Back

Act Internaţional

Acordul european privind marile căi navigabile de importanţă internaţională (A.G.N.) din 19.01.1996 *)

În vigoare de la 27.08.1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Părţile contractante,

conştiente de necesitatea facilitării şi dezvoltării transportului internaţional pe căi navigabile în Europa,

cunoscând că se aşteaptă o creştere a transporturilor internaţionale de mărfuri ca rezultat al dezvoltării comerţului internaţional,

evidenţiind rolul transportului pe căile navigabile care, în comparaţie cu alte moduri de transport interior, prezintă avantaje economice şi ecologice şi dispune de o capacitate excedentară în ceea ce priveşte infrastructura şi navele, fiind astfel în măsură să reducă costurile sociale şi impactul negativ asupra mediului ale transporturilor interioare în ansamblul lor,

convinse că, pentru a face transportul internaţional pe căile navigabile în Europa mai eficace şi mai atractiv pentru clienţi, este esenţială constituirea unui cadru juridic care să stabilească un plan coordonat de dezvoltare şi de construire a unei reţele de căi navigabile de importanţă internaţională, pe baza parametrilor conveniţi pentru infrastructură şi exploatare,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Desemnarea reţelei

Părţile contractante adoptă dispoziţiile prezentului acord sub forma unui plan coordonat de dezvoltare şi de construcţie a unei reţele de căi navigabile, denumită în continuare reţeaua de căi navigabile de importanţă internaţională sau reţeaua de căi navigabile E, pe care intenţionează să o realizeze în cadrul programelor lor corespunzătoare. Reţeaua de căi navigabile E este constituită din căile navigabile şi porturile de importanţă internaţională, care sunt menţionate în anexele nr. I şi II la prezentul acord.

ARTICOLUL 2 Caracteristicile tehnice şi de exploatare ale reţelei

Reţeaua căilor navigabile de importanţă internaţională menţionată în primul articol va fi conform caracteristicilor enunţate în anexa nr. III la prezentul acord sau va fi aliniată la dispoziţiile anexei menţionate în urma unor lucrări de ameliorare viitoare.

ARTICOLUL 3 Anexele

Anexele la prezentul acord fac parte integrantă din acord.

ARTICOLUL 4 Desemnarea depozitarului

Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite este depozitarul acordului.

ARTICOLUL 5 Semnarea

1. Prezentul acord va fi deschis spre semnare la Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva statelor care sunt membre ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite sau care au statut consultativ pe lângă aceasta, conform paragrafelor 8 şi 11 din Termenii de referinţă ai Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, de la 1 octombrie 1996 până la 30 septembrie 1997.

2. Aceste semnături vor fi supuse ratificării, acceptării sau aprobării.

ARTICOLUL 6 Ratificare, acceptare sau aprobare

1. Prezentul acord este supus ratificării, acceptării sau aprobării, conform paragrafului 2 al art. 5.

2. Ratificarea, acceptarea sau aprobarea îşi va produce efectele prin depunerea unui instrument la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

ARTICOLUL 7 Aderare

1. Prezentul acord va fi deschis spre aderare oricărui stat vizat la paragraful 1 al art. 5, începând cu data de 1 octombrie 1996.

2. Aderarea îşi va produce efectele prin depunerea unui instrument de aderare la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

ARTICOLUL 8 Intrarea în vigoare

1. Prezentul acord va intra în vigoare la 90 de zile de la data la care guvernele a cinci state vor fi depus un instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, cu condiţia ca una sau mai multe căi navigabile de importanţă internaţională să lege în mod neîntrerupt cel puţin trei dintre aceste state.

2. Dacă această condiţie nu este îndeplinită, acordul va intra în vigoare la 90 de zile de la data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, care va fi permis satisfacerea acestei condiţii.

3. Pentru fiecare stat care va depune un instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare de la începutul perioadei de 90 de zile specificate la paragrafele 1 şi 2 ale prezentului articol, acordul va intra în vigoare la 90 de zile de la data depunerii instrumentului respectiv.

ARTICOLUL 9 Limitele de aplicare a acordului

1. Nici o dispoziţie a prezentului acord nu va fi interpretată ca interzicând unei părţi contractante să ia măsurile, compatibile cu dispoziţiile Cartei Naţiunilor Unite şi limitate la exigenţele situaţiei, pe care le consideră necesare pentru securitatea sa interioară sau exterioară.

2. Aceste măsuri, care trebuie să fie temporare, sunt imediat notificate depozitarului; trebuie să se precizeze natura lor.

ARTICOLUL 10 Rezolvarea diferendelor

1. Orice diferend între două sau mai multe părţi contractante referitor la interpretarea sau la aplicarea prezentului acord, pe care părţile în litigiu nu l-au putut rezolva pe calea negocierilor sau în alt mod, este supus arbitrajului dacă oricare dintre părţile în litigiu o cere şi, în acest scop, va fi supus pentru analizare şi decizie unuia sau mai multor arbitri aleşi de comun acord de părţile în litigiu.

Dacă în decurs de 3 luni de la data solicitării arbitrajului părţile în litigiu nu ajung la o înţelegere asupra alegerii unui arbitru sau a unor arbitri, oricare din aceste părţi poate să solicite secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite să desemneze un arbitru unic căruia îi este supus diferendul pentru decizie.

2. Sentinţa arbitrului sau a arbitrilor desemnaţi conform paragrafului 1 al acestui articol va avea caracter obligatoriu pentru părţile contractante în litigiu.

ARTICOLUL 11 Rezerve

Orice stat poate, în momenul în care semnează prezentul acord sau îşi depune instrumentul de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să notifice depozitarului că nu se consideră legat prin art. 10 din prezentul acord.

ARTICOLUL 12 Procedura de amendare a prezentului acord

1. Prezentul acord poate fi amendat conform procedurii definite în prezentul articol, sub rezerva dispoziţiilor art. 13 şi 14.

2. La solicitarea unei părţi contractante, orice amendament la prezentul acord va fi analizat de grupul de lucru principal pentru transporturi pe căi navigabile al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

3. În cazul în care este adoptat cu o majoritate de două treimi din numărul părţilor contractante prezente şi votante, amendamentul va fi comunicat de către secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru acceptare tuturor părţilor contractante.

4. Orice propunere de amendament, care a fost comunicată conform dispoziţiilor paragrafului 3 al prezentului articol, va intra în vigoare pentru toate părţile contractante la 3 luni de la expirarea unei perioade de 12 luni de la data comunicării sale, cu condiţia ca în această perioadă de 12 luni să nu fi fost notificată secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite nici o obiecţie la amendamentul propus de către un stat care este parte contractantă.

5. Dacă a fost notificată o obiecţie la amendamentul propus, conform dispoziţiilor paragrafului 4 al prezentului articol, amendamentul este considerat respins şi lipsit de efect.

ARTICOLUL 13 Procedura de amendare a anexelor nr. I şi II

1. Anexele nr. I şi II la prezentul acord pot fi amendate în conformitate cu procedura definită în prezentul articol.

2. La solicitarea unei părţi contractante, orice amendament propus la anexele nr. I şi II de către această parte va fi examinat de grupul de lucru principal pentru transporturi pe căi navigabile al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

3. Dacă amendamentul propus este adoptat de majoritatea părţilor contractante prezente şi votante, acesta va fi comunicat pentru acceptare părţilor contractante direct interesate de către secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. În sensul prezentului articol, o parte contractantă va fi considerată direct interesată dacă, în cazul includerii unei noi căi navigabile sau a unui port de importanţă internaţională sau, în cazul modificării acestora, teritoriul său este traversat de către această cale navigabilă sau portul în cauză este situat pe teritoriul menţionat.

