Back

Parlamentul României

Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13.07.1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Modificări (1), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (229), Reviste (2)

(1) Salariaţii din cadrul societăţilor comerciale, regiilor autonome şi din sectorul bugetar, precum şi din cadrul unităţilor cooperatiste şi al celorlalte persoane juridice sau fizice care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă, denumite în continuare angajator, pot primi o alocaţie individuală de hrană, acordată sub forma tichetelor de masă, suportată integral pe costuri de angajator.
Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (168)

(2) Tichetele de masă se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unităţile din sectorul bugetar, şi în limita bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (132), Reviste (1)

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență (42), Reviste (1)

(1) Tichetele de masă se emit de către unităţile cu activitate specializată în domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite în continuare unităţi emitente, sau de către angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete.
Jurisprudență (2)

(2) Unităţile emitente desfăşoară această activitate numai în baza autorizaţiei de funcţionare, acordată de Ministerul Finanţelor. Autorizaţia de funcţionare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanţelor, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurenţială a serviciilor prevăzute de prezenta lege.
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (2)

(3) Unităţile care emit tichete de masă sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulaţiei acestora în condiţii de siguranţă.

(4) Fiecare tichet de masă este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi dacă cuprinde, cel puţin, următoarele menţiuni:

a) numele şi adresa emitentului;

b) valoarea nominală a tichetului de masă;

c) date referitoare la perioada de valabilitate;

d) interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de ţigări sau de produse alcoolice;

e) spaţiu pentru înscrierea numelui şi a prenumelui salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de masă;

f) spaţiu destinat înscrierii datei şi aplicării ştampilei unităţii la care tichetul de masă a fost utilizat.

Art. 3. - Jurisprudență (3)

(1) Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 15.000 lei la data aplicării prevederilor prezentei legi.
Modificări (26), Referințe (12), Jurisprudență (1)

(2) Valoarea nominală a unui tichet de masă, prevăzută la alin. (1), se indexează semestrial cu indicele preţurilor de consum, înregistrat la mărfurile alimentare, comunicat de Comisia Naţională pentru Statistică.
Modificări (1), Jurisprudență (6)

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență (7)

Angajatorul care achiziţionează direct de la o unitate emitentă necesarul de tichete de masă achită atât contravaloarea nominală a tichetelor de masă, cât şi costul imprimatului reprezentând tichetul de masă.

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență (14)

(1) Angajatorul distribuie salariaţilor tichetele de masă, lunar, în ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna următoare.

(2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), angajatorul distribuie, pe salariat, un număr de tichete de masă corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuirea.

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență (7)

(1) Salariatul poate utiliza, lunar, un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care este prezent la lucru în unitate.
Jurisprudență (4)

(2) Tichetele de masă pot fi utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare.

(3) Salariatul poate utiliza într-o zi maximum două tichete de masă. În cazul în care activitatea se desfăşoară la puncte de lucru situate în afara localităţilor, iar aprovizionarea cu produse alimentare nu se poate face zilnic, salariatul poate utiliza numărul de tichete de masă corespunzător perioadei în care se află la punctul de lucru respectiv.

(4) Tichetele de masă pot fi utilizate în unităţi de alimentaţie publică, cantine-restaurant, bufete, cu care unităţile emitente au contractat prestarea serviciilor respective.

(5) În cazurile în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat este mai mică decât valoarea nominală a tichetelor de masă, utilizarea acestora este considerată integrală. Se interzice acordarea unui rest de bani la tichetul de masă.

Art. 7. - Jurisprudență (2), Reviste (1)

(1) Angajatorul, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantul salariaţilor, stabilesc de comun acord unitatea emitentă a tichetelor de masă cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare.

(2) Unităţile emitente au obligaţia de a transmite angajaţilor lista unităţilor de alimentaţie publică corespunzătoare reţelei utilizate, la care salariaţii pot folosi tichete de masă. La stabilirea acestor unităţi vor fi avute în vedere calitatea serviciilor şi un nivel cât mai redus al preţurilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime.
Modificări (1)

(3) Decontarea tichetelor de masă între unităţile de alimentaţie publică şi unităţile emitente ale tichetelor de masă se face numai prin intermediul unităţilor bancare. Acelaşi regim de decontare se va aplica şi în cazul relaţiei dintre angajator şi unitatea emitentă.

(4) Sumele derulate prin operaţiunile cu tichetele de masă de către unităţile emitente ale acestora nu pot fi utilizate pentru reinvestirea în alte scopuri.
Modificări (1)

Art. 8. - Jurisprudență (8)

(1) Sumele corespunzătoare tichetelor de masă acordate de angajator, în limitele valorii nominale prevăzute la art. 3, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, iar pentru salariat sunt scutite de plata impozitului pe venitul sub formă de salariu.
Jurisprudență (20)

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial.
Jurisprudență (19)

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență (3)

Salariatul are obligaţia să restituie angajatorului, la finele fiecărei luni, precum şi la încetarea contractului individual de muncă, tichetele de masă neutilizate.

Art. 10. -

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:

a) comercializarea de către salariaţi şi de către unităţile de alimentaţie publică a tichetelor de masă contra unei fracţiuni de preţ sau a altor produse decât cele alimentare;

b) utilizarea de către salariaţi a unui număr de tichete de masă mai mare decât numărul de zile în care sunt prezenţi la lucru în unitate.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. b), cu amendă de la 200.000 lei la 500.000 lei.

Art. 11. - Jurisprudență (1)

Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 10, precum şi aplicarea amenzilor contravenţionale se fac de către personalul împuternicit al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Art. 12. - Modificări (1)

Prevederile art. 10 şi 11 se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. -

În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va elabora norme de aplicare, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 5 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR p. PREŞEDINTELE SENATULUI
PAULA MARIA IVĂNESCU MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucureşti, 9 iulie 1998.

Nr. 142.

se încarcă...