Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1189/2015/1189 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică aplicabile cazanelor cu combustibil solid (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32015R1189

În vigoare de la 21.07.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, în special articolul 15 alineatul (1), în urma consultării forumului consultativ menţionat la articolul 18 din Directiva 2009/125/CE,

întrucât:

(1) În temeiul Directivei 2009/125/CE, Comisia trebuie să stabilească cerinţe în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic care reprezintă volume semnificative de vânzări şi de schimburi comerciale, au un impact semnificativ asupra mediului şi prezintă un potenţial semnificativ de ameliorare a impactului asupra mediului, fără a antrena costuri excesive.

(2) Articolul 16 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE prevede că, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 19 alineatul (3) şi cu criteriile prevăzute la articolul 15 alineatul (2) şi după consultarea forumului consultativ, Comisia introduce, după caz, măsuri de punere în aplicare pentru produsele având un potenţial mare de reducere necostisitoare a emisiilor de gaze cu efect de seră, cum ar fi echipamentele de încălzire, inclusiv cazanele cu combustibil solid şi pachetele formate dintr-un cazan cu combustibil solid, instalaţii de încălzire suplimentare, regulatoare de temperatură şi dispozitive solare.

(3) Comisia a efectuat un studiu pregătitor pentru a analiza aspectele tehnice, de mediu şi economice ale cazanelor cu combustibil solid utilizate, în general, în gospodării şi în scopuri comerciale. Studiul a fost realizat împreună cu părţi interesate şi implicate din Uniune şi din ţări terţe, iar rezultatele au fost făcute publice.

(4) Aspectele de mediu ale cazanelor cu combustibil solid care au fost identificate ca fiind semnificative în scopul prezentului regulament sunt consumul de energie în faza de utilizare şi emisiile de particule (praf), de compuşi organici gazoşi, de monoxid de carbon şi de oxizi de azot în faza de utilizare. Consumul anual de energie legat de cazanele cu combustibil solid este estimat la 530 de petajuli ("PJ") (aproximativ 12,7 milioane de tone de echivalent petrol "Mtep") în 2030 şi se preconizează că emisiile anuale vor fi de 25 de kilotone ("kt") de particule, 25 kt de compuşi organici gazoşi şi 292 kt de monoxid de carbon în 2030. Se preconizează că emisiile de oxizi de azot vor creşte din cauza noilor modele potenţiale de cazane cu combustibil solid care vizează un mai mare randament energetic şi emisii mai reduse de substanţe organice. Conform studiului pregătitor, consumul de energie electrică şi emisiile din faza de utilizare ale cazanelor cu combustibil solid pot fi reduse în mod semnificativ.

(5) Studiul pregătitor arată că, în cazul cazanelor cu combustibil solid, nu sunt necesare cerinţe suplimentare referitoare la parametrii de proiectare ecologică pentru produsele menţionate în partea 1 din anexa I la Directiva 2009/125/CE. În special, emisiile de dioxine şi de furani nu sunt considerate semnificative.

(6) Cazanele care generează căldură exclusiv pentru furnizarea de apă caldă potabilă sau menajeră, cazanele pentru încălzire şi pentru distribuirea unor agenţi termici gazoşi şi cazanele de cogenerare cu o capacitate electrică de 50 kW sau mai mare au caracteristici tehnice specifice şi, prin urmare, trebuie excluse din prezentul regulament. Cazanele cu biomasă nelemnoasă sunt excluse deoarece, în prezent, nu există suficiente informaţii la nivel european pentru a determina niveluri adecvate pentru cerinţele de proiectare ecologică referitoare la acestea şi ele pot avea efecte semnificative asupra mediului, cum ar fi emisiile de dioxină şi furan. Cu ocazia revizuirii prezentului regulament, se va reevalua oportunitatea stabilirii de cerinţe în materie de proiectare ecologică pentru aceste cazane cu biomasă nelemnoasă.

(7) Consumul de energie al cazanelor cu combustibil solid şi emisiile generate de acestea ar putea fi reduse prin utilizarea tehnologiilor nebrevetate şi rentabile existente, fără o creştere a costurilor totale aferente achiziţionării şi funcţionării acestor produse.

(8) Se preconizează că efectul combinat al cerinţelor de proiectare ecologică prevăzute în prezentul regulament şi în Regulamentul delegat (UE) 2015/1187 al Comisiei va duce, până în 2030, la economii anuale de energie de aproximativ 18 PJ (aproximativ 0,4 Mtep), precum şi la reduceri conexe ale emisiilor de dioxid de carbon ("CO2") cu aproximativ 0,2 Mt şi la reducerea cu 10 kt a emisiilor de particule, cu 14 kt a emisiilor de compuşi organici gazoşi şi cu 130 kt a emisiilor de monoxid de carbon.

(9) Cerinţele în materie de proiectare ecologică trebuie să armonizeze, în întreaga Uniune, cerinţele referitoare la consumul de energie al cazanelor cu combustibil solid şi la emisiile generate de acestea, în vederea unei mai bune funcţionări a pieţei interne şi a îmbunătăţirii performanţei de mediu a acestor produse.

(10) Cerinţele în materie de proiectare ecologică nu ar trebui să afecteze funcţionalitatea sau accesibilitatea preţurilor cazanelor cu combustibil solid din perspectiva utilizatorului final şi nu ar trebui să aibă un impact negativ asupra sănătăţii, siguranţei sau mediului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...