Back

Act Internaţional

Acordul de cooperare*) între guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalităţii, în special a formelor ei organizate din 02.10.1998

În vigoare de la 08.03.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (CEMN): Republica Albania, Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Republica Bulgaria, Georgia, Republica Elenă, Republica Moldova, România, Federaţia Rusă, Republica Turcia şi Ucraina, denumite în continuare părţi,

recunoscând faptul că, prin toate formele sale, criminalitatea naţională şi internaţională reprezintă o ameninţare serioasă la sănătatea, securitatea şi bunăstarea fiinţelor umane şi afectează în mod negativ bazele economice, culturale şi politice ale societăţii,

fiind profund îngrijorate de dimensiunea şi de tendinţele dezvoltării criminalităţii în general,

observând că există cazuri de creştere a legăturii dintre traficul ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, terorism şi crimă organizată,

luând în considerare prevederile documentelor Naţiunilor Unite în domeniul prevenirii şi controlului criminalităţii, în special referitoare la crima organizată, la traficul ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, la arme şi materiale radioactive, la toate actele de terorism, precum şi la activităţile infracţionale legate de migraţie,

luând în considerare prevederile Declaraţiei de la Bucureşti a reuniunii la nivel înalt a statelor participante la CEMN din 30 iunie 1995, recomandările Adunării Parlamentare a CEMN (APCEMN)15/1996 din 12 iunie 1996 în domeniul cooperării în combaterea crimei organizate între statele membre APCEMN, ale Declaraţiei comune a primei reuniuni a miniştrilor de interne din statele participante la CEMN, care a avut loc la Erevan la 17 octombrie 1996, aprobată de şefii de state şi de guvernele statelor participante la CEMN la 25 octombrie 1996 la Moscova, şi ale Declaraţiei comune a celei de-a doua reuniuni a miniştrilor afacerilor interne care a avut loc la Istanbul la 22 octombrie 1997,

acordând o mare atenţie cooperării internaţionale în domeniul combaterii criminalităţii şi dorind să asigure o cât mai largă şi eficientă asistenţă reciprocă, cu respectarea adecvată a drepturilor şi libertăţilor omului, general recunoscute,

subliniind nevoia ca fiecare efort de combatere a crimei organizate să ia în considerare activităţile conexe, care se desfăşoară la nivel global şi regional,

acţionând pe bazele principiilor egalităţii şi avantajului reciproc,

respectând acordurile internaţionale şi legislaţiile naţionale existente în statele participante la CEMN şi fără a prejudicia angajamentele lor anterioare bazate pe acorduri bilaterale şi multilaterale cu state terţe,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Domenii de cooperare

1. Părţile vor coopera pentru prevenirea, combaterea, detectarea, descoperirea şi investigarea infracţiunilor, în special a:

actelor de terorism;
crimei organizate;
cultivării ilegale, producerii, fabricării şi traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope;
producerii ilegale, comerţului ilicit şi utilizării de precursori şi substanţe chimice esenţiale pentru producerea ilegală de stupefiante şi substanţe psihotrope;

traficului ilegal de arme, inclusiv biologice, chimice şi radiologice, de muniţie, explozivi, materiale nucleare şi radioactive, precum şi de substanţe toxice;
activităţilor economice internaţionale ilegale şi legalizării veniturilor obţinute (spălarea banilor) în urma activităţilor ilicite, tranzacţiilor economice şi bancare suspecte şi abuzurilor în domeniul investiţiilor;
contrabandei;
activităţilor ilicite legate de migraţie, trecerea ilegală a graniţelor şi traficul ilegal cu fiinţe umane;
exploatării sexuale a femeilor şi minorilor sau copiilor;
contrafacerii şi falsificării de bancnote, cărţi de credit, documente, a hârtiilor de valoare, precum şi a oricărui tip de documente de identitate;
infracţiunilor cu violenţă îndreptate împotriva vieţii umane şi proprietăţii;
traficului ilicit cu obiecte din patrimoniul istoric şi cultural, cu pietre şi metale preţioase, cu proprietăţi intelectuale şi cu alte obiecte de valoare;
corupţiei;

infracţiunilor în domeniul ecologic;
infracţiunilor în domeniul tehnologiei înalte, inclusiv în domeniul calculatoarelor;
răpirii şi comerţului cu organe umane;
infracţiunilor în domeniul maritim (frauda maritimă, pirateria etc.);
furtului şi traficului ilegal de vehicule.

2. Părţile vor coopera, de asemenea, în următoarele domenii:

educaţie, instruire şi perfecţionare a pregătirii personalului;
cultural, sportiv şi social, prin schimburi de delegaţii;
desfăşurarea cercetării ştiinţifice în scopul combaterii criminalităţii şi al dezvoltării sistemelor de informaţii, a mijloacelor de comunicaţie şi a echipamentului special;

alte domenii de interes reciproc, în scopul controlului criminalităţii, în general, al prevenirii criminalităţii, ca de exemplu depistarea persoanelor sau a bunurilor furate ori pierdute şi identificarea cadavrelor.

