Back

Parlamentul României

Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23.12.2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență (1)

(1) Soldaţii şi gradaţii voluntari constituie un corp distinct de personal militar, recrutat pe bază de voluntariat şi situat la baza ierarhiei militare.
Modificări (1)

(2) Soldaţii şi gradaţii voluntari sunt angajaţi pe baza unui contract în funcţii prevăzute în acest scop în statele de organizare a unităţilor militare, pe o perioadă determinată, în funcţie de nivelul de pregătire, starea de sănătate şi aptitudinile acestora pentru îndeplinirea îndatoririlor militare.
Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Soldaţii şi gradaţii voluntari sunt selecţionaţi, pentru încheierea primului contract în această calitate, din rândul cetăţenilor români, bărbaţi şi femei, cu domiciliul în ţară.
Modificări (1)

(2) Limitele de vârstă, modul de selecţionare, instruire, specialităţile militare şi funcţiile în care aceştia vor fi angajaţi, precum şi modul de ţinere a evidenţei acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apărării.
Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

Art. 3. - Jurisprudență (1)

(1) Gradele militare ale soldaţilor şi gradaţilor voluntari, în ordinea lor ierarhică, sunt: soldat, fruntaş, caporal.
Modificări (2)

(2) Gradele militare se acordă în ordinea prevăzută la alin. (1), indiferent dacă gradaţii voluntari au deţinut, în calitate de rezervişti, grade superioare.
Modificări (1)

(3) Dobândirea calităţii de soldat voluntar este condiţionată de acordul scris al celor în cauză privind renunţarea la gradele dobândite anterior şi deţinute ca rezervist.
Modificări (1)

(4) În perioada în care soldaţii şi gradaţii voluntari sunt în activitate, aceştia sunt incluşi în planurile de mobilizare.
Modificări (1)

Art. 4. -

Soldaţii şi gradaţii voluntari nu pot pierde gradul obţinut decât în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege.
Modificări (1)

CAPITOLUL II Îndatoririle şi drepturile soldaţilor şi gradaţilor voluntari
Modificări (1)

SECŢIUNEA 1 Îndatoririle soldaţilor şi gradaţilor voluntari
Modificări (1)

Art. 5. -

Soldaţii şi gradaţii voluntari au următoarele îndatoriri principale:
Modificări (1)

a) să fie devotaţi poporului român, statului român şi instituţiei unde îşi desfăşoară activitatea;

b) să îndeplinească cu loialitate şi profesionalism misiunile primite, atât pe teritoriul statului român, cât şi în afara acestuia, dacă este nevoie, chiar cu preţul vieţii;

c) să respecte şi să apere valorile democraţiei constituţionale;

d) să respecte jurământul militar, prevederile regulamentelor militare şi să execute întocmai şi la timp ordinele comandanţilor şi şefilor. Soldaţilor şi gradaţilor voluntari nu li se poate ordona şi le este interzis, în orice situaţie, să execute acte contrare legii, obiceiurilor războiului şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. Neexecutarea ordinelor în aceste condiţii nu atrage răspunderea juridică a soldaţilor şi gradaţilor voluntari;
Modificări (1)

e) să participe necondiţionat la misiuni internaţionale, în funcţie de cerinţele Ministerului Apărării;

f) să preţuiască onoarea şi tradiţiile de luptă ale Armatei României, ale armei şi unităţii din care fac parte, precum şi demnitatea gradului şi a uniformei militare pe care le poartă;

g) să-şi perfecţioneze pregătirea profesională, să se instruiască temeinic, să pregătească subordonaţii şi să apere drepturile acestora;

h) să acţioneze pentru întreţinerea regulamentară şi menţinerea în stare de operativitate a tehnicii şi a armamentului şi pentru folosirea şi administrarea eficientă a bunurilor din dotare;

i) să păstreze cu stricteţe secretul de stat şi de serviciu, precum şi caracterul confidenţial al activităţilor şi informaţiilor pe care le deţin.

Art. 6. -

Pentru a fi asiguraţi şi a beneficia de prestaţii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi în sistemul asigurărilor pentru şomaj, soldaţilor şi gradaţilor voluntari li se reţin şi li se virează contribuţiile sociale în cuantumurile şi în condiţiile prevăzute de legislaţia privind aceste sisteme de asigurări.

Art. 7. -

(1) Soldaţii şi gradaţii voluntari răspund penal, contravenţional, material şi disciplinar, după caz, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cadrele militare în activitate.
Modificări (1)

(2) Nu constituie infracţiune îndeplinirea oricărui act ordonat de comandant sau altă autoritate legitimă, dacă ordinul este dat în forma prevăzută de lege şi nu este, în mod vădit, ilegal.

