Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23.02.2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere faptul că transpunerea şi implementarea în legislaţia naţională a Directivei 2008/122/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosinţă a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanţă cu drept de folosinţă pe termen lung, precum şi la contractele de revânzare şi de schimb, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 33 din 3 februarie 2009, trebuie realizate până la data de 23 februarie 2011, adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se impune pentru a permite comercianţilor să îndeplinească obligaţiile prevăzute în actul normativ european, astfel încât să fie atins obiectivul de creare a pieţei interne comunitare, care impune asigurarea unui cadru de reglementare unitar la nivelul Uniunii Europene.

Ţinând cont de faptul că actul normativ european menţionat reglementează noi tipuri de contracte, adaptate evoluţiei pieţei şi noilor produse existente, oferind o protecţie eficientă consumatorilor şi în aceste cazuri,

luând în considerare faptul că, în lipsa unei reglementări imediate a acestor tipuri de contracte, consumatorii nu ar putea beneficia de drepturile prevăzute de actul normativ european menţionat, creându-se o denaturare a concurenţei,

pentru a se evita posibilitatea declanşării procedurii de infringement de către Comisia Europeană împotriva României,

ţinând cont de faptul că aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Obiect, domeniu de aplicare şi definiţii

Art. 1. - Modificări (1)

Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb, pentru a se asigura un înalt nivel de protecţie a consumatorilor.

Art. 2. -

(1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tranzacţiilor dintre comercianţi şi consumatori.

(2) Comercianţii pot desfăşura tranzacţiile reglementate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în baza licenţei de turism emise de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism.

Art. 3. -

Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică cu respectarea prevederilor legale referitoare la:

a) modalităţile de reparare a prejudiciului şi la căile de atac prevăzute în dreptul comun;

b) înregistrarea bunurilor mobile sau imobile şi transferul dreptului de proprietate a bunurilor imobile;

c) condiţiile de amplasare sau criteriile şi metodologia de autorizare ori licenţiere;

d) determinarea naturii juridice a drepturilor care fac obiectul contractelor reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 4. -

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) contract privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare - contractul cu durată mai mare de un an, în temeiul căruia consumatorul dobândeşte, cu titlu oneros, dreptul de folosinţă a unuia sau a mai multor spaţii de cazare peste noapte, pentru mai mult de o perioadă de ocupare;
Modificări (1)

b) contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă - contractul cu durata mai mare de un an, în temeiul căruia consumatorul dobândeşte, cu titlu oneros, în principal dreptul de a beneficia de reduceri şi de alte avantaje privind cazarea, cu sau fără excluderea transportului ori a altor servicii;
Modificări (1)

c) contract de revânzare - contractul în temeiul căruia un comerciant acordă asistenţă, cu titlu oneros, unui consumator pentru vânzarea sau cumpărarea drepturilor care decurg dintr-un contract privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare ori dintr-un contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă;
Modificări (1)

d) contract de schimb - contractul în temeiul căruia un consumator participă, cu titlu oneros, la un sistem de schimb care îi permite accesul la spaţii de cazare peste noapte ori la alte servicii, în schimbul acordării accesului temporar altor persoane la avantajele ce decurg din contractul consumatorului respectiv privind dreptul de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare;

e) comerciant - orice persoană fizică ori juridică ce acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, precum şi orice persoană care acţionează în numele sau pe seama acesteia;

f) consumator - orice persoană fizică ce acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;

g) contract accesoriu - contractul în temeiul căruia consumatorului îi sunt prestate de către un comerciant sau de către un terţ, în baza unei înţelegeri între comerciant şi acel terţ, servicii conexe unui contract privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare ori unui contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă;

h) suport durabil - orice instrument care îi permite consumatorului sau comerciantului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe ulterioare, pe o durată corespunzătoare scopului informaţiilor, şi care să permită reproducerea nealterată a acestora;

i) cod de conduită - acordul sau ansamblul de reguli care nu este impus prin legislaţie ori prin dispoziţii administrative şi care defineşte comportamentul comercianţilor ce se angajează să îl respecte, cu privire la una sau mai multe practici comerciale ori la unul sau mai multe sectoare de activitate;

j) responsabil de cod - orice entitate, inclusiv un comerciant sau un grup de comercianţi, responsabilă cu întocmirea şi revizuirea unui cod de conduită şi/sau cu supravegherea respectării acestui cod de către cei care s-au angajat să îl respecte.