ARTICOLUL 2 Forme de cooperare

Cooperarea între părţi poate fi realizată mai ales prin:

schimburi de informaţii şi experienţă în domeniile de interes comun;
schimburi de informaţii privind prevenirea şi combaterea oricărei forme de criminalitate transnaţională, în special a tuturor actelor de terorism, crimă organizată, a traficului ilegal de stupefiante şi substanţe psihotrope, de arme şi materiale radioactive, a infracţiunilor privind migraţia, inclusiv schimburi de informaţii despre acele persoane şi reţele ilegale implicate în infracţiunile transnaţionale;
planificarea şi adoptarea de acţiuni coordonate împotriva reţelelor ilegale;
identificarea persoanelor care se sustrag de la urmărirea penală sau de la executarea pedepsei, precum şi a celor declarate dispărute;
schimburi de informaţii referitoare la noile tipuri de criminalitate, metode şi forme ale prevenirii, combaterii, descoperirii şi investigării acestora;
sprijin în descoperirea tranzacţiilor economice şi bancare suspecte, inclusiv a celor legate de legalizarea veniturilor obţinute în urma activităţilor ilicite;

schimburi de experienţă privind folosirea metodelor şi a mijloacelor ştiinţifice şi tehnologice pentru cercetarea criminologică şi criminalistică, în special în domeniile investigării, descoperirii şi controlului stupefiantelor, substanţelor psihotrope şi precursorilor, în concordanţă cu legislaţia internaţională;
schimburi de informaţii referitoare la metodele utilizate pentru transportul, ascunderea şi distribuirea stupefiantelor şi substanţelor psihotrope;
luarea măsurilor legale, administrative şi de securitate la graniţele lor, pentru a preveni în special contrabanda de stupefiante şi substanţe psihotrope;
schimburi de informaţii în legătură cu noile tipuri de stupefiante şi substanţe psihotrope care apar în traficul ilegal, cu tehnologia de producere şi cu substanţele utilizate pentru producerea acestora, precum şi cu noile metode de cercetare folosite în analiza şi identificarea stupefiantelor şi substanţelor psihotrope;
schimburi de informaţii privind cazurile de legătură a traficului ilegal de stupefiante şi substanţe psihotrope cu terorismul şi crima organizată;
schimburi de informaţii, cunoştinţe şi experienţă în domeniul controlului de frontieră şi al materialului şi sprijinului tehnic al serviciilor competente de control, în scopul descoperirii documentelor de călătorie falsificate şi pentru prevenirea intrării ilegale a persoanelor suspecte, implicate în acte ilicite şi, în special, în acte teroriste, precum şi în activităţile ilicite legate de migraţie;
schimburi de experienţă de lucru, inclusiv absolvirea de cursuri de perfecţionare, consultaţii, seminare şi cursuri de pregătire;
schimburi de date statistice, precum şi de texte şi prevederi ale legislaţiei naţionale, de broşuri, publicaţii şi rezultate ale cercetării ştiinţifice în domeniile incluse în acest acord;
organizarea de întâlniri ale experţilor în domeniile lor de competenţă, ori de câte ori este necesar să se rezolve probleme urgente şi speciale de interes comun;

căutarea şi înapoierea, în conformitate cu legislaţia naţională, a obiectelor furate având numere sau semne specifice, inclusiv a celor de valoare culturală şi istorică, a vehiculelor şi armelor de foc, precum şi a hârtiilor de valoare cu elemente de siguranţă şi a paşapoartelor (documente de identitate);
schimburi de informaţii în legătură cu cetăţenii statelor celorlalte părţi, care au fost condamnaţi pentru infracţiuni comise pe teritoriile statelor lor, precum şi în legătură cu persoanele aflate în curs de cercetare.

ARTICOLUL 3 Livrările controlate

Părţile vor asigura, în concordanţă cu legislaţia lor naţională şi cu obligaţiile internaţionale, condiţiile necesare pentru desfăşurarea livrărilor controlate de stupefiante şi substanţe psihotrope, precum şi de precursori folosiţi pentru producerea acestora.

Părţile vor examina posibilitatea de aplicare a metodei livrării controlate şi altor obiecte supuse traficului ilicit.

Părţile se vor strădui să îşi armonizeze legislaţia şi practicile pentru a fi reciproc compatibile, în măsura necesară pentru a iniţia şi a desfăşura eficient livrările controlate.

ARTICOLUL 4 Mijloace de cooperare

Părţile vor coopera în combaterea criminalităţii, prin autorităţile lor competente, în conformitate cu prevederile acestui acord, cu legislaţia şi cu obligaţiile internaţionale ale statelor lor.

