Back

Parlamentul României

Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

În vigoare de la 10.03.2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

Prezenta lege reglementează:

a) condiţiile asigurării obligatorii a locuinţelor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice;

b) raporturile dintre asigurat şi asigurător, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi la contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor;

c) constituirea, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Poolului de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale.

Art. 2.

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) locuinţă, locuinţă socială, locuinţă de serviciu, locuinţă de intervenţie, locuinţă de necesitate, locuinţă de protocol, casă de vacanţă - au înţelesurile prevăzute la art. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în cazul locuinţelor situate în condominii, prin locuinţă se înţelege atât spaţiile aflate în proprietate exclusivă, cât şi cota-parte din coproprietatea indiviză asupra spaţiilor şi a elementelor de construcţii comune;

b) dezastru natural - cutremure de pământ, alunecări de teren şi inundaţii, ca fenomene naturale;

c) tipuri de locuinţe:
Puneri în aplicare (2)

- tip A - construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic;

- tip B - construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic;

d) poliţă de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumită în continuare PAD - înscrisul ce atestă încheierea contractului de asigurare a locuinţei, în temeiul căruia asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parţială, în condiţiile şi în limitele stabilite de prezenta lege şi de normele emise în aplicarea acesteia;

e) Pool de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale*) denumit în continuare PAID - societate de asigurare/reasigurare, constituită prin asocierea societăţilor de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale normelor aprobate în aplicarea acestor legi;
Puneri în aplicare (1)

*) A se vedea Norma Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2013 privind Poolul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 20 august 2013.

f) primă obligatorie - suma de bani pe care o plăteşte proprietarul unei locuinţe, în calitatea sa de asigurat, ori împuternicitul, contractantul sau reprezentantul legal al acestuia, în scopul încheierii unei asigurări de locuinţe, în condiţiile prezentei legi;

g) sumă asigurată obligatoriu - limita maximă de despăgubire care poate fi acordată de asigurător pentru daunele provocate construcţiei, în funcţie de tipul locuinţei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, în condiţiile prezentei legi;

h) asigurare de prim risc - pentru orice daună care a intervenit pe parcursul valabilităţii unui contract de asigurare, cuantumul despăgubirii se stabileşte la nivelul pagubei efective, în limita sumei asigurate.

Art. 3.

(1) Începând cu data la care se împlinesc 90 de zile de la data adoptării normelor de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor**), emise în aplicarea prezentei legi, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să îşi asigure împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile prezentei legi, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale.

**) În anul 2011 a fost emis Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 6/87/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 6 mai 2011. În prezent, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Administraţiei şi Internelor a fost înlocuit cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - în cazul domeniului "administraţie publică" şi cu Ministerul Afacerilor Interne - în cazul domeniului "interne".

(2) Obligaţia încheierii contractelor de asigurare a locuinţelor aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ- teritoriale revine persoanelor ori autorităţilor desemnate, în condiţiile legii, să le administreze.

(3) În cazul în care o locuinţă face obiectul unui contract de leasing financiar, încheierea contractului de asigurare este în sarcina locatorului.

(4) În cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, plata primelor de asigurare se face de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială direct în contul PAID în conformitate cu dispoziţiile legale.
Puneri în aplicare (1)

(5) În cazul construcţiilor cu destinaţie de locuinţă aflate în coproprietate, se va încheia câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinţă în parte. În acest caz, prima de asigurare se va plăti pe fiecare locuinţă în parte.

(6) Locuinţele situate în clădirile expertizate tehnic în condiţiile legii de către experţi tehnici atestaţi şi încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic nu se asigură pentru niciunul dintre riscurile prevăzute de prezenta lege, până la data recepţiei la terminarea lucrărilor de consolidare a clădirilor.

(7) Nu intră sub incidenţa prezentei legi anexele, dependinţele, dotările şi utilităţile care nu sunt legate structural de clădirea în care este situată locuinţa asigurată şi nici bunurile din interiorul locuinţei.

(8) Dovada existenţei asigurării obligatorii PAD, în cazul controalelor efectuate de autorităţile abilitate, o constituie poliţa de asigurare PAD.

(9) Societăţile de asigurare-reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă nu pot încheia asigurări facultative pentru o locuinţă care nu are încheiată în prealabil o asigurare obligatorie PAD.

