Back

Parlamentul României

Legea nr. 271/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de informaţii privind vizele şi participarea României la Sistemul de informaţii privind vizele

În vigoare de la 17.01.2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere:

- dispoziţiile Deciziei 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de informaţii privind vizele (VIS),

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă şedere (Regulamentul VIS), cu modificările aduse prin art. 54 din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize);

- dispoziţiile Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autorităţile desemnate ale statelor membre şi de către Europol în scopul prevenirii, depistării şi cercetării infracţiunilor de terorism şi a altor infracţiuni grave,

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de informaţii privind vizele şi asigură cadrul juridic necesar utilizării de către autorităţile române a Sistemului de informaţii privind vizele.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) Sistemul de informaţii privind vizele, denumit în continuare VIS - sistemul informatic al Uniunii Europene, instituit prin Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de informaţii privind vizele (VIS), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 213 din 15 iunie 2004, destinat schimbului de date privind vizele, care permite autorităţilor competente din statele membre ale Uniunii Europene să introducă, să actualizeze şi să consulte aceste date pe cale electronică;

b) Sistemul naţional de informaţii privind vizele, denumit în continuare SNIV - sistemul informatic compatibil cu VIS, care permite autorităţilor naţionale competente să participe la schimbul de date cu autorităţile competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene în scopurile prevăzute la art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă şedere (Regulamentul VIS), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 218 din 13 august 2008, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul VIS, şi să gestioneze datele necesare în procedurile de acordare a vizelor de lungă şedere şi a dreptului de azil, cât şi să asigure consultarea datelor din VIS în scopul prevenirii şi combaterii infracţiunilor de terorism şi a altor infracţiuni grave;

c) interfaţa naţională locală, denumită în continuare INL - echipamentele tehnice şi aplicaţiile informatice prin intermediul cărora SNIV se conectează fizic la VIS. INL este situată pe teritoriul României şi este localizată la Centrul Naţional de Vize, denumit în continuare CNV;

d) componenta Ministerului Afacerilor Externe a SNIV, denumită în continuare componenta MAE a SNIV, este alcătuită din componenta MAE a bazei de date a SNIV, sistemul informatic reprezentând totalitatea aplicaţiilor informatice, a echipamentelor de prelucrare a datelor din SNIV şi de conectare la VIS, precum şi infrastructura de comunicaţii aflate la sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare ale României şi CNV, inclusiv echipamentele care asigură securizarea comunicaţiilor între CNV şi baza de date localizată la Oficiul Român pentru Imigrări, denumit în continuare ORI, precum şi a comunicaţiei dintre CNV şi INL;

e) componenta Ministerului Administraţiei şi Internelor a SNIV, denumită în continuare componenta MAI a SNIV, este alcătuită din componenta MAI a bazei de date a SNIV şi din sistemul informatic reprezentând totalitatea aplicaţiilor informatice, echipamentelor de prelucrare a datelor din SNIV şi a infrastructurii de comunicaţii utilizate de structurile centrale şi teritoriale ale ORI şi ale Poliţiei de Frontieră Române, denumită în continuare PFR;

f) autorităţi naţionale competente - autorităţile publice române prevăzute la art. 5, 19 şi 31;

g) componenta naţională a Sistemului de informaţii Schengen, denumită în continuare N.SIS - sistemul informatic constituit din Sistemul informatic naţional de semnalări şi copia naţională a bazei de date centrale a Sistemului de informaţii Schengen;

h) baza de date a SNIV - bază de date care cuprinde două componente interconectate, cu următoarele categorii de date:

I. componenta MAE a SNIV:

(i) datele prevăzute la art. 5 alin. (1) şi art. 9-14 din Regulamentul VIS, care au fost introduse de autorităţile naţionale competente, atât cu privire la vizele de scurtă şedere, cât şi cu privire la vizele de lungă şedere;

(ii) datele preluate din VIS de către autorităţile naţionale competente;

II. componenta MAI a SNIV:

- date din Sistemul naţional de evidenţă a străinilor, constituit în conformitate cu prevederile legale, care sunt relevante pentru SNIV;

i) punct central de acces - autoritatea publică română prin intermediul căreia se asigură accesul, în vederea consultării datelor din VIS, al autorităţilor naţionale competente care au atribuţii în prevenirea, depistarea şi cercetarea infracţiunilor de terorism şi a altor infracţiuni grave;

j) tranzacţie - orice operaţie de introducere, modificare, ştergere sau consultare a datelor conţinute în SNIV ori VIS;

k) stat membru - stat care utilizează VIS;

l) ţară terţă - stat care nu aplică acquis-ul Schengen şi care nu are acces la VIS;

m) infracţiuni de terorism şi alte infracţiuni grave - infracţiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, şi cele prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare;

n) alţi termeni din cuprinsul prezentei legi, precum: viză, autocolant de viză, formular de cerere, solicitant, document de călătorie, date alfanumerice, membri ai grupului, stat membru responsabil, identificare, verificare au înţelesul prevăzut la art. 4 din Regulamentul VIS.