4. Orice amendament propus, comunicat conform dispoziţiilor paragrafelor 2 şi 3 ale prezentului articol, va fi considerat acceptat dacă, într-o perioadă de 6 luni de la data comunicării sale de către depozitar, nici una dintre părţile contractante direct interesate nu a notificat secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite obiecţii la amendamentul propus.

5. Orice amendament astfel acceptat va fi comunicat de către secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite tuturor părţilor contractante şi va intra în vigoare la 3 luni de la data comunicării sale de către depozitar.

6. Dacă o obiecţie la amendamentul propus a fost notificată, conform paragrafului 4 al prezentului articol, amendamentul va fi considerat respins şi lipsit de efect.

7. Depozitarul va fi informat fără întârziere de către Secretariatul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra părţilor contractante care sunt direct interesate de o propunere de amendament.

ARTICOLUL 14 Procedura de amendare a anexei nr. III

1. Anexa nr. III la prezentul acord poate fi amendată conform procedurii definite în prezentul articol.

2. La cererea uneia dintre părţile contractante, orice amendament propus de către aceasta la anexa nr. III la prezentul acord va fi examinat de grupul principal de lucru pentru transporturi pe căi navigabile al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

3. Dacă amendamentul propus este adoptat de către majoritatea părţilor contractante prezente şi votante, acesta va fi comunicat spre acceptare tuturor părţilor contractante de către secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

4. Orice amendament propus, comunicat conform dispoziţiilor paragrafului 3 al prezentului articol, este considerat acceptat, cu excepţia cazului în care, într-o perioadă de 6 luni de la data comunicării sale, o cincime sau mai mult din părţile contractante au notificat secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite obiecţiile lor la această propunere de amendament.

5. Orice amendament acceptat conform paragrafului 4 al prezentului articol va fi comunicat de către secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite tuturor părţilor contractante şi va intra în vigoare la 3 luni de la data comunicării sale pentru toate părţile contractante, cu excepţia celor care, înainte de data intrării în vigoare, au notificat deja secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite obiecţiile lor la amendamentul propus într-un termen de 6 luni de la data comunicării sale, conform paragrafului 4 al prezentului articol.

6. Dacă o cincime sau mai mult din părţile contractante au notificat o obiecţie la amendamentul propus, conform paragrafului 4 al prezentului articol, amendamentul va fi considerat respins şi lipsit de efect.

ARTICOLUL 15 Denunţarea

1. Orice parte contractantă poate denunţa acest acord printr-o notificare scrisă, adresată secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

2. Denunţarea intră în vigoare la un an de la data primirii notificării de către secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

ARTICOLUL 16 Încetarea

Dacă, după intrarea în vigoare a acestui acord, numărul statelor care sunt părţi contractante se reduce la mai puţin de cinci (5) într-un interval de 12 luni consecutive, prezentul acord îşi va înceta valabilitatea la 12 luni de la data la care cel de-al cincilea stat a încetat să mai fie parte contractantă.

ARTICOLUL 17 Notificări şi comunicări ale depozitarului

În afara notificărilor şi comunicărilor menţionate în prezentul acord, funcţiile de depozitar ale secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite sunt cele definite în partea a VII-a a Convenţiei de la Viena privind dreptul tratatelor, încheiată la 23 mai 1969.

ARTICOLUL 18 Texte autentice

Originalul acestui acord, redactat în limbile engleză, franceză şi rusă, toate textele fiind egal autentice, va fi depozitat pe lângă secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Drept pentru care, subsemnaţii, având depline puteri, au semnat prezentul acord.

Încheiat la Geneva la 19 ianuarie 1996.

ANEXA Nr. I

CĂI NAVIGABILE DE IMPORTANŢĂ INTERNAŢIONALĂ

Numerotarea căilor navigabile de importanţă internaţională

1. Toate căile navigabile de importanţă internaţională (căi navigabile E) sunt identificate prin litera E, urmată de un număr format din două, patru sau şase cifre.

2. Arterele principale ale reţelei de căi navigabile E au numere formate din două cifre, în timp ce ramurile lor primare şi secundare au numere formate din patru, respectiv şase cifre.

3. Arterele navigabile principale sensibil orientate nordsud, care deservesc porturi maritime şi leagă între ele bazine maritime, au numerele 10, 20, 30, 40 şi 50, în ordine crescătoare de la vest la est.

4. Arterele navigabile principale sensibil orientate vestest, care intersectează cel puţin trei artere principale, aşa cum sunt menţionate la paragraful 3 anterior, au numerele 60, 70, 80 şi 90, în ordine crescătoare de la nord la sud.

5. Celelalte căi navigabile principale au numere formate din două cifre, cuprinse între numerele a două artere principale, aşa cum au fost definite la paragrafele 3 şi 4 de mai sus, între care sunt situate.

6. În cazul ramurilor primare sau secundare, primele două sau patru cifre corespund arterelor de rang mai mare ale reţelei de căi navigabile, celelalte două cifre corespund numărului ramurii în cauză, în ordine crescătoare de la începutul până la capătul arterei de rang mai mare, conform tabelului de mai jos. Numerele pare sunt utilizate pentru ramurile situate pe partea dreaptă, iar numerele impare, pentru cele situate pe partea stângă.

