Back

Parlamentul României

Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.08.1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Jurisprudență (183)

Dispoziţiile prezentei legi se aplică personalului militar şi civil din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerului Justiţiei.

Art. 2. - Jurisprudență (8)

Prin personal militar, în sensul prezentei legi, se înţelege: ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri - cadre militare în activitate, militari angajaţi pe bază de contract, elevi şi studenţi militari ai instituţiilor de învăţământ militare şi civile, militari cu termen redus, militari în termen şi fiii regimentului.

CAPITOLUL II Salarizarea personalului militar şi unele drepturi ale personalului civil

Secţiunea 1 Solda lunară a personalului militar

Art. 3. - Jurisprudență (75)

Cadrele militare în activitate şi militarii angajaţi pe bază de contract au dreptul la o soldă lunară, compusă din: solda de funcţie, solda de grad, solda de merit, indemnizaţia de comandă, gradaţii şi indemnizaţia de dispozitiv.

Art. 4. - Jurisprudență (2)

(1) Soldele de funcţie ale cadrelor militare în activitate şi ale militarilor angajaţi pe bază de contract sunt diferenţiate prin coeficienţi de ierarhizare, în raport cu atribuţiile ce revin fiecărei funcţii, complexitatea şi gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acesteia, solicitările la efort, arma şi eşalonul la care îşi desfăşoară activitatea.

(2) Principalele funcţii, nivelul studiilor şi coeficienţii de ierarhizare ai soldelor de funcţie pe grade militare pentru cadrele militare în activitate şi militarii angajaţi pe baza de contract sunt prevăzute în anexa nr. 1 lit. A şi B.

(3) Guvernul este abilitat să stabilească coeficienţii de ierarhizare ai soldelor de funcţie pentru celelalte funcţii din Instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

(4) Solda de funcţie se acordă de la data prevăzută în ordinul de numire. Pentru persoanele chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate şi militarii angajaţi pe bază de contract solda de funcţie se acordă de la data prezentării la serviciu.
Jurisprudență (1)

Art. 5. -

(1) Cadrele militare în activitate şi militarii angajaţi pe bază de contract, pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, pot primi o soldă de merit lunară, de până la 20% din solda de funcţie.

(2) Solda de merit se stabileşte o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului, în baza criteriilor elaborate de către ministere sau, după caz, de instituţiile centrale şi se acordă pentru cel mult 30% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare.

(3) Solda de merit se retrage în cursul anului, dacă nu mai sunt îndeplinite elementele de apreciere avute în vedere la acordarea acesteia.

Art. 6. -

(1) Ofiţerii împuterniciţi să asigure îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor de comandanţi sau şefi şi locţiitori ai acestora, şefi de serviciu sau de secţie şi şefi de birou, precum şi funcţiile asimilate acestora beneficiază pe perioada respectivă de solda funcţiilor în care sunt împuterniciţi şi, după caz, de indemnizaţia de comandă a funcţiilor respective.
Jurisprudență (2)

(2) Ofiţerii împuterniciţi îşi menţin soldele de funcţie şi indemnizaţiile de comandă avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele acordate în baza prevederilor alin. (1).

Art. 7. -

Militarii angajaţi pe bază de contract, încadraţi în funcţii de maiştri militari sau subofiţeri, primesc solda funcţiilor în care sunt încadraţi.

Art. 8. -

Ofiţerii în activitate, numiţi în funcţii inferioare gradelor pe care le au ca urmare a situaţiilor prevăzute la art. 81 lit. a) şi b) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, primesc soldele de funcţie minime pentru gradele pe care le au.

Art. 9. - Jurisprudență (1)

(1) Pentru gradele pe care le au cadrele militare în activitate şi militarii angajaţi pe bază de contract beneficiază de solda de grad. Coeficienţii de ierarhizare ai soldelor de grad sunt prevăzuţi în anexa nr. 1 lit. C.

