Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.01.2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI.6 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică funcţionarilor publici cu statut special prevăzuţi de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II Salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, drepturile băneşti ale cursanţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea funcţionarilor
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

SECŢIUNEA 1 Salariul de bază al funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

Art. 2. -

Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la un salariu de bază lunar, compus din: salariul pentru funcţia îndeplinită, salariul pentru gradul profesional deţinut, gradaţii, sporul pentru misiune permanentă şi, după caz, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit.

Art. 3. -

(1) Salariile pentru funcţia îndeplinită şi pentru gradul profesional deţinut, ce se cuvin funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, sunt diferenţiate prin coeficienţi de ierarhizare, în raport cu atribuţiile ce revin fiecărei funcţii, complexitatea şi gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acesteia, solicitările la efort şi cu nivelul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea.

(2) Principalele funcţii, nivelul studiilor şi coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile îndeplinite, pe categorii, pentru funcţionarii publici sunt prevăzute în anexa nr. 1 lit. A şi B.

(3) Funcţiile pe coeficienţi de ierarhizare şi grade profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în raport cu nivelul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

(4) Salariul corespunzător funcţiei îndeplinite se acordă de la data prevăzută în ordinul/decizia de numire. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare salariul pentru funcţia îndeplinită se acordă de la data prezentării la serviciu.

Art. 4. -

(1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, pot primi un salariu de merit lunar, de până la 20% din salariul pentru funcţia îndeplinită.

(2) Salariul de merit se stabileşte o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului justiţiei, şi se acordă pentru cel mult 30% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare.

(3) Salariul de merit se poate acorda după cel puţin un an de la încadrarea funcţionarului public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare.

(4) Salariul de merit se retrage în cursul anului dacă funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare i s-a aplicat una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 62 lit. b)-e) din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau este pus la dispoziţie în condiţiile prevăzute la art. 52 alin. (2) din aceeaşi lege.

(5) În situaţia încetării raporturilor de serviciu ale unor beneficiari de salariu de merit, acesta se poate redistribui de la data de întâi a lunii următoare altor persoane cu funcţii de conducere, respectiv de execuţie, pentru perioada rămasă.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, împuterniciţi să asigure îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor prevăzute cu indemnizaţii de conducere, beneficiază pe perioada respectivă de salariul pentru funcţia în care sunt împuterniciţi şi de indemnizaţia de conducere corespunzătoare funcţiei respective.

(2) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare împuterniciţi îşi menţin salariile pentru funcţia îndeplinită şi indemnizaţiile de conducere avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele acordate în baza prevederilor alin. (1).

Art. 6. - Jurisprudență (2)

(1) Pentru activitatea desfăşurată în instituţiile din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, în calitate de militar, funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, funcţionar public şi personal contractual, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare li se acordă un spor de fidelitate de până la 20% din salariul de bază, după cum urmează:

a) între 5 ani şi 10 ani - 5%:

b) peste 10 ani şi până la 15 ani - 10%;

c) peste 15 ani şi până la 20 de ani - 15%;

d) peste 20 de ani - 20%.

(2) Sporul de fidelitate se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a îndeplinit condiţia de vechime.

Art. 7. -

(1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de salariul pentru gradul profesional deţinut, calculat în raport cu coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. 1 lit. C.

(2) Salariul pentru gradul profesional deţinut se acordă de la data obţinerii acestuia. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în sistemul administraţiei penitenciare salariul pentru gradul profesional se plăteşte de la data prezentării la serviciu.

Art. 8. -

Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care îndeplinesc funcţii pentru care sunt prevăzute grade profesionale superioare gradului profesional pe care îl au beneficiază de o sumă egală cu 50% din diferenţa dintre salariul pentru gradul profesional al funcţiei ocupate şi salariul pentru gradul profesional deţinut. Sumele care se acordă în aceste condiţii se includ în salariul pentru gradul profesional deţinut.

Art. 9. -

(1) În raport cu timpul servit în calitate de funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare, ofiţerii şi agenţii de penitenciare au dreptul la 1-7 gradaţii, care se acordă din 3 în 3 ani. Gradaţiile obţinute până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe se menţin şi după această dată.

