Back

Organizaţia Internaţională a Muncii - OIM

Convenţia nr. 180/1996 privind durata muncii navigatorilor şi echipajul navelor*)

În vigoare de la 28.01.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,

convocată la Geneva de către Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii şi reunită acolo la 8 octombrie 1996 în cea de-a 84-a sesiune a sa,

luând în considerare dispoziţiile Convenţiei privind standardele minime la bordul navelor comerciale, 1976, ale Protocolului din 1996 la aceasta şi ale Convenţiei privind inspecţia muncii (navigatori), 1996,

reamintind dispoziţiile pertinente ale următoarelor instrumente ale Organizaţiei Maritime Internaţionale: Convenţia internaţională pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1974, amendată, Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, de brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, 1978, amendată în 1995, Rezoluţia Adunării A 481 (XII) (1981) referitoare la Reguli privind echipajul de siguranţă, Rezoluţia Adunării A 741 (18) (1993) privind Codul internaţional de management pentru operarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei Codul I.S.M.) şi Rezoluţia Adunării A 772 (18) (1993) privind factorii de oboseală ai echipajului şi securitate,

reamintind intrarea în vigoare a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, 1982, la 16 noiembrie 1994,

după ce a decis să adopte anumite propuneri referitoare la revizuirea Convenţiei privind salariile, durata muncii navigatorilor şi echipajul navelor maritime (revizuită), 1958, şi a Recomandării privind salariile, durata muncii navigatorilor şi echipajul navelor maritime, 1958, chestiune ce constituie cel de-al doilea punct pe ordinea de zi a sesiunii,

după ce a decis că aceste propuneri vor lua forma unei convenţii internaţionale,

adoptă la 22 octombrie 1996, convenţia de mai jos, care va fi denumită Convenţia privind durata muncii navigatorilor şi echipajul navelor, 1996:

PARTEA I Scop şi definiţii

ARTICOLUL 1

1. Această convenţie se aplică fiecărei nave maritime, proprietate publică sau privată, care este înmatriculată pe teritoriul oricărui membru pentru care convenţia este în vigoare şi care este în mod regulat angajată în operaţiuni maritime comerciale. În sensul acestei convenţii, o navă care este înmatriculată pe teritoriul a 2 membri este considerată ca fiind înmatriculată pe teritoriul membrului al cărui pavilion îl arborează.

2. În măsura în care, după consultarea organizaţiilor reprezentative ale armatorilor navelor de pescuit şi ale pescarilor, autoritatea competentă consideră că acest lucru este realizabil, ea va aplica pescuitului maritim comercial dispoziţiile acestei convenţii.

3. În cazul în care există îndoieli dacă unele nave trebuie să fie considerate, în sensul convenţiei, nave maritime sau angajate în operaţiuni maritime comerciale ori în pescuitul maritim comercial, chestiunea va fi reglementată de către autoritatea competentă după consultarea organizaţiilor interesate ale armatorilor, navigatorilor şi pescarilor.

4. Această convenţie nu se aplică navelor din lemn construite tradiţional, asemenea corăbiilor arabe cu un singur catarg şi pânză triunghiulară şi joncilor.

ARTICOLUL 2

În sensul acestei convenţii:

a) termenul autoritate competentă desemnează ministrul, serviciul guvernamental sau orice altă autoritate abilitată să emită regulamente, ordine ori alte instrucţiuni având putere legislativă în materie de durată a muncii sau a odihnei navigatorilor ori în materie de echipaj al navelor;

b) termenul durata muncii înseamnă timpul în care unui navigator îi este cerut să efectueze o muncă pentru navă;

c) termenul durata odihnei înseamnă timpul care nu este cuprins în durata muncii; acest termen nu include pauzele de scurtă durată;

d) termenul navigator înseamnă orice persoană definită astfel de legislaţia naţională sau de contractele colective, care este folosită sau angajată în orice calitate la bordul unei nave maritime căreia i se aplică această convenţie;

e) termenul armator desemnează proprietarul navei sau orice altă organizaţie ori persoană, cum ar fi armatorul sau armatorul-chiriaş, care şi-a asumat responsabilitatea operării navei faţă de armator şi care, asumându-şi o asemenea responsabilitate, a acceptat să preia toate sarcinile şi responsabilităţile care decurg din aceasta.

