Back

Parlamentul României

Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

În vigoare de la 27.01.1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pot primi subvenţii alocate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale, care vor fi utilizate, în exclusivitate, pentru serviciile de asistenţă socială acordate persoanelor care, potrivit dispoziţiilor legale, au dreptul să beneficieze de acestea.

(2) De la bugetul de stat se pot aloca subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică a căror activitate de asistenţă socială se adresează unor beneficiari din mai multe judeţe ale ţării şi care au încheiat convenţii cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru prestarea acestor servicii.

(3) De la bugetele locale se pot aloca subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică a căror activitate de asistenţă socială se adresează beneficiarilor dintr-un singur judeţ şi, respectiv, din municipiul Bucureşti şi care au încheiat convenţii cu consiliile locale în cauză, pentru prestarea de servicii de asistenţă socială.

(4) Criteriile de acordare a fondurilor pentru aceste asociaţii şi fundaţii vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicarea prezentei legi, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. - Referințe (1)

(1) Nivelul subvenţiilor acordate nu poate depăşi costul mediu lunar de întreţinere, pe persoană asistată, din unităţile de asistenţă socială de stat, cu profil similar, organizate ca instituţii publice.

(2) Nivelul mediu lunar al subvenţiilor ce se alocă de la bugetul de stat pentru o persoană asistată se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, iar subvenţiile ce se alocă de la bugetele locale se aprobă de către consiliul local.

Art. 3. -

Asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care primesc subvenţii potrivit prezentei legi, beneficiază de asistenţă de specialitate atât sub aspect metodologic, cât şi în legătură cu utilizarea subvenţiilor acordate de la bugetul de stat în realizarea programelor stabilite, din partea personalului împuternicit în acest scop de către direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 4. -

(1) Dobânzile aferente sumelor alocate potrivit art. (1) vor fi utilizate numai în scopul întreţinerii persoanelor asistate.

(2) Modul de utilizare a subvenţiilor acordate de la buget este supus controlului, conform legilor în vigoare.

Art. 5. - Referințe (4)

Lista asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care au primit subvenţii, precum şi cuantumul acestora se publică în Monitorul Oficial al României, prin grija organelor care au acordat subvenţia.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VASILE LUPU

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN DUMITRESCU

Bucureşti, 20 ianuarie 1998.

Nr. 34.

se încarcă...