Back

Parlamentul României

Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22.10.1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Serviciul de Protecţie şi Pază este organ de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, specializat în asigurarea protecţiei demnitarilor români, a demnitarilor străini pe timpul şederii lor în România, a familiilor acestora, în limitele competenţelor legale, precum şi în asigurarea pazei sediilor de lucru şi a reşedinţelor acestora, potrivit hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

(2) Serviciul de Protecţie şi Pază are structură militară şi este parte componentă a sistemului naţional de apărare.

Art. 2. -

Serviciul de Protecţie şi Pază îşi desfăşoară activitatea cu respectarea Constituţiei României şi a legilor ţării, a hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, precum şi a regulamentelor militare.

Art. 3. -

(1) Activitatea Serviciului de Protecţie şi Pază este organizată şi coordonată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi este controlată de Parlament, prin comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

(2) Anual sau la cererea Parlamentului, directorul Serviciului de Protecţie şi Pază prezintă rapoarte cu privire la îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, Serviciului de Protecţie şi Pază.

Art. 4. -

(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Serviciul de Protecţie şi Pază colaborează cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale.

(2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) sunt obligate să acorde Serviciului de Protecţie şi Pază, în limita competenţelor legale, sprijinul necesar îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege.

Art. 5. -

Protecţia demnitarilor români în afara teritoriului naţional se asigură de către personalul Serviciului de Protecţie şi Pază, în cooperare cu serviciile speciale cu atribuţii în domeniu, din ţările gazdă.

Art. 6. - Modificări (1)

Serviciul de Protecţie şi Pază poate stabili relaţii de colaborare cu organisme similare din străinătate, cu aprobarea prealabilă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

CAPITOLUL II Conducerea, organizarea şi atribuţiile Serviciului de Protecţie şi Pază

Secţiunea 1 Conducerea Serviciului de Protecţie şi Pază

Art. 7. -

(1) Serviciul de Protecţie şi Pază este condus de un director, cu rang de secretar de stat, numit de Preşedintele României, la propunerea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

(2) La numirea în funcţie, directorul depune în faţa Preşedintelui României următorul jurământ: "Eu, ..., jur că voi îndeplini cu bună-credinţă şi nepărtinire, în deplinul respect al Constituţiei şi al legilor ţării, atribuţiile ce îmi revin în calitate de director al Serviciului de Protecţie şi Pază."

Art. 8. -

(1) Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază organizează şi conduce activitatea serviciului şi îl reprezintă în relaţiile cu ministerele şi cu alte organe ale administraţiei publice, cu instituţii şi organizaţii din ţară, precum şi cu organisme similare din străinătate.

(2) Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază angajează serviciul în relaţiile cu persoanele juridice sau fizice. În acest scop el poate da împuterniciri şi altor cadre din subordine.

(3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul Serviciului de Protecţie şi Pază emite, potrivit legii, ordine şi instrucţiuni.

Art. 9. -

(1) Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază are în subordine nemijlocită un prim-adjunct, care este înlocuitorul său legal şi şef al statului major, precum şi un adjunct.

(2) Prim-adjunctul şi adjunctul au rang de subsecretar de stat şi sunt numiţi de Preşedintele României, la propunerea directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Art. 10. -

(1) În cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază funcţionează Consiliul director, ca organ deliberativ.

(2) Conducerea operativă a Serviciului de Protecţie şi Pază şi asigurarea îndeplinirii hotărârilor Consiliului director se realizează de către biroul executiv al acestuia.

(3) Atribuţiile, modul de funcţionare şi componenţa Consiliului director şi ale biroului executiv se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului de Protecţie şi Pază.

Secţiunea a 2-a Organizarea Serviciului de Protecţie şi Pază

Art. 11. -

Serviciul de Protecţie şi Pază are în compunere un stat major şi structuri operative necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, care sunt subordonate ierarhic numai conducerii serviciului.