Lista căilor navigabile de importanţă internaţională

NUMĂRUL CĂII NAVIGABILE E
Artere principale Alte căi navigabile principale Ramuri DESCRIEREA PARCURSULUI*)
1 2 3 4
E 01 Dunkerque-Douai-Valenciennes-Conde-Pommeroeul-Mons-Charleroi-Namur-Liege-Maastricht, Moerdijk până la Roterdam/Europoort prin râurile Meuse, Kiel, Noord şi Nieuwe Maas
E 01-02 Meuse de la Namur la Givet
E 01-04 Canal Liege-Vise
E 01-04-01 Canal de Monsin
E 01-01 Kwaadmechelen-Dessel-Bocholt-Nederweert-Wessem-canal Meuse
E 01-06 Canal St. Andries
E 01-03 Zuid-Willemsvaart de la Maas până la Hertogenbosch
E 02 Zeebrugge-Brugge-Deinze-Kortrijk-Lille-Bauvin
E 02-02 Canalul Brugge-Ostende
E 02-02-01 Canalul Plassendale-Nieupoort
E 02-04 Canalul Leie-Roeselare
E 03 Gorinchem-Moerdijk-Terneuzen-Gent-prin Nieuwe Merwede, legătura Terneuzen-Gent şi Canalul circular Gent
E 04 Vlissingen-Antwerpen-Rupel-Bruxelles-Seneffe prin Westerschelde, Boven-Zeeschelde, Rupel, Canalul Bruxelles-Rupel şi CanalulCharleroi-Bruxelles
E 05 [Compiegne-Escaut]-Valenciennes-Conde-Tunai-Gent-Dendermode-Antwerpen-Hasselt-Genk-Liege prin Oise, legătura Seine-Nord, Hault, Escaut, Bovenschelde, Canalul circular Gent, Boven-Zeeschelde şi Albert
E 05-02 Peronnes-Pommeroeul prin Canalul Nimy-Blaton-Personnes
E 05-01 Canalul Bossuit-Kortrijk
E 05-04 Blaton-Ath-Aalst-Dendermonde prin Canalul Blaton-Ath şi Dender
E 05-06 Viersel-Duffel - gura râului Rupel prin Netekanaal, Beneden-Nete şi Rupel
E 06 Antwerpen-Schelde-conexiune-Rhin
E 07 Canalul circular Gent-Merendree-Eeklo, prin Canalul Gent-Oostende-[Maldegem-Zeebrugge]
E 10 Roterdam/Europoort-Lobith prin Oude Maas, Merwede şi Waal, Rhin [Niffer, Mulhouse, Besancon-St. Symphorien]-Lyon-Marseille-Fos
E 10-01 Canalul Wesel-Datteln, Canalul Datteln-Hamm
E 10-03 Canalul Rin-Herne
E 10-05 Ruhr
E 10-07 Neckar în aval de Plochingen
E 10-09 Rhinul de la Niffer la Rheinfelden
E 10-02 [Saone-Moselle]
E 10-04 Legătura Ron-Sete
E 10-06 Rhone şi canalul St. Louis: Barcarain-Fos
E 11 Ijmuiden-Tiel prin canalul Mării Nordului şi canalul Amsterdam-Rin
E 11-01 Zaan
E 12 Heumen-Nijmegen-Arnhem-Zwolle-Marea Wadden prin Canalul Maas Waal, Waal, Nederrrijn, UJssel, IJssellmeer
E 12-02 Zwolle-Meppel prin Zwarte Water şi Meppeldiep
E 12-04 Ketelmeer-Zwartsluis prin Ramsdiep
E 13 Marea Nordului-Emden-Dortmund prin Ems şi Canalul Dortmund-Ems
E 14 Weser de la Marea Nordului la Minden prin Bremerhaven şi Breme
E 15 Amsterdam-Lemmer-Groningen-Delfzijl-Emden-Dorpen-Oldenburg-Elsfleth prin Ijsselmeer, Canalul Prinses Margariet, Canalul Van Starkenbourg, Canalul Ems, Ems, Canalul Dortmund-Ems, Canalul Kusten şi Hunte
E 15-01 Canal van Harinxma de la Fonejacht la Harlingen
E 20 Elba de la Marea Nordului prin Hambourg, Magdebourg, Usti-nad-Labem, Melnik şi Pardubice-[legătura Elba-Dunăre]
E 20-02 Canal lateral al Elbei
E 20-04 Saale până la Leipzig
E 20-06 Vltava: Melnik-Praga-Slapy
E 21 Trave de la Marea Baltică la Elba prin canalul Elba-Lubeck
E 30 Swinoujscie-Szczecin-Oder de la Szczecin la Kozle prin Wroclaw [legătura Oder-Dunăre)
E 30-01 Canal Gliwice
E 31 Szczecin-Westoder-Hohensaat calea navigabilă Friedrichsthaler
E 40 [Vistula de la Gdansk la Varşovia-Brest]-Pinsk-Nipru până la Herson prin Kiev
E 40-02 Pivdenny Buh până la Nikolaiev
E 41 Klaipeda-Golful Kurshskiy-Nemunas-Kaunas
E 50 Saint-Petersburg, prin calea navigabilă Volga-Baltică până la Vytegra-Rybinsk-Volga de la Rybinsk la Astrakhan prin Nijny Novgorod, Kazan şi Volvograd
E 50-02 Rybinsk-Moscova
E 50-02-02 Volga de la Dubna la Tver
E 50-01 Kama de la vărsare la Solikamsk
E 60 Parcurs costier de la Gibraltar spre nord urmând litoralul Portugaliei, Spaniei, Franţei, Belgiei, Olandei şi Germaniei, prin canalul Kiel, urmând litoralul Germaniei, Poloniei, Lituaniei, Estoniei şi Rusiei până la calea navigabilă Saint-Petersbourg-Calea navigabilă Volga-Baltică, canal Marea Albă-Marea Baltică urmând litoralul Mării Albe până la Arkhangelsk, precum şi căile navigabile accesibile doar prin acest itinerar
E 60-02 Guadalquivir până la Seville
E 60-04 Douro până la frontiera între Portugalia şi Spania
E 60-06 Gironde şi Garonne până la Castets-en-Dorthe
E 60-08 Loara până la Nantes
E 60-01 Parcurs costier urmând litoralul vestic al Marii Britanii până la Liverpool inclusiv canalul Manchester-Liverpool
E 60-03 Parcurs costier urmând litoralul estic al Marii Britanii inclusiv râul Humber
E 60-10 De la parcursul costier al Mării Wadden până la Harlingen
E 60-12 De la parcursul costier al Ems-Dollard
E 60-05 Parcurs costier urmând litoralul vestic al Danemarcei şi al Norvegiei
E 60-07 Parcurs costier urmând litoralul vestic al Suediei până la fluviul Gota
E 60-09 Parcurs costier urmând litoralul estic al Suediei inclusiv lacul Malaren
E 60-14 Stralsund-Peenemunde-Wolgast-Szczecin
E 60-11 Parcurs costier până în Finlanda, apoi până la Savonlinna-Iisalmi prin Canalul de Saimaa
E 60-11-02 De la ramura E 60-11 până la Joensuu-Nurmes
E 61 Peena în aval de Anklam
E 70 Europort/Rotterdam cu Arnhem prin Lek şi Benedenrijn-Zutphen-Enschede-[canal Twente-Mittelland]-Bergeshovede-Minden Magdebourg-Berlin-Hohensaaten-Kostrzyn-Bydgoszcz-Elblag-Vislinskiy-Kaliningrad-Pregola, Deima, Golful Kurshskiy-Klaipeda
E 70-01 Ijssel-ul olandez de la Krimpen la Gouda
E 70-03 Zij până la Almelo
E 70-02 Ramura canalului Mittelland până la Osnabruck
E 70-04 Ramura canalului Mittelland până la Hanovra-Linden
E 70-06 Ramura canalului Mittelland până la Hildesheim
E 70-08 Ramura canalului Mittelland până la Salzgitter
E 70-05 Canalul râului Havel
E 70-10 Spree
E 70-12 Canalul Berlin-Spandau
E 71 Canalul râului Teltow, canalul de legătură Britzer şi calea navigabilă Oder-Spree
E 71-02 Potsdamer Havel
E 71-04 Canalul râului Teltow, secţiunea estică
E 71-06 Calea navigabilă Dahme în aval de Konigs Wusterhausen
E 80 Le Havre-Conflans prin canalul Le Havre Tancarville, Sena şi Oisse-[Compiegne-Toul], Moselle până la Coblence, Rhin până la Mayence, Main până la Bamberg, canal Main-Dunăre, Dunărea de la Kelheim la Sulina
E 80-02 Sena de la Tancarville până la estuar
E 80-04 Sena de la Conflans la Nogent
E 80-06 Sarre până la Sarrebruck
E 80-05 Drave până la Osijek
E 80-10 [Canalul Dunăre-Sava de la Vucovar la Samac]
E 80-01 Tisa până la Szeged
E 80-01-02 Bega până la Timişoara
E 80-12 Save până la Sisak
E 80-03 Olt până la Slatina
E 80-05 Canal Dunăre-Bucureşti
E 80-14 Canal Dunăre-Marea Neagră
E 80-14-01 Canal Poarta Albă-Năvodari
E 80-07 Prutul până la Ungheni
E 80-09 Braţul Chilia al Dunării-
E 80-16 Braţul Sf. Gheorghe al Dunării-
E 81 Vah de la vărsare până la Zilina şi [legătura Vah-Oder]
E 90 Parcurs costier pornind de la Gibraltar spre sud urmând litoralul Spaniei, Franţei, Italiei, Greciei, Turciei, Bulgariei, României, Ukrainei, urmând litoralul sudic al Crimeei până la Marea Azov, prin Don până la Rostov-Kalach-Volvograd-Astrahan, precum şi căile navigabile accesibile doar prin acest itinerar
E 90-01 Parcurs costier în Adriatica până la Trieste
E 90-03 Nistru de la Belgorod Dnestrovskiy la Bender
E 90-02 Parcurs costier în Marea Neagră
E 90-05 Parcurs costier în Marea Caspică
E 91 [Canalul Milano-Po], râul Po de la Cremona la Volta Grimana, Canalul Po-Brondolo şi canalul lateral de la Veneta până la Monfalcone-Trieste
E 91-02 Râul Po de la Conca di Cremona la casale Monferrato
E 91-04 Calea navigabilă de la Ferrara la portul Garibaldi
E 91-06 Râul Po Grande de la Volta Grimana până la gurile sale
E 91-01 Manova-Volta Grimana prin calea navigabilă Fissero-Tartaro-Canalbianco
E 91-08 Râul Po di-Levante de la Canalul Po-Brondolo până la Marea Adriatică
E 91-03 Canalul Padova Veneţia

