Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 39/2005 privind cinematografia

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07.08.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanţă reglementează cadrul general de desfăşurare a activităţilor din domeniul cinematografiei, susţinerea dezvoltării industriei filmului, a culturii şi educaţiei cinematografice în România, modul de constituire şi de utilizare a resurselor financiare necesare pentru realizarea, distribuirea, exploatarea şi arhivarea creaţiilor cinematografice naţionale, administrarea bunurilor care fac parte din patrimoniul cinematografiei naţionale, precum şi organizarea Centrului Naţional al Cinematografiei ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul cinematografiei.

Art. 2. -

Reglementarea activităţilor din domeniul cinematografiei are, în principal, următoarele obiective:

a) dezvoltarea industriei filmului din România şi susţinerea formării profesionale în domeniu;
Modificări (1)

b) încurajarea iniţiativei private în domeniile creaţiei, finanţării, producţiei, distribuirii şi exploatării filmelor româneşti sau realizate cu participare românească;

c) afirmarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din România prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea acestora în circuitul mondial de valori;

d) promovarea unui sistem concurenţial deschis de acces la modalităţile de credit financiar din Fondul cinematografic;

e) dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale;

f) protejarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a patrimoniului cinematografiei naţionale.

Art. 3. - Modificări (2)

În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) cinematografie - industrie culturală, de importanţă naţională, care creează plusvaloare prin exploatarea şi răspândirea diversităţii culturale, are drept scop realizarea, distribuirea şi exploatarea filmelor cinematografice şi include totalitatea activităţilor şi persoanelor care activează în acest domeniu;

b) film cinematografic, denumit în continuare film - produsul finit al unor lucrări artistice şi tehnice specifice domeniului, care au ca rezultat realizarea unor filme de ficţiune, de animaţie, documentare, de orice durată şi pe orice suport, şi care sunt puse iniţial în valoare prin proiecţia pe ecran în săli sau în grădini de spectacol cinematografic ori în alte spaţii destinate acestui scop;

c) film românesc - film realizat cu participare artistică şi tehnică preponderent românească, potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul emis pe baza şi pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe, denumit în continuare regulament;

d) film în coproducţie - film în care participarea românească la costurile totale ale producţiei nu poate fi mai mică de 20% pentru coproducţiile bilaterale şi, respectiv, 10% pentru coproducţiile multilaterale, cu respectarea condiţiilor prevăzute în regulament;

e) film de artă - film care, prin calitatea lui artistică, contribuie la dezvoltarea culturii cinematografice şi a diversităţii culturale naţionale, europene şi universale;

f) producător - persoana fizică sau persoana juridică autorizată ca atare, înscrisă în Registrul cinematografiei, care iniţiază şi susţine în nume propriu realizarea unui film, asigurând în acest scop condiţiile financiare, organizatorice şi tehnice necesare;

g) coproducător - persoana fizică sau persoana juridică autorizată, care participă cu mijloace tehnice şi/sau financiare la realizarea unui film; în cazul persoanelor fizice sau juridice române, acestea trebuie să fie înscrise în Registrul cinematografiei;

h) producător delegat (persoană delegată) - persoana fizică desemnată de toţi coproducătorii, care desfăşoară acţiunile specifice producătorului, în numele acestuia;

i) producător executiv - persoana fizică, angajată de producător, care, în limita bugetului acordat de acesta, coordonează şi răspunde de realizarea efectivă a filmului în parametrii artistici, financiari şi organizatorici stabiliţi;
Modificări (1)

j) finanţator - persoana fizică sau juridică care participă la finanţarea unui film şi nu are drepturi asupra negativului acestuia;

k) autori de film - scenaristul, regizorul, autorul muzicii, precum şi alte persoane fizice care contribuie în mod creativ la realizarea filmului, definite ca atare de dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;

l) credit direct - creditul financiar rambursabil, fără dobândă, acordat din Fondul cinematografic în urma câştigării unui concurs pentru producţia de film şi dezvoltarea de proiecte, în conformitate cu prevederile regulamentului;

m) sprijin financiar nerambursabil - sume nerambursabile atribuite din Fondul cinematografic, sprijinul financiar automat pentru succes de public şi calitate artistică, pentru distribuirea şi exploatarea în cinematografe a filmelor româneşti sau cu participare românească ori pentru organizarea sau participarea la festivaluri şi târguri de profil, precum şi pentru susţinerea unor programe de cultură şi educaţie cinematografică sau pentru funcţionarea cinematografului de artă;

n) distribuitor de filme - persoana fizică sau persoana juridică autorizată ca atare, înscrisă în Registrul cinematografiei, al cărei obiect de activitate este distribuirea filmelor;

o) distribuire de filme - activitatea care are ca scop prezentarea, prin proiecţii pe ecrane către public, a unui film în cinematografe sau în alte spaţii definite ca atare, vânzări de licenţe către posturile de televiziune, de casete video sau DVD-uri, precum şi importul şi exportul de filme;

p) cinematograf - orice spaţiu dotat cu echipament cinematografic în vederea prezentării publice, prin proiecţie pe ecrane, a unui film şi unde se încasează contravaloarea biletelor de intrare;

r) cinematograf de artă - cinematograful care difuzează film de artă într-o proporţie de minimum 60% din programul anual de spectacole, din care cel puţin jumătate este rezervată filmului european şi/sau românesc;

s) filme dificile şi cu buget redus - filme care prezintă următoarele caracteristici: filme de lung metraj de debut, filme de lung metraj de interes cultural naţional, filme de lung metraj de mare complexitate şi a căror realizare prezintă un grad sporit de dificultate, filme de scurt metraj, documentare şi animaţie;