Art. 4.

Elementele contractuale şi condiţiile de asigurare cuprinse în poliţa de asigurare, precum şi criteriile de autorizare a asigurătorilor sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1) şi la art. 25 alin. (1), precum şi cele stabilite prin norme*) emise de A.S.F.

*) A se vedea Norma Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 20 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II Poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale

SECŢIUNEA 1 Suma asigurată obligatoriu şi condiţiile asigurării obligatorii a locuinţelor

Art. 5. Puneri în aplicare (1)

(1) Suma asigurată ce poate fi acordată în temeiul prezentei legi, denumită în continuare sumă asigurată obligatoriu, este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinţei, a:

a) 20.000 euro, pentru fiecare locuinţă de tip A;

b) 10.000 euro, pentru fiecare locuinţă de tip B.

(2) Primele cuvenite pentru sumele asigurate prevăzute la alin. (1), denumite în continuare prime obligatorii, sunt echivalentul în lei, la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării plăţii, a:

a) 20 euro, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. a);

b) 10 euro, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. b).

(3) Suma asigurată obligatoriu, precum şi prima obligatorie aferentă pot fi modificate prin normă A.S.F.

(4) Criteriile care pot sta la baza modificării se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi şi trebuie să vizeze cel puţin suprafaţa locuinţei, costurile de înlocuire şi rata inflaţiei.

(5) Încadrarea pe tipuri de locuinţe a locuinţelor care prezintă în acelaşi timp elemente specifice atât tipului A, cât şi tipului B se face în condiţiile stabilite prin norme emise de A.S.F., după criteriul ponderii materialelor de construcţie.

Art. 6. Puneri în aplicare (1)

Prin PAD sunt acoperite daunele produse construcţiilor cu destinaţia de locuinţă de oricare dintre formele de manifestare a dezastrului natural, ca efect direct sau indirect al producerii riscurilor asigurate.

Art. 7. Puneri în aplicare (1)

(1) Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie în formă scrisă, fie în mod direct între PAID şi proprietarul locuinţei, fie prin mijlocirea societăţilor de asigurare-reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:

a) suma asigurată trebuie să fie egală cu cea asigurată obligatoriu, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a) sau, după caz, lit. b);

b) riscurile asigurate prin contract trebuie să cuprindă riscurile prevăzute la art. 6.

(2) Termenii, condiţiile şi clauzele contractului de asigurare a locuinţelor, referitoare la suma asigurată obligatoriu, prima obligatorie şi riscurile prevăzute la art. 6, denumite în continuare clauze obligatorii, sunt general valabile şi obligatorii şi se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, aprobate prin norme A.S.F.

(3) PAD trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

a) denumirea/numele şi sediul/domiciliul părţilor contractante;

b) numele beneficiarului asigurării;

c) tipul locuinţei şi adresa acesteia;

d) suma asigurată obligatoriu;

e) prima obligatorie şi termenele de plată a acesteia;

f) perioada de valabilitate a contractului de asigurare;

g) numărul şi titlul actului normativ în temeiul căruia s-a emis PAD, precum şi numărul şi data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) PAD va putea fi tipărită de către PAID sau emisă în sistem electronic de către societăţile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă ori de către PAID, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul pieţei concurenţiale, reglementarea expresă fiind făcută prin norme emise de A.S.F.

Art. 8.

Se consideră îndeplinită condiţia existenţei asigurării obligatorii a locuinţei în condiţiile prezentei legi, atunci când, în mod cumulativ:

a) prin PAD se asigură construcţia cu destinaţia de locuinţă pentru suma asigurată obligatoriu;

b) PAD acoperă riscurile prevăzute la art. 6;

c) asiguratul a plătit prima obligatorie.

SECŢIUNEA a 2-a Valabilitatea PAD
Puneri în aplicare (1)

Art. 9.

(1) PAD este valabilă pe o perioadă de 12 luni, cu începere de la ora 0,00 a celei de a cincea zile calendaristice de la data la care s-a plătit prima obligatorie şi s-a emis şi semnat contractul de asigurare.

(2) În cazul poliţelor care se reînnoiesc, acestea intră în vigoare la ora 0,00 a zilei următoare celei în care s-a plătit prima de asigurare şi s-a emis şi semnat contractul de asigurare.

