Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 456/2016 privind termenii şi condiţiile aplicabile investigaţiilor efectuate de Oficiul European Antifraudă în cadrul Băncii Centrale Europene în materie de prevenire a fraudei, corupţiei şi a oricăror alte activităţi ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene (BCE/2016/3) (reformare) Număr celex: 32016D0456

În vigoare de la 19.04.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.3,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului, în special articolul 4 alineatele (1) şi (7),

întrucât:

(1) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 prevede că Oficiul European Antifraudă (denumit în continuare "oficiul") iniţiază şi efectuează investigaţii administrative antifraudă (denumite în continuare "investigaţii interne") în cadrul instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor înfiinţate prin Tratate sau în baza acestora în scopul combaterii fraudei, corupţiei şi a oricăror altor activităţi ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene. În acest scop, oficiul investighează aspecte grave legate de îndeplinirea sarcinilor profesionale într-un mod care constituie o abatere de la obligaţiile funcţionarilor şi ale altor agenţi ai Uniunii de natură să facă obiectul unor acţiuni disciplinare sau, după caz, penale, ori o abatere echivalentă de la îndeplinirea obligaţiilor de către membrii instituţiilor şi organelor, de către conducătorii de oficii şi agenţii sau de către membrii personalului instituţiilor, organelor, oficiilor sau agenţiilor cărora nu li se aplică Statutul funcţionarilor şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene (denumite în continuare "reglementări privind personalul").

(2) Pentru Banca Centrală Europeană (BCE) astfel de îndatoriri şi obligaţii profesionale, în special obligaţiile legate de conduita profesională şi secretul profesional, sunt prevăzute în (a) Condiţiile de angajare a personalului Băncii Centrale Europene, (b) Regulamentul privind personalul Băncii Centrale Europene, (c) anexa IIb la Condiţiile de angajare referitoare la condiţiile de angajare pe termen scurt şi (d) Normele Băncii Centrale Europene privind angajarea pe termen scurt, precizări suplimentare fiind oferite de (e) Codul de conduită pentru membrii Consiliului guvernatorilor, (f) Codul suplimentar de criterii etice pentru membrii Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene şi (g) Codul de conduită pentru membrii Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (denumite împreună în continuare "condiţiile de angajare ale BCE").

(3) Articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 prevede că pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii şi în scopul combaterii fraudei şi a oricăror altor activităţi ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, oficiul "efectuează investigaţii administrative în cadrul instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor" în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 şi de deciziile adoptate de fiecare instituţie, organ, oficiu sau agenţie. Articolul 4 alineatul (7) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 prevede că decizia care urmează a fi adoptată de fiecare instituţie, organ, oficiul sau agenţie "include în special norme privind obligaţia funcţionarilor, a altor agenţi, a membrilor instituţiilor sau organelor, a conducătorilor de oficii sau agenţii, sau a membrilor personalului de a coopera şi de a furniza informaţii oficiului, asigurând în acelaşi timp confidenţialitatea investigaţiei interne". În conformitate cu jurisprudenţa Uniunii, oficiul poate iniţia o investigaţie numai pe baza unor suspiciuni suficient de grave(1).

(1) Hotărârea Comisia Comunităţilor Europene/Banca Centrală Europeană, C-11/00, EU:C:2003:395.

(4) Conform considerentului 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013, investigaţiile ar trebui efectuate în conformitate cu tratatele şi în special cu Protocolul nr. 7 privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene, şi ar trebui să respecte reglementările privind personalul, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, în special principiul echităţii, dreptul persoanelor implicate de a-şi exprima opiniile asupra faptelor care le privesc şi principiul conform căruia concluziile unei investigaţii se pot baza exclusiv pe elementele care au valoare probatorie, precum şi alte principii generale comune statelor membre şi recunoscute de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene precum, de exemplu, caracterul confidenţial al consultanţei juridice (privilegiul legal). În acest scop, instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile ar trebui să stabilească termenii şi condiţiile în care urmează să se efectueze investigaţiile interne.

(5) Decizia BCE/2004/11 a fost adoptată pentru a stabili termenii şi condiţiile în care investigaţiile interne prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului şi al Consiliului urmau a fi efectuate în cadrul BCE. În vederea adaptării la schimbările generate de abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 şi înlocuirea acestuia cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 şi crearea unor noi organe ale BCE ulterior adoptării Deciziei BCE/2004/11, este necesară revizuirea actualului cadru juridic.

(6) Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului a instituit Consiliul de supraveghere ca un organ intern al BCE care să planifice şi să execute atribuţiile specifice privind politicile în domeniul supravegherii prudenţiale a instituţiilor de credit care au fost conferite BCE. În temeiul articolului 24 alineatul (1) şi a articolului 25 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE a instituit un comitet administrativ de control şi un grup de mediere. De asemenea, în temeiul articolului 3 alineatul (1) şi a articolului 143 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17), BCE a înfiinţat echipe comune de supraveghere pentru supravegherea fiecărei entităţi supravegheate semnificative sau a fiecărui grup supravegheat semnificativ şi echipe de inspecţie la faţa locului. Ulterior, în temeiul articolelor 9a şi 9b d Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene BCE a instituit un Comitet de etică şi un Comitet de audit.

(7) Prezenta decizie ar trebui să se aplice membrilor echipelor comune de supraveghere şi echipelor de inspecţie la faţa locului care nu fac obiectul condiţiilor de angajare ale BCE. Membrii personalului autorităţilor naţionale competente care sunt membrii ai echipelor comune de supraveghere şi echipelor de inspecţie la faţa locului intră în sfera de control a BCE în ceea ce priveşte activitatea acestora în legătură cu atribuţiile conferite BCE prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013. Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede că BCE este responsabilă de funcţionarea eficace şi coerentă a Mecanismului unic de supraveghere (MUS). Articolul 6 alineatul (1) şi articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17) prevăd că membrii echipelor comune de supraveghere şi ai echipelor de inspecţie la faţa locului trebuie să respecte instrucţiunile coordonatorului de echipă corespunzător. Aceste dispoziţii se întemeiază pe articolul 6 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 care prevede că BCE trebuie să adopte cadrul de organizare a modalităţilor practice pentru punerea în aplicare a cooperării în cadrul MUS.

(8) Prin adoptarea prezentei decizii se atribuie BCE obligaţia de a justifica orice restricţie impusă cu privire la investigaţiile interne care afectează atribuţiile şi îndatoririle specifice încredinţate BCE prin articolele 127 şi 128 din Tratat şi prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013. Aceste restricţii ar trebui să asigure confidenţialitatea necesară anumitor informaţii ale BCE şi să pună în aplicare intenţia legislatorului de a consolida combaterea fraudei. Cu excepţia acestor atribuţii şi îndatoriri specifice, BCE ar trebui să fie considerată, şi în sensul prezentei decizii, ca o entitate publică similară altor instituţii şi organe ale Uniunii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...