PARTEA a II-a Durata muncii şi durata odihnei navigatorilor

ARTICOLUL 3

În limitele stabilite la art. 5, se va stabili fie un număr maxim de ore de muncă, care nu va fi depăşit într-o perioadă de timp dată, sau un număr minim de ore de odihnă, care va fi prevăzut într-o perioadă de timp dată.

ARTICOLUL 4

Un membru care ratifică această convenţie recunoaşte că norma duratei muncii navigatorilor, precum şi a celorlalţi lucrători va fi de 8 ore, cu o zi de odihnă pe săptămână şi odihnă în zilele de sărbători legale. Totuşi aceasta nu va împiedica membrul să aibă proceduri pentru autorizarea sau înregistrarea unei înţelegeri colective care să stabilească durata de muncă normală a navigatorilor pe o bază nu mai puţin favorabilă decât numita normă.

ARTICOLUL 5

1. Limitele duratei muncii sau odihnei vor fi după cum urmează:

a) numărul maxim de ore de muncă nu va depăşi:

(i) 14 ore pe o perioadă de 24 de ore; şi
(ii) 72 de ore pe o perioadă de 7 zile;

sau

b) numărul minim de ore de odihnă nu va fi mai mic de:

(i) 10 ore pe o perioadă de 24 de ore; şi
(ii) 77 de ore pe o perioadă de 7 zile.

2. Orele de odihnă nu pot fi împărţite în mai mult de două perioade, dintre care una fiind de cel puţin 6 ore, şi intervalul dintre perioadele consecutive de odihnă nu va depăşi 14 ore.

3. Apelurile, exerciţiile privind stingerea incendiilor şi cele de salvare, precum şi rolurile prevăzute de legislaţia naţională şi de instrumentele internaţionale vor fi efectuate astfel încât să reducă la minimum perturbarea perioadelor de odihnă şi să nu provoace oboseală.

4. În situaţia în care un navigator este solicitat, de exemplu când sala maşinilor este nesupravegheată, navigatorul va beneficia de o perioadă de odihnă compensatorie adecvată, dacă perioada normală de odihnă este perturbată de solicitări.

5. Dacă nu există nici un contract colectiv de muncă ori sentinţă arbitrală sau dacă autoritatea competentă decide că dispoziţiile contractului colectiv de muncă sau ale sentinţei arbitrale în sensul prevederilor paragrafelor 3 sau 4 sunt insuficiente, autoritatea competentă va da astfel de dispoziţii care să asigure odihnă suficientă navigatorilor în cauză.

6. Nimic din conţinutul paragrafelor 1 şi 2 nu va împiedica membrul să adopte o legislaţie naţională sau o procedură care să permită autorităţii competente să autorizeze ori să înregistreze contracte colective care permit derogări de la limitele stabilite. Asemenea derogări vor urma, pe cât posibil, normele stabilite, dar pot ţine seama de perioadele de concediu mai frecvente sau mai lungi ori de acordarea concediului compensatoriu navigatorilor care efectuează serviciu de cart sau celor care lucrează la bordul navelor care fac voiaje scurte.

7. Membrul va solicita afişarea într-un loc uşor accesibil a unui tabel care să cuprindă organizarea muncii de la bordul navei, care va conţine pentru fiecare funcţie cel puţin:

a) programul serviciului pe mare şi al serviciului în port; şi

b) numărul maxim de ore de muncă sau numărul minim de ore de odihnă, prevăzut de legislaţie, de regulamente sau de contractele colective de muncă în vigoare în statul de pavilion.

8. Tabelul la care s-a făcut referire în paragraful 7 va fi stabilit într-un format standardizat, scris în limba sau în limbile de lucru de pe navă şi în limba engleză.

ARTICOLUL 6

Nici un navigator care nu a împlinit vârsta de 18 ani nu va lucra noaptea. În sensul acestui articol, noapte înseamnă o perioadă de cel puţin 9 ore consecutive, incluzând intervalul dintre miezul nopţii şi ora 5,00 dimineaţa. Această prevedere nu este nevoie să fie aplicată în cazul în care instruirea efectivă a tinerilor navigatori cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani, conform programelor şi planurilor stabilite, ar fi diminuată.

ARTICOLUL 7

1. Nici o parte a acestei convenţii nu va afecta dreptul comandantului unei nave de a cere unui navigator să execute orice număr de ore de muncă necesare pentru siguranţa imediată a navei, a persoanelor aflate la bord sau a încărcăturii ori în scopul de a acorda ajutor altor nave sau persoane aflate în pericol pe mare.

