Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 424/2016 privind instalaţiile pe cablu şi de abrogare a Directivei 2000/9/CE (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016R0424

În vigoare de la 31.03.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) JO C 451, 16.12.2014.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziţia Parlamentului European din 20 ianuarie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 12 februarie 2016.

întrucât:

(1) Directiva 2000/9/CE a Parlamentului European şi a Consiliului stabileşte norme referitoare la instalaţiile pe cablu care sunt proiectate, construite şi operate în vederea transportului de persoane.

(2) Directiva 2000/9/CE se bazează pe principiile noii abordări, stabilite prin Rezoluţia Consiliului din 7 mai 1985 privind o nouă abordare a armonizării tehnice şi a standardelor(3). Prin urmare, directiva stabileşte numai cerinţele esenţiale aplicabile instalaţiilor pe cablu, în timp ce detaliile tehnice sunt adoptate de Comitetul European de Standardizare (CEN) şi Comitetul European de Standardizare Electrotehnică (Cenelec), în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului. Conformitatea cu standardele armonizate astfel stabilite, ale căror numere de referinţă sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele Directivei 2000/9/CE. Experienţa a demonstrat faptul că aceste principii de bază funcţionează bine în acel sector şi ar trebui să fie menţinute şi chiar promovate în continuare.

(3) JO C 136, 4.6.1985, p. 1.

(3) Experienţa dobândită în punerea în aplicare a Directivei 2000/9/CE a demonstrat necesitatea de a modifica anumite dispoziţii ale acesteia pentru a le clarifica şi a le actualiza şi pentru a garanta astfel securitatea juridică, în special în ceea ce priveşte domeniul de aplicare şi evaluarea conformităţii subsistemelor.

(4) Având în vedere că domeniul de aplicare, cerinţele esenţiale şi procedurile de evaluare a conformităţii trebuie să fie identice în toate statele membre, nu există aproape nicio flexibilitate în transpunerea în dreptul naţional a unei directive bazate pe principiile noii abordări. Pentru a simplifica cadrul de reglementare, Directiva 2000/9/CE ar trebui să fie înlocuită cu un regulament, care este instrumentul juridic adecvat, deoarece impune reguli clare şi detaliate, care nu permit transpunerea divergentă de către statele membre, asigurând astfel o punere în aplicare uniformă în întreaga Uniune.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...