CAPITOLUL II Participarea României la VIS

SECŢIUNEA 1 Înfiinţarea şi obiectivul general al SNIV

Art. 3. -

Se înfiinţează SNIV, în conformitate cu Decizia 2004/512/CE a Consiliului şi cu Regulamentul VIS, precum şi cu respectarea specificaţiilor tehnice stabilite prin Decizia 2008/602/CE a Comisiei din 17 iunie 2008 de stabilire a arhitecturii fizice şi a cerinţelor privind interfeţele naţionale şi infrastructura de comunicaţii dintre Sistemul central de informaţii privind vizele (VIS) şi interfeţele naţionale pentru etapa de dezvoltare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 194 din 23 iulie 2008.

Art. 4. -

(1) SNIV urmăreşte îmbunătăţirea punerii în aplicare a politicii comune în materie de vize, a cooperării la nivel consular şi a consultărilor care au loc între autorităţile responsabile în domeniul vizelor, prin facilitarea schimbului de date între statele membre cu privire la cererile de vize şi la deciziile referitoare la acestea.

(2) SNIV este folosit printr-un sistem de mesagerie electronică pentru a consulta celelalte state care participă la VIS, în cadrul procesului de acordare a vizelor, respectiv pentru a răspunde la solicitările similare formulate de celelalte state membre.

(3) De la data la care România va aplica în totalitate dispoziţiile acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens, prin SNIV se vor tranzacţiona date către VIS central, conform calendarului de implementare pe regiuni stabilit la nivelul Uniunii Europene. Până la data la care România va aplica în totalitate dispoziţiile acquis-ului Schengen, SNIV va putea fi folosit pentru testarea în timp real.

SECŢIUNEA a 2-a Gestionarea şi utilizarea SNIV

Art. 5. -

Ministerul Afacerilor Externe, prin CNV, şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin ORI, sunt autorităţile naţionale care, în conformitate cu competenţele ce le revin potrivit prezentei legi, asigură aplicarea prevederilor art. 28 alin. 4 lit. a) şi b) din Regulamentul VIS cu privire la gestionarea şi funcţionarea SNIV.

Art. 6. -

(1) Se înfiinţează Comisia tehnică, în subordinea Consiliului interministerial pentru relaţii externe şi afaceri europene, prevăzut la art. 1 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, şi sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, ca organism cu atribuţii de analiză şi soluţionare a problemelor de ordin tehnic apărute în funcţionarea SNIV, compusă din reprezentanţi la nivel de experţi ai autorităţilor naţionale competente care sunt prevăzute la art. 5 şi ai PFR, în calitate de consultanţi, desemnaţi de către fiecare autoritate în parte, conform procedurilor interne.

(2) Preşedintele Comisiei tehnice este şeful structurii centrale din Ministerul Afacerilor Externe cu atribuţii în domeniul tehnologiei informaţiei.

Art. 7. -

Comisia tehnică are următoarele atribuţii:

a) asigură punerea în aplicare a deciziilor de ordin tehnic ale autorităţilor naţionale cărora le revin competenţe în gestionarea şi funcţionarea SNIV;

b) prezintă propuneri, pentru buna funcţionare a SNIV, autorităţilor naţionale locale cărora le revin competenţe în gestionarea şi funcţionarea SNIV;

c) asigură informarea autorităţilor naţionale competente cu privire la deciziile luate în cadrul grupurilor de lucru tehnice ale Uniunii Europene în domeniul VIS;

d) stabileşte metodologia de lucru privind norme generale de utilizare a sistemului pentru introducerea, consultarea, modificarea sau ştergerea datelor din SNIV.

Art. 8. -

La prima întrunire a Comisiei tehnice, membrii acesteia adoptă, cu majoritatea voturilor celor prezenţi, regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia.

Art. 9. -

(1) Comisia tehnică se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la iniţiativa preşedintelui comisiei.

(2) La lucrările Comisiei tehnice pot participa şi invitaţi de la instituţii cu atribuţii în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

(3) Secretariatul Comisiei tehnice este asigurat de structura centrală din Ministerul Afacerilor Externe cu atribuţii în domeniul tehnologiei informaţiei.

(4) Secretariatul Comisiei tehnice are următoarele atribuţii:

a) transmite informări Comisiei tehnice privind modificările tehnice intervenite la nivelul Uniunii Europene în VIS;

b) asigură legătura permanentă între Comisia tehnică şi autorităţile reprezentate în acesta;

c) gestionează documentaţia Comisiei tehnice.