2. Conform dispoziţiilor paragrafului 1, comandantul poate suspenda programele normale de lucru sau de odihnă şi poate cere unui navigator să execute orice număr de ore de lucru necesare până la restabilirea situaţiei normale.

3. De îndată ce este posibil, după ce a fost restabilită situaţia normală, comandantul se va asigura că toţi navigatorii care au lucrat într-o perioadă de odihnă vor beneficia de o perioadă de odihnă adecvată.

ARTICOLUL 8

1. Membrul va cere să fie menţinute registre ce cuprind orele zilnice de muncă sau orele zilnice de odihnă ale navigatorilor, pentru a se permite monitorizarea conformării cu prevederile stabilite la art. 5. Navigatorul va primi un exemplar al registrelor referitoare la persoana sa, semnat de comandant sau de o persoană autorizată de comandant şi de navigator.

2. Autoritatea competentă va stabili procedurile pentru ţinerea unor astfel de registre la bord, inclusiv intervalele la care vor fi consemnate informaţiile. Autoritatea competentă va stabili formatul registrelor cuprinzând orele de muncă sau orele de odihnă ale navigatorilor, ţinând seama de orice directive ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii, sau va utiliza orice format standard stabilit de către organizaţie. Formatul va fi întocmit în limba sau în limbile prevăzute la paragraful 8 al art. 5.

3. Un exemplar al prevederilor justificative ale legislaţiei naţionale referitoare la această convenţie şi un set al contractelor colective de muncă relevante se vor păstra la bord şi vor fi uşor accesibile echipajului.

ARTICOLUL 9

Autoritatea competentă va examina şi va aproba la intervale corespunzătoare registrele prevăzute la art. 8, pentru monitorizarea conformării cu prevederile referitoare la orele de muncă sau la orele de odihnă, care dau efect acestei convenţii.

ARTICOLUL 10

Dacă registrele sau alte mărturii indică încălcarea prevederilor referitoare la orele de muncă sau de odihnă, autoritatea competentă va cere ca măsurile, inclusiv dacă este necesară revizuirea componenţei echipajului navei, să fie luate astfel încât să fie evitate viitoare infracţiuni.

PARTEA a III-a Echipajul navelor

ARTICOLUL 11

1. Fiecare navă la care se aplică această convenţie va fi prevăzută cu un echipaj suficient ca număr, de siguranţă şi eficient, în concordanţă cu certificatul pentru echipajul de minim de siguranţă sau cu un document echivalent emis de autoritatea competentă.

2. Când se stabileşte, se aprobă sau se revizuieşte componenţa echipajului, autoritatea competentă va ţine seama de:

a) necesitatea evitării sau a reducerii, pe cât posibil, a duratei de muncă excesive, a asigurării unei durate suficiente de odihnă şi a limitării oboselii; şi

b) instrumentele internaţionale citate în preambul.

ARTICOLUL 12

Nici o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani nu va lucra pe o navă.

PARTEA a IV-a Responsabilităţile armatorilor şi ale comandanţilor

ARTICOLUL 13

Armatorul se va asigura că, în scopul respectării obligaţiilor rezultate din această convenţie, comandantul dispune de resursele necesare, inclusiv de un echipaj adecvat. Comandantul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea condiţiilor privind durata muncii şi odihna navigatorilor, rezultate din această convenţie.

PARTEA a V-a Aplicarea

ARTICOLUL 14

Fiecare membru care ratifică această convenţie se angajează să aplice prevederile ei printr-o legislaţie naţională, în afară de cazul în care acestora li se dă efect pe calea contractelor colective de muncă, a sentinţelor arbitrale sau a hotărârilor judecătoreşti.

ARTICOLUL 15

1. Membrul va lua toate măsurile necesare, inclusiv prevederea unor sancţiuni şi a unor măsuri corective adecvate, pentru a garanta aplicarea efectivă a prevederilor acestei convenţii.

2. Membrul va dispune de servicii de inspecţie adecvate pentru a controla aplicarea măsurilor luate pentru a da efect acestei convenţii, pe care le va dota cu resursele necesare în acest scop.

