Back

Parlamentul României

Legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri

În vigoare de la 01.01.2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Prezenta lege reglementează cadrul legal pentru organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri, având ca obiectiv producerea statisticilor privind schimburile de bunuri dintre România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum şi schimburile de bunuri ale României cu statele nemembre ale Uniunii Europene, conform Regulamentului Parlamentului şi Consiliului nr. 638/2004 privind statisticile comunitare referitoare la schimbul de bunuri între statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 102 din 7 aprilie 2004, respectiv Regulamentului Consiliului nr. 1.172/1995 privind statisticile referitoare la schimbul de bunuri între Comunitate şi statele membre, pe de o parte, şi statele terţe, pe de altă parte, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 118 din 25 mai 1995.

(2) Sistemul statistic de comerţ intracomunitar cu bunuri este denumit în continuare sistemul statistic Intrastat, iar sistemul statistic de comerţ cu statele nemembre ale Uniunii Europene este denumit în continuare sistemul statistic Extrastat.

(3) Valoarea totală a comerţului internaţional cu bunuri este stabilită prin însumarea valorilor comerţului realizat în sistemele Intrastat şi Extrastat.

CAPITOLUL II Atribuţii şi organizare

Art. 2 -

Statisticile de comerţ internaţional cu bunuri se elaborează de Institutul Naţional de Statistică. Pentru realizarea acestora, Institutul Naţional de Statistică colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 3. -

Institutul Naţional de Statistică are următoarele atribuţii în realizarea statisticilor de comerţ internaţional cu bunuri:

a) aplică legislaţia naţională şi legislaţia Uniunii Europene în domeniul statisticii comerţului internaţional cu bunuri;

b) proiectează sistemul naţional de indicatori şi elaborează metodologiile şi normele în domeniul statisticilor de comerţ internaţional cu bunuri, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică;

c) armonizează conceptele, definiţiile şi metodologia de calcul ale indicatorilor sistemelor Instrastat şi Extrastat cu cele utilizate în Sistemul statistic european;

d) elaborează şi actualizează modelul şi conţinutul declaraţiei statistice Instrastat şi metodele de colectare a informaţiilor privind comerţul intracomunitar cu bunuri;

e) elaborează normele de completare a declaraţiei Instrastat şi le actualizează ori de câte ori este necesar;
Puneri în aplicare (1)

f) publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele de completare a declaraţiei Intrastat, aprobate prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică;

g) organizează cercetarea statistică Instrastat pentru obţinerea informaţiilor privind comerţul intracomunitar cu bunuri;

h) creează sistemul de gestiune a Registrului statistic Intrastat al operatorilor economici care sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată şi care au activitate de comerţ intracomunitar cu bunuri şi asigură actualizarea permanentă a acestuia pe baza informaţiilor furnizate de Ministerul Finanţelor Publice;

i) stabileşte pragurile valorice pentru fiecare flux, introduceri şi, respectiv, expedieri de bunuri, în vederea colectării informaţiilor de la operatorii economici în cadrul sistemului statistic Intrastat, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene în domeniu;

j) publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi transmite la Eurostat pragurile valorice pentru cercetarea statistică Intrastat, stabilite pe cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri de bunuri;

k) asigură asistenţă tehnică şi metodologică operatorilor economici în completarea şi transmiterea la Institutul Naţional de Statistică a declaraţiei statistice Intrastat;

l) recepţionează lunar declaraţiile statistice Intrastat de la furnizorii de date;

m) verifică, prelucrează şi validează lunar informaţiile din declaraţiile statistice Intrastat;

n) preia lunar de la Ministerul Finanţelor Publice, prelucrează şi gestionează datele din declaraţiile vamale pentru sistemul Extrastat;

o) preia lunar, prelucrează şi gestionează informaţiile furnizate de Ministerul Finanţelor Publice, la nivel de operator economic cu activitate de comerţ intracomunitar cu bunuri, din formularul Decont de taxă pe valoarea adăugată şi trimestrial, din Declaraţia recapitulativă privind sistemul de schimb de informaţii cu privire la taxa pe valoarea adăugată;

p) efectuează periodic revizuiri ale datelor de comerţ internaţional cu bunuri, în conformitate cu cerinţele regulamentelor Uniunii Europene în domeniu;

q) produce lunar şi diseminează date statistice de comerţ internaţional cu bunuri;

r) transmite la Eurostat datele de comerţ internaţional cu bunuri, în structura şi la termenele stabilite, conform regulamentelor europene în vigoare;

s) asigură calitatea datelor statistice de comerţ internaţional cu bunuri, în conformitate cu regulamentele europene în domeniu.