Art. 12. -

(1) Structura organizatorică, efectivele în timp de pace şi în timp de război şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului de Protecţie şi Pază se aprobă de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, la propunerea directorului Serviciului de Protecţie şi Pază.

(2) Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază, cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, poate modifica structura serviciului, în limita efectivelor stabilite, prin înfiinţarea, desfiinţarea sau reorganizarea formaţiunilor, centrelor, secţiilor, sectoarelor, birourilor şi a altor structuri similare.
Modificări (1)

Art. 13. -

(1) Serviciul de Protecţie şi Pază are structură proprie de mobilizare şi ţine evidenţa personalului militar şi civil propriu, existent în timp de pace, precum şi a rezerviştilor, conform legislaţiei în vigoare.

(2) Normele de funcţionare a structurii prevăzute la alin. (1), activitatea de mobilizare şi evidenţa rezerviştilor se stabilesc de comun acord cu Statul Major General.

Secţiunea a 3-a Atribuţiile Serviciului de Protecţie şi Pază

Art. 14. -

(1) Serviciul de Protecţie şi Pază, prin structurile sale specializate, are următoarele atribuţii:

a) organizează şi execută activităţi pentru prevenirea şi anihilarea oricăror acţiuni prin care s-ar atenta la viaţa, integritatea fizică, libertatea de acţiune şi sănătatea persoanelor a căror protecţie este obligat să o asigure, precum şi pentru realizarea pazei şi apărării sediilor de lucru şi reşedinţelor acestora;

b) organizează şi desfăşoară activităţi de culegere, verificare şi valorificare a informaţiilor necesare, numai pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), în condiţiile stabilite prin lege. Orice informaţie cu valoare operativă de altă natură se transmite de îndată autorităţilor abilitate prin lege, pentru verificarea şi valorificarea acesteia;
Modificări (1)

c) realizează schimburi de informaţii şi cooperează cu servicii de informaţii şi cu structuri departamentale cu atribuţii în domeniu, în ţară şi în străinătate, pentru îndeplinirea misiunilor specifice prevăzute la art. 1 alin. (1);

d) poate efectua, cu respectarea Legii nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, verificări prin: solicitarea şi obţinerea de obiecte, înscrisuri sau relaţii oficiale de la instituţii publice; consultarea de specialişti ori experţi; primirea de sesizări sau note de relaţii; fixarea unor momente operative prin mijloace tehnice sau prin constatări personale;

e) solicită procurorului, în cazuri justificate, cu respectarea prevederilor Codului de procedură penală, autorizarea efectuării unor activităţi potrivit Legii nr. 51/1991, în scopul culegerii de informaţii pentru îndeplinirea misiunilor specifice. Operaţiunile tehnice pentru realizarea acestor activităţi se execută de către Serviciul Român de Informaţii;

f) întocmeşte, cu respectarea prevederilor Codului de procedură penală, acte de constatare ce pot constitui mijloace de probă şi consemnează rezultatele activităţilor prevăzute la lit. c) şi, după caz, la lit. d);
Modificări (1)

g) în vederea îndeplinirii misiunilor specifice, coordonează activitatea forţelor participante care aparţin instituţiilor implicate în efectuarea transporturilor şi telecomunicaţiilor speciale, în ţară şi în străinătate, pentru demnitarii români şi străini cărora li se asigură protecţie;
Modificări (1)

h) intervine, independent sau în cooperare cu alte organe prevăzute de lege, pentru prevenirea şi contracararea acţiunilor de natură să pună în pericol viaţa, integritatea fizică, sănătatea sau libertatea de acţiune a persoanelor cărora le asigură protecţie şi securitatea obiectivelor păzite, precum şi pentru capturarea sau anihilarea elementelor teroriste ori agresive;

i) execută, independent sau în cooperare cu alte organe specializate, acţiuni pentru căutarea, identificarea şi neutralizarea obiectelor suspecte care pot prezenta pericol pentru persoanele protejate sau pentru obiectivele păzite;

j) întreprinde, în colaborare cu organe specializate, măsuri pentru asigurarea asistenţei medicale, profilactice şi terapeutice a demnitarilor a căror protecţie intră în competenţa sa şi realizează, prin mijloace proprii, măsurile antiepidemice pentru prevenirea îmbolnăvirilor de natură infectocontagioasă, toxico-chimică sau produse de radiaţiile ionizante, precum şi alte activităţi de profil în obiectivele permanente şi temporare;

k) organizează, potrivit legii, activitatea proprie de apărare a secretului de stat şi de prevenire a scurgerii de date sau de informaţii care nu sunt destinate publicităţii;

l) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, specifice domeniului său de activitate.

