Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 425/2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016R0425

În vigoare de la 20.04.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) JO C 451, 16.12.2014, p. 76.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziţia Parlamentului European din 20 ianuarie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 12 februarie 2016.

întrucât:

(1) Directiva 89/686/CEE a Consiliului(3) a fost adoptată în contextul instituirii pieţei interne, cu scopul de a armoniza cerinţele de sănătate şi securitate aplicabile echipamentelor individuale de protecţie (EIP) la nivelul tuturor statelor membre şi de a înlătura obstacolele din calea comerţului cu EIP între statele membre.

(3) Directiva 89/686/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentul individual de protecţie.

(2) Directiva 89/686/CEE se bazează pe principiile noii abordări, stabilite prin Rezoluţia Consiliului din 7 mai 1985 privind o nouă abordare în domeniul armonizării tehnice şi al standardizării(4). Prin urmare, ea stipulează doar cerinţele esenţiale de securitate aplicabile EIP, în vreme ce detaliile tehnice sunt adoptate de Comitetul European de Standardizare (CEN) şi de Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică (Cenelec), în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului. Conformitatea cu standardele armonizate astfel stabilite, ale căror numere de referinţă sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, oferă prezumţia de conformitate cu cerinţele Directivei 89/686/CEE. Experienţa a demonstrat faptul că aceste principii de bază funcţionează bine în sectorul respectiv şi ar trebui să fie menţinute şi chiar promovate în continuare.

(4) JO C 136, 4.6.1985, p. 1.

(3) Experienţa dobândită cu ocazia aplicării Directivei 89/686/CEE a scos la iveală insuficienţe şi inconsecvenţe în ceea ce priveşte produsele acoperite şi procedurile de evaluare a conformităţii. Pentru a ţine cont de respectiva experienţă şi a preciza cadrul în care produsele care fac obiectul prezentului regulament pot fi puse la dispoziţie pe piaţă, anumite aspecte ale Directivei 89/686/CEE ar trebui revizuite şi consolidate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...