(3) În cazuri bine determinate şi reglementate prin norme ale A.S.F., PAID poate efectua o inspecţie de risc a locuinţei care face obiectul asigurării obligatorii, iar cheltuiala ocazionată de aceasta va fi suportată de către PAID.

(4) În situaţia schimbării proprietarului unei locuinţe care este asigurată obligatoriu şi prima a fost achitată integral, PAD rămâne valabilă până la data trecută în contract.

(5) Înainte de expirarea valabilităţii prevăzute în PAD, asigurătorul va încheia cu noul proprietar o asigurare obligatorie, în continuarea celei care expiră, după care va transmite în baza de date gestionată de PAID modificările survenite.

Art. 10.

Persoana care devine proprietară a unei locuinţe neasigurate pentru riscurile prevăzute la art. 6, după împlinirea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1), este obligată să contracteze o PAD pentru aceeaşi locuinţă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data autentificării titlului de proprietate.

Art. 11.

(1) Valabilitatea PAD încetează în cazul în care construcţia asigurată îşi pierde integral destinaţia de locuinţă sau bunul piere din alte cauze decât cele cuprinse în asigurarea obligatorie. Pierderea acestei destinaţii nu obligă asigurătorul care a emis PAD la restituirea sumei corespunzătoare valorii primei obligatorii.

(2) Beneficiarii asigurării şi asiguraţii care, după data intrării în vigoare a prezentei legi, vor proceda la construirea, lărgirea sau modificarea locuinţelor fără autorizaţie de construire, emisă în condiţiile legii, sau cu nerespectarea autorizaţiei respective, afectând structura de rezistenţă a locuinţelor şi favorizând expunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despăgubiţi în baza asigurării obligatorii, în cazul producerii riscului asigurat.

SECŢIUNEA a 3-a Prima de asigurare
Puneri în aplicare (1)

Art. 12.

(1) Plata primelor obligatorii se face anticipat, înainte de expirarea valabilităţii PAD.

(2) Pentru locuinţele sociale, prima pentru asigurarea obligatorie este în sarcina autorităţii locale şi se face direct în contul PAID. Pentru locuinţele sociale sau pentru persoanele care beneficiază de ajutor social, PAID emite poliţele de asigurare pe baza listelor transmise de autorităţile locale ori de agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, după caz.

Art. 13.

(1) Din sumele încasate cu titlu de primă de asigurare obligatorie, asigurătorii reţin o cotă-parte cu titlu de comision.

(2) Comisionul încasat de societăţile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, pentru asigurarea corespunzătoare PAD, se stabileşte prin normă A.S.F.

SECŢIUNEA a 4-a Drepturi şi obligaţii ale asiguratului şi asigurătorului

Art. 14.

Prin PAD, asiguratul, împuternicitul sau contractantul asigurării se obligă să plătească PAID prima obligatorie, iar acesta se obligă ca, la producerea riscului asigurat obligatoriu, să plătească asiguratului despăgubirea rezultată din PAD încheiată în condiţiile prezentei legi şi ale normelor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi.

Art. 15. Puneri în aplicare (1)

Potrivit PAD, asiguratului îi revin următoarele obligaţii şi drepturi:

1. obligaţii:

a) să achite prima obligatorie, în condiţiile prezentei legi;

b) să îndeplinească celelalte obligaţii şi să respecte condiţiile prevăzute de prezenta lege.

2. drepturi:

- să încaseze despăgubirea rezultată din PAD, în cazul producerii riscului asigurat obligatoriu.

Art. 16.

Potrivit PAD, societăţile de asigurare care emit asigurări obligatorii pentru locuinţe, în conformitate cu prevederile prezentei legi, au următoarele obligaţii şi drepturi:

1. obligaţii:

a) să constate şi să evalueze prejudiciile, să stabilească cuantumul despăgubirii şi să finalizeze dosarele de daună în termenele şi în condiţiile stabilite în conformitate cu normele emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi;

b) să îndeplinească celelalte obligaţii şi să respecte condiţiile prevăzute de prezenta lege;

c) să emită asiguratului poliţa de asigurare la momentul încheierii asigurării obligatorii PAD;

2. drepturi:

- să reţină comisionul din valoarea primei obligatorii plătite, în cuantumul prevăzut prin normă A.S.F.

se încarcă...