ş) dezvoltare de proiect constă în activităţile care au ca scop realizarea unui proiect cinematografic, precum: scrierea sau rescrierea scenariului, documentare, întocmirea bugetului şi a planului de finanţare, identificarea surselor de finanţare, precum şi orice alte activităţi dedicate acestui scop;

t) producţie de film - totalitatea operaţiunilor desfăşurate din prima zi a pregătirilor până în ultima zi din postproducţie, care au ca finalitate realizarea copiei standard a filmului;

ţ) costuri directe - cheltuielile efectuate, înregistrate, evidenţiate şi justificate pe bază de acte contabile prevăzute, întocmite şi emise potrivit legii; modul de înregistrare în contabilitate se face conform legii şi regulamentului.

CAPITOLUL II Centrul Naţional al Cinematografiei
Puneri în aplicare (1)

Art. 4. -

(1) Centrul Naţional al Cinematografiei se reorganizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul cinematografiei, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.
Modificări (1)

(2) Centrul Naţional al Cinematografiei are sediul în municipiul Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1.

(3) Activitatea Centrului Naţional al Cinematografiei, precum şi a unităţilor din subordine se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Culturii şi Cultelor.
Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Centrul Naţional al Cinematografiei este coordonat de un consiliu de administraţie, denumit în continuare Consiliu, compus din 7 membri.

(2) Membrii Consiliului sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, pentru o perioadă de 2 ani.

(3) Din componenţa Consiliului fac parte:

a) 5 membri numiţi la propunerea uniunilor şi asociaţiilor din domeniul cinematografiei;

b) un membru propus de Ministerul Culturii şi Cultelor;

c) directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei.

(4) Membrii Consiliului sunt retribuiţi cu o indemnizaţie lunară de 25% din salariul brut al directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei.

(5) Centrul Naţional al Cinematografiei este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor în urma unui concurs organizat potrivit legii.

(6) Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei este, de drept, preşedintele Consiliului.

(7) Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei este ordonator secundar de credite şi reprezintă instituţia în raporturile sale cu terţii.

(8) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei emite decizii cu caracter normativ sau individual.

(9) Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei, precum şi atribuţiile Consiliului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Centrul Naţional al Cinematografiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

1. elaborează, sub coordonarea Ministerului Culturii şi Cultelor, strategia şi politicile sectoriale în domeniul cinematografiei, pe care le supune spre aprobare Guvernului;

2. elaborează şi propune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, proiecte de acte normative pentru domeniul său de activitate;

3. emite, potrivit prezentei ordonanţe, norme şi metodologii privind desfăşurarea activităţilor din domeniul cinematografiei;

4. emite reglementări, norme şi instrucţiuni pentru instituţiile din subordine;

5. participă, împreună cu Ministerul Culturii şi Cultelor şi Ministerul Afacerilor Externe, la iniţierea şi la negocierea convenţiilor, acordurilor şi a altor înţelegeri internaţionale din domeniul cinematografiei, potrivit prezentei ordonanţe;

6. propune Ministerului Culturii şi Cultelor încheierea unor convenţii, acorduri şi a altor înţelegeri de cooperare internaţională, precum şi aderarea sau, după caz, ratificarea convenţiilor internaţionale din domeniul său de competenţă;

7. emite norme, asigură organizarea, funcţionarea şi administrarea Registrului cinematografiei, ca instrument unitar de evidenţă pentru persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei;
Puneri în aplicare (1)

8. emite norme şi asigură, prin Registrul cinematografiei, clasificarea filmelor, precum şi a sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic sau a oricăror alte spaţii în care se prezintă proiecţii publice de filme, în funcţie de nivelul dotărilor tehnice şi al facilităţilor de confort şi de vizionare oferite publicului;
Puneri în aplicare (1)

9. suspendă sau retrage clasificările stabilite, în cazul nerespectării condiţiilor prevăzute prin normele şi metodologiile emise;

10. administrează şi exploatează patrimoniul naţional al cinematografiei, potrivit prezentei ordonanţe;

11. asigură, în condiţiile prezentei ordonanţe, resursele financiare necesare pentru conservarea, întreţinerea şi modernizarea bunurilor care fac parte din patrimoniul naţional al cinematografiei;

12. poate închiria sau concesiona bunuri din patrimoniul naţional al cinematografiei, potrivit prezentei ordonanţe;

13. poate aloca resurse financiare în vederea conservării, restaurării şi valorificării filmelor cinematografice româneşti, precum şi a altor bunuri care fac parte din patrimoniul cinematografiei naţionale;
Modificări (1)