(2) Solda de grad se stabileşte de la data acordării gradului, respectiv a înaintării în grad. Pentru persoanele chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate şi pentru militarii angajaţi pe bază de contract solda de grad se plăteşte de la data prezentării la serviciu.
Jurisprudență (1)

Art. 10. - Jurisprudență (1)

(1) Ofiţerii care îndeplinesc funcţii pentru care sunt prevăzute grade superioare gradului pe care îl au beneficiază de 50% din diferenţa dintre solda de grad corespunzătoare gradului prevăzut în statul de organizare şi solda gradului pe care îl au. Sumele care se acordă în aceste condiţii se includ în solda de grad.
Jurisprudență (2)

(2) Ofiţerii cărora le expiră stagiul în grad şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 80/1995, dar nu pot fi înaintaţi în grad din lipsă de funcţii, au dreptul la 75% din diferenţa dintre solda gradului imediat superior şi solda gradului pe care îl au, iar după expirarea încă o dată a stagiului prevăzut de Legea nr. 80/1995, ofiţerii în cauză au dreptul la solda gradului imediat superior. Sumele ce se acordă în aceste condiţii se includ în solda de grad. Aceste drepturi se acordă începând cu data stabilită pentru înaintările în grad, până la data obţinerii gradului imediat superior, fără a se mai cere îndeplinirea în continuare a condiţiilor care au determinat acordarea lor.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică ofiţerilor care beneficiază de acest drept la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 11. - Jurisprudență (10)

(1) Ofiţerii, maiştrii militari, subofiţerii şi militarii angajaţi pe bază de contract, în raport cu timpul servit în calitate de cadru militar în activitate, respectiv cu timpul servit ca militar angajat pe bază de contract, şi în funcţie de rezultatele obţinute, au dreptul la 1-7 gradaţii, care se acordă din trei în trei ani.
Jurisprudență (4)

(2) Persoanele chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate, militarii angajaţi pe bază de contract, precum şi rezerviştii concentraţi beneficiază de gradaţii în raport cu vechimea în muncă legal stabilită, după cum urmează:
Jurisprudență (2)

- 3-5 ani gradaţia I;
- 5-10 ani gradaţia a II-a;
- 10-15 ani gradaţia a III-a;
- 15-20 de ani gradaţia a IV-a;
- 20-25 de ani gradaţia a V-a;
- peste 25 de ani gradaţia a VI-a.

(3) Cadrele militare trecute în rezervă care sunt rechemate în activitate beneficiază de numărul de gradaţii avut înainte de trecerea în rezervă, dacă acesta este mai mare decât cel cuvenit, prin aplicarea prevederilor alin. (2), luându-se în calcul pentru acordarea gradaţiei următoare şi vechimea scursă de la acordarea ultimei gradaţii până la trecerea în rezervă. Prevederile de mai sus se aplică şi persoanelor care au avut calitatea de militari angajaţi pe bază de contract şi redobândesc această calitate potrivit reglementărilor legale în vigoare şi care revin în unităţi militare din ministerele şi instituţiile centrale prevăzute la art. 1.

(4) Prevederile alin. (2) se aplică şi absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ pentru vechimea în muncă avută până la data intrării în aceste instituţii.

(5) Fiecare gradaţie reprezintă 6% din solda de funcţie, solda de grad, solda de merit şi indemnizaţia de comandă.
Jurisprudență (6)

Art. 12. - Jurisprudență (7)

(1) Ofiţerii care, potrivit prevederilor legale, îndeplinesc funcţii de conducere de: comandanţi sau şefi şi locţiitori ai acestora, şefi de serviciu, de secţie şi de birou, precum şi asimilaţii acestora, în raport cu răspunderea funcţiilor de conducere îndeplinite, de mărimea şi importanţa unităţilor sau compartimentelor, precum şi de ponderea muncii de conducere faţă de activitatea de execuţie pe care o realizează, beneficiază lunar de o indemnizaţie de comandă de 10-50% din solda de funcţie.
Jurisprudență (2)

(2) Funcţiile pentru care se acordă indemnizaţia de comandă, mărimea concretă a procentului, precum şi normele de acordare şi de suspendare se stabilesc prin ordin al ministrului sau, după caz, al conducătorului instituţiei centrale.

