Back

Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 1076/2015 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, a unor norme suplimentare privind înlocuirea unui beneficiar şi privind responsabilităţile aferente şi cerinţele minime care trebuie incluse în acordurile de parteneriat public-privat finanţate de fondurile structurale şi de investiţii europene Număr celex: 32015R1076

În vigoare de la 24.07.2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, în special articolul 63 alineatul (4) şi articolul 64 alineatul (4),

întrucât:

(1) Articolul 63 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 prevede că, în ceea ce priveşte o operaţiune a unui parteneriat public-privat ("PPP"), un beneficiar poate fi un organism reglementat de dreptul privat al unui stat membru ("partener privat"). În conformitate cu articolul 63 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, partenerul privat selectat pentru a pune în aplicare operaţiunea poate fi înlocuit în calitatea sa de beneficiar în timpul punerii în aplicare atunci când acest lucru se impune în conformitate cu clauzele şi condiţiile PPP sau cu cele care stau la baza acordului de finanţare încheiat între partenerul privat şi instituţia financiară care cofinanţează operaţiunea.

(2) Pentru a stabili un set complet de obligaţii ale partenerilor în cadrul unei operaţiuni PPP, este necesar să se prevadă norme suplimentare privind înlocuirea beneficiarului şi responsabilităţile aferente.

(3) În cazul înlocuirii unui beneficiar într-o operaţiune PPP finanţată prin fonduri structurale şi de investiţii europene, este necesar să se asigure că, după înlocuire, noul partener sau organism oferă cel puţin acelaşi serviciu şi aceleaşi standarde minime de calitate care erau impuse prin contractul PPP iniţial.

(4) În cazul unei operaţiuni PPP în care organismul de drept public este beneficiarul grantului, articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 stabileşte condiţiile în care cheltuielile suportate şi achitate de un partener privat pot fi considerate drept efectuate şi achitate de beneficiar. Articolul 64 alineatul (2) din respectivul regulament prevede ca plata în ceea ce priveşte astfel de cheltuieli să fie efectuată într-un cont de garanţie în numele beneficiarului.

(5) Este necesar să se stabilească cerinţele minime care trebuie incluse în acordurile PPP şi care sunt necesare pentru aplicarea articolului 64 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, inclusiv dispoziţiile referitoare la rezilierea acordului PPP şi în scopul asigurării unei piste de audit adecvate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I Norme privind înlocuirea unui beneficiar în cadrul operaţiunilor PPP finanţate prin fonduri structurale şi de investiţii europene
[articolul 63 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Articolul 1 Condiţii suplimentare privind înlocuirea partenerului privat

Înlocuirea partenerului privat sau a organismului de drept public menţionat la articolul 63 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (denumit în continuare "partener sau organism") trebuie să îndeplinească următoarele condiţii suplimentare:

(a) partenerul sau organismul este în măsură să ofere cel puţin serviciul, inclusiv cel puţin standardele minime de calitate, stabilite în cadrul contractului de parteneriat public-privat ("PPP");

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...