Art. 5. -

Pentru a calcula durata contractelor definite la art. 4 lit. a) şi b) se vor lua în considerare toate clauzele contractuale care permit reînnoirea tacită sau prelungirea duratei contractului.

CAPITOLUL II Informaţii preliminare încheierii contractului

SECŢIUNEA 1 Publicitatea

Art. 6. -

Orice formă de publicitate trebuie să precizeze posibilitatea obţinerii informaţiilor menţionate la art. 10, precum şi locul de unde acestea pot fi obţinute.

Art. 7. -

(1) În cazul în care în cadrul unei oferte promoţionale, al unui eveniment de promovare sau al unui eveniment comercial urmează a i se oferi consumatorului, personal, oricare dintre contractele definite la art. 4 lit. a)-d), comerciantul trebuie să precizeze în mod clar în invitaţie scopul comercial şi natura evenimentului.
Modificări (1)

(2) Informaţiile prevăzute la art. 10 se pun la dispoziţia consumatorului în orice moment pe toată durata evenimentului.

Art. 8. -

Niciunul dintre produsele care pot face obiectul contractelor definite la art. 4 lit. a) şi b) nu poate fi promovat sau comercializat drept o investiţie.

SECŢIUNEA a 2-a Informaţii precontractuale

Art. 9. -

(1) Comerciantul furnizează consumatorului toate informaţiile prevăzute la art. 10:

a) gratuit;

b) într-un mod clar şi uşor de înţeles;

c) pe hârtie sau pe un alt suport durabil, uşor accesibil consumatorului;

d) în limba română sau, în cazul în care consumatorul este cetăţean străin ori îşi are reşedinţa în străinătate, contractul se redactează, la alegerea acestuia, şi în limba sau în una dintre limbile oficiale ale statului pe teritoriul căruia îşi are reşedinţa ori al cărui cetăţean este, cu condiţia ca aceasta să fie o limbă oficială a Uniunii Europene;

e) cu suficient timp, dar cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte ca un consumator să încheie un contract sau să accepte o ofertă.
Modificări (1)

(2) Perioada de 15 zile prevăzută la alin. (1) lit. e) se poate reduce cu acordul scris al consumatorului.

Art. 10. -

(1) Comerciantul furnizează consumatorului informaţii precontractuale, după cum urmează:

a) în cazul unui contract privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, prin intermediul formularului standard de informaţii prevăzut în anexa nr. 1 şi al informaţiilor enumerate în partea a 3-a a formularului respectiv;

b) în cazul unui contract pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, prin intermediul formularului standard de informaţii prevăzut în anexa nr. 2 şi al informaţiilor enumerate în partea a 3-a a formularului respectiv;

c) în cazul unui contract de revânzare, prin intermediul formularului standard de informaţii prevăzut în anexa nr. 3 şi al informaţiilor enumerate în partea a 3-a a formularului respectiv;

d) în cazul unui contract de schimb, prin intermediul formularului standard de informaţii prevăzut în anexa nr. 4 şi al informaţiilor enumerate în partea a 3-a a formularului respectiv.

(2) Comerciantul are obligaţia să completeze formularele standard prevăzute la alin. (1) cu informaţii suficiente şi precise, astfel încât să nu inducă în eroare consumatorul şi pentru a permite consumatorului să ia o decizie în deplină cunoştinţă de cauză.

CAPITOLUL III Informaţii şi drepturi contractuale

SECŢIUNEA 1 Informaţii contractuale

Art. 11. - Modificări (1)

Contractul se încheie în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, şi se redactează în mod vizibil şi uşor de citit, cu font de minimum 12. Culoarea de fond a hârtiei pe care este redactat contractul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat.

Art. 12. -

(1) Contractul se redactează în limba română.

(2) În cazul în care consumatorul este cetăţean străin sau îşi are reşedinţa în străinătate, contractul se redactează, la alegerea acestuia, şi în limba sau în una dintre limbile statului membru pe teritoriul căruia îşi are reşedinţa ori al cărui cetăţean este, cu condiţia ca aceasta să fie o limbă oficială a Uniunii Europene.

