Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 397/2016 de modificare a Deciziei 2014/312/UE de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru vopselele şi lacurile de interior şi exterior [notificată cu numărul C(2016) 1510] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016D0397

În vigoare de la 07.04.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică, în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) Decizia 2014/312/UE a Comisiei a stabilit criterii ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru vopselele şi lacurile de interior şi exterior. După adoptarea Deciziei 2014/312/UE, DPx Fine Chemicals Austria GmbH, LSR Associates Ltd şi Novasol S.A. au efectuat o înregistrare sub forma unei cereri comune la Agenţia Europeană pentru Produse Chimice, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului. Dosarul de înregistrare conţine autoclasificări revizuite pentru un important promotor de aderenţă şi agent de reticulare, adipil-hidrazida (ADH). Din informaţiile transmise rezultă că ADH a fost autoclasificat ca fiind periculos pentru mediul acvatic (toxicitate cronică de categoria 2) cu fraza de pericol asociată H411 (Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung). ADH este conţinut în dispersii de polimeri utilizate frecvent în compoziţia vopselelor şi a lacurilor pe bază de apă pentru a se prelungi durata de viaţă a produsului. Vopselele cu o durată de viaţă prelungită au un impact general mai scăzut asupra mediului de-a lungul ciclului de viaţă al produsului, ca urmare a reducerii numărului de aplicări. Potrivit informaţiilor existente, alternative la fel de eficiente şi eficace nu sunt încă disponibile pe piaţă. Prin urmare, este necesar să se acorde o derogare de la criteriul 5 din Decizia 2014/312/UE pentru utilizarea ADH în vopselele şi lacurile cărora li s-a acordat eticheta ecologică în situaţiile în care nu este posibil, din punct de vedere tehnic, să se utilizeze alte materiale, întrucât produsul de vopsit nu ar oferi nivelul necesar de funcţionalitate pentru consumator.

(2) În plus, o altă substanţă, metanolul,, pentru care există clasificări armonizate CLP de toxicitate acută (categoria 3), cu frazele de pericol asociate H301 (Toxic în caz de înghiţire), H311 (Toxic în contact cu pielea) şi H331 (Toxic în caz de inhalare), şi toxicitate asupra unui organ ţintă specific după o expunere unică (categoria 1), cu fraza de pericol H370 (Provoacă leziuni ale organelor), este prezentă sub formă reziduală în dispersiile de polimeri utilizate în vopsele şi lacuri. Metanolul poate fi un produs de reacţie sau o impuritate provenită din diferite materii prime utilizate în dispersii de polimeri, iar conţinutul său depinde de conţinutul de liant din vopsea. Prin urmare, în multe cazuri, acesta depăşeşte limita actuală pentru reziduuri stabilită în Decizia 2014/312/UE. Aceste materii prime sunt folosite pentru obţinerea unor proprietăţi importante ale vopselei, de exemplu creşterea rezistenţei la frecarea umedă, care este o cerinţă a etichetei ecologice a UE. În plus, proprietăţile respective contribuie la creşterea durabilităţii vopselei, ceea ce conduce la reducerea globală a impactului asupra mediului de-a lungul ciclului de viaţă, datorită reducerii numărului de aplicări. În prezent, din cauza acestor clasificări ale adipil-hidrazidei (ADH) şi ale metanolului, un număr semnificativ de vopsele şi lacuri care au primit eticheta ecologică a UE în temeiul Deciziei 2009/543/CE a Comisiei şi al Deciziei 2009/544/CE a Comisiei nu vor mai primi o nouă licenţă pentru eticheta ecologică a UE, având în vedere informaţiile comerciale transmise de către titularii de licenţe pentru eticheta ecologică a UE. Prin urmare, este necesar să se acorde o derogare de la criteriul 5 din Decizia 2014/312/UE pentru utilizarea metanolului în vopselele şi lacurile cărora li se acordă eticheta ecologică în situaţiile în care nu este posibil, din punct de vedere tehnic, să se înlocuiască materiile prime funcţionale care pot cauza prezenţa metanolului în produs.

(3) După adoptarea Deciziei 2014/312/UE, 3-iod-2-propinil butilcarbamatul (IPBC), care este un important produs de protecţie pentru peliculă uscată folosit în vopselele şi lacurile de exterior, a primit o clasificare CLP armonizată de substanţă periculoasă pentru mediul acvatic (toxicitate acută categoria 1) cu fraza de pericol asociată H400 (Foarte toxic pentru mediul acvatic) şi periculoasă pentru mediul acvatic (toxicitate cronică categoria 1) cu fraza de pericol asociată H410 (Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung). Acest produs de protecţie este utilizat în produsele de exterior, în special în zonele cu climat umed, pentru a preveni proliferarea microbilor în produs. Funcţia sa esenţială şi lipsa substituţilor erau cunoscute la momentul adoptării acestei decizii, iar prezenţa sa în vopselele cu eticheta ecologică a UE a fost, prin urmare, permisă printr-o derogare. Din cauza noii clasificări armonizate însă, produsul final a fost clasificat drept periculos pentru mediul acvatic (toxicitate cronică de categoria 3) şi pe eticheta acestuia trebuie înscrise fraza de pericol asociată H412 (Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung) atunci când IPBC este prezent în concentraţie mai mare de 0,25% g/g. În prezent, Decizia 2014/312/UE interzice clasificarea unui produs final ca fiind periculos pentru mediul acvatic, chiar dacă limita maximă de concentraţie pentru utilizarea IPBC este de 0,65%. Pentru a permite utilizarea IPBC în produse de vopsit în limitele concentraţiei admise de până la 0,65%, este necesar să se autorizeze etichetarea produsului final cu menţiunea H412.

(4) Din motive de coerenţă şi pe baza definiţiei specificate la articolul 2 punctul 20 din Decizia 2014/312/UE, în care termenii "transparent" şi "semitransparent" sunt sinonimi, textul de la criteriul 3 (a) şi referinţa asociată din tabelul 2 ar trebui să fie modificate.

(5) Criteriul 5 şi punctele 1 (a), 1 (b) şi 1 (c) din apendicele la Decizia 2014/312/UE au introdus restricţii şi au stabilit norme privind utilizarea produselor de protecţie cu referire la statutul lor prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, care instituie sistemul Uniunii de autorizare a substanţelor active în anumite tipuri de produse biocide. Pentru a se asigura că aceste restricţii şi norme sunt consecvente şi armonizate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012, în Decizia 2014/312/UE ar trebui să se clarifice următoarele aspecte: (a) definiţiile termenilor "produse de protecţie utilizate în interiorul recipientelor" şi "produse de protecţie pentru peliculă uscată" ar trebui să facă trimitere la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012; (b) ar trebui clarificat faptul că, în punctul 1 din apendice, normele şi condiţiile referitoare la produsele de protecţie utilizate în interiorul recipientelor şi la produsele de protecţie pentru peliculă uscată ar trebui să se aplice substanţelor active care sunt în curs de examinare în vederea autorizării sau care au fost autorizate pentru utilizare în anumite tipuri de produse biocide şi cărora li se pot aplica condiţiile de autorizare; (c) în punctul 1 din apendice, trimiterea la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului ar trebui eliminată, întrucât această directivă a fost între timp abrogată; (d) în cerinţele de verificare stabilite la punctele 1 (a), 1 (b) şi 1 (c) din apendice, trimiterea la articolul 58 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 ar trebui eliminată, deoarece aceasta se referă numai la cazuri specifice.

(6) Prin urmare, Decizia 2014/312/UE ar trebui modificată în consecinţă.

(7) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înfiinţat în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...