(3) Despre neexecutarea ordinului vădit ilegal sau a celui contrar legii, obiceiurilor războiului şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, soldaţii şi gradaţii voluntari au obligaţia să informeze, potrivit regulamentelor militare, şeful imediat superior celui care a dat ordinul.
Modificări (1)

SECŢIUNEA a 2-a Drepturile soldaţilor şi gradaţilor voluntari
Modificări (1)

Art. 8. - Puneri în aplicare (1)

(1) Soldaţii şi gradaţii voluntari au dreptul la:
Modificări (1)

a) soldă lunară, ale cărei elemente componente şi cuantumuri se stabilesc potrivit legii, precum şi alte drepturi băneşti în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) echipament şi hrană gratuite, în condiţiile legii;
Jurisprudență (1)

c) asistenţă medicală şi medicamente gratuite, în condiţiile plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

d) documente militare de transport gratuit pentru efectuarea concediului de odihnă sau în cazul mutării dintr-o garnizoană în alta, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru subofiţeri.

(2) Soldaţii şi gradaţii voluntari pot beneficia, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării, de:
Modificări (1)

a) compensaţie lunară pentru chirie, în cuantum de până la 50% din solda lunară;
Referințe (1)

b) locuinţă de intervenţie, cu scutire de la plata chiriei;
Modificări (1)

c) produse de informare publică internă, în mod gratuit.

(3) Soldaţilor şi gradaţilor voluntari li se vor asigura condiţii şi dotări igienico-sanitare adecvate.
Modificări (1)

Art. 9. - Modificări (1)

Soldaţii şi gradaţii voluntari au dreptul să urmeze, în condiţiile legii, orice formă de perfecţionare a pregătirii aparţinând învăţământului militar sau civil.
Modificări (1)

Art. 10. - Puneri în aplicare (1)

(1) Soldaţii şi gradaţii voluntari pot fi trimişi la studii în ţară şi în străinătate, conform ordinului ministrului apărării.
Modificări (1)

(2) Selecţionarea soldaţilor şi gradaţilor voluntari, în vederea trimiterii la studii în ţară şi în străinătate, se face pe bază de concurs.
Modificări (1)

(3) Soldaţii şi gradaţii voluntari care sunt trimişi să urmeze forme de pregătire cu o durată mai mare de 90 de zile sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra în armată cel puţin 2 ani de la absolvirea acestora.
Modificări (1)

(4) În cazul nerespectării angajamentului prevăzut la alin. (3), soldaţii şi gradaţii voluntari sunt obligaţi să restituie Ministerului Apărării contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecţionare, calculată în condiţiile legii aplicabile cadrelor militare în activitate.
Modificări (1)

(5) Prevederile alin. (4) se aplică şi în cazul în care soldaţii şi gradaţii voluntari care au urmat o formă de perfecţionare în condiţiile alin. (1) nu au absolvit-o din vina lor.
Modificări (1)

(6) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul în care soldaţilor şi gradaţilor voluntari li se reziliază contractul din motive neimputabile acestora ori încetează din motive de boală sau incapacitate temporară de muncă, precum şi ca urmare a acordării concediului pentru sarcină şi lăuzie şi a concediului pentru creşterea sau îngrijirea copilului, acordate în condiţiile legii.
Modificări (1)

(7) Soldaţilor şi gradaţilor voluntari, care au absolvit forme de pregătire în străinătate, li se echivalează, în condiţiile legii, diplomele dobândite.
Modificări (1)

Art. 11. - Puneri în aplicare (2)

(1) Soldaţii şi gradaţii voluntari reprezintă principala resursă pentru formarea subofiţerilor, în condiţiile prevăzute de lege.
Modificări (1)

(2) Soldaţii şi gradaţii voluntari, indiferent de gradul pe care îl au, pot fi selecţionaţi pentru a urma cursul de bază pentru formarea deprinderilor de comandă.
Modificări (1)

(3) Limitele de vârstă a soldaţilor şi gradaţilor voluntari prevăzuţi la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului apărării.
Modificări (1)

Art. 12. -

(1) Soldaţii şi gradaţii voluntari au dreptul, în timp de pace, la un concediu de odihnă anual de 32 de zile calendaristice, cei cu o vechime în serviciu şi în muncă de până la 10 ani, şi de 38 de zile calendaristice, cei cu o vechime în serviciu şi în muncă mai mare de 10 ani.
Modificări (1)

(2) Soldaţilor şi gradaţilor voluntari cărora le expiră contractul în cursul anului, precum şi celor nou-angajaţi li se stabileşte durata concediului de odihnă pe anul respectiv proporţional cu perioada lucrată până la data expirării contractului, respectiv până la sfârşitul anului calendaristic pentru cei nou-angajaţi, şi în raport cu vechimea în serviciu şi în muncă.
Modificări (1)

(3) Vechimea în serviciu şi în muncă, luată în considerare pentru determinarea duratei concediului de odihnă, este cea pe care o împlineşte cel în cauză în cursul anului calendaristic în care i se acordă concediul.

Art. 13. -

Soldaţii şi gradaţii voluntari beneficiază de concediu de studii şi de concediu de odihnă suplimentar pentru activităţi în locuri de muncă cu condiţii deosebite vătămătoare, grele sau periculoase, în aceleaşi condiţii ca şi cadrele militare în activitate.
Modificări (1)

Art. 14. -

(1) Regulile privind acordarea concediului de odihnă sunt cele care se aplică, potrivit legii, cadrelor militare în activitate.

(2) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării raportului de serviciu.

