Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03.02.2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

PARTEA I Reglementări ale unor operaţiuni financiar-fiscale

TITLUL I Dispoziţii privind activitatea de creditare desfăşurată de instituţii financiare nebancare
Jurisprudență (1)

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1 Domeniul de aplicare

Art. 1. -

Prezentul titlu reglementează condiţiile minime de acces al instituţiilor financiare nebancare la activitatea de creditare, în scopul asigurării şi menţinerii stabilităţii financiare.

Art. 2. -

(1) Activitatea de creditare reprezintă orice formă de finanţare, realizată de instituţiile financiare nebancare în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1).

(2) Banca Naţională a României este singura autoritate în măsură să decidă dacă activitatea desfăşurată de o entitate este de natura activităţii de creditare şi intră sub incidenţa prezentului titlu.

Art. 3. -

(1) Activitatea de creditare se desfăşoară prin instituţii de credit definite în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, şi prin instituţii financiare nebancare, în condiţiile stabilite prin prezentul titlu, precum şi prin legi speciale care le reglementează activitatea.

(2) Entităţile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), nu pot desfăşura cu titlu profesional activităţi de creditare.

SECŢIUNEA a 2-a Definiţii

Art. 4. -

În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) instituţie financiară nebancară - persoană juridică constituită cu scopul de a desfăşura, cu titlu profesional, activităţi de creditare de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (1) şi ale căror surse de finanţare provin din resurse proprii sau împrumutate de la instituţii de credit, de la alte instituţii financiare sau, după caz, din alte surse prevăzute în legi speciale;
Modificări (1)

b) activităţi permise instituţiilor financiare nebancare - activităţile prevăzute la art. 7 şi 8, care se desfăşoară în baza prevederilor prezentului titlu şi, după caz, a legilor speciale care le reglementează activitatea;

c) conducători - persoanele care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii organelor statutare ale instituţiilor financiare nebancare, sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea zilnică a acestora şi sunt învestite cu competenţa de a angaja răspunderea instituţiilor financiare nebancare;

d) acţionar semnificativ - persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane fizice şi/sau juridice care acţionează împreună şi care deţin direct sau indirect o participaţie de 10% ori mai mult din capitalul social al unei societăţi sau din drepturile de vot ori o participaţie care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra gestiunii şi politicii de afaceri ale acesteia;

e) notificare - acţiunea întreprinsă de instituţiile financiare nebancare, inclusiv prin depunerea documentaţiei stabilite de Banca Naţională a României, în vederea obţinerii de la aceasta a actului care atestă înregistrarea şi permite desfăşurarea activităţii de creditare;

f) Registrul general al instituţiilor financiare nebancare, denumit în continuare Registrul general, - registru deschis şi ţinut de Banca Naţională a României, în care sunt înscrise instituţiile financiare nebancare ce îndeplinesc cerinţele generale prevăzute la cap. II secţiunea 1;

g) Registrul special al instituţiilor financiare nebancare, denumit în continuare Registrul special, - registru deschis şi ţinut de Banca Naţională a României, în care sunt înscrise instituţiile financiare nebancare ce îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 27;

h) Registrul de evidenţă al caselor de ajutor reciproc şi al caselor de amanet, denumit în continuare Registrul de evidenţă, - registru deschis şi ţinut de Banca Naţională a României, în care sunt înscrise casele de ajutor reciproc şi casele de amanet.
Modificări (1)

SECŢIUNEA a 3-a Organizarea şi funcţionarea

Art. 5. -

(1) Instituţiile financiare nebancare au obligaţia de a se constitui ca societăţi comerciale pe acţiuni. Organizarea şi funcţionarea instituţiilor financiare nebancare sunt reglementate de prevederile prezentului titlu, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi, după caz, de alte legi speciale în materie.

(2) Persoanele juridice prevăzute la cap. VIII fac excepţie de la obligativitatea constituirii sub formă de societăţi comerciale pe acţiuni.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Denumirea unei entităţi care poate desfăşura activitate de creditare, în condiţiile prezentului titlu, va include sintagma "instituţie financiară nebancară" sau abrevierea acesteia "IFN". Sintagma "instituţie financiară nebancară" va fi folosită în denumire, antet, acte oficiale, contracte ori alte asemenea documente, reclame sau în publicitate numai de către instituţiile financiare nebancare.

(2) Instituţiile financiare nebancare nu pot folosi în denumire, antet, sau în alte atribute de identificare orice cuvinte şi expresii care ar induce publicul în eroare cu privire la statutul ori la activităţile şi operaţiunile instituţiilor financiare nebancare.