14. asigură colectarea şi administrarea eficientă a Fondului cinematografic, potrivit prezentei ordonanţe;

15. iniţiază reglementările necesare şi asigură organizarea şi desfăşurarea evaluării şi selecţionării, într-un sistem concurenţial deschis, a proiectelor cinematografice, în vederea acordării sprijinului financiar, în condiţiile prezentei ordonanţe;

16. acordă, în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe, credite directe pentru producţia de film şi dezvoltarea de proiecte;

17. acordă sprijin financiar nerambursabil pentru susţinerea unor programe de cultură şi educaţie cinematografică, pentru distribuirea şi exploatarea filmelor româneşti în ţară şi în străinătate, precum şi pentru cinematograful de artă;

18. analizează modul de utilizare a creditelor financiare alocate din Fondul cinematografic şi ia măsurile legale ce se impun pentru recuperarea acestora în situaţia nerespectării prevederilor legale şi a clauzelor contractelor de creditare;

19. poate acorda sprijin financiar, în condiţiile prezentei ordonanţe, pentru organizarea unor festivaluri cinematografice, participarea filmelor şi a cineaştilor români la manifestări interne şi internaţionale de profil, prin organizarea de standuri, manifestări şi acţiuni promoţionale în cadrul acestora;

20. iniţiază, organizează şi sprijină financiar, în condiţiile prezentei ordonanţe, orice alte forme de punere în valoare a creaţiei cinematografice româneşti şi a patrimoniului naţional al cinematografiei;

21. acordă anual Premiul Naţional al Cinematografiei şi poate institui premii pentru creaţia şi producţia de filme româneşti;

22. elaborează indicatori statistici de specialitate şi asigură colectarea datelor statistice pentru domeniul său de activitate;

23. editează, publică şi comercializează Anuarul Statistic al Cinematografiei, alte publicaţii de specialitate şi poate sprijini editarea unor asemenea publicaţii;

24. poate iniţia şi comercializa, direct sau în colaborare, transpuneri ale filmelor româneşti din patrimoniul cinematografiei naţionale, pe orice fel de suport, cu respectarea legislaţiei privind drepturile de autor şi drepturile conexe;

25. stabileşte, cu aprobarea Ministerului Culturii şi Cultelor, preţurile şi tarifele pentru serviciile pe care le prestează, precum şi pentru cele prestate de instituţiile din subordine;

26. organizează şi finanţează activităţile de formare şi perfecţionare profesională a persoanelor care exercită meserii specifice domeniului cinematografiei şi pentru care nu există forme speciale de şcolarizare şi eliberează în acest scop atestate profesionale;

27. colaborează, în condiţiile prezentei ordonanţe, cu organizaţiile neguvernamentale, sindicatele şi patronatele din domeniul cinematografiei, precum şi cu alte structuri ale societăţii civile, controlează şi asigură respectarea reglementărilor în domeniul cinematografiei, aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de prezenta ordonanţă;
Jurisprudență (1)

28. acordă sprijin de specialitate producătorilor, distribuitorilor şi exploatanţilor de cinematografe pentru accesul la formele de finanţare interne şi internaţionale;

29. propune Ministerului Culturii şi Cultelor reprezentanţi ai României în organismele internaţionale sau interguvernamentale din domeniul cinematografiei;

30. avizează şi aprobă, în calitate de autoritate naţională competentă, cererile de acceptare la regimul juridic de coproducţie cinematografică europeană.

(2) Centrul Naţional al Cinematografiei îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale, în scopul dezvoltării cinematografiei naţionale şi al promovării filmului românesc.

CAPITOLUL III Arhiva Naţională de Filme

Art. 7. -

În subordinea Centrului Naţional al Cinematografiei funcţionează Arhiva Naţională de Filme, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică.
Modificări (1)

Art. 8. - Modificări (1)

Arhiva Naţională de Filme îndeplineşte funcţia de depozit legal şi voluntar şi are ca principale atribuţii colectarea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a filmelor, documentelor scrise şi de orice altă natură ale culturii cinematografice româneşti şi universale, precum şi organizarea şi sprijinirea, prin Cinemateca Română, a promovării culturii cinematografice în România.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Arhiva Naţională de Filme se finanţează prin bugetul Centrului Naţional al Cinematografiei.

(2) Arhiva Naţională de Filme este condusă de un director, care îndeplineşte funcţia de ordonator terţiar de credite.

Art. 10. - Modificări (1)

(1) În cadrul Arhivei Naţionale de Filme funcţionează Cinemateca Română şi Laboratorul de Restaurare a Peliculei.

(2) Cinemateca Română funcţionează şi îşi desfăşoară programele de cultură cinematografică în sălile de cinema: "UNION" şi "EFORIE" din municipiul Bucureşti.

(3) Arhiva Naţională de Filme are în administrare sălile de cinema: "UNION", "EFORIE" şi "STUDIO" din municipiul Bucureşti.

(4) În vederea susţinerii şi dezvoltării culturii cinematografice şi a promovării filmului românesc, Arhiva Naţională de Filme poate înfiinţa filiale ale Cinematecii Române în alte localităţi din ţară.
Modificări (1)

se încarcă...