Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 399/2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (text codificat) Număr celex: 32016R0399

În vigoare de la 12.04.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) literele (b) şi (e),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naţionale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului din 2 februarie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 29 februarie 2016.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului a fost modificat de mai multe ori de o manieră substanţială(2). Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice regulamentul menţionat.

(2) A se vedea anexa IX.

(2) Adoptarea de măsuri în temeiul articolului 77 alineatul (2) litera (e) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), în vederea asigurării absenţei oricărui control asupra persoanelor la trecerea frontierelor interne, este un element constitutiv al obiectivului Uniunii de creare a unui spaţiu fără frontiere interne, în care libera circulaţie a persoanelor este asigurată, astfel cum se prevede la articolul 26 alineatul (2) din TFUE.

(3) În conformitate cu articolul 67 alineatul (2) din TFUE, crearea unui spaţiu de liberă circulaţie a persoanelor trebuie să fie însoţită de alte măsuri. Politica comună în materie de trecere a frontierelor externe, astfel cum este prevăzută la articolul 77 alineatul (1) litera (b) din TFUE, este o astfel de măsură.

(4) Măsurile comune privind trecerea frontierelor interne de către persoane, precum şi controlul la frontierele externe ar trebui să reflecte acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii şi, în special, dispoziţiile relevante ale Convenţiei de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune şi ale Manualului comun.

(5) Normele comune privind trecerea frontierelor de către persoane nu pun în discuţie şi nu aduc atingere drepturilor în materie de liberă circulaţie de care beneficiază cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora, precum şi resortisanţii ţărilor terţe sau membrii familiilor acestora care, în temeiul acordurilor dintre Uniune şi statele membre ale acesteia, pe o parte, şi respectivele ţări terţe, pe de altă parte, beneficiază de drepturi în materie de liberă circulaţie echivalente cu drepturile cetăţenilor Uniunii.

(6) Controlul la frontiere există nu numai în interesul statului membru la ale cărui frontiere externe se aplică, ci şi în interesul tuturor statelor membre care au eliminat controlul la frontierele lor interne. Controlul la frontiere ar trebui să contribuie la combaterea imigraţiei ilegale şi a traficului de fiinţe umane, precum şi la prevenirea oricărei ameninţări la adresa securităţii interne, a ordinii publice, a sănătăţii publice şi a relaţiilor internaţionale ale statelor membre.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...