*) Porţiunile de căi navigabile E care nu există în prezent, dar care figurează în planuri corespunzătoare de dezvoltare a infrastructurilor sunt indicate între paranteze pătrate.

ANEXA Nr. II

PORTURI DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ DE IMPORTANŢĂ INTERNAŢIONALĂ

Numerotarea porturilor de navigaţie interioară
de importanţă internaţională

Fiecărui port de navigaţie interioară de importanţă internaţională (port E) îi este atribuit un număr compus din numărul căii navigabile pe care este situat, urmat de o cratimă şi de un număr din două cifre desemnând portul de pe această cale navigabilă şi mergând crescător de la vest la est şi de la nord la sud, ansamblul numărului fiind precedat de litera P. Porturile private aparţinând unei întreprinderi particulare sunt indicate printr-un asterix (*).

Lista porturilor de navigaţie interioară de importanţă internaţională

P 01-01 Dunkerque (canal Dunkerque-Valencien, 20,5 km)
P 01-02 Charleroi (Sambre, 38,8 km)
P 01-03 Namur (Meuse, 46,3 km)
P 01-04 Liege (Meuse, 113,7 km)
P 01-05 Maastricht (Maas, 4,5 km)
P 01-06 Stein (Maas, 21,9 km)
P 01-07 Born (Maas, 29,7 km)
P 01-08 Maasbracht (Maas, 41,8 km)
P 01-09 Roermond (Maas, 74,3 km)
P 01-10 Oss (Maas, 159,1 km)
P 01-11 Dordrecht (Mervede, 974,4 km)
P 01-12 Zwijndrecht (Oude Maas, 980,6 km)
P 01-13 Vlaardingen (Nieuwe Waterweg, 1010,5 km)
P 01-14 Maassluis (Nieuwe Waterweg, 1018,7 km)
P 01-01-01 Overpelt (Kanaal Bocholt-Herentals, 14,8 km)
F 01-03-01 's-Hertogenbosch (Zuid-Willemsvaart, 4,0 km)
P 02-01 Zeebrugge (Marea Nordului)
P 02-02 Aalter (Canal Ostende-Brugge-Gent, 22,5 km)
P 02-03 Lille (Deule, 42,0 km)
P 02-02-01 Ostende (Marea Nordului)
P 02-04-01 Roeselare (canal Leie-Roeselare, 0,5 km)
P 02-04-02 Izegem (canal Leie-Roeselare, 6,4 km)
P 03-01 Moerdijk (Hollands Diep)
P 03-02 Terneuzen (canal Terneuzen-Gent, 32,5 km)
P 03-03 Zelzate (canal Terneuzen-Gent, 19,6 km)
P 03-04 Gent (canal Terneuzen-Gent, 4,6 km)
P 04-01 Vlissingen (Westerschelde)
P 04-02 Beveren (Beneden Zeeschelde, 22,9 km)
P 04-03 Ruisbroek (canal Bruxelles-Rupel, 58,8 km)
P 04-04 Grimbergen (canal Bruxelles-Rupel, 12,2 km)
P 04-05 Bruxelles (canal Bruxelles-Rupel, 62,0 km)
P 05-01 Avelgem (Bovenschelde, 35,7 km)
P 05-02 Melle (Boven Zeeschelde, 9,9 km)
P 05-03 Meerhout (Albertkanaal, 80,7 km)
P 05-04 Ham (Albertkanaal, 73,7 km)
P 05-05 Hasselt (Albertkanaal, 51,5 km)
P 05-06 Genk (Albertkanaal, 42,9 km)
E 05-04-01 Aalst (Dender, 53,7 km)
P 06-01 Antwerpen (Schelde, 102,9 km)
P 06-02 Bergen op Zoom (Schelde-Rijn Verbinding, 1031,8 km)
P 10-01 Rotterdam (Nieuwe Meuse, 1002,5 km)
P 10-02 Albasserdam (Noord, 981,1 km)
P 10-03 Tiel (Waal, 914,6 km)
P 10-04 Emmerich (Rin, 852,0 km)
P 10-05 Wesel (Rin, 814,0 km)
P 10-06 Rheinberg-Ossenberg*) (Rin, 806,0 km)
P 10-07 Orsoy (Rin, 794,0 km)
P 10-08 Walsum-Nordhafen*) (Rin, 793,0 km)
P 10-09 Walsum-Sud*) (Rin, 791,0 km)
P 10-10 Schwelgern*) (Rin, 790,0 km)
P 10-11 Homberg, Sachtleben*) (Rin, 774,0 km)
P 10-12 Duisburg-Ruhrort Hafen (Rin, 774,0 km)
P 10-13 Krefeld (Rin, 762,0 km)
P 10-14 Dusseldorf (Rin, 743,0 km)
P 10-15 Neuss (Rin, 740,0 km)
P 10-16 Sturzelberg*) (Rin, 726,0 km)
P 10-17 Leverkusen*) (Rin, 699,0 km)
P 10-18 Koln (Rin, 688,0 km)
P 10-19 Wesseling-Godorf*) (Rin, 672,0 km)
P 10-20 Bonn (Rin, 658,0 km)
P 10-21 Andernach (Rin, 612,0 km)
P 10-22 Neuwied (Rin, 606,0 km)
P 10-23 Bendorf (Rin, 599,0 km)
P 10-24 Koblenz (Rin, 596,0 km)
P 10-25 Bingen (Rin, 572,0 km)
P 10-26 Wiesbaden (Rin, 500,0 km)
P 10-27 Mainz (Rin, 500,0 km)
P 10-28 Gernsheim (Rin, 462,0 km)
P 10-29 Worms (Rin, 444,0 km)
P 10-30 Mannheim (Rin, 424,0 km)
P 10-31 Ludwigshafen (Rin, 420,0 km)
P 10-32 Speyer (Rin, 400,0 km)
P 10-33 Germersheim (Rin, 385,0 km)
P 10-34 Worth (Rin, 366,0 km)
P 10-35 Karlsruhe (Rin, 360,0 km)
P 10-36 Kehl (Rin, 297,0 km)
P 10-37 Strasbourg (Rin, 296,0 km)
P 10-38 Breisach (Rin, 226,0 km)
P 10-39 Colmar-Neuf Brisach (Rin, 225,8 km)
P 10-40 Mulhouse-Ottmarsheim (Marele canal al Alsaciei, 21,0 km)
P 10-41 Fort Louis Stattmatten (Marele canal al Alsaciei, 322,0 km)
P 10-42 Insula Napoleon (canal Ron-Rin, 37,6 km)
P 10-43 Mulhouse (canal Ron-Rin, 31,0 km)
P 10-44 Aproport (Chalon, Maron, Villefrache-sur-Saone) (Saone, 230,0 km, 296,0 km şi 335,0 km, respectiv)
P 10-45 Lyon (Saone, 375,0 km)
