Back

Parlamentul României

Legea tinerilor nr. 350/2006

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25.09.2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează cadrul juridic necesar asigurării de condiţii adecvate integrării socioprofesionale a tinerilor, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora.

Art. 2. -

(1) Statul asigură, cu respectarea principiului transparenţei, un regim special de protecţie şi de asistenţă tinerilor pentru realizarea drepturilor acestora.

(2) În sensul prezentei legi, termenul şi expresia de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) tineri - cetăţenii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani;

b) activitate de tineret - orice formă de acţiune organizată în scopul îmbunătăţirii condiţiilor necesare integrării socioprofesionale a tinerilor, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora.

Art. 3. -

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, unităţile, instituţiile şi serviciile publice subordonate acestora au obligaţia să sprijine activitatea de tineret şi să asigure cadrul adecvat de desfăşurare a acesteia la nivel naţional şi local, în condiţiile legii.

Art. 4. -

Politicile în domeniul tineretului au la bază următoarele principii generale:

a) elaborarea şi promovarea unor strategii globale şi integrate şi fundamentarea acestora în baza rezultatelor cercetărilor sociale actuale;

b) asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea, promovarea şi realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret;

c) sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea acestora în vederea asumării responsabilităţilor individuale sau de grup;

d) sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viaţa economică, educaţională şi culturală a ţării;

e) stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu structurile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, prin înfiinţarea de consilii consultative constituite din organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate sau instituţie publică centrală ori locală care gestionează fonduri destinate tineretului;

f) garantarea dreptului la educaţie, instruire şi specializare profesională;

g) stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale;

h) stimularea mobilităţii în rândul tinerilor;

i) stimularea voluntariatului în rândul tinerilor;

j) promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei în rândul tinerilor.

CAPITOLUL II Structurile administraţiei publice centrale şi locale cu responsabilităţi în domeniul activităţii de tineret

SECŢIUNEA 1 Autoritatea Naţională pentru Tineret

Art. 5. -

(1) Autoritatea Naţională pentru Tineret este organul de specialitate al administraţiei publice centrale care elaborează politicile guvernamentale în domeniul tineretului şi coordonează aplicarea acestora.

(2) Modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile specifice ale Autorităţii Naţionale pentru Tineret se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

SECŢIUNEA a 2-a Consiliul interministerial pentru educaţie, cultură, cercetare, tineret, sport şi minorităţi

Art. 6. -

(1) Consiliul interministerial pentru educaţie, cultură, cercetare, tineret, sport şi minorităţi se constituie prin hotărâre a Guvernului.

(2) Modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile specifice ale Consiliului interministerial pentru educaţie, cultură, cercetare, tineret, sport şi minorităţi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

SECŢIUNEA a 3-a Direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

Art. 7. -

(1) Direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt servicii publice deconcentrate ale Autorităţii Naţionale pentru Tineret, cu personalitate juridică, înfiinţate în condiţiile legii.

(2) Direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu serviciile publice deconcentrate ale administraţiei publice centrale pentru organizarea şi promovarea activităţilor de tineret.

(3) Modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile specifice ale direcţiilor pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Tineret.

SECŢIUNEA a 4-a Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor

Art. 8. -

(1) Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret, şi are ca scop principal promovarea şi susţinerea activităţilor de tineret ale structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret.

(2) Modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile specifice ale Agenţiei Naţionale pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

SECŢIUNEA a 5-a Centre de informare şi consiliere pentru tineri

Art. 9. -

(1) Autoritatea Naţională pentru Tineret poate constitui centre naţionale de informare şi consiliere pentru tineri ca unităţi cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea sa, sau centre locale de informare şi consiliere pentru tineri, fără personalitate juridică, ce funcţionează în subordinea direcţiilor pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau în parteneriat cu structuri neguvernamentale de tineret şi pentru tineret ori cu organe ale autorităţilor publice locale, în condiţiile legii.

(2) Alte prevederi privind centrele de informare şi consiliere pentru tineri se stabilesc prin lege.

SECŢIUNEA a 6-a Administraţia publică locală

Art. 10. -

(1) Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene asigură cadrul instituţional şi condiţiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului.

(2) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale comunelor şi oraşelor au obligaţia de a organiza proceduri de consultare cu organizaţiile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unităţi administrativ-teritoriale.

(3) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judeţene au obligaţia de a organiza proceduri de consultare cu fundaţiile judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unităţi administrativ-teritoriale.

CAPITOLUL III Structuri neguvernamentale de tineret şi pentru tineret

SECŢIUNEA 1 Organizaţii neguvernamentale de tineret şi pentru tineret

Art. 11. -

(1) În sensul prezentei legi, organizaţiile neguvernamentale de tineret sunt persoanele juridice de drept privat şi fără scop patrimonial, care funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, şi care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

a) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;

b) cel puţin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri.

(2) Sunt asimilate organizaţiilor neguvernamentale de tineret federaţiile care funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, şi care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

a) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;

b) cel puţin două treimi din numărul total al persoanelor fizice din cadrul structurilor constitutive membre sunt tineri.

Art. 12. -

În sensul prezentei legi, organizaţiile neguvernamentale pentru tineret sunt persoanele juridice de drept privat şi fără scop patrimonial, care funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, şi care îndeplinesc numai condiţia prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. a), respectiv la art. 11 alin. (2) lit. a).

