Back

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Administraţiei şi Internelor

Ordinul nr. 610/2005 privind definirea şi caracterizarea spaţiului rural

În vigoare de la 06.05.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Nr. 143/610

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

Ministerul Administraţiei şi Internelor

În baza Notei nr. 87.236 din 6 octombrie 2004, întocmită de Direcţia de dezvoltare rurală, privind necesitatea definirii şi caracterizării spaţiului rural în România în acord cu prevederile Reglementării Consiliului Europei nr. 1.296/1996 privind Carta Europeană a spaţiului rural,

în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare, şi al art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:

Art. 1. -

Prin spaţiu rural, în înţelesul prezentului ordin, sunt definite zonele aparţinând comunelor, precum şi zonele periurbane ale oraşelor sau municipiilor, în care se desfăşoară, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, activităţi încadrate în următoarele domenii economice:

a) producţie agricolă vegetală şi/sau zootehnică, silvică, de pescuit şi acvacultură;

b) procesarea industrială a produselor agricole, silvice, piscicole şi de acvacultură, precum şi activităţi meşteşugăreşti, artizanale şi de mică industrie;

c) servicii de turism şi de agrement rural.

Art. 2. -

(1) Primarii au obligaţia ca la cererea formulată în scris a solicitanţilor să certifice printr-o adeverinţă, conform modelului prezentat în anexa la prezentul ordin, că proprietatea imobiliară (teren, construcţie) deţinută de aceştia în proprietate sau în administrare legală aparţine spaţiului rural definit conform art. 1.

(2) Încadrarea nejustificată în spaţiul rural a unei proprietăţi imobiliare, precum şi tergiversarea sau neeliberarea adeverinţei conform alin. (1) de către primari sunt supuse căilor de atac reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului integrării europene nr. 173/160/93/2004 privind definirea şi caracterizarea noţiunii de spaţiu rural, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 14 aprilie 2004, se abrogă.

Art. 4. -

Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor Ministrul administraţiei
şi dezvoltării rurale, şi internelor,
Gheorghe Flutur Vasile Blaga

ANEXĂ

Consiliul Local ..................................

Judeţul ..........................................

Nr. ........................./....................

ADEVERINŢĂ

Ca urmare a cererii nr. .............. din ..............., depusă de domnul/ doamna ................, domiciliat/domiciliată în localitatea ................, str. ............................ nr. ........, bl. ....., sc. ....., ap. ....., judeţul .................................., adeverim că proprietatea imobiliară, construcţie ............................./ suprafaţa de teren .................. de ............... ha, aflată în intravilanul/extravilanul comunei/oraşului/ municipiului ..........................., este legal deţinută de solicitant în proprietate/în administrare, conform actului .................... nr. .......... din ............., emis de către ............................................. .

Conform art. 1 lit. ................... din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 143/610/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ..... din ...................., proprietatea imobiliară este amplasată în zonă rurală.

Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru a-i servi solicitantului la iniţierea/dezvoltarea unui proiect în cadrul Programului SAPARD.

Primar,
....................

se încarcă...