin testul menţionat în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei. Prin urmare, este necesar să se asigure că această acoperire parţială este luată în considerare în metodologia de testare pentru reducerile emisiilor de CO2 rezultate din utilizarea alternatoarelor eficiente de 12 V.

(9) În vederea facilitării unei utilizări mai extinse alternatoarelor eficiente de 12 V la noile vehicule, producătorul trebuie să aibă, de asemenea, posibilitatea de a solicita certificarea reducerilor de emisii de CO2 provenite de la mai multe alternatoare eficiente de 12 V printr-o singură cerere de certificare. Cu toate acestea, este necesar să se asigure că, în cazul în care se recurge la această posibilitate, se utilizează un mecanism care să stimuleze numai implementarea acelor alternatoare care oferă eficienţa cea mai ridicată.

(10) În scopul stabilirii codului general al ecoinovaţiei care trebuie utilizat în documentaţia relevantă aferentă omologării de tip în conformitate cu anexele I, VIII şi IX la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, ar trebui să se specifice codul individual care trebuie utilizat pentru tehnologia inovatoare pentru alternatoarele eficiente de 12 V,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...