Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 343/2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale Număr celex: 32016L0343

În vigoare de la 11.03.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 82 alineatul (2) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) JO C 226, 16.7.2014.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziţia Parlamentului European din 20 ianuarie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 12 februarie 2016.

întrucât:

(1) Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la un proces echitabil sunt consacrate în articolele 47 şi 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare "carta"), articolul 6 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (CEDO), articolul 14 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (PIDCP) şi articolul 11 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

(2) Uniunea şi-a stabilit obiectivul de a menţine şi de a dezvolta un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie. În conformitate cu concluziile preşedinţiei Consiliului European de la Tampere din 15 şi 16 octombrie 1999, în special punctul 33, consolidarea recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti şi a altor decizii judiciare şi apropierea necesară a legislaţiei ar facilita cooperarea între autorităţile competente şi protecţia judiciară a drepturilor individuale. Din acest motiv, principiul recunoaşterii reciproce ar trebui să devină piatra de temelie a cooperării judiciare în materie civilă şi penală în cadrul Uniunii.

(3) Conform Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), cooperarea judiciară în materie penală în cadrul Uniunii se întemeiază pe principiul recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti şi a altor decizii judiciare.

(4) Transpunerea în practică a acestui principiu se bazează pe premisa că fiecare stat membru are încredere în sistemele de justiţie penală ale celorlalte state membre. Întinderea principiului recunoaşterii reciproce depinde de o serie de parametri, care includ mecanisme de protecţie a drepturilor persoanelor suspectate şi acuzate şi standarde comune minimale, necesare pentru a se facilita aplicarea acestui principiu.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...