SECŢIUNEA a 3-a Datele introduse în SNIV

Art. 10. -

Autorităţile naţionale competente introduc în SNIV următoarele tipuri de date:

a) date alfanumerice şi dactiloscopice referitoare la solicitantul de viză, precum şi fotografii ale acestuia;

b) date referitoare la vizele anterior solicitate, eliberate, refuzate, anulate, retrase sau prelungite ale solicitantului;

c) conexiuni cu alte dosare de cerere ale solicitantului respectiv, precum şi cu dosarele de cerere ale persoanelor care îl însoţesc, în situaţia în care solicitantul călătoreşte în grup ori împreună cu soţul, soţia şi/sau copiii lor.

Art. 11. -

Autoritatea naţională competentă care primeşte cererea de viză introduce în SNIV datele alfanumerice referitoare la solicitant preluate din formularul de cerere, după cum urmează:

a) numele (numele de familie), numele la naştere [numele anterior (anterioare)], prenumele; data naşterii, locul naşterii, ţara naşterii, sexul;

b) cetăţenia actuală şi cetăţenia la naştere;

c) tipul şi numărul documentului de călătorie, autoritatea care l-a eliberat şi data eliberării şi a expirării acestuia;

d) locul şi data cererii;

e) tipul vizei solicitate;

f) datele referitoare la persoana care adresează invitaţia şi/sau care îşi asumă cheltuielile de întreţinere a solicitantului pe perioada şederii, şi anume:

1. în cazul unei persoane fizice, numele, prenumele şi adresa persoanei;

2. în cazul unei persoane juridice, denumirea şi adresa acesteia, precum şi numele şi prenumele persoanei de contact din cadrul societăţii/organizaţiei;

g) statul membru (statele membre) de destinaţie şi durata şederii sau a tranzitului prevăzut;

h) principalul scop (principalele scopuri) al (ale) călătoriei;

i) data prevăzută de sosire în spaţiul Schengen şi data prevăzută de plecare din spaţiul Schengen;

j) statul membru al primei intrări;

k) adresa de domiciliu a solicitantului;

l) ocupaţia actuală şi angajatorul; pentru studenţi: denumirea instituţiei de învăţământ;

m) în cazul minorilor, autoritatea părintească sau tutelară;

n) o fotografie a solicitantului, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză;

o) amprentele digitale ale solicitantului, în conformitate cu dispoziţiile corespunzătoare din Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui cod comunitar de vize (Codul de vize), denumit în continuare Codul comunitar de vize.

Art. 12. -

Autoritatea responsabilă în domeniul vizelor introduce în SNIV datele referitoare la vizele solicitate admisibile potrivit prevederilor art. 19 din Codul comunitar de vize, după cum urmează:

a) numărul cererii;

b) informaţii referitoare la stadiul procedurii, cu menţionarea faptului că a fost solicitată o viză;

c) autoritatea căreia i-a fost prezentată cererea, inclusiv sediul acesteia, şi dacă cererea a fost prezentată acestei autorităţi reprezentând un alt stat membru;

d) datele prevăzute la art. 11.

Art. 13. -

(1) În cazul în care s-a luat decizia eliberării unei vize, autoritatea naţională competentă care a decis eliberarea vizei adaugă în SNIV categoria de date în cauză, după cum urmează:

a) informaţii referitoare la stadiul procedurii, cu menţionarea faptului că viza a fost eliberată;

b) autoritatea care a eliberat viza, inclusiv sediul său, şi dacă aceasta a eliberat-o în numele unui alt stat membru;

c) locul şi data deciziei de eliberare a vizei;

d) tipul de viză;

e) numărul autocolantului de viză;

f) teritoriul pe care deţinătorul vizei este autorizat să călătorească, în conformitate cu dispoziţiile corespunzătoare din cadrul Codului comunitar de vize;

g) data de la care decurge şi data la care expiră perioada de valabilitate a vizei;

h) numărul de intrări autorizate de viză pe teritoriul pentru care este valabilă viza;

i) durata de şedere autorizată prin viză;

j) dacă este cazul, indicaţia că viza a fost eliberată pe o filă separată, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 333/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de stabilire a unui model uniform de formular pentru aplicarea unei vize eliberate de statele membre titularilor unui document de călătorie nerecunoscut de statul membru care emite formularul respectiv;

k) adresa de domiciliu a solicitantului.

(2) În cazul în care solicitantul îşi retrage cererea sau renunţă la aceasta înainte de luarea unei decizii de eliberare ori de neeliberare a vizei, autoritatea responsabilă în domeniul vizelor căreia i-a fost prezentată cererea indică faptul că cererea a fost clasată din aceste motive, precum şi data clasării.

se încarcă...