Back

Parlamentul României

Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30.07.1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Puneri în aplicare (1)

(1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este organul central de specialitate, cu personalitate juridică, ce organizează, conduce, desfăşoară, controlează şi coordonează activităţile în domeniul telecomunicaţiilor speciale pentru autorităţile publice din România şi pentru alţi utilizatori prevăzuţi în anexa nr. 1.

(2) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este singura autoritate care emite norme tehnice obligatorii în domeniul telecomunicaţiilor speciale.
Jurisprudență (1)

(3) Telecomunicaţiile speciale reprezintă transmisii, emisii sau recepţii de semne, semnale, scrieri, imagini, sunete sau informaţii de orice natură prin fir, radio, sistem optic sau prin alte sisteme electromagnetice pentru utilizatorii prevăzuţi la alin. (1).

(4) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale garantează protecţia şi confidenţialitatea telecomunicaţiilor speciale, acestea fiind exceptate de la regimul licenţelor şi al autorizaţiilor prevăzut în Legea telecomunicaţiilor.

(5) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale are structură militară şi face parte din sistemul naţional de apărare.

Art. 2. -

Activitatea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale este controlată de Parlamentul României, prin comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Art. 3 -

Activitatea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale este organizată şi coordonată de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.

Art. 4. -

(1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale colaborează cu instituţiile din domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, cu Ministerul Comunicaţiilor şi cu regiile autonome aflate în coordonarea acestuia, cu operatorii şi furnizorii de servicii de telecomunicaţii autorizaţi de Ministerul Comunicaţiilor, precum şi cu alte autorităţi publice ale statului.

(2) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, poate stabili relaţii cu organisme similare din străinătate şi poate încheia acorduri de cooperare cu acestea.

Art. 5. -

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale îşi desfăşoară activitatea cu respectarea Constituţiei României şi a legilor ţării, a hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi ale Guvernului, precum şi a regulamentelor militare generale.

Art. 6. -

(1) Cadrele militare şi salariaţii civili din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale au obligaţia de a asigura confidenţialitatea în utilizarea telecomunicaţiilor speciale, interceptarea comunicaţiilor fiindu-le interzisă.

(2) Personalul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale are obligaţia de a păstra cu stricteţe secretul de stat, militar şi profesional, inclusiv după părăsirea serviciului.

(3) Penetrarea, întreruperea funcţionării şi distrugerea reţelelor de telecomunicaţii speciale, precum şi interceptarea comunicaţiilor în aceste reţele constituie ameninţări la adresa siguranţei naţionale.

CAPITOLUL II Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

Art. 7. -

(1) Structura generală a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, atribuţiile componentelor sale funcţionale, efectivele şi resursele în timp de pace şi în timp de război, regimul reţelelor şi echipamentelor de telecomunicaţii speciale şi mobilizarea serviciului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare care se aprobă de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.

(2) Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale poate aduce modificări în interiorul structurilor organizatorice, în limita efectivelor totale stabilite, până la nivelul direcţiilor inclusiv.

Art. 8. -

(1) Conducerea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale este asigurată de un director, cu rang de secretar de stat, numit de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, la propunerea preşedintelui acestuia.

(2) Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale răspunde în faţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pentru activitatea pe care o desfăşoară şi prezintă acestuia rapoarte anuale.

(3) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, directorul este ajutat de un prim-adjunct, care este şi înlocuitorul său, precum şi de doi adjuncţi.

(4) Prim-adjunctul şi adjuncţii au rang de subsecretari de stat şi sunt numiţi de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, la propunerea directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

(5) În Serviciul de Telecomunicaţii Speciale funcţionează Consiliul director, ca organ deliberativ, şi Biroul executiv, care asigură conducerea operativă a instituţiei. Componenţa Consiliului director şi a Biroului executiv se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

(6) Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale dispune de un aparat de lucru format din sectoare şi compartimente pentru control, asistenţă juridică, relaţii cu publicul, secretariat, protecţia informativă a activităţii şi a personalului.

Art. 9. -

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale are calitatea de ordonator principal de credite bugetare, în condiţiile legii.

Art. 10. -

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul emite, potrivit legii, ordine şi instrucţiuni.

