Back

Parlamentul României

Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05.07.1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Art. 1. -

(1) Casa de Economii şi Consemnaţiuni, denumită prescurtat C.E.C., persoană juridică română de drept privat, se reorganizează în societate bancară pe acţiuni, cu acţionar unic statul român.

(2) Sediul central al Casei de Economii şi Consemnaţiuni este în municipiul Bucureşti Calea Victoriei nr. 13.

(3) Durata de funcţionare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni este nelimitată.

(4) Capitalul social al Casei de Economii şi Consemnaţiuni este de 220.000 milioane lei. Modificarea capitalului social se face potrivit legii.

(5) Casa de Economii şi Consemnaţiuni poate înfiinţa, ca unităţi subordonate, sucursale şi agenţii proprii sau mandatare, fără personalitate juridică, în ţară şi în străinătate.

Art. 2. - Modificări (2)

(1) Casa de Economii şi Consemnaţiuni efectuează, în limita autorizaţiei acordate de Banca Naţională a României, următoarele activităţi:

a) atrage, păstrează şi fructifică economiile băneşti ale populaţiei, disponibilităţile băneşti ale persoanelor juridice, deschide conturi, efectuează plăţi, schimb valutar şi primeşte sume spre consemnare;

b) acordă credite persoanelor fizice pentru cumpărarea, construirea, modernizarea, consolidarea sau repararea locuinţelor proprietate personală şi pentru cumpărarea de bunuri de folosinţă îndelungată;

c) acordă credite agenţilor economici mici şi mijlocii.

Creditele se acordă pe bază de garanţii într-un volum total ce nu poate depăşi 20% din activele Casei de Economii şi Consemnaţiuni, cu condiţia ca sursele de creditare să nu provină din depunerile la vedere ale populaţiei;

d) acordă credite statului şi administraţiei publice centrale şi locale;

e) efectuează investiţii în valori mobiliare emise de administraţia publică centrală şi locală:

f) efectuează plasamente pe piaţa interbancară;

g) negociază participaţii de capital la societăţi comerciale şi/sau financiare, stabilite de Consiliul de administraţie al Casei de Economii şi Consemnaţiuni. Volumul total al participaţiilor nu poate depăşi nivelul fondurilor proprii ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni.

(2) Casa de Economii şi Consemnaţiuni poale acorda împrumuturi întreprinderilor mici şi mijlocii şi alte categorii de împrumuturi, în numele şi în contul statului, din surse puse la dispoziţie, precum şi din alte surse care vor fi evidenţiate în mod distinct.

Art. 3. -

Cerinţele impuse de dezvoltarea unei politici prudenţiale specifice cu privire la garantarea împrumuturilor acordate populaţiei, întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a altor împrumuturi se stabilesc de către Consiliul de administraţie al Casei de Economii şi Consemnaţiuni, în conformitate cu reglementările prudenţiale cuprinse în legea bancară şi în normele Băncii Naţionale a României emise în aplicarea acestei legi.

Art. 4. -

(1) Sumele depuse de persoanele fizice la Casa de Economii şi Consemnaţiuni pe instrumente de economisire, precum şi dobânzile şi câştigurile cuvenite pentru acestea sunt garantate de stat. Acestea se restituie la cererea titularilor sau a reprezentanţilor legali ai acestora. Drepturile de creanţă asupra sumelor depuse, dobânzilor şi câştigurilor sunt imprescriptibile.
Modificări (1)

(2) Pentru operaţiunile efectuate Casa de Economii şi Consemnaţiuni percepe taxe sau comisioane; în condiţiile stabilite de consiliul de administraţie.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

În activitatea sa Casa de Economii şi Consemnaţiuni se supune reglementărilor cuprinse în legea bancară, precum şi celor emise de Banca Naţională a României în aplicarea politicii monetare, de credit, valutare, de plăţi, de asigurare a prudenţei bancare şi este subiect al supravegherii prudenţiale a Băncii Naţionale a României.

Art. 6. -

(1) Operaţiunile efectuate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni, numele depunătorilor şi al titularilor depunerilor, sumele depuse şi orice alte date în legătură cu operaţiunile efectuate pe numele acestora sunt confidenţiale.

(2) Date informative privind numele titularilor, depunătorilor, sumele depuse şi operaţiunile efectuate pe numele persoanelor fizice şi juridice se dau numai titularilor sau reprezentanţilor legali, iar în cauzele penale în care s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva titularului, la cererea scrisă a procurorului sau a instanţei judecătoreşti.

(3) Măsurile de indisponibilizare şi de executare a sumelor depuse se vor lua în condiţiile legii.

Art. 7. -

Contractele de credit încheiate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni, în calitate de creditor, sunt titluri executorii.

Art. 8. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Sunt scutite de impozite, taxe de timbru şi orice alte taxe:

a) depunerile de economii, precum şi dobânzile şi câştigurile acordate populaţiei de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni;

b) sumele reprezentând depunerile trecute pe numele moştenitorilor;

c) acţiunile judiciare sau arbitrale precum şi orice alte acte în legătură cu activitatea Casei de Economii şi Consemnaţiuni.

Art. 9. -

Denumirile "Casa de Economii şi Consemnaţiuni", "C.E.C.", "libret de economii" şi "obligaţiuni C.E.C. cu căştiguri" se folosesc exclusiv de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni.

Art. 10. -

(1) Casa de Economii şi Consemnaţiuni este condusă de un consiliu de administraţie, format din 11 membri numiţi pe o perioadă de 4 ani.

(2) Conducerea executivă a Casei de Economii şi Consemnaţiuni este asigurată de un preşedinte şi 3 vicepreşedinţi, numiţi de primul-ministru, în condiţiile prevăzute de legislaţia bancară.
Modificări (1)

(3) Preşedintele şi vicepreşedinţii fac parte de drept din consiliul de administraţie. Ceilalţi 7 membri ai consiliului de administraţie sunt numiţi de ministrul finanţelor.
Modificări (2)

(4) Preşedintele Casei de Economii şi Consemnaţiuni îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie.

Art. 11. -

Modul de organizare şi de funcţionare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni se stabileşte prin statutul propriu, elaborat de consiliul de administraţie şi aprobat de Guvern**).

**) Statutul Casei de Economii şi Consemnaţiuni a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 888 din 1 octombrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 22 octombrie 1996, şi a fost modificat prin Legea nr. 146 din 24 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997.

Art. 12. -

Decretul nr. 371 din 16 august 1958 privind organizarea şi funcţionarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni a Republicii Populare Române, publicat în Buletinul Oficial nr. 32 din 19 august 1958, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

se încarcă...