Back

Consiliul Frontului Salvării Naţionale

Decretul-lege nr. 25/1990 cu privire la utilizarea şi salarizarea personalului în perioadele de întrerupere a activităţii

În vigoare de la 01.01.1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În toate unităţile personalul este salarizat în raport cu munca prestată.

Pentru a se asigura o utilizare cît mai bună a personalului şi o salarizare corespunzătoare a acestuia în cazuri deosebite, cînd procesul de producţie se întrerupe din motive independente de activitatea personalului,

Consiliul Frontului Salvării Naţionale d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

În unităţile în care, în cursul trimestrului I/1990, ca urmare a neasigurării condiţiilor tehnico-materiale necesare sau a temperaturilor deosebit de scăzute, procesul de producţie trebuie să fie întrerupt, se reţine în activitate pentru întreţinerea şi supravegherea instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor oprite temporar numai personalul strict necesar stabilit de conducerea unităţilor.

De asemenea, va fi reţinut personalul necesar pentru lucrări de revizii, reparaţii şi alte lucrări, în vederea reluării lucrului în condiţii bune.

Personalul utilizat în condiţiile alin. 1 şi 2 va primi pentru perioadele respective salariul tarifar corespunzător încadrării fiecăruia, dacă şi-a îndeplinit în totalitate sarcinile stabilite, precum şi toate celelalte drepturi de salarizare.

Art. 2. -

În situaţia unor întreruperi temporare ale procesului de producţie, personalul va primi, potrivit prevederilor art. 86 din Codul muncii, 75% din salariul tarifar corespunzător încadrării fiecăruia, precum şi celelalte drepturi de salarizare aferente perioadelor respective.

Acest personal se află la dispoziţia conducerii unităţii şi va executa în perioada de stagnare lucrări de organizare a locului de muncă, degajarea de zăpadă a căilor de acces şi alte lucrări de acest fel.

Art. 3. -

În situaţiile arătate la art. 1, personalul stabilit de conducerea întreprinderii ca nefiind necesar să fie prezent în unitate va rămîne la domiciliu, asigurîndu-i-se pe perioada respectivă 50% din salariul tarifar corespunzător încadrării fiecăruia.

Atunci cînd conducerea unităţii solicită ca acest personal să se prezinte la locul de muncă, persoanele care nu se conformează vor fi considerate în concediu fără plată.

Art. 4. -

În afara personalului programat în concediu de odihnă, conducerea unităţii poate aproba efectuarea concediului de odihnă şi personalului de la locurile de muncă unde s-a întrerupt activitatea, dacă acest personal este de acord.

Art. 5. -

Personalul salarizat în condiţiile prezentului decret-lege beneficiază pe perioada respectivă de vechimea în muncă şi de alocaţia de stat pentru copii, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 6. -

Drepturile de salarizare stabilite în condiţiile prezentului decret-lege se eliberează de către bănci în limita fondului de salarii cuvenit fiecărei unităţi. Diferenţele faţă de acest fond se acoperă din rezervele de fond de salarii constituite la nivelul organelor ierarhic superioare.

Art. 7. -

Prevederile prezentului decret-lege se aplică în perioada 1 ianuarie - 31 martie 1990.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Bucureşti, 14 ianuarie 1990.

Nr. 25.

se încarcă...