Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27.12.2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere:

- necesitatea asigurării prompte şi transparente, începând cu anul 2007, a finanţării proiectelor de investiţii în infrastructură, a necesităţilor provocate de retrocedarea/restituirea activelor imobiliare, precum şi suplimentării fondurilor necesare derulării unor programe/proiecte care beneficiază de finanţare din fonduri europene,

- asigurarea unui mecanism de utilizare a veniturilor existente şi viitoare încasate din procesul de privatizare,

- faptul că destinaţiile prevăzute a fi finanţate nu beneficiază de resurse bugetare suficiente, fiind necesară asigurarea surselor de finanţare corespunzătoare începând cu exerciţiul bugetar aferent anului 2007,

- precum şi faptul că veniturile din privatizare existente în contul curent al Trezoreriei Statului sau în contul în valută deschis la Banca Naţională a României constituie surse de finanţare lichide şi utilizabile imediat, care nu au asociate alte costuri, fiind practic cele mai ieftine surse de finanţare avute la dispoziţie,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. -

(1) Se înfiinţează, în cadrul bugetului de stat, Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, aprobat anual prin legea bugetului de stat, cu următoarele subdiviziuni:

a) fondul destinat finanţării proiectelor de investiţii în infrastructură şi a altor proiecte prioritare;

b) fondul destinat finanţării necesităţilor provocate de retrocedarea/restituirea activelor imobiliare;

c) fondul destinat suplimentării fondurilor necesare derulării unor programe/proiecte care beneficiază de finanţare din fonduri europene, inclusiv pentru prefinanţarea şi cofinanţarea acestora.
Derogări (1),

(2) Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului se repartizează, la propunerea unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale, pe bază de hotărâri ale Guvernului, în condiţiile legii finanţelor publice.

(3) Bugetele ordonatorilor principali de credite se suplimentează cu sumele aprobate potrivit alin. (2), care vor fi evidenţiate distinct şi nu vor putea fi utilizate decât pentru destinaţiile pentru care au fost aprobate. Angajările, ordonanţările şi plăţile din aceste sume se fac în condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

(4) Ordonatorii principali de credite raportează lunar Ministerului Finanţelor Publice modul de utilizare a sumelor alocate.

(5) Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, va introduce modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat şi ale bugetelor acestora.

(6) Deficitul anual al bugetului de stat, rezultat din plăţile efectuate din sumele repartizate din Fondul naţional de dezvoltare, se acoperă din următoarele surse:

a) venituri din privatizare de la instituţiile publice implicate în procesul de privatizare, rezultate după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetele acestora;

b) sume încasate din vânzarea acţiunilor rezultate din conversia în acţiuni a creanţelor bugetului de stat;

c) sume existente în contul curent general al Trezoreriei Statului şi în contul în valută al Ministerului Finanţelor Publice din venituri din privatizare.

(7) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, veniturile din dividende încasate de instituţiile publice implicate în procesul de privatizare şi dobânzile aferente sumelor din conturile prevăzute la alin. (6) lit. a) şi c) se fac venit la bugetul de stat.
Modificări (2), Derogări (4),

Art. 2. -

(1) Sumele prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. a) şi b) se virează Ministerului Finanţelor Publice, în contul curent general al Trezoreriei Statului sau în contul de valută, după caz, deschis la Banca Naţională a României.
Derogări (2),

(2) Pe măsura necesităţilor de echilibrare a contului curent general al Trezoreriei Statului din cursul anului, sumele în valută încasate de Ministerul Finanţelor Publice din sursele prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. a) şi c) pot fi transformate în lei, prin cedarea la rezerva valutară a statului.

(3) Din sursele prevăzute la art. 1 alin. (6) se plătesc şi obligaţiile rezultate din procesul de privatizare, stabilite prin acte normative speciale.

Art. 3. -

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, va aproba normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 4. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2005.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 21 decembrie 2006.

Nr. 113.

se încarcă...