SECŢIUNEA a 2-a Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi Fundaţia Naţională pentru Tineret

Art. 13. - Jurisprudență (1)

(1) Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, constituite în baza prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990 privind înfiinţarea fundaţiilor pentru tineret, sunt persoane juridice de drept privat şi de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, nepolitice şi fără scop lucrativ, unice la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, ale căror adunări generale sunt constituite din reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale de tineret care îşi au sediul în unitatea administrativ-teritorială respectivă şi care îşi exprimă adeziunea la scopul acestora.

(2) Modul de organizare şi funcţionare, precum şi alte prevederi privind fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti se stabilesc prin lege.

Art. 14. - Jurisprudență (1)

(1) Fundaţia Naţională pentru Tineret este persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică şi fără scop lucrativ, a cărei adunare generală este constituită din reprezentanţii fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, care îşi exprimă adeziunea la scopul acesteia.
Jurisprudență (1)

(2) Patrimoniul Fundaţiei Naţionale pentru Tineret este constituit din imobile - construcţii şi terenuri -, fonduri băneşti şi alte active care au aparţinut structurilor centrale ale fostei Uniuni a Tineretului Comunist, prevăzute în anexă, precum şi din imobile, fonduri materiale şi financiare dobândite în timpul funcţionării sale.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

(3) Modul de organizare şi funcţionare, precum şi alte prevederi privind Fundaţia Naţională pentru Tineret se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

SECŢIUNEA a 3-a Consiliul Naţional al Tineretului

Art. 15. -

(1) Consiliul Naţional al Tineretului este persoană juridică de drept privat şi fără scop patrimonial, de utilitate publică, neguvernamentală şi autonomă.

(2) Consiliul Naţional al Tineretului îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor statutului propriu şi a legislaţiei în vigoare.

(3) Consiliul Naţional al Tineretului este forul naţional care reprezintă principalul partener neguvernamental în raport cu autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale abilitate în domeniul politicii de tineret, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 16. -

(1) La elaborarea politicilor proprii în domeniul tineretului, Guvernul, prin instituţiile sale specializate, are obligaţia de a consulta Consiliul Naţional al Tineretului.

(2) În cadrul Consiliului Economic şi Social participă, cu vot consultativ, un delegat desemnat de Consiliul Naţional al Tineretului.

CAPITOLUL IV Stimularea participării tinerilor la viaţa comunităţii şi protecţia socială a tinerilor

SECŢIUNEA 1 Facilităţi în domeniul economic

Art. 17. -

(1) Statul stimulează iniţiativele antreprenoriale ale tinerilor, susţinând prin alocaţii financiare nerambursabile accesul acestora la servicii de consultanţă specifice demarării unei afaceri.

(2) Statul acordă sprijin tinerilor pentru înfiinţarea de întreprinderi mici şi mijlocii şi pentru realizarea de investiţii, prin programe de creditare preferenţială, cu prioritate în mediul rural şi în zonele geografice cu nivel economic scăzut, conform legii.

(3) Statul acordă facilităţi sub formă de reduceri de taxe şi impozite, pentru o perioadă de cel puţin un an calendaristic, pentru societăţi comerciale înfiinţate de tinerii absolvenţi, indiferent de nivelul studiilor acestora.

(4) Statul sprijină formarea tinerilor ca viitori întreprinzători şi manageri prin organizarea de cursuri de iniţiere gratuite în domeniul managementului şi în cel al administrării afacerilor.

(5) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani.

(6) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul elaborează şi aprobă, prin hotărâre, normele de aplicare a prevederilor alin. (1)-(5).

SECŢIUNEA a 2-a Facilităţi în domeniul educaţional-cultural şi al stimulării activităţii de cercetare

Art. 18. -

(1) Tinerii beneficiază de acces gratuit la fondul de carte şi la sursele de informare administrate de bibliotecile publice.

(2) Tinerii proveniţi din centre de plasament sau din familii cu posibilităţi materiale reduse şi care doresc să urmeze cursurile uneia dintre formele de învăţământ superior din sistemul de stat beneficiază de gratuitate privind taxele de admitere şi de şcolarizare, acestea fiind suportate din bugetul aprobat pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării, conform legii.

Art. 19. -

Statul stimulează atragerea în activitatea de cercetare ştiinţifică a absolvenţilor cu potenţial deosebit pentru domeniul în care îşi desfăşoară activitatea şi readucerea în ţară a specialiştilor tineri care studiază sau au absolvit studii universitare în străinătate.

SECŢIUNEA a 3-a Voluntariatul tinerilor

Art. 20. -

Statul, prin instituţiile sale cu responsabilităţi în domeniu, încurajează activitatea de voluntariat în rândul tinerilor prin:

a) sprijinirea structurilor neguvernamentale de şi pentru tineret, care asigură condiţii pentru participarea tinerilor la acţiuni de voluntariat în domenii de interes public, conform legii;

b) completarea cadrului legal pentru exercitarea şi recunoaşterea activităţilor de voluntariat pentru tineri, deopotrivă pentru cetăţenii români sau străini, atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul altor state, în conformitate cu convenţiile internaţionale la care România este parte.

SECŢIUNEA a 4-a Factori de risc specifici şi măsuri privind protecţia socială a tinerilor

Art. 21. -

În sensul prezentei legi, prin factori de risc specifici se înţelege fenomenele, procesele şi comportamentele care, prin acţiunea lor specifică, reduc sau elimină şansele de dezvoltare şi formare a tinerilor aflaţi într-un potenţial pericol de eşuare în procesul lor de integrare socioprofesională.

se încarcă...