Părţile vor desemna autorităţile lor competente şi/sau punctele de contact prin care se asigură comunicarea directă şi, dacă este necesar, vor face schimb de ofiţeri de legătură.

Fiecare parte va trimite depozitarului o listă cuprinzând autorităţile competente şi/sau punctele de contact, în termen de două luni de la data intrării în vigoare a acestui acord. Părţile vor informa depozitarul în legătură cu orice schimbare în listele cuprinzând autorităţile competente şi/sau punctele de contact.

ARTICOLUL 5 Solicitarea de cooperare

Cooperarea în cadrul acestui acord va fi desfăşurată pe baza cererilor de cooperare trimise de autorităţile competente ale părţilor interesate.

Cererile de cooperare vor fi adresate în scris. În cazuri de urgenţă cererile pot fi adresate verbal, dar o confirmare în scris trebuie să fie trimisă în următoarele 3 zile, utilizându-se, printre altele, mijloace tehnice de comunicaţie.

Fiecare parte poate să respingă total sau parţial o solicitare de cooperare, dacă satisfacerea acesteia pune în pericol suveranitatea, securitatea, ordinea publică sau alte interese importante ale statului ori este contrară legislaţiei naţionale sau obligaţiilor internaţionale ale statului. Respingerea unei cereri de cooperare se comunică în scris şi fără întârziere părţii solicitante.

Autorităţile competente ale părţilor vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura îndeplinirea imediată şi întocmai a cererii de cooperare.

ARTICOLUL 6 Grupul de lucru

Părţile vor stabili un grup de lucru pentru a examina modalităţile de aplicare şi de promovare a cooperării pe baza acestui acord şi, printre altele, pentru a face recomandări privind necesitatea încheierii de protocoale adiţionale la acest acord sau de noi acorduri internaţionale, precum şi necesitatea de a crea instituţii comune de cooperare în domeniul combaterii criminalităţii.

ARTICOLUL 7 Limbile de lucru

Pentru a asigura materializarea cooperării în cadrul acestui acord autorităţile competente ale părţilor vor folosi limba engleză în timpul procedurii scrise şi limbile engleză şi rusă în cursul procedurii orale, cu excepţia cazului în care părţile au stabilit de comun acord altfel.

ARTICOLUL 8 Cheltuieli

Fiecare parte va suporta în mod independent cheltuielile care apar în cursul îndeplinirii acordului, dacă nu este prevăzut altfel în fiecare caz particular.

ARTICOLUL 9 Aplicarea acordului

Aplicarea prezentului acord se va face în conformitate cu legislaţia statului fiecărei părţi.

Acordul nu va împiedica îndeplinirea altor obligaţii internaţionale ale părţilor.

Informaţiile şi documentele obţinute în conformitate cu acest acord vor fi confidenţiale, dacă aşa se cere, şi vor fi utilizate în conformitate cu scopurile stabilite de partea furnizoare. Documentele şi informaţiile obţinute în cadrul acestui acord nu vor fi transmise unei părţi terţe fără o aprobare anterioară a părţii furnizoare.

Problemele litigioase care pot apărea în legătură cu interpretarea sau cu aplicarea prevederilor acordului vor fi rezolvate prin consultare de către părţile interesate, potrivit reglementărilor în materie ale dreptului internaţional.

ARTICOLUL 10 Prevederi finale

1. Secretariatul Permanent Internaţional (PERMIS) va fi depozitarul acestui acord. Originalul acestui acord, întocmit într-un singur exemplar în limba engleză, va fi depus la PERMIS, care va trimite o copie certificată fiecărei părţi.

2. Acest acord va intra în vigoare în cea de-a treizecea zi de la data la care cel de al treilea document de ratificare sau de aprobare este depus la PERMIS.

3. Pentru fiecare parte care ratifică sau aprobă acest acord, după depunerea celui de al treilea document de ratificare sau de aprobare, acordul va intra în vigoare în cea de a treizecea zi după data depunerii documentului de ratificare sau de aprobare de către această parte.

4. Orice parte se poate retrage din prezentul acord printr-o notificare oficială către PERMIS. Retragerea va produce efecte după 3 luni de la data primirii de către PERMIS a notificării de retragere.

5. Orice parte poate propune un amendament la acest acord. Un astfel de amendament va fi adoptat prin consens de toate părţile şi va intra în vigoare conform paragrafelor 2 şi 3 ale prezentului articol.

Drept care, subsemnaţii, fiind deplin autorizaţi în acest sens, au semnat acest acord.

Semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998.

Guvernul Republicii Albania Guvernul Republicii Moldova
Guvernul Republicii Armenia Guvernul României
Guvernul Republicii Azerbaidjan Guvernul Federaţiei Ruse
Guvernul Republicii Bulgaria Guvernul Republicii Turcia
Guvernul Georgiei Guvernul Ucrainei
Guvernul Republicii Elene

se încarcă...