(3) Indemnizaţia se acordă de la data numirii în funcţiile cu drept la indemnizaţie de comandă şi încetează la data schimbării din funcţiile respective.
Jurisprudență (2)

Art. 13. - Acțiuni admise (1), Jurisprudență (335)

Cadrele militare în activitate, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili beneficiază de o indemnizaţie de dispozitiv lunară de 25% din solda de funcţie, solda de grad, solda de merit, indemnizaţia de comandă şi gradaţii, respectiv din salariul de bază.

Art. 14. -

Militarii în termen, militarii cu termen redus, elevii şi studenţii militari ai instituţiilor de învăţământ militare şi civile şi fiii regimentului beneficiază de drepturile băneşti prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 15. -

(1) Statele de organizare se elaborează de ministerele sau instituţiile centrale în baza structurilor organizatorice aprobate şi cuprind funcţiile de ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri şi militari în termen, pe grade, nivelul studiilor şi coeficienţii de ierarhizare ai soldelor de funcţie.

(2) Statele de organizare cuprind şi funcţiile de salariaţi civili pe grade sau trepte profesionale şi nivelul corespunzător al studiilor.

Secţiunea a 2-a Indemnizaţii, prime, sporuri, premii şi alte drepturi băneşti ale personalului militar şi civil

Art. 16. - Jurisprudență (1)

(1) Cadrele militare în activitate şi militarii angajaţi pe bază de contract, pentru titlurile de clasificare obţinute în specialitate, beneficiază de o indemnizaţie de 6-10% din solda lunară.

(2) Indemnizaţia se acordă şi militarilor în termen pentru titlurile de clasificare obţinute în specialitate şi se calculează asupra soldei lunare minime, cuvenită unui militar angajat pe bază de contract, cu gradul de soldat, cu o gradaţie.

(3) Specialităţile militare, condiţiile de acordare şi de retragere a titlurilor de clasificare, retrogradarea dintr-o clasă superioară la una inferioară se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituţiei centrale.

Art. 17. -

Personalul care lucrează cu cifru are dreptul ia o indemnizaţie de 15-20% din solda lunară, respectiv din salariul de bază. Funcţiile cu drept de indemnizaţie şi mărimea concretă a procentului se stabilesc prin statele de organizare.

Art. 18. - Jurisprudență (1)

Subofiţerii, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili care desfăşoară activitate de conducători de autovehicule, inclusiv cei care conduc motociclete cu ataş, care prin natura muncii lucrează peste programul normal de lucru, inclusiv în zilele de repaus săptămânal sau în zilele în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, şi cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător au dreptul la o indemnizaţie de 5-25% din solda lunară, respectiv din salariul de bază, conform regulamentelor elaborate de ministere sau de instituţii centrale.

Art. 19. - Jurisprudență (1)

(1) Cadrele militare în activitate, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili, trimişi în interesul serviciului, în delegare sau detaşare, la aplicaţii, trageri, instrucţie în tabără sau în alte misiuni, în alte localităţi decât cele în care se află sediul unităţii din care fac parte, au dreptul la indemnizaţia de delegare sau de detaşare, precum şi la decontarea cheltuielilor de cazare şi transport, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile personalului, din sectorul bugetar.

(2) Militarii în termen, militarii cu termen redus, elevii şi studenţii militari ai instituţiilor de învăţământ militare şi civile, care se deplasează în interes de serviciu şi cărora nu li se pot asigura masa şi cazarea gratuit în unităţile militare din localitatea unde se execută misiunea, au dreptul la indemnizaţia de delegare, la decontarea cheltuielilor de cazare şi transport, potrivit alin. (1).

