Back

Consiliul Uniunii Europene

Recomandare nr. 1184/2015 privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre şi ale Uniunii Europene Număr celex: 32015H1184

În vigoare de la 18.07.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 121 alineatul (2),

având în vedere recomandarea Comisiei Europene,

având în vedere concluziile Consiliului European,

întrucât:

(1) Tratatul dispune că statele membre ar trebui să îşi considere politicile economice drept o chestiune de interes comun şi să le coordoneze în cadrul Consiliului. Tratatul dispune de asemenea că orientări generale pentru politicile economice şi ocuparea forţei de muncă urmează să fie adoptate de Consiliu pentru a ghida politicile statelor membre şi ale Uniunii.

(2) În conformitate cu tratatul, Uniunea a elaborat şi a pus în aplicare instrumente de coordonare pentru politica fiscală şi politicile macrostructurale. Semestrul european combină diferitele instrumente într-un cadru global pentru supravegherea economică şi bugetară multilaterală integrată. Simplificarea şi consolidarea semestrului european, astfel cum se prevede în Analiza anuală a creşterii pentru 2015 realizată de Comisie, ar trebui să îmbunătăţească în continuare funcţionarea acestuia.

(3) Criza financiară şi economică a scos la iveală şi a evidenţiat deficienţe importante în economia Uniunii şi a statelor sale membre. Ea a subliniat, de asemenea, interdependenţa strânsă a economiilor şi a pieţelor forţei de muncă ale statelor membre. În plus, creşterea accentuată a nivelului datoriei publice a generat riscuri la adresa sustenabilităţii fiscale. Tranziţia Uniunii către o creştere economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii şi crearea de locuri de muncă reprezintă principala provocare cu care aceasta se confruntă astăzi. Acest lucru necesită o acţiune strategică coordonată şi ambiţioasă, atât la nivelul Uniunii, cât şi la nivel naţional, în conformitate cu tratatul şi cu guvernanţa economică a Uniunii. Combinând măsurile legate de ofertă şi de cerere, respectiva acţiune strategică ar trebui să cuprindă un stimulent pentru investiţii, un angajament reînnoit pentru reformele structurale şi exercitarea responsabilităţii fiscale.

(4) Statele membre şi Uniunea ar trebui să abordeze, de asemenea, impactul social al crizei şi să vizeze construirea unei societăţi bazate pe coeziune, în care oamenii să aibă capacitatea să anticipeze şi să gestioneze schimbările, precum şi să participe activ în societate şi în economie. Ar trebui să se asigure acces şi oportunităţi pentru toţi şi să se reducă sărăcia şi excluziunea socială, în special prin asigurarea unei funcţionări eficiente a pieţelor muncii şi a sistemelor de protecţie socială şi prin eliminarea barierelor din calea participării pe piaţa muncii. De asemenea, statele membre ar trebui să garanteze tuturor cetăţenilor şi regiunilor accesul la beneficiile creşterii economice.

(5) O acţiune coerentă cu orientările integrate pentru politicile economice şi de ocupare a forţei de muncă reprezintă o contribuţie importantă la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere inteligentă, durabilă si favorabilă incluziunii (denumită în continuare "strategia Europa 2020"). Strategia Europa 2020 ar trebui să se bazeze pe o serie integrată de politici europene şi naţionale, pe care statele membre şi Uniunea ar trebui să le pună în aplicare pentru a obţine efectele pozitive de contagiune ale reformelor structurale coordonate, o combinaţie de politici economice globale corespunzătoare şi o contribuţie mai substanţială a politicilor europene la obiectivele strategiei Europa 2020, precum şi pentru a asigura buna funcţionare a uniunii economice şi monetare. Orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre şi ale Uniunii Europene, anexate la prezenta recomandare, şi orientările relevante pentru politicile de ocupare a forţei de muncă formează împreună orientările integrate pentru punerea în aplicare a strategiei Europa 2020 (denumite în continuare "orientări integrate Europa 2020").

(6) Cu toate că orientările integrate Europa 2020 se adresează statelor membre şi Uniunii, ele ar trebui să fie puse în aplicare în parteneriat cu toate autorităţile naţionale, regionale şi locale, implicând îndeaproape parlamentele, precum şi partenerii sociali şi reprezentanţii societăţii civile.

(7) Orientările generale pentru politicile economice oferă statelor membre un ghid cu privire la punerea în aplicare a reformelor, reflectând interdependenţa dintre statele membre. Ele sunt coerente cu Pactul de stabilitate şi de creştere. Astfel de orientări ar trebui să formeze baza pentru recomandările specifice fiecărei ţări pe care Consiliul le poate adresa statelor membre,

RECOMANDĂ ca statele membre şi, atunci când este cazul, Uniunea să ţină seama în politicile lor economice de orientările prevăzute în anexă, care fac parte din orientările integrate Europa 2020.

Adoptată la Bruxelles, 14 iulie 2015.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...