Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 587/2016 privind aprobarea tehnologiei utilizate pentru sistemul eficient de iluminat exterior cu diode luminescente ca tehnologie inovatoare care permite reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016D0587

În vigoare de la 16.04.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunităţii de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele uşoare, în special articolul 12 alineatul (4),

întrucât:

(1) Cererea depusă de producătorul Mazda Motor Europe GmbH la 7 iulie 2015 pentru aprobarea iluminatului cu diode luminescente (LED-uri) şi cererea depusă de Honda la 8 ianuarie 2016 de aprobare a sistemului eficient de iluminat exterior cu diode luminescente (LED-uri) au fost evaluate în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 al Comisiei şi cu Orientările tehnice pentru elaborarea cererilor de aprobare a tehnologiilor inovatoare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

(2) Informaţiile furnizate în cererile depuse de producătorii Mazda şi Honda demonstrează că au fost îndeplinite condiţiile şi criteriile menţionate la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 şi la articolele 2 şi 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011. În consecinţă, sistemul eficient de iluminat exterior cu diode luminescente (LED) propus de producătorii Mazda şi Honda ar trebui aprobat ca tehnologie inovatoare.

(3) Prin Deciziile de punere în aplicare 2014/128/UE, (UE) nr. 2015/206 şi (UE) 2016/160, Comisia a aprobat trei cereri privind tehnologii care contribuie la îmbunătăţirea eficienţei sistemelor de iluminat exterior. Pe baza experienţei dobândite în cadrul evaluării cererilor respective, precum şi a cererilor depuse de producătorii Mazda şi Honda, s-a demonstrat în mod satisfăcător şi concludent că sistemul eficient de iluminat exterior cu lămpi LED care include o lumină/lampă LED sau combinaţii corespunzătoare de lumini/lămpi LED exterioare eficiente, precum luminile de întâlnire, luminile de drum, lămpile de poziţie faţă, lămpile de ceaţă faţă, lămpile de ceaţă spate, indicatoarele de direcţie faţă, indicatoarele de direcţie spate, lămpile pentru plăcuţa de înmatriculare şi lămpile de mers înapoi îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 şi în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 şi realizează o reducere a emisiilor de CO2 de cel puţin 1 g CO2/km prin comparaţie cu un sistem de iluminat exterior de referinţă care include aceeaşi combinaţie de lumini ale vehiculelor.

(4) Prin urmare, este oportun să se acorde producătorilor posibilitatea de a certifica reducerile de emisii de CO2 obţinute prin utilizarea unui sistem eficient de iluminat exterior cu LED-uri care îndeplinesc condiţiile respective. Pentru a garanta că nu se propun pentru certificare decât sisteme exterioare de iluminat cu LED-uri care îndeplinesc aceste condiţii, producătorul ar trebui să furnizeze un raport de verificare întocmit de un organism independent de verificare care să confirme conformitatea împreună cu cererea de certificare transmisă autorităţii de omologare de tip.

(5) În cazul în care autoritatea de omologare constată că sistemul de iluminat cu LED-uri nu îndeplineşte condiţiile pentru certificarea reducerilor de emisii obţinute, cererea de certificare a acestor reduceri ar trebui respinsă.

(6) Este oportun să se aprobe metodologia de testare pentru determinarea reducerilor de CO2 obţinute prin utilizarea sistemului de iluminat exterior cu LED-uri.

(7) Pentru determinarea reducerilor de CO2 obţinute prin utilizarea sistemului de iluminat exterior cu LED-uri, este necesar să se stabilească tehnologia de referinţă în comparaţie cu care ar trebui evaluată eficienţa sistemului de iluminat cu LED-uri. Pe baza experienţei dobândite, este oportun să se ia în considerare iluminatul cu halogen ca tehnologie de referinţă.

(8) Economiile obţinute prin utilizarea unui sistem de iluminat exterior cu LED-uri pot fi parţial demonstrate prin testul menţionat în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei. Prin urmare, este necesar să se asigure că această acoperire parţială este luată în considerare în metodologia de testare pentru reducerile emisiilor de CO2 din sistemul de iluminat exterior cu LED-uri.

(9) În vederea facilitării unei utilizări mai extinse a sistemelor eficiente de iluminat exterior cu LED-uri la noile vehicule, producătorul trebuie să aibă, de asemenea, posibilitatea de a solicita certificarea reducerilor de emisii de CO2 provenite de la mai multe sisteme de iluminat exterioare cu LED-uri printr-o singură cerere de certificare. Cu toate acestea, este necesar să se asigure că, în cazul în care se recurge la această posibilitate, este utilizat un mecanism care să stimuleze numai implementarea acelor sisteme de iluminat exterior cu LED-uri care oferă eficienţa cea mai ridicată.

(10) În scopul stabilirii codului general al ecoinovaţiei care trebuie utilizat în documentaţia relevantă aferentă omologării de tip în conformitate cu anexele I, VIII şi IX la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, ar trebui să se specifice codul individual care trebuie utilizat pentru tehnologia inovatoare pentru sistemul de iluminat exterior cu LED-uri,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...