Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 445/2016 privind exercitarea opţiunilor şi marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii (BCE/2016/4) Număr celex: 32016R0445

În vigoare de la 24.03.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuţii specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, în special articolul 4 alineatul (3), articolul 6 şi articolul 9 alineatele (1) şi (2),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, în special articolul 89 alineatul (3), articolul 178 alineatul (1), articolul 282 alineatul (6), articolul 327 alineatul (2), articolul 380, articolul 395 alineatul (1), articolul 400 alineatul (2), articolul 415 alineatul (3), articolul 420 alineatul (2), articolul 467 alineatul (3), articolul 468 alineatul (3), articolul 471 alineatul (1), articolul 473 alineatul (1), articolul 478 alineatul (3), articolul 479 alineatele (1) şi (4), articolul 480 alineatul (3), articolul 481 alineatele (1) şi (5), articolul 486 alineatul (6) şi articolul 495 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 650/2014 al Comisiei din 4 iunie 2014 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte formatul, structura, conţinutul şi data publicării anuale a informaţiilor pe care autorităţile competente trebuie să le publice în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, în special articolul 2 şi anexa II,

având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituţiile de credit, în special articolul 12 alineatul (3) şi articolul 23 alineatul (2), precum şi articolul 24 alineatele (4) şi (5),

având în vedere consultarea publică şi analiza desfăşurate în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013,

având în vedere propunerea Consiliului de supraveghere aprobată în conformitate cu articolul 26 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013,

întrucât:

(1) Banca Centrală Europeană (BCE) este împuternicită să adopte regulamente în conformitate cu articolul 132 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. În plus, articolul 132 din tratat şi articolul 34 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), făcând trimitere la articolul 25.2 din Statutul SEBC, acordă BCE competenţe de reglementare în măsura necesară punerii în aplicare a misiunilor specifice privind politicile referitoare la supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit.

(2) În ceea ce priveşte cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit, dreptul Uniunii prevede opţiuni şi marje de apreciere care pot fi exercitate de către autorităţile competente.

(3) BCE este autoritatea competentă în statele membre participante, astfel cum stabileşte legislaţia relevantă a Uniunii în scopul îndeplinirii atribuţiilor microprudenţiale ale acesteia în cadrul mecanismului unic de supraveghere (MUS) în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013, în ceea ce priveşte instituţiile de credit care sunt clasificate drept semnificative în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din acest regulament şi partea IV şi articolul 147 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17). Prin urmare aceasta are toate prerogativele şi obligaţiile deţinute de autorităţile competente în temeiul dreptului relevant al Uniunii. În special, BCE are competenţa de a exercita opţiunile şi marjele de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii.

(4) BCE îşi îndeplineşte atribuţiile de supraveghere în cadrul MUS, care ar trebui să asigure punerea în aplicare în mod coerent şi eficace a politicii Uniunii referitoare la supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, aplicarea cadrului unic de reglementare pentru serviciile financiare în acelaşi mod în ceea ce priveşte instituţiile de credit din toate statele membre în cauză şi faptul că respectivele instituţii de credit sunt supuse unei supravegheri de cea mai bună calitate. În îndeplinirea atribuţiilor sale de supraveghere, BCE ar trebui să ţină seama pe deplin de diversitatea instituţiilor de credit, de dimensiunile şi modelele de afaceri ale acestora, precum şi de beneficiile sistemice ale diversităţii în sectorul bancar din Uniune.

(5) Pentru a asigura, în cursul unei perioade de tranziţie, convergenţa progresivă între nivelul fondurilor proprii şi ajustările prudenţiale aplicate definiţiei fondurilor proprii în cadrul Uniunii, precum şi definiţiei fondurilor proprii care figurează în dreptul Uniunii, introducerea cerinţelor privind fondurile proprii ar trebui să aibă loc progresiv.

(6) Aplicarea consecventă a cerinţelor prudenţiale pentru instituţiile de credit din statele membre participante la MUS este un obiectiv specific al Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 şi al Regulamentului (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17) şi este încredinţată BCE.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...