Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.01.2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere că transpunerea şi implementarea Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2002/87/CE din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi societăţilor de servicii de investiţii financiare dintr-un conglomerat financiar şi modificarea directivelor Consiliului 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE şi 93/22/CEE şi a directivelor Parlamentului European şi ale Consiliului 98/78/CE şi 2000/12/CE (Directiva 2002/87/CE) în legislaţia naţională trebuie realizate până la finele anului 2006, termen stabilit în cadrul negocierilor în vederea aderării, astfel încât să poată fi realizată şi procedura de prenotificare la Comisia Europeană a întregului cadru legislativ adoptat,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Domeniul de aplicare şi definiţii

Art. 1. -

Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte regulile de supraveghere suplimentară a entităţilor reglementate, persoane juridice române, autorizate conform regulilor sectoriale aplicabile şi care fac parte dintr-un conglomerat financiar, în scopul asigurării stabilităţii financiare şi al protecţiei deponenţilor, asiguraţilor şi investitorilor.

Art. 2. -

(1) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. instituţie de credit - o instituţie de credit în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului;

2. societate de asigurare - o societate de asigurare în sensul Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi o societate de asigurare dintr-un stat terţ, care ar necesita o autorizaţie în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, dacă ar avea sediul social pe teritoriul României;

3. societate de servicii de investiţii financiare - o societate de servicii de investiţii financiare în sensul Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare;

4. firmă de investiţii - o firmă de investiţii în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, autorizată într-un stat membru să presteze servicii de investiţii financiare de natura celor prevăzute de Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi o firmă de investiţii dintr-un stat terţ care ar necesita o autorizaţie în calitate de societate de servicii de investiţii financiare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dacă ar avea sediul social pe teritoriul României, care este autorizată într-un stat terţ şi care este supusă unor reguli prudenţiale considerate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare cel puţin la fel de stricte ca cele prevăzute de legislaţia aplicabilă societăţilor de servicii de investiţii financiare;

5. entitate reglementată - o instituţie de credit, o societate de asigurare, o societate de reasigurare, o societate de servicii de investiţii financiare, o firmă de investiţii sau o societate de administrare a investiţiilor, autorizată în România sau într-un alt stat membru;
Modificări (1)

6. societate de administrare a investiţiilor - o societate de administrare a investiţiilor în sensul Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi o societate de administrare a investiţiilor dintr-un stat terţ, care ar necesita o autorizaţie în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dacă ar avea sediul principal pe teritoriul României;
Modificări (1)

7. societate de reasigurare - o societate de reasigurare în sensul Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

8. reguli sectoriale - legislaţia naţională referitoare la supravegherea prudenţială a entităţilor reglementate;
Modificări (1)

9. sector financiar - un sector format din una sau mai multe dintre următoarele entităţi:

a) o instituţie de credit, o instituţie financiară sau o societate prestatoare de servicii auxiliare, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006. Aceste entităţi reprezintă sectorul bancar;

b) o societate de asigurare, o societate de reasigurare sau o societate holding de asigurare, în sensul Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste entităţi reprezintă sectorul asigurărilor;

c) o societate de servicii de investiţii financiare, o firmă de investiţii, o societate de administrare a investiţiilor sau o instituţie financiară. Aceste entităţi reprezintă sectorul serviciilor de investiţii;
Modificări (1)

d) o societate financiară holding mixtă;

10. societate-mamă - o entitate care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) are majoritatea drepturilor de vot într-o altă entitate, denumită filială;

b) are dreptul de a numi sau de a înlocui majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale altei entităţi, denumită filială, şi este în acelaşi timp acţionar/asociat sau membru al acelei entităţi;

c) are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra unei entităţi, denumită filială, al cărei acţionar/asociat sau membru este, în virtutea unui contract încheiat cu acea entitate ori a unor prevederi din actul constitutiv al entităţii, în cazul în care legislaţia aplicabilă filialei îi permite acesteia să fie supusă unor astfel de contracte sau prevederi;

d) este acţionar/asociat sau membru al unei entităţi şi majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale acelei filiale, aflaţi în funcţie în exerciţiul financiar în curs, în exerciţiul financiar anterior şi până la data la care sunt întocmite situaţiile financiare consolidate, au fost numiţi numai ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot; această prevedere nu se aplică în cazul în care o altă entitate are faţă de acea filială drepturile prevăzute la lit. a), b) sau c);

e) este acţionar/asociat sau membru al unei entităţi şi controlează singură, în baza unui acord încheiat cu alţi acţionari/asociaţi sau membri ai acelei entităţi, denumită filială, majoritatea drepturilor de vot în acea filială;

f) are dreptul de a exercita sau, în opinia autorităţilor competente, exercită în fapt o influenţă dominantă ori un control asupra altei entităţi, denumită filială;

g) societatea-mamă împreună cu o altă entitate, denumită filială, sunt conduse pe o bază unică de către societatea-mamă;