(2) Persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, rezervişti concentraţi, beneficiază de gradaţii în raport cu vechimea în muncă legal stabilită, după cum urmează:

a) 3-5 ani, gradaţia I;

b) 5-10 ani, gradaţia a II-a;

c) 10-15 ani, gradaţia a III-a;

d) 15-20 de ani, gradaţia a IV-a;

e) 20-25 de ani, gradaţia a V-a;

f) peste 25 de ani, gradaţia a VI-a.

(3) Persoanele reintegrate în rândul funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi cadrele militare trecute în rezervă anterior datei de aplicare a Legii nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de numărul de gradaţii avut înainte de încetarea raporturilor de serviciu, dacă acesta este mai mare decât cel cuvenit, prin aplicarea prevederilor alin. (2), luându-se în calculul vechimii pentru acordarea gradaţiei următoare şi perioada de timp scursă de la acordarea ultimei gradaţii până la încetarea raporturilor de serviciu.

(4) Prevederile alin. (2) se aplică şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru vechimea în muncă avută până la data intrării în aceste instituţii.

(5) Fiecare gradaţie reprezintă 6% din salariul pentru funcţia îndeplinită, salariul pentru gradul profesional deţinut, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit.

Art. 10. -

(1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care, potrivit prevederilor legale, îndeplinesc funcţii de conducere beneficiază lunar de o indemnizaţie de conducere reprezentând 10-50% din salariul pentru funcţia îndeplinită.

(2) Funcţiile pentru care se acordă indemnizaţia de conducere, mărimea concretă a procentului acesteia, precum şi condiţiile de acordare şi de suspendare a indemnizaţiei de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

(3) Indemnizaţia de conducere se acordă de la data numirii în funcţiile stabilite conform prevederilor alin. (2) şi încetează la data schimbării din funcţiile respective.

Art. 11. - Jurisprudență (3)

Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de un spor pentru misiune permanentă de 25% din salariul pentru funcţia îndeplinită, din salariul pentru gradul profesional deţinut, din indemnizaţia de conducere, din salariul de merit şi din gradaţii.

Art. 12. -

Cursanţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de drepturile băneşti prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 13. -

(1) Statele de organizare se elaborează de Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi se aprobă de ministrul justiţiei, conform structurilor organizatorice aprobate, şi cuprind funcţiile, precum şi gradele profesionale, nivelul studiilor şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători funcţiilor.

(2) Statele de organizare cuprind şi funcţiile pentru personalul contractual pe grade sau trepte profesionale şi nivelul corespunzător al studiilor.

SECŢIUNEA a 2-a Indemnizaţii, sporuri, premii, prime şi alte drepturi băneşti ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

Art. 14. -

(1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru titlurile de clasificare obţinute în specialitate, beneficiază de o indemnizaţie reprezentând 6-10% din salariul de bază.

(2) Cuantumul indemnizaţiei, specialităţile, condiţiile de acordare şi de retragere a titlurilor de clasificare, avansarea dintr-o clasă inferioară în una superioară sau retrogradarea dintr-o clasă superioară în una inferioară se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 15. - Jurisprudență (28)

Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care lucrează cu cifru au dreptul la o indemnizaţie de 15-20% din salariul de bază. Funcţiile cu drept de indemnizaţie şi mărimea concretă a procentului se stabilesc prin statele de organizare aprobate de ministrul justiţiei.

Art. 16. - Jurisprudență (38)

Pentru orele prestate de funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare peste durata normală a timpului de lucru, în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează, sunt aplicabile prevederile art. 43 din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17. -

(1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, trimişi în interesul serviciului, în delegare sau detaşare, în alte localităţi decât cele în care se află sediul unităţii din care fac parte, au dreptul la indemnizaţia de delegare sau de detaşare, precum şi la decontarea cheltuielilor de cazare şi transport, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile funcţionarilor publici.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, detaşaţi pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, pot opta pentru drepturile prevăzute la art. 38 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, fără a mai beneficia de prevederile alin. (1) constând în decontarea cheltuielilor de cazare.

(3) Cursanţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care se deplasează în interes de serviciu şi cărora nu li se pot asigura masa şi cazarea gratuit în unităţile din localitatea unde se execută misiunea, au dreptul la indemnizaţia de delegare şi la decontarea cheltuielilor de cazare şi transport, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile funcţionarilor publici.