(3) În cazul unui contract privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare care are ca obiect un singur bun imobil determinat, comerciantul furnizează consumatorului, în mod gratuit, o traducere autorizată a contractului în limba sau în una dintre limbile statului membru în care se află bunul imobil, cu condiţia ca aceasta să fie o limbă oficială a Uniunii Europene, în termen de 15 zile calendaristice de la data menţionată la art. 18 alin. (1).

Art. 13. -

Contractul include următoarele:

a) informaţii privind numele şi domiciliul şi, după caz, denumirea sau sediul social al părţilor contractante;

b) formularul standard prevăzut la art. 10, care devine parte integrantă a contractului;

c) separat, formularul standard referitor la dreptul de retragere prevăzut în anexa nr. 5, care are ca scop facilitarea exercitării dreptului de retragere din contract, în conformitate cu prevederile art. 17-20;

d) semnătura fiecărei părţi;

e) data şi locul încheierii contractului;

f) modalităţile de notificare.

Art. 14. -

(1) Informaţiile conţinute în formularul standard prevăzut la art. 10 nu pot fi modificate decât cu acordul expres al părţilor sau în cazul în care modificările decurg din anumite circumstanţe neobişnuite şi neprevăzute, independente de voinţa comerciantului, şi ale căror consecinţe nu ar fi putut fi evitate, chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile necesare.

(2) Orice modificare va fi comunicată consumatorului, pe hârtie sau pe un alt suport durabil uşor accesibil acestuia şi pe care îl acceptă, înainte de încheierea contractului.

(3) Modificările se menţionează în mod expres în contract.

Art. 15. -

(1) Înainte de încheierea contractului, comerciantul atrage atenţia consumatorului într-o manieră explicită asupra:

a) existenţei dreptului de retragere din contract;

b) duratei de timp în care acesta îşi poate exercita dreptul de retragere, în conformitate cu prevederile art. 17-20;

c) interzicerii plăţilor în avans în această perioadă, în conformitate cu prevederile art. 24 şi 25.

(2) Consumatorul confirmă primirea informaţiilor contractuale prevăzute la alin. (1) prin semnarea rubricilor corespunzătoare din partea a 2-a a formularului standard prevăzut în anexele nr. 1-4.

Art. 16. - Modificări (1)

La momentul încheierii contractului, consumatorul primeşte cel puţin un exemplar al acestuia.

SECŢIUNEA a 2-a Dreptul de retragere

Art. 17. -

Consumatorul are dreptul de a se retrage din contractele definite la art. 4 lit. a) -d) în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv.

Art. 18. -

(1) Termenul de 14 zile calendaristice prevăzut pentru exercitarea dreptului de retragere începe să curgă astfel:

a) de la data încheierii contractului sau a unui precontract cu caracter obligatoriu;

b) de la data la care consumatorul intră în posesia contractului sau a oricărui precontract obligatoriu, dacă aceasta este ulterioară datei menţionate la lit. a).

(2) În cazul în care comerciantul a completat şi a pus la dispoziţia consumatorului, separat, formularul standard privind dreptul de retragere, prevăzut la art. 13 lit. c), în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, în termen de un an de la data menţionată la alin. (1), termenul de retragere din contract începe să curgă de la data la care consumatorul primeşte acest formular.

(3) În cazul în care informaţiile menţionate la art. 10, inclusiv formularul standard prevăzut în anexele nr. 1-4, au fost puse la dispoziţia consumatorului în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, în termen de 3 luni de la data menţionată la alin. (1), termenul de retragere din contract curge de la data la care consumatorul primeşte aceste informaţii.

Art. 19. -

Consumatorul decade din dreptul de a se retrage din contract în termen de:

a) un an şi 14 zile calendaristice de la data menţionată la art. 18 alin. (1), în cazul în care comerciantul nu a completat şi nu a pus la dispoziţia consumatorului, în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, formularul standard privind dreptul de retragere din contract, prevăzut la art. 13 lit. c);

b) 3 luni şi 14 zile calendaristice de la data menţionată la art. 18 alin. (1), în cazul în care informaţiile menţionate la art. 10, inclusiv formularul standard prevăzut în anexele nr. 1-4, nu au fost puse la dispoziţia consumatorului în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator.

se încarcă...