11. filială - o entitate aflată în relaţie cu o societate-mamă, în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 10; toate filialele unei filiale trebuie, de asemenea, să fie considerate filiale ale societăţii-mamă;

12. participaţie - drepturi în capitalul altor entităţi, reprezentate sau nu de titluri care, prin crearea unei legături durabile cu acele entităţi, sunt destinate să contribuie la activitatea entităţii ori deţinerea directă sau indirectă de cel puţin 20% din drepturile de vot ori din capitalul unei entităţi;

13. grup - un grup de entităţi, format dintr-o societate-mamă, filialele sale şi entităţile în care societatea-mamă sau filialele sale deţin o participaţie, precum şi un grup de entităţi legate între ele printr-o relaţie, alta decât cea dintre o societate-mamă şi o filială, respectiv o relaţie în următorul sens:
Modificări (1)

a) o entitate şi una sau mai multe entităţi sunt conduse pe o bază unică, în virtutea unui contract încheiat cu acea entitate ori a prevederilor din statutul sau actul constitutiv al acelor entităţi;

b) organele de administrare, de conducere sau de supraveghere ale uneia sau mai multor entităţi sunt formate din aceleaşi persoane reprezentând majoritatea, aflate în funcţie în cursul exerciţiului financiar şi până la întocmirea situaţiilor financiare consolidate;

14. legături strânse - o situaţie în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate între ele prin:
Modificări (1)

a) participaţie, care înseamnă deţinerea, directă sau prin intermediul controlului, a 20% ori mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entităţi; sau

b) control, care înseamnă relaţia dintre o societate-mamă şi o filială, în toate cazurile prevăzute la pct. 10, sau o relaţie similară între orice persoană fizică sau juridică şi o entitate; orice filială a unei filiale este considerată, de asemenea, o filială a societăţii-mamă care este liderul acelor entităţi. O situaţie în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una şi aceeaşi persoană printr-o relaţie de control este, de asemenea, privită ca reprezentând o legătură strânsă între astfel de persoane;

15. conglomerat financiar - un grup care, sub rezerva conformării cu prevederile art. 3, îndeplineşte următoarele condiţii:
Modificări (1)

a) o entitate reglementată este liderul grupului sau cel puţin una dintre filialele din grup este o entitate reglementată;

b) în cazul în care există o entitate reglementată ca lider de grup, aceasta este o societate-mamă a unei entităţi din sectorul financiar, o entitate care deţine o participaţie într-o entitate din sectorul financiar sau o entitate legată cu o entitate din sectorul financiar printr-o relaţie în sensul pct. 13;

c) în cazul în care nicio entitate reglementată nu este lider de grup, activităţile grupului se desfăşoară în principal în sectorul financiar în sensul prevederilor art. 3 alin. (1);

d) cel puţin una dintre entităţile din grup este din sectorul asigurărilor şi cel puţin una este din sectorul bancar sau al serviciilor de investiţii;

e) atât activităţile consolidate şi/sau agregate ale entităţilor din grup, desfăşurate în sectorul asigurărilor, cât şi activităţile consolidate şi/sau agregate ale entităţilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul bancar şi al serviciilor de investiţii sunt semnificative în sensul prevederilor art. 3 alin. (2) sau ale art. 4;

16. societate financiară holding mixtă - o societate-mamă, alta decât o entitate reglementată, care împreună cu filialele sale, din care cel puţin una este o entitate reglementată, şi împreună cu alte entităţi constituie un conglomerat financiar;

17. autorităţi competente - autorităţile din România sau dintr-un alt stat membru, care sunt împuternicite prin lege ori alte reglementări să supravegheze instituţiile de credit şi/sau societăţile de asigurare şi societăţile de reasigurare şi/sau societăţile de servicii de investiţii financiare, respectiv firmele de investiţii şi/sau societăţile de administrare a investiţiilor, fie la nivel individual, fie la nivelul grupului;
Modificări (1)