P 10-46 Marseille-Fos (canal Marseille-Ron, 0,0 km)
P 10-01-01 Rhein-Lippe-Hafen*) (Wesel-Datteln-Canal, 1,0 km)
P 10-01-02 Marl Huls-AG*) (Wesel-Datteln-Canal, 38,0 km)
P 10-01-03 August Victoria*) (Wesel-Datteln-Canal, 39,0 km)
P 10-01-04 Lunen (Datteln-Hamm-Canal, 11,0 km)
P 10-01-05 Berkamen*) (Datteln-Hamm-Canal, 22,0 km)
P 10-01-06 Hamm (Datteln-Hamm-Canal, 34,0 km)
P 10-01-07 Schmehausen*) (Datteln-Hamm-Canal, 47,0 km)
P 10-03-01 Essen (Rin-Herne-Canal, 16,0 km)
P 10-03-02 Coelln-Neuessen*) (Rin-Herne-Canal, 17,0 km)
P 10-03-03 Ruhr-Oel*) (Rin-Herne-Canal, 22,0 km)
P 10-03-04 Gelsenkirchen (Rin-Herne Canal, 24,0 km)
P 10-03-05 Wanne-Eikel (Rin-Herne-Canal, 32,0 km)
P 10-05-01 Mulheim (Ruhr, 8,0 km)
P 10-07-01 Heilbronn (Neckar, 110,0 km)
P 10-07-02 Stuttgart (Neckar, 186,0 km)
P 10-07-03 Plochingen (Neckar, 200,0 km)
P 10-09-01 Huningue (Rin, 168,4 km)
P 10-09-02 Rheinhafen beider Basel (Rin, 159, 38-169, 95 km)
P 10-04-01 Sete (canal Ron-Sete, 96,0 km)
P 10-06-01 Fos (golful Fos, partea maritimă)
P 11-01 IJmond (Noordzeekanal, 4,7 km)
P 11-02 Zaanstad (Zaan, 1,4 km)
P 11-03 Amsterdam (Noordzeekanal, 20,6 km)
P 11-04 Utrecht (Amsterdam-Rijnkanal, 35,0 km)
P 11-01-01 Zaetam (Zaan, 2,0 km)
P 12-01 Nijmegen (Waal, 884,6 km)
P 12-02 Arnhem (Nederrijn, 885,8 km)
P 12-03 Zwolle (IJssel, 980,7 km)
P 12-02-01 Meppel (Meppelerdiep, 10,5 km)
P 13-01 Emslet*) (Dortmund-Ems-Kanal, 151,0 km)
P 13-02 Munster (Dortmund-Ems-Kanal, 68,0 km)
P 13-03 Dortmund (Dortmund-Ems-Kanal, 1,0 km)
P 14-01 Bremerhaven (Weser, 66-68 km)
P 14-02 Nordenham (Weser, 54-64 km)
P 14-03 Brake (Weser, 41,0 km)
P 14-04 Bremen (Weser, 4,0-8,0 km)
P 15-01 Lelystad (IJsselmeer)
P 15-02 Lemmer (Pr. Margarietkanal, 90,5 km)
P 15-03 Groningen (Starkenborghkanal, 7,0 km)
P 15-04 Emden (Ems, 41,0 km)
P 15-05 Leer (Ems, 14,0 km)
P 15-06 Oldenburg*) (Hunte, 0,0-5,0 km)
P 15-01-01 Leenwarden (Haringsmakanal, 23,7 km)
P 20-01 Cuxhaven (Elba, 724,0 km)1)
P 20-02 Brunsbuttel (Elbehafen, 693,0 km)1)
P 20-03 Butzfleet* (Elba, 668,0 km)1)
P 20-04 Hamburg (Elba, 618,0-639,0 km)1)
P 20-05 Lauenburg (Elba, 568,0 km)1)
P 20-06 Tangermunde (Elba, 388,0 km)1)
P 20-07 Kieswerk Rogatz*) (Elba, 354,0 km)1)
P 20-08 Magdeburger Hafen (Elba, 330,0 şi 333,0 km)1)
P 20-09 Schonebeck (Elba, 315,0 km)1)
P 20-10 Aken (Elba, 277,0 km)1)
P 20-11 Torgau (Elba, 154,0 km)1)
P 20-12 Kieswerk Muhlberg*) (Elba, 125,0 km)1)
P 20-13 Riesa (Elba, 109,0 km)1)
P 20-14 Dresde (Elba, 57 şi 61 km)1)
P 20-15 Decin (Elba, 98,2 şi 94,2 km)1)
P 20-16 Usti nad Labem (Elba, 75,3 şi 72,5 km)1)
P 20-17 Melnik (Elba, 3,0 km)1)
P 20-18 Chvaletice (Elba, 101,5 km)1)
___________
1) Distanţele relative ale porturilor situate pe Elba sunt măsurate astfel: în Germania, pornind de la frontiera germano-cehă; în Republica Cehia, începând de la joncţiunea fluviilor Elba şi Valtava la Melnik
P 20-04-01 Halle-Trotha (Saale, 86,0 km)
P 20-06-01 Praga (Vltava, 46,5 şi 55,5 km)
P 21-01 Lubeck (Trave, 2,0-8,0 km)
P 30-01 Swinoujscie (Marea Baltica - gura Oder-ului)
P 30-02 Szczecin (Oder, 741,0 km)
P 30-03 Kostrzyn (Oder, 617,0 km)
P 30-04 Wroclaw (Oder, 255,0 km)
P 30-05 Kozle (Oder, 96,0 km)
P 30-01-01 Gliwice (canal Gliwicki, 41,0 km)
P 40-01 Gdansk (Marea Baltică, gura Vistulei)
P 40-02 Bydgoszcz (Vistula, 772,3 km şi Brda, 2,0 km)
P 40-03 Varşovia (Vistula, 520,0 km şi canal Zeran, 2,0 km)
P 40-04 Chernigov (Nipru, 1070,0 km)
P 40-05 Kiev (Nipru, 856,0 km)
P 40-06 Cherkassy (Nipru, 653,0 km)
P 40-07 Kremenchug (Nipru, 541,0 km)
P 40-08 Dneprodzerzhinsk (Nipru, 429,0 km)
P 40-09 Dnepropetrovsk (Nipru, 393,0 km)
P 40-10 Zaporozhie (Nipru, 308,0 km)
P 40-11 Novaja Kakhovka (Nipru, 96,0 km)
P 40-12 Kherson (Nipru, 28,0 km)
P 40-02-01 Nikolaev (Yuzhniy Bug, 95,0 km)
P 41-01 Klaipeda port fluvial (golful Kurshskiy)
P 41-02 Neringa port fluvial (golful Kurshskiy)
P 41-03 Jurbarkas (Niemen, 126,0 km)
P 41-04 Kaunas (Niemen, 219,0 km)
P 50-01 St. Petersburg port maritim (Neva, 1355,0 km)2)
P 50-02 St. Petersburg port fluvial (Neva, 1343,0 km)2)
P 50-03 Podporozhie (cale navigabilă Volga-M. Baltică, 1003,0 km)2)
P 50-04 Cherepovets (cale navigabilă Volga-M. Baltică, 498,0 km)2)
P 50-05 Yaroslavl (Volga, 478,0 km)2)
P 50-06 Nizhniy Novgorod (Volga, 865,0 km)2)
P 50-07 Kazan (Volga, 12,71 km)2)