Art. 11. -

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale are următoarele atribuţii:

a) administrează, exploatează şi dezvoltă reţelele de telecomunicaţii speciale, prevăzute în anexa nr. 2;

b) gestionează spectrul de frecvenţe radio cu utilizare guvernamentală, ce îi este atribuit pentru telecomunicaţii speciale;

c) ţine evidenţa şi monitorizează pe teritoriul naţional, în scopul protecţiei, spectrul de frecvenţe radio aflat în gestiunea sa şi al organismelor ce fac parte din sistemul naţional de apărare, în baza unor protocoale încheiate cu acestea;

d) execută controlul tehnic al reţelelor de telecomunicaţii din administrarea sa şi asigură confidenţialitatea telecomunicaţiilor speciale;

e) organizează şi conduce pregătirea pentru luptă şi mobilizare proprie, în conformitate cu prevederile legale, cu ordinele, instrucţiunile şi regulamentele militare;

f) la proclamarea stării de asediu sau de urgenţă, la declararea mobilizării ori a stării de război asigură cu prioritate legăturile speciale pentru Marele Cartier General şi celelalte componente ale sistemului naţional de apărare, la nivel central şi teritorial, conform legii;

g) colaborează cu Ministerul Comunicaţiilor şi cu instituţiile din domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, în baza unei metodologii comune, în scopul asigurării compatibilităţii sistemelor proprii de telecomunicaţii cu cele din sistemul naţional de apărare, precum şi cu reţeaua publică de telecomunicaţii;

h) asigură măsurile privind siguranţa naţională în domeniul său de activitate, conform legislaţiei în vigoare;

i) asigură inviolabilitatea instalaţiilor, echipamentelor şi reţelelor de telecomunicaţii speciale, conform prevederilor legale;

j) asigură respectarea specificaţiilor şi a standardelor tehnice şi de calitate, prevăzute de reglementările legale în vigoare, în scopul dezvoltării infrastructurii telecomunicaţiilor speciale;

k) organizează reţelele şi efectuează prestaţiile de telecomunicaţii speciale având în vedere interesele beneficiarilor;

l) stabileşte criteriile de repartizare a posturilor de abonat utilizatorilor prevăzuţi la anexa nr. 1 şi le prezintă spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;

m) desfăşoară alte activităţi necesare, cum sunt: aprovizionarea tehnico-materială, inclusiv importuri, cercetare şi proiectare tehnologică şi în informatică, activităţi de personal şi învăţământ, de transport, de asistenţă medicală şi recuperatorie şi activităţi social-culturale şi sportive pentru personalul propriu, conform reglementărilor legale.

CAPITOLUL III Personalul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

Art. 12. -

(1) Personalul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale este format din cadre militare şi salariaţi civili.

(2) Cadrele militare din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii şi ale regulamentelor militare generale.

(3) Pentru salariaţii civili se aplică prevederile Codului muncii, ale celorlalte legi din domeniul muncii şi protecţiei sociale, ale Regulamentului de ordine interioară al salariaţilor civili, precum şi ale ordinelor emise de directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

Art. 13. -

(1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este organ de mobilizare, care ţine evidenţa personalului existent la pace şi a rezerviştilor cuprinşi în documentele de mobilizare.

(2) Normele de funcţionare şi activitatea de mobilizare şi evidenţă se stabilesc de comun acord cu Statul Major General al Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 14. -

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale organizează un sistem propriu de instruire şi de perfecţionare a pregătirii cadrelor militare în activitate, în rezervă şi a salariaţilor civili, iar pe bază de protocol, prin instituţiile de specialitate aparţinând structurilor sistemului naţional de apărare, învăţământului universitar şi, după caz, în cadrul unor servicii şi firme de specialitate din ţară sau din străinătate.

Art. 15. -

Regulamentul privind descrierea şi portul uniformelor se aprobă prin ordin al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

Art. 16. -

Prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare se aplică şi personalului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

CAPITOLUL IV Asigurarea materială şi financiară

Art. 17. - Modificări (1)

(1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale elaborează şi fundamentează proiectul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli.

(2) Înzestrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale se realizează din producţia internă şi din import.

(3) La apariţia unor lucrări suplimentare ori neprevăzute, execuţia lor va putea începe numai cu asigurarea resurselor financiare necesare şi cu respectarea prevederilor legale.

Art. 18. -

Terenurile, mijloacele fixe, mijloacele circulante, precum şi orice alte bunuri prevăzute în tabelele de înzestrare constituie patrimoniul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

Art. 19. -

(1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale are în dotare armament, muniţie şi tehnică de luptă pentru autoapărare şi pentru protecţia obiectivelor în care îşi desfăşoară activitatea.

(2) Paza exterioară a obiectivelor se realizează cu efective de jandarmi din cadrul Ministerului de Interne, pe bază de protocol.

CAPITOLUL V Dispoziţii finale

Art. 20. -

Emblema Serviciului de Telecomunicaţii Speciale este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 21. -

Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 22. -

Hotărârea Guvernului nr. 229 din 27 mai 1993, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
VALER SUIAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN

Bucureşti, 24 iulie 1996.

Nr. 92.

ANEXA Nr. 1

LISTA
utilizatorilor reţelelor de telecomunicaţii speciale

1. Parlamentul României.

2. Preşedinţia României.

3. Guvernul României.

4. Instituţiile care desfăşoară activităţi în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice.

5. Administraţia publică centrală şi locală.
Modificări (1)

6. Autoritatea judecătorească:

- Curtea Supremă de Justiţie

- Ministerul Public

- Consiliul Superior al Magistraturii.

se încarcă...