Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.03.1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

Art. 1. - Modificări (10), Jurisprudență (1)

În sensul prezentei ordonanţe, prin demnitar din administraţia publică centrală, denumit în continuare demnitar, se înţelege: primul-ministru, ministrul de stat, ministrul, ministrul-delegat pe lângă primul-ministru, secretarul de stat - membru al Guvernului, secretarul de stat, subsecretarul de stat şi asimilaţii acestora, precum şi prefectul şi subprefectul, ca reprezentanţi ai Guvernului.

Art. 2. - Modificări (3), Derogări (2),

În cadrul structurii organizatorice a aparatului de lucru al Guvernului, a aparatului ministerelor, cu excepţia Ministerului Apărării Naţionale, a organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în aparatul tehnic al prefecturilor se organizează şi funcţionează, în subordinea demnitarului, cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală, denumit în continuare cabinetul demnitarului.
Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (1)

Cabinetul demnitarului este un compartiment organizatoric distinct, care se compune din următoarele funcţii: director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal, precum şi curier personal.

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului, pentru fiecare funcţie din cadrul acestuia, este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă.

Art. 5. -

(1) Personalul din cadrul cabinetului demnitarului este numit sau eliberat din funcţie numai la propunerea demnitarului în subordinea căruia funcţionează.
Jurisprudență (1)

(2) Personalul din cadrul cabinetului demnitarului îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului demnitarului.
Jurisprudență (1)

(3) În cazul funcţionarului public, dacă angajarea acestuia în cadrul cabinetului demnitarului se face cu acordul instituţiei de unde provine, atunci contractul individual de muncă încheiat cu această instituţie se suspendă până la revenirea în funcţia deţinută anterior.
Jurisprudență (1)

(4) Pentru personalul prevăzut la art. 3, perioada în care a desfăşurat activitate în cabinetul demnitarului se consideră vechime în specialitate.

Art. 6. -

Activitatea cabinetului demnitarului este coordonată de către directorul de cabinet, care răspunde în faţa demnitarului, în acest sens.

Art. 7. -

Numărul maxim de posturi al fiecărei instituţii menţionate la art. 2 se suplimentează cu numărul de posturi prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă.

Art. 8. -

Salarizarea personalului din cadrul cabinetului demnitarului se face potrivit echivalării din anexa nr. 2.

Art. 9. - Modificări (1)

Structurile organizatorice aprobate prin actele normative de organizare şi funcţionare a instituţiilor prevăzute la art. 2 se modifică corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe.

Art. 10. -

Fondurile necesare asigurării bunei desfăşurări a activităţii cabinetului demnitarului se defalcă din bugetul anual aprobat instituţiei de către conducătorul acesteia.

Art. 11. -

Ministerul Finanţelor va efectua modificările ce decurg din aplicarea prezentei ordonanţe în bugetele instituţiilor respective.

Art. 12. -

Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a legii bugetului de stat pe anul 1998; de la această dată orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art. 13. -

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
p. Ministru de stat,
ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Iuliu Bara,
secretar de stat
Ministrul cercetării şi tehnologiei,
Bujor Bogdan Teodoriu
p. Ministrul finanţelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

Bucureşti, 30 ianuarie 1998.

Nr. 32.

ANEXA Nr. 1
Modificări (7), Referințe (1)

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI DIN CABINETUL DEMNITARULUI, PE FUNCŢII
ŞI NIVELURI DE DEMNITARI

Nr. crt. Demnitar Funcţii în cabinetul demnitarului
Director de cabinet Asistent de cabinet Consilier personal Secretar personal Curier personal
1. Prim-ministru 1 3 14 3 2
2. Ministru de stat 1 3 8 2 2
3. Ministru 1 3 8 2 2
4. Ministru-delegat pe lângă primul-ministru 1 3 8 2 2
4. Secretar de stat - membru al Guvernului 1 2 4 2 2
5. Secretar de stat 1 2 4 2 2
6. Conducător de organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului 1 2 4 2 2
7. Subsecretar de stat 1 1 2 1 1
8. Conducător de organ de specialitate în subordinea unui minister 1 1 2 1 1
9. Prefect 1 2 2 1 1
10. Subprefect 1 1 1 1 1

Modificări (3)

ANEXA Nr. 2
Jurisprudență (4)

ECHIVALAREA, DIN PUNCT DE VEDERE AL SALARIZĂRII, A FUNCŢIILOR DIN
CABINETUL DEMNITARULUI CU CELE PREVĂZUTE ÎN ORDONANŢA
GUVERNULUI Nr. 39/1994, REPUBLICATĂ

Modificări (1)

Nr. crt. Denumirea funcţiei Funcţia echivalentă Anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată
1. Director de cabinet Director de cabinet II/4, poz. 3
2. Asistent de cabinet Consultant II/4, poz. 7
3. Consilier personal Consilier guvernamental II/4, poz. 4
4. Secretar personal Şef cabinet I II/4, poz. 8
5. Curier personal Muncitor IA III/1, cap. II lit. b), poz. 30*)

*) Salariile de bază sunt mai mari cu 45%.

NOTĂ:

Pentru lucru sistematic peste durata normală a timpului de lucru, precum şi în zilele nelucrătoare, personalul prevăzut la cap. II beneficiază de un spor de până la 25%, calculat la salariul de bază, dacă orele prestate suplimentar nu pot fi compensate cu timp liber corespunzător.

se încarcă...