P 50-08 Ulianovsk (Volga, 1499,0 km)2)
P 50-09 Samara (Volga, 1704,0 km)2)
P 50-10 Saratov (Volga, 2133,0 km)2)
P 50-11 Volvograd (Volga, 2518,0 km)2)
P 50-12 Astrakhan (Volga, 3009,0 km)2)
P 50-02-01 Port Nord al Moscovei (Canal imeni Moskvy), 0,0 km)2)
P 50-02-02-01 Tver (Volga, 237,0 km)2)
P 50-01-01 Perm (Kama, 2227,0 km)2)
P 60-01 Scheveningen (Marea Nordului)
P 60-02 Den Helder (Marea Nordului)
P 60-03 Brunsbuttel (Canal Kiel, 2,0-5,0 km)
P 60-04 Rendsburg (Canal Kiel, 62,0 km)
P 60-05 Kiel (Canal Kiel, 96,0 km)
P 60-06 Flensburg
P 60-07 Wismar
P 60-08 Rostock
P 60-09 Stralsund
P 60-10 Greifswald
P 60-11 Sventoji (Marea Baltica)
P 60-12 Vyborg (golful Vyborg)
P 60-13 Petrozavodsk (lac Onega, 967,0 km)2)
___________
2) Distanţa începând din portul Nord al Moscovei.
P 60-14 Arkhangelsk port maritim (gura Severnaja Dvina)
P 60-15 Arkhangelsk port fluvial (gura Severnaja Dvina)
P 60-02-01 Seville (Guadalquivir, 80,0 km)
P 60-04-01 Douro (Douro, 5,0 km)
P 60-04-02 Sardoura (Douro, 49,0 km)
P 60-04-03 Regua-Lamego (Douro, 101,0 km)
P 60-06-01 Bordeaux (Gironde şi Garonne, 359,0 km)
P 60-08-01 Nantes (Loire, 645,0 km)
P 60-10-01 Harlingen (Marea Wadden)
P 60-12-01 Delfzijl (Marea Wadden)
P 60-11-01 Mustola (39,0 km de la gura canalului Saimaa)
P 60-11-02 Kaukas*) (52,0 km de la gura canalului Saimaa)
P 60-11-03 Rapasaari*) (52,0 km de la gura canalului Saimaa)
P 60-11-04 Joutseno*) (67,0 km de la gura canalului Saimaa)
P 60-11-05 Vuoksi*) (85,0 km de la gura canalului Saimaa)
P 60-11-06 Varkaus (Port Taipale, 270,0 km de la gura canalului Saimaa)
P 60-11-07 Varkaus (Port Kosulanniemi*), 270,0 km de la gura canalului Saimaa)
P 60-11-08 Varkaus (Port d'Akonniemi, 270,0 km de la gura canalului Saimaa)
P 60-11-09 Kuopio (352,0 km de la gura canalului Saimaa)
P 60-11-02-01 Puhos*) (311,0 km de la gura canalului Saimaa)
P 60-11-02-02 Joensuu (346,0 km de la gura canalului Saimaa)
P 61-01 Anklam (Peene, 95,0 km)
P 70-01 Wageningen (Neder-Rin, 903,2 km)
P 70-02 Enschede (Twentekanaal, 49,8 km)
P 70-03 Ibbenburen (Mittelletkanal, 5,0 km)
P 70-04 Minden (Mittelletkanal, 100,0-104,0 km)
P 70-05 Hanovre (Mittelletkanal, 155,0-159,0 km)
P 70-06 Mehrum* (Mittelletkanal, 190,0 km)
P 70-07 Braunschweig (Mittelletkanal, 220,0 km)
P 70-08 Braunschweig/Thune* (Mittelletkanal, 223,0 km)
P 70-09 Haldensleben (Mittelletkanal, 301,0 km)
P 70-10 Niegripp*) (Elbe-Havel-Kanal, 330,0 km)
P 70-11 Brandebourg*) (curs navigabil inferior Havel, 60,0 km)
P 70-12 Brandebourg (curs navigabil inferior Havel, 57,0 km)
P 70-13 Deponie Deetz*) (curs navigabil inferior Havel, 40,0 km)
P 70-14 Spandau port Sud (curs navigabil inferior Havel, 2,0 km)
P 70-15 Elblag (golful Wisliany)
P 70-16 Kaliningrad port maritim (Pregola, 8,0 km)
P 70-17 Kaliningrad port fluvial (Pregola, 9,0 km)
P 70-01-01 Gouda (Holletsche IJssel, 1,4 km)
P 70-03-01 Hengelo (Twentekanaal, 45,1 km)
P 70-03-02 Almelo (Zijkanaal, 17,6 km)
P 70-02-01 Osnabruck (Stichkanal, 13,0 km)
P 70-04-01 Hannover-Linden (Stichkanal, 11,0 km)
P 70-06-01 Hildesheim (Stichkanal, 15,0 km)
P 70-05-01 Salzgitter (Stichkanal, 15,0 km)
P 70-10-01 Terminal de mărfuri*) (braţul Spree la 0,0 km)
P 70-10-02 Nonnendamm (Spree, 2,0 km)
P 70-10-03 Centrala electrică Reuter*) (Spree, 3,0 km)
P 70-10-04 Centrala electrica Charlottenburg*) (Spree 8,0 km)
P 70-10-05 Berlin-Port Vest (Westhafenkanal, 3,0 km)
P 70-10-06 Berlin-Port Est (Spree, 21,0 km)
P 70-10-07 Centrala termică Klingenberg (Spree, 25,0 km)
P 70-12-01 Centrala Moabit*) (Berlin-Spandauer Schiffahrtskanal, 9,0 km)
P 71-01 Terminal de mărfuri Teltowkanal*) (Teltowkanal, 31,0-34,0 km)
P 71-02 Terminal de mărfuri d'Oberschoneweide (Spree-Oder-Wasserstrabe, 28,0-29,9 km)
P 71-03 Eisenhuttenstadt EKO*) (Spree-Oder-Wasserstrabe, 122,0 km)
P 71-04 Eisenhuttenstadt (Spree-Oder-Wasserstrabe, 124,0 km)
P 71-02-01 Potsdam (Potsdamer Havel, 3,0 km)
P 71-06-01 Niederlehme*) (Dahme-Wasserstrabe, 8,0 km)
P 71-06-02 Konigs Wusterhausen (Dahme-Wasserstrabe, 8,0 km)
P 80-01 Havre (canal Havre-Tancarville, 20,0 km)
P 80-02 Rouen (Sena, 242,0 km)
P 80-03 Conflans (Sena, 239,0 km)
P 80-04 Frouard (Moselle, 346,5 km)
P 80-05 Metz (Moselle, 297,0-294,0 km)
P 80-06 Mondelange-Richemont (Moselle, 279,5-277,9 km)
P 80-07 Thionville-Illange (Moselle, 271,9-270,1 km)
