Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 102/1998 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de educaţie permanentă prin instituţiile educaţionale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28.08.1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 pct. 10 lit. g) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

Art. 1. - Modificări (1)

Formarea profesională continuă şi promovarea socială a persoanei se realizează, în condiţiile prezentei ordonanţe, prin sistemul educaţional, în corelare cu cerinţele şi exigenţele economiei de piaţă.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Formarea profesională continuă prin sistemul educaţional se realizează prin programe specifice, iniţiate şi organizate de instituţii publice şi organisme private cu activitate în domeniu, în spiritul parteneriatului social, utilizând metode interactive cu accent pe demersurile multimedia: educaţie prin corespondenţă, educaţie la distanţă, videoconferinţe, instruire asistată pe calculator.

(2) Finanţarea cheltuielilor legate de derularea acestor programe se asigură din alocaţii de la bugetul de stat sau din bugetele locale, contribuţii ale participanţilor, organizaţii sindicale şi patronale, din Fondul naţional al formării profesionale, constituit în condiţiile legii, din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, din fonduri externe cu această destinaţie, precum şi din alte surse.

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Formarea profesională continuă prin sistemul educaţional asigură:

a) completarea educaţiei de bază, prin educaţie recurentă sau compensatorie;

b) formarea profesională continuă prin: perfecţionarea pregătirii profesionale şi dobândirea unor noi calificări profesionale;

c) educaţia civică, prin dobândirea competenţelor şi a atitudinilor necesare exercitării drepturilor şi asumării responsabilităţilor sociale ale fiecărui cetăţean;

d) educarea, cultivarea aptitudinilor şi a intereselor individuale ale cetăţeanului pentru îndeplinirea unui rol social activ.

(2) Formarea profesională continuă prin sistemul educaţional se poate realiza prin participarea celor interesaţi la programele organizate în cadru instituţional sau prin studiu individual. Examinarea finală şi certificarea se realizează în condiţiile legii.

Art. 4. - Modificări (1)

Formarea profesională continuă prin sistemul educaţional se realizează prin instituţii educaţionale organizate ca persoane juridice de drept public sau privat, în condiţiile legii:

a) unităţi şi instituţii de învăţământ din sistemul preuniversitar şi superior;

b) şcoli populare de artă, universităţi populare, case de cultură, cămine culturale, centre de cultură, biblioteci, muzee, case şi cluburi ale tineretului sau sindicatelor, alte instituţii publice;

c) centre pentru formare profesională continuă din sistemul Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Culturii, altor ministere ori din subordinea autorităţilor publice locale;

d) organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale.

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Metodologia, criteriile de autorizare a instituţiilor în domeniul formării profesionale continue prin sistemul educaţional, precum şi modalităţile de examinare finală şi certificare a pregătirii profesionale sunt elaborate, în condiţiile legii, de către:

a) Ministerul Educaţiei Naţionale sau Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale ori cu avizul acestora, după caz, la propunerea Ministerului Culturii sau a altor ministere interesate;

b) Ministerul Educaţiei Naţionale pentru programele menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a), c) şi d), programe organizate în unităţile şi instituţiile de învăţământ din reţeaua proprie;

c) Ministerul Educaţiei Naţionale împreună cu instituţiile interesate în desfăşurarea activităţilor menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a), c) şi d);

d) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru programele de formare profesională continuă.

Art. 6. - Modificări (1)

Instituţiile educaţionale prevăzute la art. 4 pot elibera, în condiţiile legii, diplome educaţionale sau certificate de absolvire, după caz, cu evidenţierea competenţelor dobândite, cu valabilitate naţională.

Art. 7. - Modificări (1)

Formarea profesională continuă prin sistemul educaţional este asigurată de către formatori, specialişti pe domenii, din ţară sau din străinătate, remuneraţi conform legislaţiei în materie.

Art. 8. - Modificări (1)

Organizarea şi durata programelor de formare profesională continuă prin sistemul educaţional pe domenii de activitate se realizează în conformitate cu normele metodologice emise de instituţiile prevăzute la art. 5.

Art. 9. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe instituţiile abilitate vor proceda la emiterea normelor metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
p. Ministrul educaţiei naţionale,
Mihai Korka,
secretar de stat
Ministrul finanţelor,
Daniel Dăianu
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucureşti, 27 august 1998.

Nr. 102.

se încarcă...