3. După consultarea organizaţiilor armatorilor şi ale navigatorilor, membrul va dispune de proceduri pentru investigarea reclamaţiilor referitoare la orice chestiune acoperită de această convenţie.

PARTEA a VI-a Prevederi

ARTICOLUL 16

Această convenţie revizuieşte Convenţia privind salariile, durata muncii navigatorilor şi echipajul navelor maritime (revizuită), 1958; Convenţia privind salariile, durata muncii navigatorilor şi echipajul navelor maritime (revizuită), 1949; Convenţia privind salariile, durata muncii navigatorilor şi echipajul navelor maritime (revizuită), 1946; şi Convenţia privind durata muncii navigatorilor şi echipajul navelor maritime (revizuită), 1936. De la data intrării în vigoare a acestei convenţii convenţiile menţionate mai sus nu vor mai fi deschise ratificării.

ARTICOLUL 17

Ratificările formale ale acestei convenţii vor fi comunicate directorului general al Biroului Internaţional al Muncii şi vor fi înregistrate de către acesta.

ARTICOLUL 18

1. Prezenta convenţie nu va lega decât pe membrii Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ale căror ratificări vor fi fost înregistrate de către directorul general al Biroului Internaţional al Muncii.

2. Prezenta convenţie va intra în vigoare la 6 luni după ce ratificările a 5 membri, dintre care 3 trebuie să aibă flote comerciale atingând fiecare un tonaj brut egal sau superior unui milion, vor fi fost înregistrate.

3. În continuare această convenţie va intra în vigoare, pentru fiecare membru, la 6 luni de la data la care ratificarea sa va fi fost înregistrată.

ARTICOLUL 19

1. Orice membru care a ratificat această convenţie poate să o denunţe după expirarea termenului de 10 ani de la data intrării iniţiale în vigoare a acesteia, printr-un act comunicat directorului general al Biroului Internaţional al Muncii şi înregistrat de către acesta. O astfel de denunţare nu va avea efect decât după un an de la data înregistrării.

2. Orice membru care a ratificat această convenţie şi care, în termen de un an de la expirarea perioadei de 10 ani, prevăzută la paragraful anterior, nu şi-a exercitat dreptul de denunţare prevăzut de prezentul articol, va fi legat pentru o nouă perioadă de 10 ani şi ca urmare va putea să denunţe această convenţie la expirarea fiecărei perioade de 10 ani, în condiţiile prevăzute de prezentul articol.

ARTICOLUL 20

1. Directorul general al Biroului Internaţional al Muncii îi va înştiinţa pe toţi membrii Organizaţiei Internaţionale a Muncii cu privire la înregistrarea tuturor ratificărilor şi denunţărilor care i-au fost comunicate de către membrii organizaţiei.

2. Atunci când condiţiile enunţate la art. 18 paragraful 2 vor fi fost îndeplinite directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va atrage atenţia membrilor organizaţiei asupra datei la care prezenta convenţie va intra în vigoare.

ARTICOLUL 21

Directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va comunica secretarului general al Naţiunilor Unite, spre înregistrare, în conformitate cu art. 102 din Carta Naţiunilor Unite, informaţii complete privind toate ratificările şi toate actele de denunţare pe care le-a înregistrat în conformitate cu prevederile articolelor precedente.

ARTICOLUL 22

Oricând va considera necesar Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii va prezenta un raport Conferinţei generale cu privire la aplicarea prezentei convenţii şi va examina dacă este cazul să se înscrie pe ordinea de zi a conferinţei problema revizuirii totale sau parţiale a convenţiei.

ARTICOLUL 23

1. În cazul în care Conferinţa adoptă o nouă convenţie având ca obiect revizuirea, totală sau parţială, a prezentei convenţii şi numai dacă noua convenţie nu prevede altfel, atunci:

a) ratificarea de către un membru a noii convenţii de revizuire va antrena de plin drept, independent de prevederile art. 19 de mai sus, denunţarea imediată a acestei convenţii, sub rezerva ca noua convenţie de revizuire să fi intrat în vigoare;

b) de la data la care noua convenţie de revizuire va intra în vigoare prezenta convenţie nu va mai fi deschisă ratificării de către membri.

2. Prezenta convenţie va rămâne în orice caz în vigoare în forma şi în conţinutul actuale pentru membrii care au ratificat-o, dar care nu au ratificat convenţia de revizuire.

se încarcă...