P 80-08 Mertert (Moselle, 208,0 km)
P 80-09 Trier (Moselle, 184,0 km)
P 80-10 Bingen (Rin, 527,0 km)
P 80-11 Wiesbaden (Rin, 500,0 km)
P 80-12 Mayence (Rin, 500,0 km)
P 80-13 Florsheim*) (Main, 9,0 km)
P 80-14 Raunheim*) (Main, 14,0 km)
P 80-15 Hatersheim*) (Main, 17,0 km)
P 80-16 Kelsterbach*) (Main, 19,0 km)
P 80-17 Francfort*) (Main, 22,0-29,0 km)
P 80-18 Francfort (Main, 31,0-37,0 km)
P 80-19 Offenbach (Main, 40,0 km)
P 80-20 Hanau (Main, 56,0-60,0 km)
P 80-21 Grosskrotzenburg*) (Main, 62,0 km)
P 80-22 Stockstadt (Main, 82,0 km)
P 80-23 Aschaffenburg (Main, 83,0 km)
P 80-24 Triefenstein*) (Main, 173,0 km)
P 80-25 Karlstadt*) (Main, 227,0 km)
P 80-26 Wurzburg (Main, 246,0-251,0 km)
P 80-27 Schweinfurt (Main, 330,0 km)
P 80-28 Bamberg (Canalul Main-Dunăre, 3,0 km)
P 80-29 Erlangen (Canalul Main-Dunăre, 46,0 km)
P 80-30 Nurnberg (Canalul Main-Dunăre, 72,0 km)
P 80-31 Regensburg (Dunăre, 2370,0-2378,0 km)
P 80-32 Deggendorf*) (Dunăre, 2281,0-2284,0 km)
P 80-33 Linz (Dunăre, 2128,2-2130,6 km)
P 80-34 Linz-Voest*) (Dunăre, 2127,2 km)
P 80-35 Enns-Ensdorf (Dunăre, 2111,8 km)
P 80-36 Krems (Dunăre, 2001,5 km)
P 80-37 Viena (Dunăre, 1916,8-1920,2 km)
P 80-38 Bratislava (Dunăre, 1867,0 km)
P 80-39 Gyor-Gonyu (Dunăre, 1807,0 km)
P 80-40 Komarno (Dunăre, 1767,1 km)
P 80-41 Sturovo (Dunăre, 1722,0 km)
P 80-42 Budapesta (Dunăre, 1640,0 km)
P 80-43 Szazhalombatta (Dunăre, 1618,8 km)
P 80-44 Dunaujvaros (Dunăre, 1579,0 km)
P 80-45 Dunafoldvar (Dunăre, 1563,0 km)
P 80-46 Baja (Dunăre, 1480,0 km)
P 80-47 Vukovar (Dunăre, 1333,1 km)
P 80-48 Beograd (Dunăre, 1170,0 km)
P 80-49 Smeredevo (Dunăre, 1116,3 km)
P 80-50 Orsova (Dunăre, 954,0 km)
P 80-51 Turnu Severin (Dunăre, 931,0 km)
P 80-52 Prahovo (Dunăre, 861,0 km)
P 80-53 Lom (Dunăre, 743,0 km)
P 80-54 Turnu Măgurele (Dunăre, 597,0 km)
P 80-55 Svistov (Dunăre, 554,0 km)
P 80-56 Ruse (Dunăre, 495,0 km)
P 80-57 Giurgiu (Dunăre, 493,0 km)
P 80-58 Olteniţa (Dunăre, 430,0 km)
P 80-59 Călăraşi (Dunăre, 370,5 km)
P 80-60 Brăila (Dunăre, 172,0-168,5 km)
P 80-61 Galaţi (Dunăre, 157,0-145,4 km)
P 80-62 Giurgiuleşti (Dunăre, 133)3)
___________
3) Construcţie prevăzută
P 80-63 Reni (Dunăre, 128,0 km)
P 80-64 Tulcea (Dunăre, 73,5-70,0 km)
P 80-04-01 Port autonom Paris:
Gennevilliers (Sena, 194,7 km)
Bonneuil-Vigneux (Sena, 169,7 km)
Evry (Sena, 137,8 km)
Melun (Sena, 110,0 km)
Limay-Porcheville (Sena, 109,0 km)
Montereau (Sena, 67,4 km)
Nanterre (Sena, 39,4 km)
Bruyeres-sur-Oise (Oise, 96,9 km)
St. Ouen-l'Aumone (Oise, 119,2 km)
Lagny (Marne, 149,8 km)
P 80-06-01 Dillingen (Sarre, 59,0 km)
P 80-08-02 Osijek (Drave, 14 0 km)
P 80-01-01 Szeged (Tisa, 170,0 km)
P 80-14-01 Cernavodă (canal Dunăre-Marea Neagră, 00,0 km)
P 80-14-02 Medgidia (canal Dunăre-Marea Neagră, 27,5 km)
P 80-14-03 Constanţa (canal Dunăre-Marea Neagră, 64,0 km)
P 80-09-01 Ismail (braţul Dunării-Chilia, 93,0 km)
P 80-09-02 Kilia (braţul Dunării-Chilia, 47,0 km)
P 80-09-03 Ust-Dunajsk (braţul Dunării-Chilia, 1,0 km)
P 90-01 Taganrog (golful Taganrog)
P 90-02 Eysk (golful Taganrog)
P 90-03 Azov (Don, 3126,0 km)2)
P 90-04 Rostov (Don, 3092,0 km)2)
P 90-05 Ust-Donetsk (Don, 2955,0 km)2)
P 90-03-01 Belgorod Dnestrovskiy (gura Nistrului)
P 90-03-02 Bender (Nistru, 228,0 km)
P 91-01 Terminal Milan (Milan-canal du Po, 0,0 km)4)
P 91-02 Lodi (Milan-canal du Po, 20,0 km de Milan)4)
P 91-03 Pizzighettone (Milan-canal du Po, 40,0 km de Milan)4)
P 91-04 Cremona (Po, 55,0 km de Milan)
P 91-05 Emilia Centrale (Po, 145,0 de Milan)4)
P 91-06 Ferrara (Po, 270,0 km de Milan)
P 91-07 Porto Tolle (Po, 350,0 km de Milan)
P 91-02-01 Garibaldi (cale navigabilă de Ferrara, 80,0 km de Ferrara)
P 92-01 Adria (cale laterală de Veneta, 10,0 km de Volta Grimana)
P 92-02 Chioggia (cale laterală de Veneta, 30,0 km de Volta Grimana)
P 92-03 Marghera (cale laterală de Veneta, 65,0 km de Volta Grimana)
P 92-04 Nogaro (cale laterală de Veneta, 120,0 km de Volta Grimana)
P 92-05 Monfalcone (cale laterală de Veneta, 175,0 km de Volta Grimana)
P 92-01-01 Mantova (cale navigabilă Mantova-Volta Grimana, 0,0 km)
P 92-01-02 Legnago (cale navigabilă Mantova-Volta Grimana, 65,0 km)4)
P 92-01-03 Rovigo (cale navigabilă Mantova-Volta Grimana, 140,0 km)4)
P 92-01-04 Conca di Volta Grimana (Mantova-Volta Grimana Waterway, 170,0 km)
___________
4) În construcţie sau în previziune