Art. 20. -

(1) Cadrele militare în activitate, mutate sau transferate în interes de serviciu dintr-o localitate în alta, individual sau împreună cu unitatea, au dreptul la:

a) o indemnizaţie de mutare egală cu solda lunară brută cuvenită pentru funcţiile în care au fost numite la noua unitate;

b) o indemnizaţie pentru fiecare membru de familie aflat în întreţinere, egală cu 1/4 din solda lunară brută cuvenită cadrelor militare, în luna schimbării domiciliului membrilor de familie;

c) rambursarea costului transportului pentru cadre, membrii de familie şi gospodăria lor;

d) o permisie de 5 zile lucrătoare în vederea mutării efective, acordată la cerere.

(2) Indemnizaţia de mutare prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă cadrelor militare în activitate la prezentarea în unitatea stabilită prin ordinul organelor competente, iar indemnizaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se acordă membrilor de familie numai după schimbarea domiciliului în localitatea în care au fost mutate cadrele militare în activitate.

(3) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă şi persoanelor chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate, dacă sunt încadrate în unităţi militare situate în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul. Indemnizaţia se calculează în raport cu solda lunară brută stabilită pentru funcţiile în care sunt numite.

(4) Cadrele militare în activitate care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ beneficiază, după absolvire, de indemnizaţia de mutare şi de decontarea costului transportului, prevăzute la alin. (1), dacă sunt mutate în alte localităţi decât cele din care au plecat la studii sau în care îşi au domiciliul.

(5) La absolvirea instituţiilor de învăţământ, elevii şi studenţii militari cărora li se acordă grade de ofiţeri, maiştri militari sau subofiţeri ori cei care au obţinut asemenea grade pe timpul şcolarizării au dreptul, la prezentarea la unităţi, la o indemnizaţie de instalare egală cu solda lunară stabilită pentru funcţiile în care au fost numiţi şi la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei, membrii de familie şi gospodăria lor. Aceste drepturi se acordă şi celor care sunt repartizaţi în unităţi ale marinei civile, aviaţiei civile sau în alte unităţi. Militarii angajaţi pe bază de contract, care au obţinut grade de subofiţeri ca urmare a absolvirii unor cursuri, beneficiază de indemnizaţie de instalare numai în situaţia în care nu au beneficiat de indemnizaţie în condiţiile art. 20 alin. (6). În localităţile cu condiţii grele de cazare sau izolate, stabilite de ministerele sau instituţiile centrale, indemnizaţia poate fi la nivelul a două solde lunare brute.

(6) Militarii angajaţi pe bază de contract, la încheierea primului contract cu durata de 3 ani, beneficiază de o indemnizaţie de instalare egală cu solda de funcţie în care au fost încadraţi, solda de grad, gradaţiile la care au dreptul şi indemnizaţia de dispozitiv.

(7) Cadrele militare în activitate, care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior şi-au prezentat demisia înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea instituţiilor de învăţământ, vor restitui indemnizaţia primită, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 3 ani. Această prevedere se aplică în mod corespunzător şi militarilor angajaţi pe bază de contract.

(8) Cadrelor militare trecute în rezervă sau direct în retragere, în baza art. 85 alin. 1 lit. a)-f) din Legea nr. 80/1995, care îşi schimbă domiciliul în termen de 12 luni de la data schimbării poziţiei de activitate, li se rambursează cheltuielile de transport pentru ele, membrii lor de familie şi gospodărie, până la localitatea unde îşi stabilesc domiciliul.

(9) În cazul decesului cadrului militar, familia acestuia are dreptul la rambursarea costului transportului prevăzut la alin. (8), dacă în termen de 12 luni de la data decesului îşi stabileşte domiciliul în altă localitate.