18. autorităţi competente relevante:

a) autorităţile competente din România sau dintr-un alt stat membru, responsabile cu supravegherea sectorială la nivel consolidat a oricăreia dintre entităţile reglementate dintr-un conglomerat financiar;
Modificări (1)

b) coordonatorul desemnat în conformitate cu prevederile art. 26, dacă este diferit de autorităţile prevăzute la lit. a);

c) alte autorităţi competente implicate, dacă autorităţile prevăzute la lit. a) şi b) apreciază ca fiind necesar; această apreciere ia în considerare în special cota de piaţă deţinută de entităţile reglementate ale conglomeratului în alte state membre, în special dacă aceasta depăşeşte 5%, precum şi importanţa în cadrul conglomeratului a oricărei entităţi reglementate stabilite într-un alt stat membru;
Modificări (1)

19. tranzacţii intragrup - toate tranzacţiile în care entităţile reglementate din cadrul unui conglomerat financiar se bazează fie direct, fie indirect pe alte entităţi din acelaşi grup sau pe orice persoană fizică sau juridică legată de entităţile din acel grup prin "legături strânse", pentru îndeplinirea unei obligaţii, contractuale ori nu, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit;

20. concentrarea riscurilor - toate expunerile care implică o pierdere potenţială, înregistrate de către entităţile din cadrul unui conglomerat financiar şi care sunt suficient de mari pentru a înrăutăţi solvabilitatea sau poziţia financiară în general a entităţilor reglementate dintr-un conglomerat financiar; astfel de expuneri pot fi cauzate de riscul de contrapartidă/riscul de credit, riscul de investiţii, riscul de asigurare, riscul de piaţă, alte riscuri sau o combinaţie ori o interacţiune a acestor riscuri;
Modificări (1)

21. stat membru - un stat membru al Uniunii Europene, precum şi un stat aparţinând Spaţiului Economic European;

22. Comitetul Conglomeratelor Financiare - organul instituit la nivelul Uniunii Europene, potrivit prevederilor Directivei 2002/87/CE privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi a societăţilor de servicii de investiţii financiare dintr-un conglomerat financiar şi privind modificarea directivelor 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE şi 93/22/CEE ale Consiliului şi 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, având drept competenţe asistarea Comisiei Europene în adoptarea modificărilor cu caracter tehnic ale prevederilor directivei, precum şi formularea principiilor generale de evaluare a echivalenţei supravegherii suplimentare exercitate de autorităţile competente dintr-un stat terţ, potrivit prevederilor art. 51;

23. stat terţ - un stat, altul decât un stat membru în sensul pct. 21.

(2) Orice subgrup al unui grup în sensul alin. (1) pct. 13, care îndeplineşte criteriile de la respectivul punct, va fi considerat un conglomerat financiar.

CAPITOLUL II Identificarea conglomeratului financiar

Art. 3. -

(1) Activităţile unui grup se desfăşoară în principal în sectorul financiar, în sensul prevederilor art. 2 pct. 15 lit. c), dacă raportul dintre totalul activului bilanţier al entităţilor reglementate şi al celor nereglementate din sectorul financiar, din cadrul grupului, şi totalul activului bilanţier al grupului în ansamblul său depăşeşte 40%.
Modificări (1)

(2) Activităţile din diferite sectoare financiare sunt semnificative în sensul prevederilor art. 2 pct. 15 lit. e), dacă, pentru fiecare sector financiar, media aritmetică între raportul dintre totalul activului bilanţier al acelui sector financiar şi totalul activului bilanţier al entităţilor din sectorul financiar din cadrul grupului şi raportul dintre cerinţele de solvabilitate ale aceluiaşi sector financiar şi totalul cerinţelor de solvabilitate ale entităţilor din sectorul financiar din cadrul grupului depăşeşte 10%.
Modificări (1)

(3) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, sectorul financiar cel mai puţin important dintr-un conglomerat financiar este sectorul cu cea mai mică medie aritmetică, iar sectorul financiar cel mai important dintr-un conglomerat financiar este sectorul cu cea mai mare medie aritmetică. Pentru calculul mediei aritmetice şi pentru determinarea sectorului financiar cel mai puţin important şi a celui mai important, sectorul bancar şi sectorul serviciilor de investiţii financiare sunt considerate împreună.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Activităţile intersectoriale se prezumă, de asemenea, a fi semnificative în sensul prevederilor art. 2 pct. 15 lit. e), dacă totalul activului bilanţier al sectorului financiar cel mai puţin important din grup depăşeşte echivalentul în lei a 6 miliarde euro.