ANEXA Nr. III

CARACTERISTICILE TEHNICE ŞI DE EXPLOATARE ALE CĂILOR NAVIGABILE
DE IMPORTANŢĂ INTERNAŢIONALĂ

a) Caracteristici tehnice ale căilor navigabile E

Principalele caracteristici tehnice ale căilor navigabile E vor fi conforme cu clasificarea căilor navigabile interioare europene din tabelul nr. 1.

În vederea evaluării diferitelor căi navigabile E, se iau ca bază caracteristicile claselor IV şi VII, ţinându-se seama de următoarele principii:

(i) clasa căii navigabile este determinată de dimensiunile orizontale ale automotoarelor, barjelor şi convoaielor împinse şi, în special, prin dimensiunea principală tipizată, adică traversa sau lăţimea lor;

(ii) doar căile navigabile care corespund cel puţin condiţiilor fundamentale ale clasei IV (dimensiuni minime ale navelor: 85 m x 9,5 m) pot fi considerate căi navigabile E. Limitările privind pescajul (mai mic de 2,5 m) şi înălţimea liberă minimă sub poduri (mai mică de 5,25 m) nu pot fi admise decât pentru căile navigabile existente şi cu titlu de excepţie;

(iii) atunci când se modernizează căi navigabile din clasa IV (precum şi căi navigabile regionale mai mici), se recomandă ca ele să corespundă cel puţin parametrilor clasei Va;

(iv) totodată, noile căi navigabile E ar trebui să corespundă cel puţin condiţiilor clasei Vb. În acest sens, ar trebui garantat un pescaj minim de 2,8 m;

(v) atunci când se modernizează căi navigabile existente şi când se construiesc noi căi, ar trebui să se ia întotdeauna în calcul o creştere a dimensiunii navelor şi convoaielor;

(vi) în vederea îmbunătăţirii eficacităţii transportului containerizat, trebuie avută în vedere garantarea celei mai mari înălţimi libere sub poduri, conform notei nr. 4 din tabel*);

*) Dacă totuşi ponderea containerelor goale transportate pe fiecare navă depăşeşte 50%, ar fi bine să se prevadă aducerea înălţimii libere minime sub poduri la o valoare superioară celei care este indicată în nota nr. 4 şi la o înălţime liberă minimă la poduri care să fie mai mare decât cea care este indicată în nota nr. 4.

(vii) căile navigabile pe care se prevede un trafic containerizat sau Ro-Ro important ar trebui să satisfacă cel puţin condiţiile clasei Vb. S-ar putea, de asemenea, prevedea o creştere între 7 şi 10% a lăţimii de 11,4 m a navelor care navighează exclusiv pe căi navigabile de clasa Va şi inferioară acesteia, pentru a ţine seama de evoluţia viitoare a dimensiunilor containerelor şi pentru a facilita transportul remorcilor;

(viii) pe căile navigabile cu nivel variabil de apă, valoarea recomandată a pescajului trebuie să corespundă celui atins sau depăşit în medie timp de 240 zile/an (sau 60% din perioada de navigaţie). Valoarea înălţimii libere sub poduri recomandată (5,25 m, 7 m sau 9,10 m) trebuie să fie menţinută pentru nivelul de navigaţie cel mai înalt posibil şi fezabil din punct de vedere economic;

(ix) trebuie să fie menţinute norme uniforme de clasă, de pescaj şi de înălţime liberă sub poduri pe orice cale navigabilă sau cel puţin pe porţiunile importante ale lungimii sale;

(x) în măsura în care este posibil, parametrii căilor navigabile adiacente trebuie să fie identici sau similari;

(xi) cel mai mare pescaj (4,5 m) şi cea mai mare înălţime liberă minimă sub poduri (9,10 m) trebuie să fie menţinute pe toate porţiunile reţelei caresuntînmod direct racordate rutelor costiere;

(xii) trebuie menţinută o înălţime liberă minimă sub poduri de 7 m pe căile navigabile care leagă porturi maritime importante de interiorul ţării şi care sunt adaptate unui transport eficient de containere şi traficului fluvio-maritim;

(xiii) rutele costiere enumerate în anexa nr. I de mai sus vizează menţinerea continuităţii reţelei de căi navigabile E în întreaga Europă şi sunt destinate să fie utilizate, în termenii prezentului acord, de nave de transport fluvio-maritime, ale căror dimensiuni trebuie, în măsura în care este posibil şi fezabil din punct de vedere economic, să satisfacă prevederile privind automotoarele adaptate navigaţiei pe căile navigabile interioare de clasa Va şi VIb.

Se consideră că, pentru ca o cale navigabilă să permită desfăşurarea traficului containerizat, aceasta trebuie să respecte următoarele cerinţe minimale:

- navele de navigaţie interioară cu o lăţime de 11,4 m şi cu lungime de aproximativ 110 m trebuie să poată transporta containere pe minimum 3 rânduri înălţime; dacă nu este cazul, ar trebui permisă o lungime maximă de 185 m pentru convoaiele împinse, caz în care acestea vor trebui să poată transporta containere pe 2 rânduri înălţime.

TABEL privind clasificarea căilor navigabile interioare
de importanţă internaţională

Note la tabel:

1. Prima cifră corespunde condiţiilor generale actuale, a doua ţine cont de evoluţia viitoare şi, în cazuri speciale, de condiţiile actuale.

2. Ţinând seama de o marjă de siguranţă de aproximativ 0,30 m între punctul cel mai ridicat al suprastructurii navei sau al încărcăturii sale şi un pod.

3. Se ţine seama de evoluţia viitoare eventuală a transportului Ro-Ro containerizat şi a navigaţiei fluvio-maritime.

4. Înălţime verificată pentru transportul containerelor:

5,25 m pentru navele care transportă containere pe două rânduri;

7,00 m pentru navele care transportă containere pe trei rânduri;

9,10 m pentru navele care transportă containere pe patru rânduri;

50% din containere pot fi goale; în caz contrar, trebuie recurs la balast.

5. Câteva căi navigabile existente pot fi considerate ca aparţinând clasei IV din cauza lungimii maxime autorizate pentru nave şi convoaie cu toate că ele permit o lăţime maximă de 11,4 m şi un pescaj maxim de 4,00 m.

6. Valoarea pescajului pentru o cale navigabilă specială trebuie determinată în funcţie de condiţiile locale speciale.

7. Uneori pe anumite secţiuni ale căilor navigabile de clasa VII pot fi utilizate convoaie compuse dintr-un număr mai mare de barje. În acest caz dimensiunile orizontale pot depăşi valorile indicate în tabel.

se încarcă...