Art. 18. -

(1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, transferaţi în interesul serviciului în unităţi ale sistemului penitenciar, situate în altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul, individual sau împreună cu unitatea, au dreptul la:

a) indemnizaţie de mutare egală cu salariul de bază cuvenit pentru funcţiile în care au fost numiţi la noua unitate;

b) indemnizaţie pentru fiecare membru de familie aflat în întreţinere, egală cu o pătrime din salariul de bază cuvenit în luna schimbării domiciliului membrilor de familie.

(2) Indemnizaţia de mutare prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prin ordin sau decizie a organelor competente, la prezentarea în unitate sau în subunitate, iar indemnizaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se acordă membrilor de familie numai după schimbarea domiciliului în localitatea în care au fost mutaţi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

(3) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă şi persoanelor nou-încadrate sau reintegrate în rândul funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, dacă sunt încadrate în unităţi situate în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul. Indemnizaţia se calculează în raport cu salariul de bază stabilit pentru funcţiile în care sunt numite.

(4) Funcţionarilor publici cu statut special încadraţi în sistemul administraţiei penitenciare, care nu deţin, nici el nici soţia, în proprietate personală o locuinţă în localitatea în care sunt încadraţi, le sunt aplicabile prevederile art. 38 din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) La absolvirea instituţiilor de învăţământ cursanţii cărora li se acordă grade profesionale au dreptul, la prezentarea în unităţi, la o indemnizaţie de instalare conform prevederilor art. 38 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În localităţile cu condiţii grele de cazare sau izolate, stabilite prin ordin al ministrului justiţiei, indemnizaţia este egală cu două salarii de bază brute pentru funcţia pe care urmează să fie încadraţi.

(6) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior şi-au prezentat demisia înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea instituţiilor de învăţământ vor restitui indemnizaţia primită, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 3 ani.

Art. 19. -

(1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care fac parte din personalul navigant, îmbarcat, beneficiază şi de drepturile băneşti specifice, acordate, potrivit legii, acestor categorii de personal din Ministerul Apărării.

(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, îmbarcaţi pe nave sau ambarcaţiuni în vederea îndeplinirii unor misiuni cu caracter permanent ori temporar, pe durata misiunii respective.

Art. 20. -

Pentru activitatea desfăşurată în unităţi situate în localităţi sau în zone izolate ori unde încadrarea personalului se face cu dificultate, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază. Criteriile de stabilire a localităţilor şi a zonelor izolate, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 21. - Jurisprudență (3)

(1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor operative, a activităţilor de pază, supraveghere, escortare, reeducare şi asistenţă medicală pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate, culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor, investigaţii, acţiuni şi intervenţie cu un grad ridicat de risc ori în condiţii de pericol deosebit, beneficiază de un spor de până la 30% calculat la salariul de bază.
Jurisprudență (9)

(2) Unităţile, categoriile de personal şi cuantumul sporului se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 22. -

(1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care lucrează în condiţii de pericol determinate de depozitarea muniţiilor, pulberilor, explozivilor şi substanţelor toxice speciale sau care execută operaţiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora, beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase de muncă, diferenţiat în funcţie de gradul de pericol, de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, calculat la salariul de bază, astfel:

a) locuri de muncă sau operaţiuni deosebit de periculoase - 37-50%;

b) locuri de muncă sau operaţiuni foarte periculoase - 16-30%;

c) locuri de muncă sau operaţiuni periculoase - până la 16%.

(2) Locurile de muncă sau operaţiunile periculoase, diferenţiate în funcţie de gradul de pericol pe care îl reprezintă, procentul corespunzător fiecărui loc de muncă sau operaţiune, precum şi normele de acordare se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 23. - Jurisprudență (10)

Dispoziţiile legale prin care sunt stabilite sporuri pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată ori care se desfăşoară în condiţii deosebite de muncă, pentru condiţii grele de muncă, pentru activitatea desfăşurată în schimb de noapte, precum şi alte reglementări se aplică şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care se află în situaţii similare, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 24. -

(1) Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate constituie, lunar, un fond de premiere prin aplicarea unei cote de 10% din fondul de salarii aprobat în buget pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

(2) Din fondul prevăzut la alin. (1) ministrul justiţiei, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi conducătorii unităţilor subordonate acordă funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare premii pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu.

(3) Metodologia de constituire şi utilizare a fondului de premiere se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.

se încarcă...