(2) Persoanele îndreptăţite să beneficieze de protecţie şi obiectivele a căror pază se asigură de către Serviciul de Protecţie şi Pază se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

CAPITOLUL III Personalul Serviciului de Protecţie şi Pază

Art. 15. -

(1) Personalul Serviciului de Protecţie şi Pază se compune din personal militar şi salariaţi civili.

(2) Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor, personalul operativ este învestit cu exerciţiul autorităţii publice.

(3) Personalul militar şi civil care îndeplineşte atribuţii specifice pentru realizarea activităţilor operative se încadrează în grupa I şi a II-a de muncă.

(4) Criteriile de încadrare în grupele I şi a II-a de muncă, precum şi persoanele care beneficiază de grupa I sau a II-a de muncă se stabilesc prin ordin al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază.

Art. 16. -

(1) Personalul militar din Serviciul de Protecţie şi Pază are toate drepturile şi îndatoririle stabilite pentru militarii forţelor armate şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevăzute de lege şi de regulamentele militare.

(2) Salariaţilor civili li se aplică dispoziţiile Codului muncii şi alte prevederi legale, precum şi reglementările specifice Serviciului de Protecţie şi Pază.

(3) Militarii în termen, necesari Serviciului de Protecţie şi Pază, sunt selecţionaţi prin centrele militare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, în limitele stabilite prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, pe baza cererilor adresate Statului Major General.

Art. 17. -

(1) Personalul Serviciului de Protecţie şi Pază, care execută, conduce sau coordonează misiuni operative ori contribuie la realizarea acestora, beneficiază de un spor de 30%, calculat la solda de bază, respectiv la salariul de bază.

(2) Categoriile de personal care beneficiază de sporul prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază.

(3) Personalului Serviciului de Protecţie şi Pază i se asigură gratuit echipamentul de protecţie adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplineşte, iar în cazul în care, ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, i-au fost degradate şi distruse bunuri personale, are dreptul la despăgubiri corespunzătoare acordate de instituţie.

(4) Personalului Serviciului de Protecţie şi Pază, care participă la misiuni operative a căror durată depăşeşte 4 ore, i se asigură gratuit un supliment de hrană, în echivalentul a 2.000 de calorii, pentru fiecare zi de misiune.

(5) Personalul Serviciului de Protecţie şi Pază, care are în primire câini de serviciu, are dreptul, pe perioada respectivă, la un spor de 5% din solda de bază.

(6) Prejudiciile rezultate din avarierea autovehiculelor Serviciului de Protecţie şi Pază, ale căror conducători auto se află în misiune de protecţie şi pază, nu angajează răspunderea materială a acestora, fiind suportate de Serviciul de Protecţie şi Pază.
Modificări (1)

Art. 18. -

(1) Personalul care, din motive de îmbolnăvire, accidente sau alte asemenea evenimente, survenite pe timpul, din cauza ori în legătură cu serviciul, nu îşi mai poate îndeplini atribuţiile şi este trecut într-o altă funcţie îşi păstrează solda şi celelalte drepturi băneşti avute anterior.

(2) Personalul care şi-a pierdut, total sau parţial, capacitatea de muncă în timpul, din cauza ori în legătură cu serviciul, încadrat în gradul I sau în gradul II de invaliditate, primeşte în perioada invalidităţii o pensie egală cu solda netă sau, după caz, salariul de bază net, avut la data survenirii invalidităţii, şi beneficiază, o singură dată, de o compensaţie egală cu de zece ori solda netă sau, după caz, cu de zece ori acelaşi salariu de bază net.