SECŢIUNEA a 4-a Activităţi permise

Art. 7. -

(1) Instituţiile financiare nebancare pot desfăşura următoarele activităţi de creditare:

a) acordare de credite, incluzând, fără a se limita la: credite de consum, credite ipotecare, credite imobiliare, microcredite, finanţarea tranzacţiilor comerciale, operaţiuni de factoring, scontare, forfetare;

b) leasing financiar;

c) emitere de garanţii şi asumare de angajamente, inclusiv garantarea creditului;

d) acordare de credite cu primire de bunuri spre păstrare, respectiv amanetare prin case de amanet;

e) acordare de credite către membrii unor asociaţii fără scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimţământ al salariaţilor/pensionarilor, în vederea sprijinirii prin împrumuturi financiare a membrilor lor, respectiv case de ajutor reciproc;

f) alte forme de finanţare de natura creditului.

(2) Instituţiile financiare nebancare, în derularea activităţilor aferente creditelor de consum, pot emite şi administra carduri de credit pentru clienţi şi pot desfăşura activităţi legate de procesarea tranzacţiilor cu acestea, cu respectarea reglementărilor Băncii Naţionale a României în domeniu.

(3) Instituţiile financiare nebancare pot acorda servicii conexe şi de consultanţă legate de realizarea activităţilor prevăzute la alin. (1).
Modificări (1)

(4) Instituţiile financiare nebancare pot efectua operaţiuni în mandat în relaţia cu alte instituţii financiare nebancare şi/sau instituţii de credit legate de activitatea de creditare desfăşurată de acestea.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Instituţiile financiare nebancare pot desfăşura, în aplicarea art. 7, după caz, următoarele operaţiuni cu bunuri mobile şi imobile:

a) operaţiuni necesare desfăşurării activităţii;

b) închiriere de bunuri mobile şi imobile către terţe părţi, inclusiv leasing operaţional, cu condiţia ca valoarea bunurilor mobile şi imobile închiriate să nu depăşească o limită care se stabileşte prin norme de către Banca Naţională a României;

c) operaţiuni cu bunuri mobile şi imobile dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor instituţiilor financiare nebancare sau renunţării voluntare de către utilizator la bunurile care fac obiectul contractelor de leasing financiar.

(2) Bunurile mobile şi imobile dobândite în urma executării silite a creanţelor instituţiilor financiare nebancare vor fi vândute de acestea în termen de un an de la data dobândirii, dacă aceste bunuri nu sunt utilizate în condiţiile prevăzute la alin. (1). Pentru motive justificate, termenul poate fi prelungit cu aprobarea Băncii Naţionale a României.

(3) Instituţiile financiare nebancare care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) vor putea da o altă destinaţie bunurilor mobile şi imobile dobândite în urma executării silite a creanţelor sau returnării lor voluntare de către utilizator, în termen de un an de la data dobândirii acestora.

SECŢIUNEA a 5-a Interdicţii

Art. 9. - Jurisprudență (1)

Se interzic instituţiilor financiare nebancare:

a) desfăşurarea de activităţi de atragere de depozite ori de alte fonduri rambursabile de la public;

b) emiterea de obligaţiuni, cu excepţia ofertei publice adresate investitorilor calificaţi, în înţelesul legii privind piaţa de capital;

c) includerea în obiectul principal de activitate a oricărei alte activităţi decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1);
Modificări (1)

d) includerea în obiectul secundar de activitate a oricărei alte activităţi decât cea prevăzută la art. 7 alin. (2)-(4) şi la art. 8.
Modificări (1)

Art. 10. - Modificări (1)

Entităţile care nu se încadrează în prevederile prezentului titlu nu pot folosi în denumire, antet ori în acte emise sintagma "instituţie financiară nebancară" sau orice derivat al acesteia care ar induce publicul în eroare cu privire la desfăşurarea de activităţi de acordare de credite în baza prezentului titlu.