Art. 4. -

Ministerul Finanţelor Publice are următoarele atribuţii în realizarea statisticilor de comerţ internaţional cu bunuri:

a) asigură cadrul necesar pentru colectarea informaţiilor fiscale conform cerinţelor legislaţiei Uniunii Europene în domeniul comerţului intracomunitar cu bunuri;

b) informează operatorii economici înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată privind obligaţiile pe care aceştia le au ca părţi responsabile în ceea ce priveşte furnizarea informaţiilor Intrastat;

c) transmite lunar Institutului Naţional de Statistică informaţii din formularul Decont de taxă pe valoarea adăugată pentru fiecare operator economic care declară că în timpul perioadei de referinţă a efectuat schimburi intracomunitare de bunuri;

d) transmite lunar Institutului Naţional de Statistică date detaliate pe bunuri şi ţări privind statistica sistemului Extrastat şi informaţii din declaraţiile vamale pentru fiecare operator economic care realizează în luna de referinţă exporturi şi/sau importuri în alte ţări decât statele membre ale Uniunii Europene, precum şi date revizuite pentru lunile anterioare;

e) transmite trimestrial Institutului Naţional de Statistică informaţii din Declaraţia recapitulativă pentru fiecare operator economic care realizează schimburi intracomunitare de bunuri în trimestrul de referinţă;

f) informează Institutul Naţional de Statistică cu privire la orice modificare pe care intenţionează să o opereze în legislaţia fiscală în vigoare care se referă la schimburile intracomunitare de bunuri;

g) asigură resursele financiare necesare pentru realizarea statisticilor de comerţ internaţional cu bunuri.

Art. 5. -

(1) Modalităţile de comunicare a informaţiilor între Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Finanţelor Publice se stabilesc prin protocoale.

(2) Informaţiile comunicate de Ministerul Finanţelor Publice sunt utilizate de Institutul Naţional de Statistică în conformitate cu regulile de confidenţialitate stabilite potrivit prevederilor legale.

CAPITOLUL III Obligaţiile operatorilor economici pentru furnizarea
informaţiilor statistice Intrastat

Art. 6. -

(1) Operatorii economici înregistraţi în România în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care expediază bunuri într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau care primesc bunuri dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sunt responsabili, conform regulamentelor Uniunii Europene, cu furnizarea informaţiilor statistice Intrastat.

(2) Obligaţia furnizării informaţiilor statistice Intrastat revine operatorilor economici înregistraţi în România în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care efectuează comerţ intracomunitar cu bunuri şi realizează o valoare a acestuia ce depăşeşte pragul valoric stabilit anual de Institutul Naţional de Statistică, separat pentru cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri de bunuri.

(3) Operatorii economici înregistraţi în România în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care realizează schimburi intracomunitare cu bunuri au obligaţia de a cunoaşte pragurile valorice stabilite anual de Institutul Naţional de Statistică pentru furnizarea informaţiilor statistice Intrastat pe cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri de bunuri.

(4) Operatorii economici, furnizori de informaţii statistice Intrastat, declară separat introducerile şi expedierile de bunuri, conform prevederilor din regulamentele Uniunii Europene referitoare la statisticile de comerţ intracomunitar, pe baza declaraţiei statistice Intrastat, elaborată de Institutul Naţional de Statistică.

(5) Declaraţia statistică Intrastat completată se transmite lunar la Institutul Naţional de Statistică la termenul stabilit prin normele de completare.

(6) Perioada de referinţă luată în considerare pentru completarea declaraţiei statistice Intrastat este luna calendaristică în care sunt realizate operaţiunile de comerţ intracomunitar cu bunuri.

(7) Declaraţia statistică Intrastat se depune în format electronic, utilizându-se aplicaţiile informatice pentru transmiterea datelor puse la dispoziţia operatorilor economici cu titlu gratuit de Institutul Naţional de Statistică sau fişiere cu date a căror structură trebuie să respecte specificaţiile Institutului Naţional de Statistică.

CAPITOLUL IV Confidenţialitatea statistică

Art. 7. -

Datele statistice de comerţ internaţional cu bunuri la nivel de operator economic sunt utilizate numai în scopuri statistice şi nu pot constitui probe în instanţă sau pentru determinarea obligaţiilor privind plata taxei pe valoarea adăugată.

Art. 8. -

Datele statistice privind comerţul internaţional al României, detaliate pe bunuri şi ţări, se diseminează aplicându-se prevederile regulamentelor Uniunii Europene în domeniul statisticii comerţului internaţional cu bunuri.

Art. 9. -

(1) Operatorii economici care furnizează date privind comerţul internaţional cu bunuri pot solicita Institutului Naţional de Statistică să asigure ca datele care permit identificarea lor directă sau indirectă să fie diseminate, cu respectarea principiilor confidenţialităţii statistice.

(2) Solicitarea operatorilor economici trebuie să specifice perioada de aplicare a acesteia, bunurile pentru care se solicită asigurarea confidenţialităţii, fluxurile aferente tranzacţiilor cu bunuri care solicită asigurarea confidenţialităţii.

CAPITOLUL V Sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor
privind furnizarea informaţiilor statistice Intrastat

Art. 10. -

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de către furnizorii de informaţii statistice Intrastat:

a) refuzul transmiterii datelor statistice solicitate;

b) întârzieri în transmiterea datelor;

c) comunicarea de date incorecte şi incomplete;

d) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea Institutului Naţional de Statistică documentele şi evidenţele necesare verificării datelor statistice;

e) neaplicarea măsurilor dispuse de Institutul Naţional de Statistică prin atenţionări sau procese-verbale de constatare a contravenţiei.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.

(3) Amenzile prevăzute la alin. (2) se aplică şi persoanelor juridice.

(4) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit pentru aceasta, prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.
Puneri în aplicare (1)

Art. 11. -

Prevederile art. 10 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VI Dispoziţii finale

Art. 12. -

Prezenta lege intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 13. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 669/2004 privind pregătirea şi implementarea sistemului statistic de comerţ exterior Intrastat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 13 mai 2004, se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 22 noiembrie 2006.

Nr. 422.

se încarcă...