Back

Parlamentul României

Legea nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23.05.1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Locuitorii Munţilor Apuseni se repun în unele drepturi economice pe care le-au avut în perioada interbelică şi care au fost anulate în perioada regimului totalitar, asigurându-se astfel continuarea practicării unor meşteşuguri tradiţionale şi schimbul de produse din lemn cu cereale necesare locuitorilor acestei zone.

Art. 2. - Modificări (1)

Pentru prelucrare şi valorificare prin comerţ ambulant, locuitorilor Munţilor Apuseni din judeţele Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Hunedoara, care îşi asigură mijloacele de subzistenţă din practicarea meseriei de prelucrare a lemnului în scândură, şindrilă, grinzi fasonate, bârne, butoaie, ciubere, doniţe, araci de vie, furci de lemn, cozi de unelte, oişti de căruţă şi alte asemenea produse, li se acordă anual, pe baza autorizaţiei de meseriaş, de către primari şi ocoalele silvice ale filialelor teritoriale ale Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva", câte 10 metri cubi material lemnos pe picior, dar nu mai mult de 15 metri cubi de familie.

Prin familie, în sensul prezentei legi, se înţelege soţ, soţie şi copiii lor necăsătoriţi cu care gospodăresc în comun.

Comercializarea lemnului brut obţinut în condiţiile alin. 1 este interzisă.

Art. 3. - Modificări (1)

Practicarea meseriei de prelucrare a lemnului se autorizează conform legii.

Pe baza autorizaţiei de meseriaş şi a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 2 primarii eliberează o legitimaţie.

Forma şi conţinutul legitimaţiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. În legitimaţie se vor înscrie drepturile şi avantajele prevăzute în prezenta lege.

Art. 4. -

Acordarea materialului lemnos menţionat la art. 2 se face la cerere, iar aceasta se depune la primarul comunei în a cărei rază teritorială domiciliază solicitantul.

Primarul verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 2, după care avizează, aprobă sau respinge, după caz, cererea.

Cererile avizate sau aprobate se înaintează filialelor teritoriale ale Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" până la începerea anului calendaristic pentru care se solicită materialul lemnos.

Filialele teritoriale ale Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" aprobă cantitatea de material lemnos ce urmează a fi acordată solicitanţilor, înaintând situaţia ocoalelor silvice, cu repartizare pe comune.

Primarii şi ocoalele silvice sunt obligaţi să asigure, cu prioritate, cantităţile de material lemnos la nivelul aprobat pentru fiecare familie în parte.

Persoanele fizice sau juridice nemulţumite de modul de soluţionare a cererilor se pot adresa cu plângere, în termen de 30 de zile de la comunicare, prefectului judeţului, care o va soluţiona în cel mult 15 zile.

Art. 5. -

Titularii legitimaţiei pot valorifica produsele prelucrate din lemn la târguri, pieţe, oboare, precum şi în orice localitate din ţară, fiind scutiţi de orice taxă.
Modificări (1)

Când produsele sunt transportate pe calea ferată, titularii legitimaţiei beneficiază pentru acestea de o reducere de 50% din tariful legal de transport, iar când produsele sunt transportate cu căruţele, beneficiază de dreptul de a păşuna animalele pe păşunile comunale întâlnite în drumul lor, dar nu mai mult de o zi pe raza unei localităţi, fiind obligaţi să respecte regulile de păşunat stabilite.

De înlesnirile prevăzute la alin. 2 titularii legitimaţiilor beneficiază şi la transportul spre domiciliu al produselor agricole obţinute prin valorificarea produselor prelucrate din lemn.

Titularii legitimaţiei beneficiază de reducerea de 50% din costul biletului C.F.R. clasa a doua, atunci când fac dovada că se deplasează pentru valorificarea produselor expediate pe C.F.R.
Modificări (1)

Art. 6. -

Materialul lemnos cu grad mai mic de prelucrare (scândură, grinzi, bârne, araci de vie), care se transportă pentru comercializare, va fi însoţit de documentele legale de transport prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 379/1993, eliberate de ocoalele silvice din zonă.

Produsele cu grad superior de prelucrare (doniţe, ciubere, cozi de unelte, butoaie, şindrilă, furci de lemn etc.) vor fi însoţite de actul de provenienţă a materialului lemnos din care au fost confecţionate şi de autorizaţia de meseriaş ori de legitimaţie.
Modificări (1)

Art. 7. -

Tinerii căsătoriţi, în vârstă de până la 35 de ani, care locuiesc în zona Munţilor Apuseni şi cei care vin în această zonă să-şi întemeieze gospodării, au dreptul la material lemnos pentru construcţie, în cantitate de 25 metri cubi de familie, o singură dată; cererile acestora vor fi înaintate de către primari filialelor teritoriale ale Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" care, prin ocoalele silvice din zonă, au obligaţia să le onoreze de urgenţă.

Primarii vor asigura folosirea acestui material exclusiv pentru construirea de locuinţe noi.

Pe baza autorizaţiei eliberate de primari, ocoalele silvice vor acorda, la cerere, cantitatea de material lemnos necesar reparării caselor de locuit şi anexelor gospodăreşti.

Art. 8. -

Materialul lemnos la care au dreptul familiile din Munţii Apuseni, conform art. 2 şi 7, pentru prelucrare, realizarea de construcţii noi şi repararea construcţiilor, se plăteşte cu o reducere de 50% din preţul oficial stabilit de organele silvice.

Art. 9. -

Volumul de material lemnos care se acordă conform art. 2 şi 7 se stabileşte în cadrul volumului anual de masă lemnoasă aprobat legal, pentru tăieri anuale, din pădurile ţării.

Art. 10. - Modificări (1)

De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoana care a săvârşit o contravenţie sau o infracţiune silvică în anul anterior depunerii cererii pentru material lemnos.

Art. 11. -

Prefecţii judeţelor menţionate la art. 2 veghează la corecta aplicare a prevederilor prezentei legi de către primarii comunelor şi de către organele Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" şi iau măsurile legale necesare.

Art. 12. - Modificări (1)

Reducerile de 50% pe calea ferată şi pentru materialul lemnos atribuit prin prezenta lege se suportă de la bugetul de stat.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
VALER SUIAN

Bucureşti, 18 mai 1996.

Nr. 33.

se încarcă...