Art. 11. -

Nu pot deţine calitatea de fondator, acţionar semnificativ, conducător, administrator, auditor financiar al unei instituţii financiare nebancare următoarele:

a) persoanele nominalizate în listele prevăzute la art. 23 şi 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului;

b) persoanele împotriva cărora au fost pronunţate hotărâri definitive pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, înşelăciune, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primiri de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă ori alte fapte penale.
Modificări (1)

Art. 12. -

Instituţiile financiare nebancare nu pot desfăşura următoarele activităţi:
Modificări (1)

a) operaţiuni cu bunuri mobile şi imobile, cu excepţia celor prevăzute la art. 8;
Modificări (1)

b) gajarea propriilor acţiuni în contul datoriilor instituţiei financiare nebancare;

c) acordarea de credite, condiţionată de vânzarea sau de cumpărarea acţiunilor instituţiei financiare nebancare;

d) acordarea de credite garantate cu acţiunile proprii ale instituţiei financiare nebancare;

e) acordarea de credite condiţionată de acceptarea de către client a altor servicii care nu au legătură cu operaţiunea de creditare respectivă.

CAPITOLUL II Cerinţe şi registre

SECŢIUNEA 1 Cerinţe generale

Art. 13. -

(1) Prezenta secţiune este aplicabilă exclusiv instituţiilor financiare nebancare ce fac obiectul înscrierii în Registrul general.

(2) La înfiinţare, instituţiile financiare nebancare trebuie să îndeplinească cumulativ cerinţele generale prevăzute în prezenta secţiune.
Modificări (1)

Art. 14. -

(1) Capitalul social minim al instituţiilor financiare nebancare va fi stabilit de Banca Naţională a României prin reglementări, fără a putea fi mai mic decât echivalentul în moneda naţională (leu) al sumei de 200.000 euro. Banca Naţională a României va putea stabili niveluri diferenţiate de capital social minim în funcţie de tipul de activitate al instituţiei financiare nebancare.

(2) Capitalul social minim al instituţiilor financiare nebancare trebuie să fie vărsat integral, în formă bănească, la momentul subscrierii.
Modificări (1)

(3) Acţiunile emise de instituţiile financiare nebancare nu pot fi decât acţiuni nominative.

(4) Instituţiile financiare nebancare pot majora capitalul social prin aporturi băneşti, precum şi prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net, a dividendelor din profitul net cuvenit acţionarilor după plata impozitului pe dividende şi a rezultatului reportat reprezentând profit net.
Modificări (1)

Art. 15. -

(1) Instituţiile financiare nebancare au obligaţia de a furniza informaţii detaliate Băncii Naţionale a României, referitoare la calitatea acţionarilor semnificativi, structura grupurilor din care fac parte aceştia, precum şi la situaţia financiară a grupului.

(2) Banca Naţională a României poate solicita orice fel de informaţii cu privire la oricare dintre entităţile care sunt parte a grupului.

Art. 16. - Modificări (1)

Conducătorii instituţiilor financiare nebancare trebuie să îndeplinească, cumulativ, cel puţin următoarele condiţii:

a) să aibă onorabilitatea corespunzătoare funcţiei;

b) să nu fi cauzat prin activitatea lor falimentul unui agent economic;

c) să aibă studii superioare;

d) să aibă experienţă într-un domeniu considerat relevant de Banca Naţională a României.

Art. 17. -

(1) Instituţiile financiare nebancare vor emite, cu respectarea reglementărilor Băncii Naţionale a României, norme interne pentru realizarea obiectului de activitate în conformitate cu regulile unei practici prudente şi sănătoase.

(2) În cadrul normelor interne de creditare instituţiile financiare nebancare vor stabili reguli care să se refere cel puţin la bonitatea beneficiarului, la criteriile şi condiţiile acordării creditului.

Art. 18. - Jurisprudență (1)

(1) Instituţiile financiare nebancare vor organiza şi vor conduce evidenţa contabilă în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi cu reglementările specifice elaborate de Banca Naţională a României, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
Modificări (1)

(2) Situaţiile financiare ale instituţiilor financiare nebancare vor fi auditate în conformitate cu prevederile art. 48 şi 49.

Art. 19. -

Instituţiile financiare nebancare constituie, regularizează şi utilizează provizioane specifice de risc de credit, care sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Clasificarea creditelor, determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea acestor provizioane se efectuează prin aplicarea în mod corespunzător a regulamentelor Băncii Naţionale a României privind clasificarea creditelor şi plasamentelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit emise pentru instituţiile de credit.

Art. 20. -

Operaţiunile de încasări şi plăţi aferente activităţii de creditare se derulează prin conturi deschise de instituţiile financiare nebancare la instituţii de credit persoane juridice române, precum şi la sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine autorizate de Banca Naţională a României să funcţioneze pe teritoriul României, precum şi prin casieriile proprii ale instituţiilor financiare nebancare.

se încarcă...