Art. 15. - Puneri în aplicare (1)

(1) Soldaţii şi gradaţii voluntari beneficiază de concedii medicale plătite, în condiţiile stabilite de lege.
Modificări (1)

(2) Soldaţii şi gradaţii voluntari au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea sau îngrijirea copilului, pe durata contractului aflat în derulare, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării, pe baza dispoziţiilor legale prevăzute în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
Modificări (2)

(3) Femeile, soldaţi şi gradaţi voluntari, care sunt gravide, lăuze sau alăptează beneficiază de drepturile prevăzute de lege.
Modificări (1)

Art. 16. -

(1) Pentru rezolvarea unor probleme personale sau familiale deosebite, soldaţilor şi gradaţilor voluntari li se pot acorda învoiri şi permisii.
Modificări (1)

(2) Durata învoirilor şi permisiilor, precum şi comandanţii care au dreptul să le aprobe se stabilesc prin regulamente militare.

Art. 17. - Puneri în aplicare (1)

(1) La declararea mobilizării sau a stării de război, precum şi în alte situaţii deosebite, stabilite de ministrul apărării, concediile de odihnă, concediile de odihnă suplimentare, concediile de studii, învoirile şi permisiile se întrerup, soldaţii şi gradaţii voluntari fiind obligaţi să se prezinte imediat la unităţile militare de care aparţin.
Modificări (1)

(2) Soldaţii şi gradaţii voluntari, bărbaţi, aflaţi în concediu pentru creşterea sau îngrijirea copilului se prezintă la unităţile militare de care aparţin în situaţiile prevăzute la alin. (1).
Modificări (1)

(3) Pe durata mobilizării, a stării de război sau a situaţiilor deosebite prevăzute la alin. (1), soldaţilor şi gradaţilor voluntari li se pot acorda permisii şi concedii potrivit ordinului ministrului apărării.
Modificări (1)

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Vechimea în serviciu în calitate de soldat sau gradat voluntar este considerată stagiu de cotizare şi se ia în calcul la stabilirea pensiei şi a altor drepturi de asigurări sociale, potrivit legislaţiei privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
Modificări (1)

(2) Soldaţii şi gradaţii voluntari beneficiază de încadrarea în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii a activităţii pe care o desfăşoară sau a locului de muncă unde lucrează, conform legislaţiei aplicabile cadrelor militare în activitate.
Modificări (1)

(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), Ministerul Apărării încheie un protocol cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Art. 19. - Modificări (1)

(1) Soldaţii şi gradaţii voluntari care au fost trecuţi în rezervă sau scoşi din evidenţele militare în baza prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a)-e), g), h) şi m) beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Modificări (1)

(2) Soldaţii şi gradaţii voluntari trecuţi în rezervă sau scoşi din evidenţele militare în baza prevederilor art. 45 alin. (1) lit. c) şi d) sunt trimişi la medicii experţi ai asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, ce decid încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate.
Modificări (1)

(3) Soldaţii şi gradaţii voluntari încadraţi într-un grad de invaliditate, potrivit prevederilor legale, beneficiază de pensie de invaliditate şi de celelalte drepturi prevăzute în legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
Modificări (1)

Art. 20. -

(1) Soldaţii şi gradaţii voluntari sau urmaşii acestora, după caz, beneficiază de despăgubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse ca urmare a unor acţiuni militare, accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite din cauza îndeplinirii îndatoririlor militare, în condiţiile stabilite de lege pentru cadrele militare în activitate. Despăgubirile se suportă din bugetul Ministerului Apărării.
Modificări (2)

(2) Cuantumul despăgubirilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

Art. 21. -

Soldaţii şi gradaţii voluntari care participă la îndeplinirea unor misiuni în afara teritoriului statului român beneficiază de asigurări de viaţă şi de sănătate, potrivit reglementărilor în vigoare şi ordinului ministrului apărării.
Modificări (1)

Art. 22. -

Soldaţii şi gradaţii voluntari care au fost trecuţi în rezervă sau scoşi din evidenţele militare, cu excepţia celor ale căror contracte se reziliază în urma demisiei sau pentru motive imputabile acestora, beneficiază de măsuri de reconversie profesională, în condiţiile stabilite pentru cadrele militare în activitate.
Modificări (1)

Art. 23. -

(1) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată soldaţi sau gradaţi voluntari disponibilizaţi, din rândul celor prevăzuţi la art. 22, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, o sumă egală cu un salariu de bază minim brut pe ţară în vigoare şi contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj datorată de angajator, aferentă acestuia, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 3 ani.
Modificări (1)

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

(3) Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la alin. (1), anterior termenului de 3 ani, sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele încasate pentru fiecare persoană plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din următoarele motive:

a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. c), e) şi f) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 84 lit. b), art. 841 alin. (1) lit. e) şi art. 842 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Angajatorii care beneficiază de prevederile alin. (1) şi (2) nu pot beneficia, pentru persoanele încadrate în muncă în condiţiile alin. (1), şi de subvenţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul asigurărilor pentru şomaj.

(5) Drepturile prevăzute la alin. (1) nu se acordă pe perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate.

se încarcă...