(2) În cazul în care grupul nu atinge pragul prevăzut la art. 3 alin. (2), dar îl atinge pe cel prevăzut la alin. (1), autorităţile competente relevante pot decide de comun acord să nu considere grupul un conglomerat financiar sau să nu aplice prevederile referitoare la concentrarea riscurilor, tranzacţiile intragrup sau la mecanismele de control intern şi la procesele de administrare a riscurilor, dacă ele apreciază că includerea grupului în sfera de aplicare a supravegherii suplimentare ori că aplicarea unor astfel de prevederi nu este necesară sau nu ar fi corespunzătoare ori ar genera confuzie în raport cu obiectivele supravegherii suplimentare, luând în considerare elemente cum ar fi:

a) mărimea relativă a sectorului financiar cel mai puţin important al grupului, calculată fie pe baza mediei aritmetice menţionate la art. 3 alin. (2), fie pe baza totalului activului bilanţier ori pe baza cerinţelor de solvabilitate ale unui astfel de sector financiar, nu depăşeşte 5%; sau

b) cota de piaţă, calculată pe baza totalului activului bilanţier din sectorul bancar sau din cel al serviciilor de investiţii şi pe baza primelor brute subscrise în sectorul asigurărilor, nu depăşeşte 5% în niciun stat membru.

(3) Deciziile luate în conformitate cu prezentul articol sunt notificate celorlalte autorităţi competente implicate.

Art. 5. -

(1) Pentru aplicarea prevederilor art. 3 şi 4, autorităţile competente relevante pot, de comun acord:

a) să excludă o entitate din calculul rapoartelor, în cazurile prevăzute la art. 17;
Modificări (1)

b) să ia în considerare respectarea pragurilor prevăzute la art. 3 pentru 3 ani consecutivi, astfel încât să se evite schimbările bruşte de regim, şi să nu ia în considerare această respectare a pragurilor dacă există schimbări semnificative în structura grupului.

(2) În cazul în care un conglomerat financiar a fost identificat în conformitate cu prevederile art. 3 şi 4, deciziile prevăzute la alin. (1) sunt luate pe baza unei propuneri făcute de coordonatorul acelui conglomerat financiar.

Art. 6. - Modificări (1)

Pentru aplicarea prevederilor art. 3, autorităţile competente relevante pot, în cazuri excepţionale şi de comun acord, să înlocuiască criteriul bazat pe totalul activului bilanţier cu unul sau cu ambii dintre următorii parametri ori să adauge unul dintre aceştia sau amândoi, respectiv totalul veniturilor şi activităţile din afara bilanţului, dacă apreciază că aceştia prezintă o relevanţă deosebită pentru scopurile supravegherii suplimentare în baza prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 7. -

(1) În cazul conglomeratelor supuse deja supravegherii suplimentare, pentru aplicarea prevederilor art. 3, dacă rapoartele prevăzute în cadrul acelui articol scad sub 40% şi, respectiv, sub 10%, un raport inferior fixat la 35% şi, respectiv, la 8% se aplică pentru următorii 3 ani, pentru evitarea schimbărilor bruşte de regim.

(2) În mod similar, în cazul conglomeratelor supuse deja supravegherii suplimentare, pentru aplicarea prevederilor art. 4, dacă totalul activului bilanţier al sectorului financiar cel mai puţin important din grup scade sub echivalentul în lei a 6 miliarde euro, un prag inferior, fixat la echivalentul în lei a 5 miliarde euro, se aplică pentru următorii 3 ani, pentru evitarea schimbărilor bruşte de regim.

(3) Pe perioada prevăzută în prezentul articol coordonatorul poate, cu acordul celorlalte autorităţi relevante, să decidă că rapoartele inferioare sau suma mai mică prevăzute în prezentul articol vor înceta să se aplice.

Art. 8. -

(1) Calculele prevăzute în cadrul prezentei secţiuni privind bilanţul trebuie să se efectueze pe baza totalului activului bilanţier agregat al entităţilor din grup, potrivit situaţiilor financiare anuale ale acestora. În vederea efectuării acestui calcul, entităţile în care se deţine o participaţie trebuie să fie luate în considerare până la concurenţa sumei din totalul activului bilanţier al acestora, corespunzătoare cotei de participare proporţionale agregate, deţinută de grup. Cu toate acestea, în cazul în care există situaţii financiare consolidate, acestea sunt utilizate în locul situaţiilor financiare agregate.

