Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 34/2006 privind obligaţia transportatorilor aerieni de a comunica date despre pasageri

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02.11.2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1. -

Prezenta ordonanţă reglementează obligaţia transmiterii de către transportatorii aerieni a datelor despre pasagerii pe care urmează să îi transporte către un punct de trecere a frontierei de stat române, în scopul combaterii eficiente a migraţiei ilegale şi îmbunătăţirii controlului la frontieră.

Art. 2. - Jurisprudență (6)

În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) transportator aerian - orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, care desfăşoară activitate comercială de transport de persoane pe calea aerului;
Modificări (1)

b) punct de trecere a frontierei şi control la frontieră - au sensurile stabilite la art. 1 lit. i) şi k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

c) date cu caracter personal şi prelucrarea datelor cu caracter personal - au sensurile stabilite la art. 3 lit. a) şi b) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

d) autoritate competentă - structura Poliţiei de Frontieră Române, competentă pentru verificarea persoanelor la trecerea frontierei.
Jurisprudență (1)

Art. 3. -

(1) Transportatorii aerieni care operează în România au obligaţia ca, până la finalizarea formalităţilor de îmbarcare a pasagerilor pe care îi vor transporta din afara teritoriului României către un punct de trecere a frontierei de stat române, să transmită, la cererea autorităţii competente, următoarele date referitoare la aceşti pasageri:
Referințe (1)

a) seria, numărul şi tipul documentului de călătorie utilizat;

b) cetăţenia;

c) numele şi prenumele;
Jurisprudență (1)

d) data naşterii;

e) punctul de trecere a frontierei unde urmează să sosească mijlocul de transport;

f) codul transportului;

g) ora plecării şi ora sosirii;

h) numărul total de pasageri care soseşte cu acel transport;

i) punctul iniţial de îmbarcare.

(2) De la data aderării României la Uniunea Europeană, prevederile alin. (1) se aplică numai pentru transporturile efectuate dintr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene către un punct de trecere a frontierei de stat române.

Art. 4. -

Transmiterea datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) nu exonerează transportatorul aerian de obligaţiile prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. -

Datele prevăzute la art. 3 alin. (1) se transmit prin mijloace informatice care asigură securitatea prelucrării datelor cu caracter personal, iar în caz de avarie sau disfuncţionalitate a sistemului de transmitere, prin orice alt mijloc adecvat, stabilit în condiţiile legii prin protocoale încheiate între Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi transportatorii aerieni.

Art. 6. -

(1) Datele transmise de către transportatorul aerian se utilizează pentru facilitarea controlului la frontieră prin efectuarea următoarelor activităţi:

a) verificarea îndeplinirii de către străini a condiţiilor prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) verificarea dacă străinii se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) verificarea în bazele de date constituite potrivit legii a datelor transmise de către transportatorul aerian referitoare la cetăţenii români.

(2) Datele cu caracter personal transmise de către transportatorul aerian se păstrează de autoritatea competentă într-un fişier temporar şi se prelucrează de personalul acesteia care îndeplineşte atribuţii de control al persoanelor la trecerea frontierei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. -

(1) Autoritatea competentă este obligată să distrugă înregistrările care conţin datele transmise de transportatorul aerian, în 24 de ore de la primirea lor, dar nu înainte de sosirea pasagerilor în punctul de trecere a frontierei şi de încheierea formalităţilor de control al acestora.

(2) În situaţia în care datele sunt necesare în scopul exercitării de către autoritatea competentă a atribuţiilor stabilite de lege, datele prevăzute la art. 3 alin. (1) pot fi păstrate şi prelucrate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. -

(1) Transportatorii aerieni care au colectat şi transmis autorităţii competente date despre pasageri, în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, sunt obligaţi să distrugă înregistrările care conţin aceste date în 24 de ore de la sosirea mijlocului de transport în punctul de trecere a frontierei.

(2) Transportatorii aerieni au obligaţia ca, înainte de transmiterea datelor prevăzute la art. 3 alin. (1), să informeze pasagerii cu privire la faptul că acestea fac obiectul comunicării către autoritatea competentă. Informarea se face în condiţiile prevăzute la art. 12 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. -

Datele transmise către autoritatea competentă pot fi consultate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi de instituţii cu competenţe în domeniul ordinii publice ori securităţii naţionale, pentru exercitarea atribuţiilor proprii.

Art. 10. -

Prelucrarea datelor cu caracter personal transmise de transportatorii aerieni este supusă controlului de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în condiţiile legii.

Art. 11. -

(1) Fapta transportatorului aerian care, din motive imputabile lui, nu transmite, la cererea autorităţii competente, datele prevăzute la art. 3 alin. (1) sau transmite date incorecte ori incomplete constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

(2) Dacă, în decurs de un an de la data constatării şi aplicării sancţiunii pentru una dintre faptele prevăzute la alin. (1), transportatorul aerian săvârşeşte o nouă contravenţie prevăzută de prezenta ordonanţă, limitele amenzii prevăzute la alin. (1) se majorează cu 5.000 lei.

(3) Contravenţiile prevăzute în prezentul articol se constată şi sancţiunile se aplică de personalul autorităţii competente.

Art. 12. -

Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. -

Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezenta ordonanţă transpune Directiva nr. 82/2004 cu privire la obligaţia transportatorilor de a comunica datele pasagerilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 261 din 6 august 2004.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga
Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul integrării europene,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 26 iulie 2006.

Nr. 34.

se încarcă...