Art. 21. - Jurisprudență (1)

Pentru condiţiile de muncă speciale în care îşi desfăşoară activitatea şi eforturile depuse pentru exploatarea şi conducerea aeronavelor, personalul aeronautic din aviaţia militară şi paraşutiştii militari beneficiază şi de alte drepturi băneşti, sub formă de prime, prevăzute în anexa nr. 3.
Jurisprudență (1)

Art. 22. -

Personalul navigant de marină din subunităţile şi unităţile de nave, submarine, ambarcat, precum şi scafandrii beneficiază şi de unele drepturi băneşti prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 23. -

Personalul militar şi salariaţii civili din unităţile militare de construcţii, unităţile militare de căi ferate şi drumuri şi din alte unităţi, care execută lucrări pe şantiere de construcţii, în industrie, agricultură, lucrări de geo-topo-fotogrammetrie şi în alte sectoare de activitate, ţinând seama de condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea şi de programul de lucru, beneficiază şi de alte drepturi băneşti, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 24. - Jurisprudență (4)

Pentru activitatea desfăşurată în unităţi situate în localităţi sau în zone izolate ori unde atragerea personalului se face cu greutate, cadrele militare în activitate, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili beneficiază de un spor de până la 20% din solda lunară, respectiv din salariul de bază. Criteriile de stabilire a localităţilor şi a zonelor izolate, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al ministrului sau după caz, al conducătorului instituţiei centrale.

Art. 25. - Jurisprudență (9)

(1) Cadrele militare în activitate, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili, care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor operative de protecţie a demnitarilor, a acţiunilor de gardare, protecţie şi control antiterorist, supraveghere operativă, a activităţilor de pază, supraveghere, escortare, reeducare şi asistenţă medicală pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate, culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor, investigaţii, acţiuni şi intervenţie cu un grad ridicat de risc ori în condiţii de pericol deosebit, beneficiază de un spor de până la 30% calculat la solda lunară, respectiv la salariul de bază.
Jurisprudență (1)

(2) Sporul de până la 30% se acordă şi militarilor în termen care îşi desfăşoară activitatea în condiţii de pericol deosebit, calculat în raport cu coeficientul de ierarhizare minim al soldei de funcţie a militarilor angajaţi pe bază de contract.

(3) Unităţile militare, categoriile de personal, condiţiile de pericol deosebit, precum şi cuantumul sporului se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituţiei centrale.

Art. 26. -

(1) Personalul militar şi civil care lucrează în condiţii de pericol în unităţile de fabricare, experimentare, analiză sau depozitare a muniţiilor, pulberilor, explozivilor şi substanţelor toxice speciale sau care execută operaţiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase de muncă, diferenţiat în funcţie de gradul de pericol, de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, calculat la solda lunară, respectiv la salariul de bază, astfel:

- locuri de muncă sau operaţiuni deosebit de periculoase ............................................................................... 37-50%;
- locuri de muncă sau operaţiuni foarte periculoase ........................................................................................ 16-30%;
- locuri de muncă sau operaţiuni periculoase ........................................................................................... până la 16%.

(2) Locurile de muncă sau operaţiunile periculoase, diferenţiate în funcţie de gradul de pericol pe care îl reprezintă, procentul corespunzător fiecărui loc de muncă sau operaţiune, precum şi alte reglementări se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituţiei centrale.

Art. 27. - Jurisprudență (10)

Dispoziţiile legale prin care sunt stabilite sporuri pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată sau care se desfăşoară în condiţii deosebite de muncă, pentru condiţii grele de muncă, pentru activitatea desfăşurată în schimb de noapte, precum şi alte reglementări se aplică şi personalului militar care se află în situaţii similare, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituţiei centrale.

Art. 28. - Jurisprudență (1)

(1) Ministerele şi instituţiile centrale constituie un fond de premiere prin aplicarea unei cote de 5% din fondul de salarii aprobat în buget.
Jurisprudență (2)

(2) Din fondul prevăzut la alin. (1) miniştrii, conducătorii instituţiilor centrale, comandanţii sau şefii vor acorda premii în timpul anului personalului militar şi civil pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu.
Jurisprudență (1)

(3) Metodologia de constituire a fondului şi criteriile de premiere şi acordare se stabilesc prin ordin al ministrului sau al conducătorului instituţiei centrale.

se încarcă...