(2) Cerinţele de solvabilitate prevăzute la art. 3 alin. (2) şi la art. 4 trebuie să fie calculate în conformitate cu prevederile regulilor sectoriale aplicabile.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Autorităţile competente din România care au autorizat entităţile reglementate identifică, pe baza prevederilor art. 2-8 şi ale art. 10-14, orice grup care intră în sfera de aplicare a supravegherii suplimentare. În acest scop:

a) autorităţile competente din România care au autorizat entităţi reglementate din cadrul grupului trebuie să coopereze strâns ori de câte ori este necesar, inclusiv cu autorităţi competente din alte state membre;

b) dacă o autoritate competentă din România apreciază că o entitate reglementată autorizată de acea autoritate competentă este membru al unui grup care poate fi un conglomerat financiar, ce nu a fost încă identificat, respectiva autoritate competentă trebuie să comunice opinia sa celorlalte autorităţi competente implicate.

(2) Coordonatorul desemnat în conformitate cu prevederile art. 26 informează societatea-mamă lider de grup sau, în absenţa societăţii-mamă, entitatea reglementată cu cel mai mare total al activului bilanţier din cel mai important sector financiar din grup că grupul a fost identificat ca un conglomerat financiar, precum şi asupra desemnării coordonatorului. De asemenea, coordonatorul informează autorităţile competente care au autorizat entităţile reglementate din grup şi autorităţile competente ale statului membru în care societatea financiară holding mixtă îşi are sediul central, precum şi Comisia Europeană.
Modificări (1)

CAPITOLUL III Supravegherea suplimentară

SECŢIUNEA 1 Sfera de aplicare a supravegherii suplimentare

Art. 10. -

(1) Fără a se aduce atingere prevederilor privind supravegherea conţinute în regulile sectoriale, supravegherea suplimentară a entităţilor reglementate prevăzute la art. 1 se exercită în măsura şi după modalităţile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Următoarele entităţi reglementate sunt supuse supravegherii suplimentare la nivelul conglomeratului financiar, în conformitate cu prevederile art. 15-45:

a) orice entitate reglementată, care este liderul unui conglomerat financiar;

b) orice entitate reglementată, a cărei societate-mamă este o societate financiară holding mixtă cu sediul central într-un stat membru;

c) orice entitate reglementată, legată de o altă entitate din sectorul financiar printr-o relaţie în sensul prevederilor art. 2 pct. 13.

Art. 11. -

(1) Orice subgrup al unui grup, care îndeplineşte criteriile pentru a fi conglomerat financiar, este supus supravegherii suplimentare.

(2) Coordonatorul desemnat pentru un anumit subgrup care este conglomerat financiar poate decide exceptarea acestuia de la regimul supravegherii suplimentare, fără a se aduce atingere obiectivelor de stabilitate financiară.

Art. 12. -

Orice entitate reglementată care nu este supusă supravegherii suplimentare, în conformitate cu art. 10 alin. (2), a cărei societate-mamă este o entitate reglementată sau o societate financiară holding mixtă, cu sediul central într-un stat terţ, este supusă supravegherii suplimentare la nivelul conglomeratului financiar, în măsura şi după modalităţile prevăzute la art. 51 şi 52.

Art. 13. -

(1) Dacă persoane deţin participaţii sau legături de capital în una ori mai multe entităţi reglementate sau exercită o influenţă semnificativă asupra unor astfel de entităţi, fără a deţine o participaţie ori fără a avea legături de capital, în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 10 alin. (2) şi la art. 12, autorităţile competente relevante determină de comun acord, având în vedere obiectivele supravegherii suplimentare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă şi în ce măsură trebuie exercitată supravegherea suplimentară a entităţilor reglementate, ca şi cum ar constitui un conglomerat financiar.

(2) În vederea aplicării unei astfel de supravegheri suplimentare, cel puţin una dintre entităţi trebuie să fie o entitate reglementată în sensul prevederilor art. 1 şi trebuie să fie îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 2 pct. 15 lit. d) şi e).
Modificări (1)

(3) În vederea aplicării primului alineat reţelelor cooperatiste de credit, autorităţile competente trebuie să ia în considerare angajamentul financiar public al acestor grupuri faţă de alte entităţi financiare.

se încarcă...