(3) Personalul care şi-a pierdut parţial capacitatea de muncă în condiţiile alin. (2), fiind încadrat în gradul III de invaliditate, şi care mai poate executa în continuare profesia beneficiază de o pensie egală cu cel puţin jumătate din solda sau din salariul de bază net, avut în ultima lună de activitate, şi, o singură dată, de o compensaţie egală cu de cinci ori aceeaşi soldă sau salariu de bază net, precum şi de dreptul de a cumula, în condiţiile legii, pensia cu salariul pe care îl poate primi dintr-o altă activitate desfăşurată.

(4) Urmaşii celui decedat în timpul, din cauza ori în legătură cu serviciul beneficiază de o pensie egală cu solda de bază sau, după caz, cu salariul realizat în ultima lună anterioară decesului, precum şi, o singură dată, de o compensaţie bănească egală cu de cincisprezece ori solda de bază netă sau, după caz, cu salariul de bază net avut la data decesului.

Art. 19. -

(1) Cadrele militare din Serviciul de Protecţie şi Pază provin din rândurile absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ. În cazul unor posturi din domenii specifice de activitate, pentru care instituţiile militare de învăţământ nu asigură formarea specialiştilor necesari, acestea pot fi încadrate cu persoane pregătite de instituţiile civile de învăţământ şi care îndeplinesc condiţiile legale.

(2) Pregătirea specifică a personalului se realizează prin sistemul propriu de instruire sau în unităţile militare şi în instituţiile de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi ale Serviciului Român de Informaţii ori în instituţii civile. De asemenea, pregătirea se poate desfăşura şi în cadrul unor instituţii similare din străinătate.

Art. 20. -

(1) Personalul militar şi civil din Serviciul de Protecţie şi Pază are obligaţia de a păstra secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii.

(2) Divulgarea, în orice mod, a datelor sau a informaţiilor care fac obiectul activităţii Serviciului de Protecţie şi Pază este interzisă şi se pedepseşte conform legii.

Art. 21. -

Personalul Serviciului de Protecţie şi Pază îşi dovedeşte calitatea cu legitimaţia de serviciu, iar pe timpul îndeplinirii misiunilor operative, şi cu insigna de serviciu. Modelul insignei de serviciu este prevăzut în anexa nr. 1.

CAPITOLUL IV Asigurarea materială şi financiară

Art. 22. -

Serviciul de Protecţie şi Pază execută următoarele activităţi:

a) elaborează şi fundamentează proiectul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli şi asigură execuţia acestuia după aprobarea de către Parlament; directorul Serviciului de Protecţie şi Pază are calitatea de ordonator principal de credite;

b) aprobă, în limita competenţelor sale, documentaţia tehnico-economică pentru lucrările proprii de investiţii şi reparaţii, urmărind executarea acestora la termenele stabilite;

c) planifică şi realizează înzestrarea cu armament, muniţii, tehnică, aparatură şi alte materiale, prin contractări cu parteneri interni şi externi sau prin alte modalităţi prevăzute de lege;

d) stabileşte, pe baza dispoziţiilor legale, nomenclatorul de materiale, norme de dotare şi consum, depozitare, folosire, întreţinere şi reparare, de declasare şi casare, de decontare, evidenţă şi control ale mijloacelor materiale şi financiare;

e) încheie, în condiţiile legii, asigurări facultative pentru personalul aflat în misiuni specifice şi pentru mijloacele tehnice folosite.

Art. 23. - Jurisprudență (1)

(1) Terenurile, clădirile, spaţiile de lucru, de depozitare şi de cazare, necesare funcţionării Serviciului de Protecţie şi Pază, sunt asigurate de Guvern, în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Imobilele deţinute de unităţile Serviciului de Protecţie şi Pază constituie domeniu public de interes naţional şi sunt scoase din circuitul civil.
Modificări (2)

se încarcă...